Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Ovennevnte resultat indikerer at det har vært gjennomgående god økonomistyring i de fleste resultatenheter.Budsjettavvikene for alle virksomhetsområder er kommentert pr virksomhetsområde i årsberetningen, og dethenvises til del II for mer detaljerte forklaringer til mindre-/merforbruk.Etter avsetning/inndekning av mindre-/merforbruket i 2009 for virksomhetsområdene 10 til 89 gjenstår 8,291mill. kroner i generelt mindreforbruk. Mindreforbruket skyldes bl.a. økte renteinntekter, lavere avdragsutgifterog merinntekter statstilskudd.I saken om årsoppgjørsdisposisjoner, er det generelle mindreforbruket vedtatt disponert som følger:Disponert i f.sak 29/2010: Beløp i kr 1.000Avsetning strømfondet 1 293Avsetning generelt disposisjonsfond 3 100Avsetning rentefondet 3 700Overskudd 2009 198Sum disponert 8 291Strømfondet, balansekonto 2.5610.03, er styrket med 1,293 mill. kroner for å møte prissvingninger istrømmarkedet. Avsetningen tilsvarer overforbruket på strømkapitlet i 2008 og 2009 som er dekket inn vedbruk av strømfondet.Rentefondet, balansekonto 2.5605.06, er styrket med 3,7 mill. kroner. I 1. og 2. tertialrapport 2009 erbudsjettavviket på rentesiden dekket opp med bruk av rentefondet med til sammen 3,909 mill. kroner. I etfinansmarked som fortsatt må betegnes som usikkert er det behov for å ha en buffer til å møte entenfremtidige rentereguleringer som medfører økte renteutgifter eller reduserte renteinntekter sammenholdt medbudsjett.Det generelle disposisjonsfondet, balansekonto 2.5690.03, er styrket med 3,1 mill. kroner. I en tid med storusikkerhet ved den økonomiske utviklingen og raske skift i de økonomiske forutsetningene er det behov forå bygge opp driftsreserver til å møte nye utfordringer, blant annet til midlertidig finansiering i påvente avpermanent inndekning gjennom budsjettet. Mulighet for på kort sikt å redusere driftsnivået er begrenset slikat det i perioder eller i forhold til enkeltsaker vil være nødvendig å bruke av driftsreserven.Ved å foreta ovennevnte disponeringer er regnskapsmessig overskudd for 2009 etter avsetningerlik kr 198.404,88.ÅRSBERETNING 2009 31

More magazines by this user
Similar magazines