Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

RAPPORTForprosjekt: Pasientforståelig sykehusjournal22. desember 2010


RAPPORT - ForstudieProsjekttittel: Pasientforståelig sykehusjournalProsjektområde: IKTDato: 22.12.2010Utarbeidet av: Karl Øyri, Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus HF1 SammendragSkjermbilde som viser Thesaurus –programmet i brukMålsettingen for forprosjekt Pasientforståelig sykehusjournal var å utvikle et dataprogram som kunneforklare innholdet i pasientjournalen slik at det ble mer forståelig for pasienter. Journaltekst fra OUSelektroniske pasientjournal (EPJ) ble importert til dataprogrammet Thesaurus som identifiserer ogfremhever medisinske faguttrykk forklarer dem med tekst fra kvalitetssikrede ordlister. Medisinske ordvises som hypertekst, og forklaringen popper opp i en tekstboks når skjermpekeren plasseres over ordetsom skal forklares. Forklaringene kom fra kvalitetssikrede digitale ordlister fra Medisinsk Ordbok fraKunnskapsforlaget, Pasienhandboka fra Norsk helseinformatikk og fra en ordliste utviklet av spesialisteri Thorakskirurgi på Oslo universitetssykehus.InnoMed, Helse Midt-Norge, MTFS, 7489 TrondheimTelefon: +47 93 00 88 78, Fax: +47 93 07 08 00, www.innomed.no


2Det ferdigutvilede programmet ble testet av pasienter innlagt på Thorakskirurgisk avdeling ved at de fikklese egen journaltekst med forklaringer fra Thesaurusprogrammet. Alle pasienter som deltok i testingenga tilbakemelding om at programmet økte forståelsen av innholdet i journalen.Medisinske uttrykk eller tekst fra andre kilder enn EPJ kan også kopieres inn i Thesaurusprogrammet forforklaring av medisinske uttrykk.I tillegg til å forklare innholdet i EPJ for pasienter kan programmet brukes til dynamisk oppdatering ogkvalitetssikring av medisinske ordlister.Ved prosjektslutt er det innledet forhandling om kommersialialisering av prosjktet med overtagelse ogvidereføring med en seriøs aktør.2 InnledningPasientrettighetsloven fra 1999 gir pasienter rett til å få kopi av journalen, og til å få innholdet forklart avhelsepersonell. De fleste sykehus i Norge har innført EPJ som er tilgjengelig for helsepersonell, men ikkefor pasienter. For å minske asymetrien i informasjonstilgang mellom lege og pasient ble prosjektetetablert for å utvikle programvare som kunne forklare medisinske uttrykk i journalen automatisk og økepasienters forståeles av innholdet. Samtidig vill legers ressursbruk kunne reduseres ved at pasientene selvbrukte programmet og trengte mindre bistand for å forstå innholdet. Prosjektgruppen vuderte at detetiske dilemma ikke var at det ville være uforsvarlig å gi pasienter tilgang til og bedre forståelse av egenjournal, men at pasienters mangel på informasjon og innsikt i egen helse kunne føre til missforståelser,unødige bekymringer og lidelse på grunn av dette.3 Gjennomføring av forstudienIdeene til prosjektet kom for ti år siden, og har gått igjennom forskjellige faser . Utviklingen innen innenIKT gjorde det etter hvert lette å etablere interoperabilitet med EPJ programvaren DocuLive (SiemensMedical) som ble brukt på sykehuset.For å utvikle programmet ble det i 2005 med godkjenning fra Regional Etisk Komite(REK) innhentetskriftlig informasjon til å bruke EPJ til pasienter som hadde vært innlagt på Thorakskirurgisk avdeling påRikshospitalet for å utvikle programvare og ordlister. Omkring 900 samtykket til dette.I 2009 fikk prosjektet midler fra Innomed. Forprosjektet var todelt. Programvaren skulle utvikles som etstabilt produkt, og beuken av det skulle verifiseres ved å la pasienter teste det. Thomas HolgersenNaustdal ble ansatt som programmerer etterfulgt av Kjetil Endal, begge stuenter ved Insititutt forinformatikk ved UiO. Prosjektgruppen besto i tillegg av professor Erik Fosse, professor IlangkoBalsinham, Laura Slaughter og Karl Øyri, alle fra Intervensjonsseteret. Gantt diagrammet viser deProsjektplan 2009-2010


3planlagte arbeidsoppgavene med milepeler. Utfordringer knyttet til programmering og til tilganger i EPJfor testing av programvaren førte til forsinkelser i forhold til planen. I desember ble utprøving medpasienter gjennomført flere måneder sensere og i mer begrenset omfang enn planlagt.4 Resultatet fra forstudien4.1 ProgramvareutviklingThesaurus applikasjonen er laget for å kommunisere med programvare for elektronisk pasientjournal.På OUS brukes DocuLive EPJ fra Siemens Medical. I utviklingsprosjektet ble Thesaurus integrertsom en modul i DocuLive der brukertilganger og autentisering fra DocuLive ble benyttet. Thesauruser laget slik at den også kan kobles mot alle andre leverandører av programvare for medisinsk tekstpå tilsvarende måte.Thesaurusrogramvaren består av Thesaurus webklient (nettleser) som kommuniserer med Thesaruswebserver. Webserveren kommuniserer også med Thesaurus server. Begge disse kommuniserer medThesaurus database som inneholder ordlistene. . Thesaurus webklient henter journaltekst fraDocuLive EPJ (Siemens Medical). Teksten sendes Thesaurus webserver som foretar en syntaktiskanalyse av metainformasjon (XML). Informasjonen videresender Thesaurus server som søker iordlister og klassifiserer ord som medisinsk ord, vanlig norsk ord eller ukjent ord. Tekst medoversettelser sends tilbak til Webserver som foretar en ny syntaktisk analyse av metainformasjon(XML) og sender teksten til Thesaurus webklient som ferdig oversatt tekst.Systemarkitektur for Thesaurusapplikasjonen

More magazines by this user
Similar magazines