Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.16 Kemnerkontoret (VO 70)Kemner: Per Kollstrøm2.16.1 AnsvarsområdeKemnerkontoret omfatter en del av funksjon 120 administrasjon med ansvaret for alle kommunale oppgaverrelatert til skatt m.v. og kommunal fakturering. De viktigste arbeidsoppgavene innen skatt m.v. er innfordring,arbeidsgiverkontroll, føre/avlegge skatteregnskapet, gjennomføre skatteoppgjør og saksbehandling overfor detregionale skatteutvalget. Kommunal fakturering gjelder fakturering, innfordring av kommunale krav/lån ogmerkantile oppgaver.2.16.2 HovedkommentarKemnerkontorets driftsbudsjett for 2009 var, med unntak av korrigeringer for kjente endringer, en framskrivingav budsjettet for 2008. I 2009 gikk enheten i balanse i forhold til driftsbudsjettet.Kemnerkontoret er i stor grad à jour med sine hovedarbeidsoppgaver og har ingen uløste publikumsorienterteoppgaver av betydning. Det benyttes gode og ajourførte rutinebeskrivelser/virksomhetsplaner i organisasjonenog saksbehandlingen.2.16.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.Brukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,6Kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 4,6Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,9Informasjon 5,0 4,0 4,2Målgruppen for brukerundersøkelsen var arbeidsgivere som har vært i kontakt med skatteavdelingen.Resultatet i 2009 er jevnt over bedre enn i 2008. Den gjennomsnittlige brukertilfredsheten i 2008 og 2009 erpå henholdsvis 4,5 og 4,6. Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse er på ønsket nivå.De øvrige er godt innenfor akseptabelt nivå på 4,0. Resultatene må ses i lys av at kemnerkontoret, i tillegg til åutøve service overfor arbeidsgivere, også er innkrevings- og kontrollinstans overfor de samme aktørene.Medarbeidere Mål Akseptabelt resultat ResultatEngasjement og kompetanse (brukere) 5,0 4,0 5,0Engasjement og kompetanse 4,5 4,0 4,3Arbeidsmiljø 4,5 4,0 3,6Sykefravær 7,0 % 8,5 % 4,6 %Motivasjonsmåling overfor de ansatte ved kemnerkontoret er gjennomført i 2009. Måloppnåelsen er svakereenn i 2008. Kemnerkontoret har en gjennomsnittlig score på 3,8. Til sammenligning var gjennomsnittlig score i2008 5,2. Sykefraværet for 2009 er på 4,6 %. Dette er bedre enn ønsket resultat på 7,0 %.Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,2Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 92 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 3,4ÅRSBERETNING 2009 111

More magazines by this user
Similar magazines