Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

79/2009: SITUASJONEN I BARNEVERNTJENESTEN - ORIENTERINGKommunestyrets vedtak:1. Redegjørelse om situasjonen i barneverntjenesten i Ringsaker, tas til orientering.2. Rådmannen bes jobbe videre med å få barnevernet opp på landsgjennomsnittet når det gjelderbemanning, i tråd med underveisrapporten fra NOVA.3. Det utarbeides et opplæringsprogram for ansatte som jobber med barn og ungdom. Opplæringsplanenskal omhandle hvordan forebygge, avdekke og hvordan hjelpe og beskytte.4. Omsorgskomiteen gis i oppdrag å arrangere en barnevernsdag i løpet av 2010. Barnevernsdagen skalplanlegges og arrangeres i samråd med rådmannen.Ved f.sak 38/2010 er det etablert en plangruppe for arbeidet med barnevernplanen. Planforslaget skaloversendes rådmannen innen utgangen av 2010, og deretter undergis nødvendig saksbehandling før detoversendes til politisk behandling. Mandatet til plangruppa omfatter bl.a. en risiko- og sårbarhetsanalyse avbarneverntjenestens arbeid med lovbestemte oppgaver, et opplæringsprogram for ansatte som jobber medbarn og ungdom, og planlegging av en barnevernsdag som gjennomføres når barnevernplanen foreligger.93/2009: RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2010 OG ØKONOMIPLAN 2010 - 2013Kommunestyrets vedtak punkt 16 - 28:16. Med bakgrunn i heltid/ ufrivillig deltid i Ringsaker kommune, ber Ringsaker kommunestyre om atfølgende praksis legges til grunn ved ansettelser til nye/ vakante stillingsbrøker:Ved alle tilsettinger i Ringsaker kommune skal ansatte med stillingsbrøk < 100 % gis fortrinnsrett til åutvide sin stilling, med mindre saklige grunner tilsier noe annet. Eventuelt avvik fra denne praksis skalredegjøres for, minimum i forbindelse med tertialrapportering. Det presiseres at disse vurderingeneskal gjøres i nært samarbeid med de tillitsvalgte, og at vurderingen skal skje ut fra at ”virksomheten” idenne sammenheng er Ringsaker kommune som helhet, og ikke den enkelte resultatenhet.For øvrig vises det til Hovedtariffavtalens § 2-3 (Deltid/midlertidig ansatt), samt Arbeidsmiljølovens §14-3 (fortrinnsrett for deltidsansatte).17. Det utarbeides en sentrumsplan med tilhørende reguleringsplan for Brøttum, for å realisere godeløsninger med hensyn på bl.a. trafikksikkerhet, parkering, opprusting, forskjønning, næring osv. medbakgrunn i skole- og barnehageutbygging på Brøttum.18. Rådmannen bes starte en prosess for å erverve Afsethenga på Brøttum for framtidig bruk tilomsorgsboliger og serviceleiligheter.19. Rådmannen bes sette i gang prosessen for å kunne selge kommunens andeler i Vangsvegen 73 ogBekkelivegen (Labbnett) på Hamar.20. Dagbrukertilbudet ved Brøttum Bo- og Aktivitetssenter opprettholdes.21. Rådmannen bes utarbeide en helhetlig plan for å få oversikt over fremtidig behov innen pleie ogomsorg. Herunder avvikling av dobbeltrom, framtidig behov for sykehjemsplasser, omsorgsboliger osv.Tomtebehov må avklares i forbindelse med planen. Saken behandles politisk i løpet av 2010.22. En videre satsing innen barnevernet iverksettes etter kommunestyrets behandling av NOVA rapportenvåren 2010. Evt. tiltak finansieres ved tertial behandlingene i 2010 eller budsjett 2011.23. Fritidsklubbene er et godt og viktig tilbud til våre ungdommer. Rådmannen bes legge fram en egen sakom fritidsklubbenes status og fremtidige behov. I samme sak vurderes fremtidig lokalisering avfritidsklubben på Nes.24. Rådmannen bes følge opp det arbeidet som er satt i gang for å forberede markeringen avPrøysenjubileet 2014. Nødvendige bevilgninger innarbeides i planperioden.25. Det gjennomføres en kartlegging av rammevilkår og behov for kor og korps, herunder bl.a.øvingslokaler og ordninger for administrering av instruktør- og dirigenttjenester i samarbeid med Kulturog Fritid/ Kulturskolen.26. Rådmannen bes om å legge fram en sak der en vurderer gulv/ underlag i opprinnelig gymsal ved gamleFagelund skole og hvorvidt dette gulvet anses som hensiktsmessig til dagens bruk (dans/ballett). Isaken skal en også utrede eventuelle kostnader forbundet med å legge et gulv/underlag som ertilpasset til dagens bruk.27. Det søkes å innarbeide en økning av driftstilskudd til kirkelig fellesråd i budsjett 2011, for å dekkerenter og avdrag på et lån inntil 2 mill. kroner, som må tas opp for å finansiere nødvendig utbedring avtak på Ringsaker kirke.28. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at kommunens gatelys skrus av i fra midten av juni tilmidten av august, totalt to mnd.138ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines