Info om sesongstart i skiskyting finner du her. - Sjusjøen Skisenter

ringsaker.kommune.no

Info om sesongstart i skiskyting finner du her. - Sjusjøen Skisenter

FamiliecampAktiviteter for barnGratis inngangGratis transport


Sesongstart Skiskyting •••••Velkommen til RingsakerAnita Ihle SteenOrdførerRingsaker kommuneVelkommen til Natrudstilen påSjusjøen i Ringsaker kommune tilSesongstart i Skiskyting !Midt i Mjøsregionen ligger Ringsaker. Her har vigode oppvekstsvilkår, godt skiføre og frihet frakøer. Ved Mjøsa finner en de brede, frodige jordbruksarealer.Terrenget stiger så gjennom fineskogsområder opp til Ringsakerfjellet med topperpå over 1000 m. Du kan bade i Mjøsa på sommerstidog gå på skøyter på vinterstid. Du kan sykle ellergå på tur sommer og høst, eller spenne på degskiene i fantastiske skiløyper i Ringsaker fjellet påvinterstid. Så her er mulighetene store for godeaktiviteter for alle. Ringsaker kommune er ogsåen av landets største og mest mangfoldige landbrukskommuner,vi er Norges største hyttekommune,vi er Prøysen kommunen, her ble nemlig våralles Alf Prøysen født i 1914.Det er med stor stolthet jeg kan ønske velkommentil tre flotte dager med skiskyting i fokus. Anleggeter klart, forberedelsene er gjort. Dyktige folkhar gjort en fantastisk jobb over lang tid og stårnå klare for å ta dere imot på en god måte. Jeg ertrygg på at dere får flotte skiskytingsopplevelser iNatrudstilen. Måtte dagene oppleves som en fulltrefferfor dere alle!Kjære skiskyttervennerTore BøygardPresident NorgesSkiskytterforbundÅrets sesongstart i skiskyting er i årlagt til Sjusjøen og Natrudstilen, enarrangør og stadion med gode erfaringersom arrangør og tilrettelegger forskiskytterfamilien.For første gang samles skiskytterfamilien til sesongstartalene. Tidligere har vi samarbeidet medskifamilien.Sesongstarten er starten på en lang og krevendesesong, hvor OL i Sochi er det store målet for defleste. Samtidig er denne åpningen også et arrangementfor framtiden i Norsk skiskyting. Her vil defå målt krefter med de beste i verden. Som igjenkan gi inspirasjon til videre satsing. Det betyr at arrangøren,publikum og presse vil få oppleve spennendeog tette konkurranser gjennom hele helga.Jeg føler meg veldig trygg på at alle som kommertil Sjusjøen og Natrudstilen skiskytterstadion møteren veldig godt forberedte arrangører med godeledere og engasjerte funksjonærer. De har tidligerebevist at de håndterer alle typer arrangement.For å få en optimal sesongstart vet jeg at det erlagt ned en stor innsats både på investeringssidenog i det frivillige apparatet. Jeg er sikker påat arrangørene vil få tilbakemeldinger som betyrat all innsats var verdt arbeide. En måte å gi arrangørengode tilbakemeldinger på er at publikumi regionen møter opp, slik at en kan få en folkefestpå Sjusjøen.En sesongstart med hele skiskytterfamilien tilstede, samt internasjonal deltagelse av løpere iverdenstoppen er god markedsføring for vår sport.Dette vil også bety at Natrudstilen befester sittståsted som en dyktig tilrettelegger og arrangør.Derfor er jeg trygg på at vi også framover kan væreden ledende vinteridrett i Norge. Samtidig som viutvikler nye og populære konkurranseformer.Dette vil gi muligheter for å lage gode miljøer somigjen gir gode resultater.Jeg ser fram til en spennende helg på Sjusjøen ogNatrudstilen skiskytterstadion og ønsker arrangøren,utøvere og ledere lykke til med sesongstarten2013 – 2014. Videre at publikum og presse får opplevefine og tette konkurranser.FamiliecampFamilieCamp er et tilbud for barn hovedsaklig 6 – 12 år ved sidenav skiskytterkonkurransene.Produksjon: WBG – Idé TrykkOpplag: 84 500 eks.Barna får prøve seg på mange spennende og forskjellige aktiviteter, og på slutten av dagenfår alle premier. Aktivitetene på aktivitetskortet er tegneverksted i lavvo, laserskyting,natursti, plankestabling og slakkline. I tillegg blir det mulighet for bålkos og ansiktsmalingi nærheten av lavvoen.www.sesongstartskiskyting.no


