Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

hensiktsmessige tiltak for å skape endring. For øvrig er økningen i saksmengde et nasjonalt problem, herillustrert ved gjennomsnittstall for Hedmark. I 2010 planlegges tiltak for å effektivisere undersøkelsene for åkomme à jour.Antall barn med tiltak fra barneverntjenestenBarn i tiltak pr 31.12 2004 2005 2006 2007 2008 2009Barn plassert utenfor hjemmet 39 47 51 52 58 58Barn med hjelpetiltak i hjemmet 120 127 109 107 133 111Sum antall barn med tiltak ved utgangen av året 159 174 160 159 191 169- Herav ungdom over 18 år med tiltak 9 21 8 19 16 16Barn med undersøkelse pr 31.12 15 29 50 50 66 65Totalt antall barn med aktiv sak pr 31.12 178 204 210 209 257 234Selv om antallet meldinger har økt, har antallet barn og unge i tiltak sunket. Økt saksmengde og økte utgiftertil plasseringstiltak har hevet terskelen for hjelpetiltak, samtidig som 2009 hadde lavere vekst enn i 2008.Saker behandlet i fylkesnemnd og rettsvesenType sak Antall saker Antall barn Antall rettsdager RettsinstanstotaltKlage akuttsak 2 4 2 FylkesnemndaOmsorgsovertakelse 4 5 11 Fylkesnemnd4-24 (Atferdsplassering) 1 1 3 FylkesnemndaOmsorgs-/samværssak trukket eller stanset 5 6 - FylkesnemndaNy behandling samværssak/omsorgssak 1 2 1 FylkesnemndaForenklet behandling omsorgsovertakelse 1 1 - FylkesnemndaAnkesaker omsorg, tilbakeføring, samvær 7 8 16 TingrettenAnkesak forliksmøte/forhandlingsmøte 1 1 1 TingrettenSum: 22 20*) 34*) Et barn kan gå igjen i flere saker; totalt omfatter sakene 20 forskjellige barn.Økende antall alvorlige saker medfører flere saker til behandling i fylkesnemnda, og flere ankesaker tilrettsapparatet. Slike saker er arbeidskrevende og innebærer mye ressursbruk i form av medarbeideresarbeidstid og advokathonorar.Familieveiledere Familiens hus og RUF, samt mekling etter lov om barn og foreldre – antall saker2006 2007 2008 2009Familier m/ individuell oppfølging fra familieveileder for barn 19 29 24 21Foreldrekurset ”De utrolige årene”, antall familier 10 13 11 4Barn i familier som mottok ”De utrolige årene” 19 26 16 9Familier veiledet ved RUF - - 51 42 (25*)Ungdom omfattet av veiledningssamtalene ved RUF - - 74 61 (33*)Foreldremekling vedr samvær og hvor barn skal bo, antall saker/familier 22 44 61 49Foreldremekling vedr samvær og hvor barn skal bo, antall barn - - 85 89*) tallene i parentes gjelder nye familier/barnFamilieveilederne i Familiens hus og familieveileder for RUF er et lavterskeltilbud som arbeider uteninnledende melding, med hjemmebesøk, veiledning, oppfølgingstiltak og familiesamtaler. Våren 2009 ble detikke gjennomført foreldrekurs. Familieveileder ved RUF er også godkjent mekler etter lov om barn og foreldre.Oppdragene refunderes av staten etter fast sats.76ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines