Presentasjon av InnoMed

innomed.no

Presentasjon av InnoMed

Møteplass StavangerAnne Cathrin Østebø


MANGEL PÅ SAMHANDLING - ER PEKT PÅ SOM KANSKJE DEN STØRSTEUTFORDRINGENHøye kostnader for helsetjenesten og unødige lidelser og problemer for pasienter ogpårørendeForebygging av sykdomsutviklingHjemmet Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten Kommunehelsetjenesten HjemmetEgen mestringKilde: Nasjonal Helseplan 2007 - 2010


Et bilde på utfordringene


INNOVASJONVIKTIG VIRKEMIDDEL


INNOVASJON – Det handler omUtvikling og implementering av nye produkter, tjenester, behandlingsprosesser og nyeorganisasjonsformerMed mål om verdiskapningØkt kvalitet og økt effektivitet i helsetjenesten


Regjeringens innovasjonssatsingSAMARBEID MELLOM HELSE OG NÆRING:• Regjeringen har iverksatt en langsiktig innovasjonssatsing i helse-og omsorkssektoren• Potensialet for verdiskaping både for helsesektoren og næringslivet er betydelig• InnoMed har fått en sentral rolle


INNOMEDNasjonalt program for behovsdrevet innovasjon i helse- ogomsorgssektorenOppdragsgiver: HOD og Helsedirektoratet


OrganiseringHelsedirektoratet: Eier og ansvarligTromsøSekretariat / SINTEF, Merete Rørvik, sekretariatslederNasjonal ledelseInnovasjonsrådgivere:Helse Nord: TTO Nord/Wenche PoppeHelse Midt-Norge: SINTEF/Helse Espen AspnesHelse Vest:Innovest/Jens Reigstad ogPrekubator/Atle RiskedalHelse Sør-Øst: Inven2/Per Michaelsen og Jan SolbergEksterne prosjektledere som engasjeres inn på prosjekt


StyringsgruppenHans Petter Aarseth Helsedirektoratet - lederJan Erik Furunes Helse Nord RHF – foretaksdirektør på HelgelandssykehusetArild Pedersen Helse Midt-Norge RHF – IT sjef HMNStein Tore Nilsen Helse Vest RHF – forsknings- og utviklingssjef, Stavanger universitetssjukehusBjørn Grønli Helse Sør-Øst RHF – innovasjonsansvarlig HSØAndreas Moan Helse Sør-Øst RHF – prosjektdirektør OUSMette T. Westlie HINAS – FoU-lederAstrid Sommerstad Kongsberg kommune – rådmannTrude Andresen KS – utviklingsdirektørGunnar Horn NAV – innovasjonsansvarligArne GripBedriftsrepresentant – Medi-Stim ASAHelge Kildal Innovasjon Norge – ansvarlig for helse innenfor OFU-ordningenEirik Normann Norges forskningsråd – avd.dir. avdeling for innovasjonsprogram


FormålInnoMeds formål er verdiskapning gjennomutvikling og implementering av nye løsningersom bidrar til økt effektivitet og kvalitet Ihelsesektoren.Løsningene skal være forankret i nasjonalebehov, ha internasjonale markedsmuligheterog utvikles i tett samarbeidmellom brukerne i helsesektoren, norskebedrifter, anerkjente fagmiljøer ogvirkemiddelapparatet.


1 Forankringog stimuleringVÅR ROLLE2 Behovsdrevetprosjektutvikling3 Kunnskapsutviklingog formidling


Vår visjon:”Helsebasert verdiskapning til beste for pasienter og samfunnet”


Innovasjon NorgeInnovasjon Norge –Viktig samarbeidspartner og bidragsyter


HOVEDOPPGAVE 1:Forankring og stimulering


Nasjonal forankringFORANKRING:InnoMed og behovsdrevet innovasjon er godtforankret på myndighetsnivå:Synlig i –Ny stortingsmelding om Innovasjon, Statsbudsjettet,Nasjonal Helseplan, HODs oppdragsdokument tilHelsedirektoratet og RHFene, NHDsoppdragsdokument til Innovasjon NorgeInnoMed er satt på kartet og fått en viktig rolle


Resultatmål 1:Innovasjonskonferansen 2009 ergjennomført med gode resultaterRøa Eldresenter – Deltakere i Norske talenter 2009Innovativ underholdning på Innovasjonskonferansen 09Innovasjonskonferansen – Årlig nasjonal møteplass


HOVEDOPPGAVE 2:Behovsdrevet prosjektutvikling


Behovsdrevet innovasjon - dimensjonerSTART HERBEHOVLØSNINGMARKEDINNOVASJON


HjemmedialyseEksempeltekst INNOMED: 2006-2009INNOVASJONSPROSJEKTER• 19 OFU-/ Hovedprosjekter under gjennomføring• 30 Forprosjekter under gjennomføringHelseforetak og kommuner er prosjekteiere og stiller ressurseprosjekteneFoto: Unni Skoglund


PROSJEKTPORTEFØLJEN 2009 - 19 HOVEDPROSJEKTER


PROSJEKTPORTEFØLJEN 2009 – 30 FORPROSJEKTER


PROSJEKTDATABASEProsjektdatabase med oversikt over samtlige prosjekterInnoMed er involvert i. Håper på at dette kan bli et nyttigverktøy for å følge prosjektene og dra ut læring og erfaringerunderveis.


TAKK FOR OPPMERKSOMHETENTakk for oppmerksomheten

More magazines by this user
Similar magazines