Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på besøk på Kilde skole.For virksomhetsområde undervisning samlet eksklusiv ufordelt reserve er det et overskudd på 2,951 mill.kroner. Overført overskudd fra 2008 eksklusiv ufordelt reserve utgjorde 3,747 mill. kroner.Rapport fra resultatenhetene300/310 Brøttum barne- og ungdomsskoleBrukerundersøkelsen viser fremgang på alle måleindikatorer og at skolen har gjort noen grep siden 2008.Resultatene er fortsatt litt lavere enn målsettingen, men skolen jobber videre for å komme opp på ønsketresultat. Skolen vil ha økt fokus på brukermedvirkning.Enheten har en nedgang i sykefraværet fra 6,2 % i 2008 til 4,9 % i 2009. Svarprosenten på motivasjonsmålingenvar kun på 46 % i 2009, og resultatene må sees i sammenheng med lav svarprosent. De ansattestilfredshet med arbeidsmiljøet viser en score på 4,0. Dette er samme resultat som i 2008 og ligger underønsket resultat på 4,5. De ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse viser en score på 4,5,samme som i 2008 og på nivå med ønsket resultat. Tilfredshet med ledelsen har hatt en nedgang fra 4,3 i2008 til 3,9 i 2009 og ligger lavere enn ønsket resultat på 4,5. I 2010 vil enheten jobbe med tydelighet,informasjonsflyt og klare forventinger.Årsregnskap for Brøttum barne- og ungdomsskole viser et samlet underskudd på kr 478.000. Overførtunderskudd fra 2008 var kr 549.000. For å redusere underskuddet fra 2008 har skolen avviklet driften avalternative læringsarenaer som bl.a. dreier seg om praktiske tilbud på to forskjellige gårder og aktiviteterknyttet til friluftsliv. Videre har skolen redusert innkjøp av inventar, samt spart inn noe på lønnsutgifter.Innsparingen i 2009 har blitt noe lavere enn forventet pga. merforbruk av lønnsmidler til ekstrahjelp for åivareta elevenes rettigheter. Skoleutvikling i forhold til arbeid med kartleggingsprøver og oppfølging av disseinnebærer et stort fokus på økt læringsutbytte og resultater. Dette gjør at skolen må jobbe mot en endring fraindividrelatert til systemrelatert tenkning. Dette forventes å ha en positiv innvirkning på økonomien slik atskolen kan redusere underskuddet ytterligere i 2010.ÅRSBERETNING 2009 55

More magazines by this user
Similar magazines