Sesongstart Skiskyting 2013 •••••Program 15.–17. novemberFredag 15. november21:00 Hans Aaseth og Norwegian Ski Band i teltet ved stadion.Gratis inngang – Alle rettigheterLørdag 16. november08:15 – 09:00 Innskyting gutter/jenter 15 –16 år09:15 Sprint 5 km gutter og sprint 4 km jenter10:00 – 15:00 Familiecamp10:45 – 11:15 Innskyting kvinner11:30 Sprint kvinner12:45 – 13:30 Innskyting menn13:40 Sprint mennGratis inngangSøndag 17. november09:00 – 09:50 Innskyting kvinner10:00 Fellesstart kvinner heat B11:00 Fellesstart kvinner heat A10:00 – 15:00 Familiecamp12:45 – 13:15 Innskyting menn13:30 Fellesstart menn heat B14:30 Fellesstart menn heat AGratis inngangVIP/ Firmapakker – Kontakt Ivar Stuan, tlf: 922 54 599 eller mail: ivar@sponsor-link.noTransport til og fra NatrudstilenLørdag 16. november• Bussavgang fra Moelv stasjon til Natrudstilen kl 09.30(Korresponderer med tog fra Oslo)• Bussavgang fra Lillehammer Skysstasjontil Natrudstilen kl. 10.00• Bussene returnerer 30 minutter etter avsluttetseremoni fra NatrudstilenSøndag 17. november• Bussavgang fra Moelv stasjon til Natrudstilen kl 08.30• Bussavgang fra Lillehammer Skysstasjontil Natrudstilen kl. 08.30• Bussene returnerer 30 minutter etter avsluttetseremoni fra NatrudstilenBussene er gratis begge dager og merket med destinasjon!www.sesongstartskiskyting.no


Sesongstart Skiskyting 2013 •••••StadionkartS K Y T T E L B U S SSTOR-SKJERMSMØREBODERUTØVEREMEDIAVIPRENNKONTORSTART MÅLNRKKIOSKVIP/MEDIAFUNKSJONÆRERMODUL HOTELLAG OMRÅDETVMIXZONETRIBUNEGLID TESTSKYTEBANECAFEHEISSERMONITIDTAKINGSTRAFFE-RUNDE FOTOS K Y T T E L B U S SSKI TESTOPPVARMINGCAFEHEISCAFEANTIDOPINGFAMILIECAMPfpl 281013Se mer info: www.sesongstartskiskyting.no


Sesongstart Skiskyting 2013 •••••Velkommen til Natrudstilen, Sjusjøen !–––––––––––––––––––––– –– –––Ringsaker Almenning tilbyr nøkkelferdigehytter med tomt i Natrudstilen:• Pris fra kr 1 840 000• Fantastiske tur- og aktivitetsmulighetersommer som vinterSkiltet visning alle dager !Mathias NeraasenTlf.: 91 56 50 55e-post: mathias@ringsaker-almenning.nowww.ringsaker-almenning.noJohannes HaukåssveenTlf.: 90 06 56 10e-post: johannes@ringsaker-almenning.noPer Olav TøraasenTlf.: 48 89 63 71e-post: per.olav@ringsaker-almenning.nowww.sesongstartskiskyting.no


Sesongstart Skiskyting 2013 •••••Velkommen til Ringsaker AlmenningNåværende Ringsaker Almenning er endel av den opprinnelige Ringsaker ogNes Almenning som igjen var en del avallmenningene på Hedmarken som dedansk-norske konger hevdet eiendomsretttil som krongods.Ved kongelig resolusjon 26.9.1903 ble detbestemt i henhold til lov om adgang tildeling av bygdeallmenninger at Ringsakerog Nes Almenning skulle deles iRingsaker Almenning og Nes Almenning.Ved Kongelig resolusjon 3.5.1911 ble detbestemt ar Ringsaker skulle deles i Brøttum,Veldre og Ringsaker allmenninger.Den endelige og avsluttende deling avallmenningen ble avsluttet i 1915.Beliggenhet:Ringsaker Almenning grenser i nord motPihl AS, i øst til Veldre og Nes allmenninger,i vest til Brøttum Almenning, i syd tilgårdsbruk i Åsmarka og Næra. Høydelagfra 339 til 975 moh.Hovednæring:Skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning,drift og utvikling av hytteområderog kapitalforvaltning.Areal:Totalt areal er ca 85 000 da, hvorav65 000 da er produktiv skog.Avvirkning:Årlig avvirkning er ca 20.000 m³.Tomtefeste:Almenningen har ca 900 leieavtaler fortomter. 750 av disse er i hytteområdetpå Sjusjøen.Bruksretter:480 eiendommer har bruksrett i RingsakerAlmenningJakt og fiske:Jakt og fiske forvaltes av Ringsaker jaktog Fiskeområde (RJFO) som består av eiendommenePihl AS, Brøttum, Ringsaker,Veldre, Nes og Furnes allmenninger. Formåletmed sammenslutningen er i fellesskapå sørge for en fornuftig forvaltningav vilt og fisk sammen med grunneiernesøvrige anvendelse av utmarka. Områdeter på 600 000 da og har svært gode fiskeogjaktmuligheter.Beite:Opprinnelig var det 10 setervanger med iunderkant av 100 setrer i RingsakerAlmenning. Seterdriften har opphørt formange år siden, men beiteressurseneblir godt utnyttet gjennom løsbeiting avstorfe og sau.Kulturminner:Et stort antall funn viser at utmarka harvært i intensiv bruk gjennom langetider. Dyregraver, jernframstillingsplasserog kullgroper kan spores tilbake tileldre jernalder for 1500 til 2000 år siden.Hytteutleie:Ringsaker Almenning eier SjusjøenHytteutleie AS. Selskapet formidler utleieav høystandardhytter i Sjusjøområdet.RingsakFjellet Fritid AS:Er dannet av grunneierne i Ringsakerfjelletog sammen med noen av denæringsdrivende på Sjusjøen. Selskapetsmålsetting er å utvikle fritidstilbudet iRingsakerfjellet.Foredling:Ringsaker, Veldre og Nes almenningereier RingAlm Tre AS.Selskapet driver innen byggevarehandel,sagbruk og høvleri samt bygg i tre.Samarbeid:Allmenningene i Ringsaker og Pihl AShar sammen med Ringsaker kommune etgodt samarbeid om forvaltning og utviklingav skog- og fjellområdene innenRingsaker kommune.www.sesongstartskiskyting.no


Sesongstart Skiskyting 2013 •••••NYHET!SMARTE SMÅHYTTERFOR AKTIVE FOLK•Besøk hedda.nofor priser og mer informasjonBESØK OSS PÅ NORSK HYTTESENTER, HELLERUD | WWW.HEDDA.NOFremtidige tomter og hytter på Lauvlia/LjøsheimKontaktinfo: Nes Almenning v/Tore Lien Bjørnstad – Mob.: 913 71 795www.sesongstartskiskyting.no


Sponsorer til Sesongstart Skiskyting:Sponsorer Ringsaker Almenning:ASKOBetong ØstBørli Maskin ASDnB LillehammerEidsiva BredbåndEiendomsmegler 1 LillehammerFelleskjøpetFjellved ASFylkesmannen i HedmarkGaupen HengerGausdal LandhandleriHedmark FylkeskommuneLierhagen Skogsdrift ASLitra GrusKindlistuen & Dahl Transport ASKiwi SjusjøenMadshusOne4EventRing Alm Tre ASRingsakfjellet Drift ASRingsaker ElektroRingsaker kommuneSjusjøen Alpin ASSjusjøen CaféSjusjøen HytteutleieSnekkerlaget v /– Birger Helstad– Torleif Skaug– Terje Baardseth– Kjell HolumStrand Unikorn ASSwixSyljuåsenTrygve Owren ASWilly Berg Grafisk ASMalmlaft Eiendom ASMjøsen LaftMjøsen SkogMoelven Limtre ASMoelv RørserviceMurerfirma Terje Ødegård ASNes Almenningwww.sesongstartskiskyting.nowww.sesongstartskiskyting.no

More magazines by this user
Similar magazines