Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Neshallen2.19.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerGenereltStandarden på bygningsmassen i Ringsaker kommune har i 2009 blitt betydelig forbedret. Det er utført mangestørre vedlikeholdsprosjekter innen forskjellige byggrupper, dels ved bruk av vedlikeholdsbudsjett,investeringsprosjekter, og tiltakspakke fra staten hvor enheten fikk tildelt 20,669 mill. kroner. Ringsakerkommune benyttet midlene i sin helhet til opprusting av ungdomsskolene. Her kan nevnes nye tak, nyevinduer og dører, maling innvendig og utvendig, solavskjerming, belysning, montering av bassengduk ogavfuktingsanlegg i svømmehall, låsesystem, varmeanlegg og inneklima.EnergiTotalt energiforbruk for kommunens bygningsmasse i 2009 er 32,95 mill. kWh som tilsvarer en utgift på ca29,9 mill. kroner. Sammenlignet med 2008 har forbruket økt med 0,75 mill. kWh. Årsaken er primært høytforbruk som følge av streng kulde i både februar og desember. I Hedmark var månedstemperaturen 3-5 0 Cunder normalen i store deler av fyringssesongen. Ved inngangen til 2009 var kraftprisene fallende i deteuropeiske markedet, men ved utgangen av 2009 bidro tørt vær og kulde til høyere priser. Utkopling av densvenske kjernekraftproduksjonen forsterket dette. Budsjettet ble overskredet med kr 263.864, ca. 1 %, somdekkes av energifondet.Kommunale avgifter/avfallshåndteringTotale utgifter ved målt vannforbruk og avfallshåndtering utgjør 8 mill. kroner i 2009. Dette resulterte i enoverskridelse på kr 628.474. Større krav til sortering av rene fraksjoner gir økte utgifter i form av flerebeholdere og transport. Lav sorteringsgrad og økt avfallsmengde fører også til økte utgifter.Opprettelse av 0,5 årsverk vaktmester NAVI k.sak 141/2008 ble det vedtatt å opprette 0,5 årsverk som vaktmester tilknyttet NAV-bygget.Ombygging Åsmarkvegen 36I 2009 ble det bevilget kr 250.000 til ombygging av vaktmestrenes lagerbygg. Bygget fungerer som garasje fordistriktets maskinpark, samt spiserom for mannskapet. Med enkle grep som porter, forlengelse av tak ogflytting av vegger forventes et mer funksjonelt bygg. Prosjektet er påbegynt og vil fullføres i 2010.Skoleinvesteringer (tilrettelegging for funksjonshemmede)Dette er et flerårig prosjekt hvor midlene benyttes til tilrettelegging for funksjonshemmede elever. I 2009 bledet bevilget kr 500.000 som ble benyttet til stellerom ved Kilde skole, ombygging dusj/garderobe ved Moelvungdomsskole og nye kjørebruer ved Fagernes skole.Miljørettet helsevernPå prosjektet bevilges det midler over flere år til miljørettede tiltak. I 2009 ble det bevilget 2,0 mill. kroner somble benyttet til bl.a. radonsikring ved Hempa skole, oppgradering av sanitæranlegg ved Stavsberg skole ogopprusting av dekke på lekeplass ved Kilde skole.122ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines