Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Det er gjennomført en motivasjonsmåling høsten 2009, som viser at de ansattes tilfredshet med læring ogfornyelse, ledelse, engasjement og kompetanse, og arbeidsmiljø, ligger innenfor akseptabelt nivå, men likevelnoe under målsettingene for virksomhetsområdet. Svarprosenten på motivasjonsmålingen var imidlertid kun på36 %. Det at undersøkelsen ble utført midt i en omfattende omstillingsprosess, gjør at resultatene ikke kansammenlignes direkte med tidligere undersøkelser og fastsatte mål som forutsetter en stabil driftssituasjon.Sykefraværet har de siste 12 måneder ligget på 13,3 %. Dette er høyere enn målet på 11 %, men samtidigbedre en gjennomsnittet for de tre sammenslåtte distriktene i 2008, som var på 15,2 %. Fraværet preges avlangtidsfravær, spesielt knyttet til muskel-, ledd-, og slitasjeplager.Omsorgsdistriktet har et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på 5,487 mill. kroner i 2009.Budsjettavviket inkluderer et overført underskudd fra 2008 på 3,017 mill. kroner, slik at underskuddetgenerert av driften i 2009 isolert sett ligger på 2,470 mill. kroner. Distriktet ble i løpet av 2009 styrket medtotalt 5,101 mill. kroner, hvorav 3,551 mill. kroner dekket utgifter knyttet til nye ressurskrevende brukere og1,550 mill. kroner ble benyttet til å styrke den generelle driften.En nøye gjennomgang av hjemler og utlønning i forbindelse med budsjettarbeidet for 2010, samtarbeidet med nye turnuser, viser at det i 2009 har vært utlønnet ca 3,5 årsverk mer en det som lå inne ibudsjettrammen ved Brøttum bo- og aktivitetssenter, og ca. 1,75 årsverk mer en det som lå i rammen i enav boligene. Samlet medførte dette at det ble utbetalt lønn til 5,25 årsverk mer enn det som var forutsatti rammen for 2009. Dette forklarer en stor del av det oppståtte underskuddet i 2009 ut over det som kanknyttes direkte til nye ressurskrevende brukere. Distriktet har nå ryddet opp slik at det ikke vil utbetales lønntil flere enn det som er forutsatt i rammen for 2010.Etterspørselen etter langtidsplasser er stor, spesielt i Moelvområdet, og det har vært overbelegg pålangtidsavdelingen ved Ringsaker bo- og aktivitetssenter i hele 2009.405 Omsorgsdistrikt NesDet er ikke gjennomført brukerundersøkelser i distriktet i 2009. Måloppnåelsen for distriktet for øvrig, er likeller høyere enn målsettingene på alle områder unntatt medarbeidersamtaler og utarbeidet kompetanseplan.Fra 1.3.2009 økte omsorgsdistrikt Nes med ca 1.600 ”nye” innbyggere som følge av sammenslåingsprosessen.Dette innebar en økning med 95 nye brukernavn som utløste 59 nye, direkte brukertjenester. I tillegg økte pressetpå institusjonsplassene. For å møte dette nye behovet ble rammen i omsorgsdistrikt Nes økt tilsvarende 1,3årsverk. Til sammen ga dette personalmessige og økonomiske utfordringer. Å møte dette har vært en hovedutfordringgjennom året. Det har derfor vært nødvendig å ha et sterkt fokus på økonomi. Dette har igjen ført til at endel andre innsatsområder har blitt nedprioritert, bl.a. har det vært gjennomført svært få medarbeidersamtaler i 2009.Enheten har heller ikke fått utarbeidet noen skriftlig kompetanseplan i 2009. Det er likevel gjennomførtopplæring i dokumentasjon, pasientrettighetslovens § 4A – bruk av tvang, lindrende behandling og kreft,brannsikkerhet, ledelse og saksbehandling samt diverse fagkurs. Totalt har 272 ansatte deltatt på organiserteopplæringstiltak i 2009. Mange medarbeidere har deltatt på flere enn ett kurs.Sykefraværet for hele 2009 var 12,3 %, hvorav 11 % er sykmeldt fravær og 1,3 % er egenmeldinger.Fraværsprosenten har vært relativt jevnt gjennom året, med en liten nedgang i sommerhalvåret.Omsorgsdistriktet kan ikke si om, eller i hvor stor grad, dette kan være relatert til arbeidssituasjonen. Deter fortsatt et høyt fokus på forflytningsteknikker og så langt som mulig å unngå løft. Det er også anskaffetløftetekniske hjelpemidler på de arbeidssteder slikt er aktuelt.Omsorgsdistriktet hadde et negativt budsjettavvik før årsoppgjørsdisposisjoner på 1,049 mill. kroner i 2009.Korrigerer en for overført underskudd fra 2008 på 1,414 mill. kroner kommer enheten ut med et positivtresultat for driften i 2009 isolert. Omsorgsdistriktet har altså greid å redusere underskuddet fra 2008 medkr 365.000. At en har kunnet forbedre driftsresultatet, kan tilskrives at hele ledergruppen har hatt etkontinuerlig fokus på god ressursutnytting, og at de ansatte har blitt løpende informert om økonomiskesammenhenger og konsekvenser. Ansatte har også tatt initiativ til innsparingstiltak.407 Omsorgsdistrikt BrumunddalDet er ikke gjennomført brukerundersøkelse i 2009. Motivasjonsmålingen som ble gjennomført i 2009, girdistriktets medarbeidere høy score når det gjelder engasjement og kompetanse. Den samme målingen viser68ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines