Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

I Oversikt og analyser1.1 InnledningRådmannen legger med dette frem årsberetningenfor 2009. Ringsaker kommunes aktivitet er meromfattende enn noen gang. Den samledeomsetning økte fra 1,902 mrd. kroner i 2008 til2,025 mrd. kroner i 2009. Hovedbildet er atkommunen er i godt driv og satser offensivt etteren langsiktig strategi.Omsetningen knyttet til den løpende drift utgjorde1,703 mrd. kroner. Økonomien er samlet undergod kontroll, men en må forholde seg til atinntektssiden ikke har den ønskede utvikling.Dette slår inn i de ulike resultatstørrelsene ikommuneregnskapet. Når inntektene har for svakvekst, så skyldes det særlig befolkningsutviklingen.Handlingsprogram med økonomiplan 2009-2012og årsbudsjett 2009 er bygd på strategiene for åoppnå vekst og utvikling i Ringsaker. Dissestrategiene er ytterligere konkretisert ibudsjettdokumentene for 2010. Målet ombefolkningsvekst er klart, og tiltakene for øktRådmann Jørn Strandattraktivitet innrettes deretter. Det dreier segom en langsiktig plan for utvikling innen detradisjonelle kommunale velferdstjenester samtidig som det satses betydelig på lokalsamfunnsutviklingstiltak.Omdømmebygging er en sentral del av dette.Rådmannen vil innledningsvis trekke frem noen områder hvor det er lagt ned betydelig innsats i året som har gått.• Det er utarbeidet et ambisiøst program for tomte- og boligtilrettelegging i de ulike deler av kommunen. Detble i 2009 lagt ut 17 nye boligtomter for salg. Samtidig er det solgt 9 tomter. Det er inngått avtale om kjøpav to tomteområder på Stavsjø, om erverv av nytt boligområde på Kylstad og tidligere inngåtte avtaler erklargjort og effektuert. Det er inngått avtale med grunneier i Fjølstadmarka i Moelv. Tiltakene i det nevnteprogrammet kommer i stor grad til utførelse i 2010 og utover. Det ligger dermed til rette for et mermangfoldig og attraktivt tomtetilbud i årene som kommer.• Det har vært arbeidet mye for å legge et godt grunnlag for positiv utvikling av Brumunddal og Moelvsentrum. Denne satsingen vurderes som helt avgjørende i strategien og vil fortsette i årene fremover.I tettstedsutviklingen satses det på utbygging av infrastruktur og estetisk opprusting. Særlig nevnesplanlegging av en rekke prosjekter i Brumunddal som kommer til utførelse i 2010. Videre blir detavgjørende gjennom ulike tiltak å bidra til engasjerende aktivitet, liv og røre i sentrum. I det viderefokuseres ytterligere på vekstkraften i kultursektoren som del av dette.• Barnehagetilbud er en basisforutsetning for vekst. De siste årene har kommunen opplevd en betydeligøkning i etterspørselen etter barnehageplasser. Spesielt har etterspørselen etter plasser for de yngstebarna vært stor. Et særskilt investeringsprogram for full barnehagedekning er på svært kort tid planlagt ogigangsatt. Gjennom 2009 har kommunen åpnet flere nye permanente avdelinger. Buttekvern barnehage harfått to nye avdelinger, og Furnes barnehage har fått en ny småbarnsavdeling. Det er etablert nye plassermed paviljongløsninger i Lismarka og Moelv barnehager. Det er også etablert et nytt midlertidig tilbud pågamle Mauset skole. De midlertidige plassene vil avløses av permanente plasser etter hvert som nyebarnehager står ferdig. Ringsaker har nå godt grep om dette tilbudet.ÅRSBERETNING 20093

More magazines by this user
Similar magazines