Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.2.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerInnkjøpInnenfor innkjøpsområdet har opplæring stått sentralt i 2009. Det er gjennomført miniseminarer i regelverketfor offentlige anskaffelser med enhetsledere og bestillere. Dette for å øke kunnskapen om regelverket og åforebygge ulovlige direkteanskaffelser. Antallet bestillinger og volumet innen elektronisk handel er økende. Iløpet av året har en ny stor leverandør, BS Norli på skolebøker, knyttet seg til. Det er arbeidet aktivt med å fåleverandører over på elektronisk fakturering. Nye sentrale miljøkrav innenfor offentlige anskaffelser er blittintrodusert og kommunen må tilpasse seg disse i sine rutiner. Arbeidet med å utarbeide en innkjøpsstrategi forde neste fire årene er startet opp og vil bli fullført i 1. kvartal 2010. Rullering av rammeavtaleprogrammet erivaretatt, og nye rammeavtaler er utlyst og inngått, særlig på områdene bygg og eiendom og teknisk drift. Detarbeides aktivt i det interkommunale nettverket for å finne nye vare- og tjenesteområder som egner seg forinnkjøpssamarbeid.LærlingerRingsaker kommune har flest lærlinger av alle kommuner i Hedmark og hadde i 2009 til sammen 32lærlingehjemler fordelt på fagene helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, IKT-serviceog feier. Antall lærlingehjemler økte med til sammen fire nye årsverk i løpet av året. Ti av lærlingene avlafagprøve i 2009, en gikk ut av læreforholdet og to lærlinger hadde midlertidig stans i læreperioden p.g.a.fødselspermisjoner. Inkludert ledige hjemler fra 2008 kunne lærebedriften Ringsaker tilby kontrakt til 20 nyelærlinger.Fylkeskommunen krever at alle godkjente lærebedrifter løpende dokumenterer kvaliteten på sine tjenester.Dette innebærer at kommunen skal legge ved en intern opplæringsplan i det aktuelle faget i forbindelse medgodkjenning av lærekontrakten. Videre innhentes gjennom læreperiodene årsrapporter for samtlige lærlinger. Ietterkant av årsrapportene gjennomfører fylkeskommunen bedriftsbesøk, både som en kvalitetskontroll ogsom et tilbud om råd/bistand til lærling og til lærebedrift.IKT-områdetHele 2009 ble preget av høy aktivitet på IKT-området. Antall brukere og løsninger øker fra år til år og IKT blir tatti bruk på stadig flere områder. Det ble blant annet tatt i bruk nye tekniske systemer i resultatenhetene bygg ogeiendom og teknisk drift. Det ble i løpet av 2009 også startet opp arbeid med flere sentrale planer ogSentrumsseminar i Moelv.36ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines