Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.5 Pleie og omsorg (VO 40)401 Omsorgsdistrikt Moelv Pleie- og omsorgsleder: Hege T. Nysveen405 Omsorgsdistrikt Nes Pleie- og omsorgsleder: Kjell Erik Bjurling407 Omsorgsdistrikt Brumunddal Pleie- og omsorgsleder: Heidi VoldengenKonst. pleie- og omsorgsleder: Arnfinn Houmb fra 1.11.2009409 Omsorgsdistrikt Furnes Pleie- og omsorgsleder: Oddvar Johannessen420 Bjønnhaug avlastingssenter Pleie- og omsorgsleder: Hege Terese Granstrøm421 Rehabilitering Pleie- og omsorgsleder: Gro Medlien422 Demente Pleie- og omsorgsleder: Ane Wenche Moen423 Ringsaker AO-senter Pleie- og omsorgsleder: Rune Øygarden424 Psykisk helse Pleie- og omsorgsleder: Inger Stende Kjelsrud2.5.1 AnsvarsområdePleie- og omsorgstjenesten er regulert i lov om sosiale tjenester mv. samt lov om helsetjenester ikommunene. Virksomheten i pleie og omsorg omfatter funksjonene 213 voksenopplæring (inkl. AO-sentra),234 aktivisering og støttetjenester overfor eldre og funksjonshemmede, 253 pleie, omsorg, hjelp ogre-/habilitering i institusjon, 254 kjernetjenester knyttet til pleie, omsorg, hjelp til hjemmeboende og 265kommunalt disponerte boliger (botilbud utenfor institusjon). Målgruppen er alle med behov for pleie ogomsorg uten hensyn til alder eller diagnose.2.5.2 HovedkommentarHovedutfordringen for pleie og omsorg er fortsatt å bringe aktiviteten i samsvar med vedtatte økonomiskerammer. Etterspørselen etter tjenester og ressursforbruket i sektoren har vokst betydelig de siste årene, bl.a.på grunn av et økt antall ressurskrevende brukere og nye brukergrupper. Den demografiske utviklingen medet stadig større antall eldre vil forsterke utfordringene i årene som kommer.Etter 1. tertial 2009 ble det tilleggsbevilget 4 mill. kroner til styrking av budsjettene for utvalgteresultatenheter. I tillegg ble 15,632 mill. kroner omfordelt fra ufordelt reserve under budsjettkapittel 449 for ådekke nye ressurskrevende brukere i omsorgsdistriktene og innenfor enhet psykisk helse. Til sammen 8 av 9enheter hadde på tross av dette negative budsjettavvik ved utgangen av 2009 på til sammen 20,688 mill.kroner. Av dette var 10,5 mill. kroner overført underskudd fra 2008. Resterende underskudd var generert avdriften i 2009, dvs. om lag 10,2 mill. kroner.Et positivt budsjettavvik under budsjettansvar 449 ufordelt på 13,451 mill. kroner og ved AO-senteret på kr126.000 reduserte det negative budsjettavviket for virksomhetsområdet samlet til 7,111 mill. kroner.Budsjettavviket i resultatenhetene varierer i størrelse, og årsakene er sammensatte. Ser en på driften i 2009isolert sett, går omsorgsdistrikt Nes med et overskudd på kr 365.000 mens omsorgsdistrikt Furnes har detstørste negative avviket på 4,5 mill. kroner. Budsjettavviket i de ulike enheter knytter seg hovedsakelig tillønnsområdet med til dels store avvik på vikar-, ekstrahjelps- og overtidsbudsjettet.Virksomhetsområdet har det siste året hatt et gjennomsnittlig sykefravær på 13,6 %. Dette er høyere ennmålsettingen på 10 %. Størstedelen av fraværet er langtidsfravær. Også her varierer resultatene mellomenhetene. Et høyt sykefravær medfører problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Dette medfører igjenat en må forlenge vaktene til fast ansatte, noe som har utløst utstrakt bruk av overtid.Avvikene kommenteres nærmere under den enkelte enhet, jf. punkt 2.5.3 nedenfor.2.5.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i målekartet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.64ÅRSBERETNING 2009