Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

det at brukerne i hovedsak er fornøyd med de tjenester som leveres. Resultatene fra den årligemotivasjonsmålingen viser at de ansatte trives godt med å arbeide i Ringsaker kommune. Sykefraværet erhøyt, men er relativt stabilt fra 2008 til 2009. Det er god budsjettstyring i flertallet av resultatenhetene, meninnenfor pleie og omsorg er det store utfordringer med å holde den vedtatte budsjettrammen. Det vises til delII for en nærmere vurdering av måloppnåelse pr virksomhetsområde/resultatenhet.1.2.2 ØkonomiKommunens samlede omsetning i 2009 utgjorde 2,025 mrd. kroner. Dette er den høyeste omsetningen noensinne. Omsetningsøkningen fra 2008 var størst på driftssiden. Det var nødvendig å tære på kommunensreserver med i underkant av netto 5 mill. kroner for å finansiere den samlede anvendelsen av midler.Regnskapet for 2009 viser et negativt brutto driftsresultat på 2,332 mill. kroner. Etter netto finanstransaksjonerfikk kommunen et positivt netto driftsresultat på 15,560 mill. kroner. Dette utgjør 0,89 % av driftsinntektene.Kommunens langsiktige gjeld har som følge av betydelige investeringer økt med 176,771 mill. kroner i løpet av2009, og utgjør ved utgangen av året 1.222,119 mill. kroner.I 2009 er det fremført merforbruk fra 19 resultatenheter med til sammen 24,960 mill. kroner, og det er avsattmindreforbruk fra de øvrige resultatenhetene med til sammen 38,147 mill. kroner.1.2.3 BefolkningsutviklingenBefolkningsutvikling i Ringsaker i 2008 og 20092008 2009 EndringFolketallet 1. januar 32 144 32402 258Fødte 388 354 -34Døde 328 344 16Fødselsoverskudd 60 10 -40Innvandring 162 203 41Utvandring 54 83 29Innflytting (innenlands) 1 127 1 081 -46Utflytting (innenlands) 1 039 1 089 50Nettoflytting inkl. inn- og utvandr. 196 112 -84Folketilvekst 258 122 -136Folketallet 31. desember 32 402 32 524 122Den 1. januar 2010 var innbyggertallet i Ringsaker på 32.524. Økningen i 2009 var 122 som er 0,38 prosentregnet av innbyggertallet ved årets begynnelse. Fødselsoverskuddet var 10 og nettoflytting inkludertinnvandring og utvandring 112.Veksten i Ringsaker sammenliknes med nabokommunene. Lillehammer har sterkest vekst med 1,06 prosent,Elverum 0,75 prosent, Gjøvik 0,69 prosent, Stange 0,64 prosent og Hamar 0,47 prosent. For landet under ettøkte folketallet i 2009 med 58.947 (1,23 prosent), og ved årsskiftet var det registrert 4.858.199 bosatte iNorge.1.2.4 Oversikt over kommunens personalressurserTabellen nedenfor viser omfang og fordeling av personalressursene etter gjeldende inndeling ivirksomhetsområder/resultatenheter.ÅRSBERETNING 20095

More magazines by this user
Similar magazines