Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

utredninger når det gjelder videre bruk og satsingsområder innenfor IKT i kommunen. Våren 2009 bledet gjennomført en større oppgradering av kommunens basissystemer innenfor økonomi, e-handel ogpersonalområdet.Etter sommerferien 2009 ble det gjennomført en vesentlig oppgradering/omlegging av sentral drift ved at detmeste av den eksisterende maskinparken ble virtualisert og flyttet over på ny plattform (ny maskinvare ogprogramvare). Dette medførte blant annet at antall fysiske servere ble mer enn halvert og bidrar til en grønnereprofil ved at strøm og kjølebehov i stedet for å øke fra år til år i løpet av 2009 ble ca. halvert i forhold til iforbruket i 2008.Kommunens løsninger for sikkerhetskopiering og håndtering av katastrofesituasjoner knyttet til kommunensprimære datasentral ble også oppdatert i 2009 med fokus på effektivisering og minst mulig tap av data vedbåde mindre og større feilsituasjoner. Det prioriteres i størst mulig grad å oppgradere sentrale maskiner ogprogramvareløsninger som en del av kommunens løpende drift. IKT-avdelingen har spesiell fokus på å ta i brukny maskinvare/programvare på en smart måte når ny teknologi (maskinvare eller programvare) blir tilgjengelig,og på en slik måte at disse nye løsningene får en lengst mulig levetid.Det ble over sentralt IKT-budsjett finansiert IKT-utstyr til nye lokale opplæringsrom i alle de fire pleie- ogomsorgsdistriktene. Dette for å tilrettelegge for mer effektiv opplæring innenfor dette virksomhetsområdet.Kursfasilitetene benyttes både internt og når andre enheter kommer for å informere/kurse personell.Skolesatsingen ble i 2009 videreført gjennom språkopplæring i ungdomsskolen. Fire komplette språklabber(maskinvare og programvare) med 30 dataarbeidsplasser pr. lab ble finansiert med sentrale IKT-midler. Det erfra sentral IKT-funksjon gjennomført omfattende tilrettelegging og opplæring i bruk av programvareløsningersom utnytter mulighetene med dette utstyret for språklærerne ute i skolen.Opplæring/kompetanseforvaltningDet ble gjennomført flere interne kurs i 2009. Stabene har tilbudt kurs innen økonomi, personaladministrasjon,IKT, saksbehandling og øvrig forvaltning. I lederutviklingsprogrammet er det gjennomført/igangsatt individuelleopplæringstiltak basert på kartlegging av kompetansebehov hos den enkelte leder. I tillegg er det satset påfelles opplæring i HR ledelse. I ”Program for utvikling av skole- og barnehageledere” er det gjennomførtformell utdanning i kommunal økonomi ogbudsjettering, samt hospiteringer ogopplæringssamlinger. Programmet har i alt 34deltakere og avsluttes i 2010.På grunnskoleområdet ble det i 2009 innført en statligordning for videreutdanning av lærere. Skoleåret2009/2010 tar seks lærere fra skoleri Ringsaker videreutdanning innen fagområdenematematikk for ungdomstrinnet (3), leseopplæring forbarnetrinnet (1), rådgivning (1) og musikk (1).Videreutdanningen dekkes av statlige midler. Lærerneer frikjøpt 40 % fra sine stillinger for å gjennomføreutdanningen, og stat og kommune deler på utgiftene.Det er videre tilført statlige midler til etterutdanninginnen områdene elevvurdering, leseopplæring,regning, rådgivning og IKT.Det ble gjennomført ”Veilederbaserthjelpepleierutdanning” for 33 ansatte i 2009. Ansvarligfor undervisningen var Storhamar videregående skole,studiesenter for voksne. Fylkesmannen har gittomfattende tilskudd til utvikling av pplæringsmodellen.Det er ytterligere 58 ansatte som ønsker slikutdanning, og nye grupper settes i gang i 2010 og2011. Det var 11 ansatte uten formell kompetanse ibarnehager og SFO som startet på barne- ogungdomsarbeiderutdanning høsten 2009. UtdanningenTor Bergundhaugen som vaktmesterfra revyen ”Svinaktig moro” under ansattesdag på Nedre Berg gård på Brøttum.ÅRSBERETNING 2009 37

More magazines by this user
Similar magazines