Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.14 Teknisk drift (VO 62)Teknisk sjef: Per Even Johansen2.14.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjon 315 boligbygging og fysiske bomiljøtiltak, 320 kommunalnæringsvirksomhet, 330 samferdselsbedrifter/transporttiltak, 333 kommunale veier, nyanlegg, drift ogvedlikehold, 334 kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, 335 rekreasjon i tettsted, 340 produksjon avvann, 345 distribusjon av vann, 350 avløpsrensing, 353 avløpsnett/innsamling av avløpsvann, 354 tømming avslamavskillere, septiktanker o.l, 355 innsamling av husholdningsavfall, 357 gjenvinning og sluttbehandling avhusholdningsavfall og 360 naturforvaltning og friluftsliv.2.14.2 HovedkommentarDet leveres vann med tilfredsstillende hygienisk og bruksmessig god kvalitet ved alle vannverk. Det harforekommet tilfeller med for høyt bakterietall i noen vannforsyningsområder som har medført ekstra kloring.Det har vært ett tilfelle (Mesnali og Sjusjøen) av høy forurensingsgrad på ledningsnettet. Dette ble håndtert avkommunal kriseberedskap og det ble ikke påvist sykdom direkte relatert til hendelsen. Kommunen fikk ros forsin håndtering av saken. Sikkerheten i vannforsyningen er god. Det har vært stort fokus på dette de sisteårene, med nye hygieniske barrierer ved de to store vannverkene Moelv og Nes som siste tilvekst. Fleremindre vannverk er i de senere år også lagt ned til fordel for overføringsledninger fra de store vannverkenemed bedre forsyningssikkerhet. Det har ikke forekommet svikt i vannforsyningen som har medført tommehøydebasseng. Grunnet det overnevnte har sanering av vannledninger blitt forsømt, men dette tas det nå fatti. Det er høyt fokus på reduksjon av vannlekkasjer. Kapasitetsbehovet i Moelv og Brumunddal nærmer segproduksjonsgrensen ved vannverkene. Store utbygningsprosjekter og/eller gradvis økning de neste årene vilderfor utløse behov for økt forsyningskapasitet.Avløpsanleggene leverer iht. krav, med unntak for enkeltstående hendelser med teknisk svikt i et par mindreanlegg. Det har i 2009 vært et kraftig fokus på innlekk på ledningsnettet med igangsetting av ”Prosjekt drepinnlekk”. Dette er en satsing for å få bedre kontroll med innlekk på ledningsnettet, som skal resultere i varigøkt driftskvalitet lik det som har skjedd på utlekk på vannledninger. Begge deler bidrar både til enkvalitetshevning på tjenestene og til kontroll med kostnadene for produksjon av drikkevann og rensingav avløpsvann.2009 har vært et år med en kvalitetsheving på vegnettet i kommunen. Dette henger sammen med envellykket prioritering av området med ny fast ansettelse av vegingeniør.Da enheten overtok ansvaret for alle grønntarealer rundt kommunale bygg fra bygg og eiendom, gjennomgikkparkavdelingen store endringer og en kraftig utvidelse. Dette har vært en krevende utfordring der omfangetikke var helt klart i utgangspunktet.Kapasiteten på de eksisterende avløpsanleggene på Sjusjøen er i ferd med å bli fullt utnyttet. Kommunen oggrunneierne har inngått en utbyggingsavtale om overføring av avløpet fra Sjusjøen til Moelv renseanlegg ogvannforsyning fra et nytt vannverk i Mesnali. Prosjektet er utsatt på grunn av manglende finansiering fragrunneiere og det er iverksatt midlertidig byggestopp på Sjusjøen. Detaljprosjektering for ledningsanlegg ogpumpestasjoner er klargjort.Det er stor aktivitet innen utbygging av kommunaltekniske anlegg. Det er klargjort i alt 6 tomter på Bjørklunden 5på Helgøya med til sammen 244 meter vann- og avløpsledninger og 210 meter veg. Det er bygd nyttoverføringsanlegg for vann fra Narud vannverk til Nybygda med totalt 1.920 meter vannledning, 670 meteravløpsledning og 670 meter overvannsledning. Det er bygd nytt høgdebasseng på Torsberget på Stavsjø ogsamtidig sanert 440 meter med vann- og avløpsledninger. Det ble sanert 400 meter med vann- og avløpsledninger iRingsakervegen. Det er bygd 130 meter med gang- og sykkelveg ved Holtekrysset på Brøttum og 520 meter gangogsykkelveg/fortau i Nordåsvegen. Det ble bygd 200 meter veg med fortau samt parkering med bussholdeplassved Kirkenær skole. Det er også bygd 210 meter ny adkomstveg på Rudshøgda. Det ble satt i gang sanering iBrumunddal sentrum, på Tingnes og på Brøttum. Ny vannledning til Brøttum fra Moelv ble påbegynt.Enheten er en sentral aktør i satsingsområdene tettstedsutvikling og tomteutvikling for å oppnå kommunensmålsetting om befolkningsvekst. I tettstedsutviklingen satses det på utbygging av infrastruktur og estetiskopprusting. Planlegging av en rekke prosjekter i Brumunddal som kommer til utførelse i 2010 ble påbegynt. For102ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines