Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

IKT strategiI f.sak 79/2009 ble IKT strategi for perioden 2009-2012 for undervisning vedtatt. Planen rulleres hvert år for enny treårsperiode. Den nye strategiplanen har et særlig tydelig fokus på hvordan lærerne kan bruke digitaleverktøy som et middel for å bedre ferdighetene i fag.RealfagsstrategiDen lokale strategiplanen ”Realfagstrategi for virksomhetsområde undervisning 2008-2011” ble vedtatt ik.sak 133/2007. For å øke realfagenes status og lærernes og elevenes kompetanse ble det i 2009 avholdtnettverksmøter for realfagslærere med fokus på erfaringsdeling og kompetanseheving. I samarbeidmed lokalt næringsliv ble det gjennomført gründercamp for alle elever på 9. trinn, og med eksterneforedragsholdere ble det arrangert realfagstorg med 75 deltakende realfagslærere. Det er for vårhalvåret2010 inngått avtale med Vitensenteret Innlandet som medfører at alle barneskoler gjennomfører dagsbesøkpå senteret for å ta del i pedagogiske temaer. En tilsatt koordinator i 40 % stilling ivaretar arbeidet medrealfagsstrategien.Kompetanse- og utviklingsarbeidDet er utarbeidet en kommunal strategiplan for kompetanseutvikling innenfor virksomhetsområdetundervisning gjeldende for 2009-2012, jf. f.sak 78/2009. Denne strategiplanen beskriver kommunens arbeidmed etter- og videreutdanning i planperioden.Ringsaker kommune deltar med seks lærere på den nye statlige ordningen for videreutdanning av lærere. Disselærerne gjennomfører videreutdanning innenfor lesing (1), matematikk (3), rådgivning (1) og musikk (1).Kommunen dekker halvparten av vikarutgiftene til lærerne som deltar på studiet, mens staten dekker detresterende.Det er tilført kr 800.000 til etterutdanning innenfor områdene lesing, regning, IKT i fagene, rådgivning ogelevvurdering. Det er iverksatt omfattende etterutdanning innenfor lesing. Innenfor IKT er tidligereetterutdanningsmodell med blant annet digitalt torg videreført. Innenfor regning har det vært ulike kurs.Det er godt samarbeid mellom nabokommunene på Hedmarken om etter- og videreutdanning. Dette gjør detmulig å dra veksel på hverandre i forhold til ressursutnyttelse og muligheter for tilrettelegging lokalt fra ulikekompetansetilbydere. Det har blant annet vært gjennomført videreutdanning i naturfag og engelsk som følgeav dette samarbeidet.Leseopplæring på 1. trinn, Fossen skole.ÅRSBERETNING 2009 63

More magazines by this user
Similar magazines