Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Kommunens satsing på barnehagesektoren gjenspeiles i både budsjett og regnskap. I budsjettet for 2009 erdet innarbeidet fullfinansiering av Buttekvern og Furnes. I tillegg er det innarbeidet bevilgninger til Nesbarnehage, Bakkehaugen barnehage og Åsen barnehage samt paviljong i Lismarka. I regnskapet er førtutgifter til Nes barnehage, Buttekvern barnehage, Furnes barnehage og paviljong i Moelv som er ført.I budsjettet for 2009 er det for Nes barnehage forutsatt forsikringsutbetaling etter brannen på Årengen. Deter foreløpig ikke inntektsført i regnskapet, da hovedtyngden av investeringsutgiftene gjenstår.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehage 2 599 2 463 136 5,2201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehage 2 091 1 519 572 27,4204 Midttun og Tingnes barnehage 1 312 1 237 75 5,7205 Tømmerli barnehage 852 619 233 27,4206 Hempa, Vesleparken og Bakkehaugen bhg 1 359 1 398 -39 -2,9207 Buttekvern og Fredheimvegen barnehage 1 213 823 390 32,2208 Furnes, Kylstad og Kårtorp barnehage 1 761 1 585 176 10,0209 Mauset barnehage 1 229 1 229 0 0,0249 Barnehageformål – ikke fordelt enheter -7 043 -7 753 710 10,1Sum 5 373 3 120 2 253 42,0Rapport fra resultatenhetene200 Brøttum, Lismarka og Åsen barnehageFra februar 2009 ble enheten utvidet med et midlertidig tilbud i paviljong ved Lismarka barnehage. Det bleetablert to avdelinger, en med 12 plasser for barn i alderen 0-3 år og en med 18 plasser for barn i alderen3-6 år. Alle plassene på småbarnsavdelingen er fylt opp, men det er fremdeles noen ledige plasser på storavdeling.Det ble i k.sak 80/2009 vedtatt å opprette permanent barnehage ved Åsen skole med inntil 18 plasser forbarn i alderen 0-6 år. Det vil i 2010 bli foretatt nødvendig tilrettelegging i form av ombygging/utvidelse avlokalene og uteområdet.Høsten 2009 ble arbeidet med å utbedre uteområdet ved Brøttum barnehage avsluttet. Enheten har hatten god måloppnåelse i 2009 både i forhold til brukere og medarbeidere. De fleste mål er nådd med godmargin. På to områder har en ikke nådd ønsket resultat, men er godt innenfor akseptabelt resultat.Sykefraværsprosenten er akseptabelt lav og viser en positiv utvikling fra året før.Regnskapet for 2009 viser et positivt budsjettavvik på kr 136.000. Det skyldes i hovedsak mangel på vikarerved sykdom og at to barneveiledere har gått på dispensasjon for pedagogiske ledere i fødselspermisjon.Dette grunnet mangel på kvalifiserte søkere til vikariatene, noe som har ført til mindre bruk av ressurser.201 Fossen, Moelv og Fagernes barnehageI august 2009 startet enheten opp to nye avdelinger i paviljong tilknyttet Moelv barnehage. Ved utgangen avåret var 2/3 av plassene fylt opp og søkerne var hovedsakelig barn fra 0-3 år. I de tre barnehagene var det vedårsslutt 147 barn som hadde plass.Alle 3-5-åringene i enheten deltar i utviklingsarbeidet ”antall, rom og form”. Personalet har blitt kurset påmatematikkforberedende aktiviteter i barnehagen og opplever stor interesse hos barna. Fossen og Moelvbarnehage er inne i andre året der alle ansatte får opplæring av PP-tjenesten i ”De utrolige årene”. Dette er etforskningsbasert program som har som mål å styrke personalets kompetanse i forebygging og håndtering avadferdsvansker hos barn fra 4-8 år. Fagernes, Fossen og Moelv barnehage har startet TRAS-kartlegging (tidligregistrering av språkutvikling) av alle 4-åringer. Hensikten er å øke personalets kompetanse i TRAS og fåinformasjon for å kunne tilrettelegge for et godt språklig opplegg til 5-åringene.44ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines