Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Likvide midler pr utgangen av hver måned (beløp i 1.000 kr)Kasse Bank Sertifikater og SumpengemarkedsfondDesember 2008 (Inngående balanse) 102 873 668 12 500 886 270Januar 149 813 514 12 500 826 163Februar 108 791 207 12 500 803 815Mars 123 809 095 12 500 821 718April 96 896 198 11 500 907 794Mai 141 868 223 11 500 879 864Juni 67 848 532 9 500 858 099Juli 77 804 120 9 500 813 697August 78 810 232 9 500 819 810September 134 996 746 9 500 1 006 380Oktober 122 1 024 662 9 500 1 034 284November 107 988 341 9 500 997 948Desember 2009 (utgående balanse) 82 964 337 7 500 971 9191.4.2 PassivaKommunens langsiktige gjeld utgjorde 1.222,118 mill. kroner pr 31.12.2009. Av dette var lån til videreutlån152,651 mill. kroner. Utviklingen av den langsiktige gjeldens sammensetning er vist i tabellen under.Langsiktig lånegjeld (beløp i 1.000 kr)31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009Investeringslån Husbanken 30 383 28 458 26 997 24 470Formidlingslån Husbanken 100 120 105 168 129 289 152 651Lån i Kommunalbanken 199 496 331 820 874 855 1 032 461Lån i Kommunekreditt 462 135 451 748 0 0Lån i Sparebanken Hedmark 23 725 17 114 14 206 12 535Sum 815 859 914 308 1 045 347 1 222 118Låneporteføljen er i 2009 fulgt opp i nært samarbeid med kommunens hovedbankforbindelse, som har etablertet rådgivningsteam for kommunen. I kombinasjon med referert sammensetning av gjelden benyttesfremtidige renteavtaler og rentebytteavtaler. En vesentlig andel av kommunens lån, 780 mill. kroner, er sikretmot renteoppgang gjennom rentebytteavtaler. 300 mill. kroner av dette løper ut i 2011, 150 mill. kroner i 2012,150 mill. kroner i 2014 og 180 mill. kroner i 2019. Det aller meste av kommunens lån med flytende rente erknyttet opp mot 3 måneders NIBOR som var gjennomsnittlig 2,51 % i 2009.Det gjøres fortløpende vurderinger av behovet for rentebindinger for bl.a. å sikre et stabilt rentenivå i samsvarmed budsjettforutsetningene. Den gjennomsnittlige renten på kommunens investeringslån er 3,93 % pr31.12.2009 mot 4,86 % pr 31.12.2008, dvs. en reduksjon på 0,93 prosentpoeng. Dette skyldes det generellerentefallet gjennom 2009.For formidlingslånene i Husbanken er den gjennomsnittlige renten ved årsskiftet 4,18 %. Det vesentligste avformidlingslånene er basert på fast rente. Det er ikke foretatt ekstraordinære innbetalinger eller innfrielser tilHusbanken i 2009.1.4.3 Forvaltningen av kommunens konsesjonskraftDet ble i 2005 gjennom f.sak 96/2005 lagt til rette for finansielt salg av kommunens konsesjonskraft.Avregningen foregår mot spotpris på kraftbørsen Nordpool og salget i 2009 innbrakte om lag 2,8 mill. kroner.Dette er 0,8 mill. mer enn budsjett.28ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines