Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.15 Kart og byggesak (VO 63)Kart og byggesakssjef: Elling Bollestad (kst)2.15.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjonene 302 bygge- og delesaksbehandling og seksjonering, 303 kart ogoppmåling, samt 354 tømming av slamavskillere, septiktanker o.l. Arbeidet med eiendomsskatt føres påfunksjon 120 administrasjon.2.15.2 HovedkommentarÅret har vært preget av en markert tilbakegang i byggeaktiviteten særlig for boliger og fritidsboliger. For årene2003-2008 ble det i gjennomsnitt godkjent 137 boenheter årlig mot 69 godkjente boenheter i 2009. For desamme årene ble det i gjennomsnitt godkjent 99 hytteenheter, mens det i 2009 ble godkjent 43 enheter. Ogsåi kategorien ”industri, lager/verksted” var det en markert nedgang i 2009. Samlet ble det godkjent igjennomsnitt 89.202 m 2 nybygg pr år i årene 2003-2008 mot 72.933 m 2 i 2009. Det er dokumentert 33 tilsynav foretak etter plan- og bygningsloven.66 saker vedrørende håndtering av byggeavfall er behandlet. Det er gjennomført fem tilsyn, hvorav to blegjennomført i samarbeid med fylkesmannen som en del av en landsomfattende kontrollaksjon.Det ble utarbeidet 210 nye målebrev i 2009, dette er færre enn i 2008. Det er i 2009 opprettet 217 nyeeiendommer, 67 nye seksjoner og 188 nye adresser. Innføring av en sentral eiendomsdatabase(matrikkelkartet) for hele landet har ført til merarbeid med hver sak.Det er i 2009 behandlet 57 saker om utslippstillatelse. De fleste gjelder rehabilitering av eldre avløpsanlegg forbolig. Det ble i 2009 registrert ca 350 eiendommer med separate avløpsanlegg. Totalt er ca 2.400 av 4.800separate avløpsanlegg registrert.Etter at prosjekt ”innføring av eiendomsskatt” ble ferdigstilt i 2009 har eiendomsskattekontoret ansvaret for åidentifisere og vurdere nye skatteobjekter som har kommet til i løpet av det foregående skatteåret. Nyegrunneiendommer og bygninger medfører eiendomsskatt fra og med 1.1 det påfølgende skatteåret.Eiendommer kan også få endrede takstforhold som følge av fradeling/sammenføyning, om det bygges nyebygninger/tilbygg, påbygg etc., samt om bygninger rives eller brenner ned. I 2009 er det registrert 385eiendommer med endring i takst fra 1.1.2010, mot 391 eiendommer i 2008. Fem vedtak om eiendomsskattble påklaget og behandlet på nytt i takstnemnda 24.8.2009. Av disse fem sakene fikk fire klagermedhold eller delvis medhold. Ved utgangen av 2009 hadde Ringsaker kommune til sammen 18.571eiendomsskatteeiendommer som genererte ca 37 mill. kroner i eiendomsskatt.2.15.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.Brukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,8Omgjøring av klagesaker 0 0 0Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,7Informasjon 5,0 4,0 3,9Brukerundersøkelsen ble rettet mot de som hadde fått behandlet utslippssøknader for private avløp.Resultatene er akseptable, men har forbedringspotensial. Tiltaksplan er utarbeidet, og følges opp.Et av målene for å vurdere kvaliteten på tjenesten er at ingen klagesaker på bygge- og fradelingssaker skal bliomgjort av fylkesmannen pga. feil i saksbehandlingen.108ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines