Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

å øke fokus på tettstedsutvikling ytterligere ble det opprettet en 4-årig prosjektstilling som tettstedsutvikler.Det er utlånt en landskapsarkitekt fra planavdelingen til teknisk drift. Samlet gir dette et kraftig løft fortettstedsutviklingen i Ringsaker kommune.Det ble utarbeidet rutiner for salg av nye byggeklare kommunale boligtomter. Fra 1.11.2009 selges disse viamegler. Det er utformet nye salgsoppgaver og annonser, og internett er benyttet effektivt. Tomtene blirannonsert hyppig og det er laget markedsplan for annonsering for hele 2010.Det ble i 2009 lagt ut 17 nye boligtomter for salg. Samtidig er det solgt 9 tomter.Det er inngått avtale om kjøp av to tomteområder, deler av B40 og B41 i gjeldende kommuneplan på Stavsjø.Det er inngått avtale om erverv av nytt boligområde på Kylstad og tidligere inngåtte avtaler er klargjort ogeffektuert. Det er inngått avtale om kjøp under gitte forutsetninger med grunneier i Fjølstadmarka i Moelv.Avtalen ga Ringsaker kommune mulighet for hogst i dette området noe som har bidratt til at tomtene er blittvesentlig mer attraktive.2.14.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 framkommer av målekart i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi. Når det gjelder økonomi, vises det tiletterfølgende avsnitt som omhandler ressursbruk.Brukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 -Bakterielle vannprøver 100 % 95 % 98 %Utslippskrav avløp 100 % 100 % 96 %Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,4Informasjon 5,0 4,0 4,5Tilfredshet med tjenestene gjelder renovasjon der Hias IKS administrerer ordningen. Egen brukerundersøkelsegjennomføres kun hvert annet år og det har ikke blitt gjort i 2009. Som bakterielle vannprøver regnes ecoli. Alleavvik medfører kontrollprøve, og disse har vist tilfredsstillende resultat. Utslippskrav avløp har to avvik grunnetfeil på kvern.Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 4,5Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,9Arbeidsmiljø 4,5 4,0 4,7Sykefravær 5,0% 6,0% 6,0%Det satses mye på faglig utvikling og involvering av medarbeidere, og enheten oppnådde gode resultater imotivasjonsmålingen. Sykefraværet har økt fra 5 % i 2008 til 6 % i 2009.Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,7Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 98 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,5Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 42,65 42,65 49,00 50,00ÅRSBERETNING 2009 103