Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.8 Helsestasjon (V0 52)Leder helsestasjon: Ingeborg Nordbryhn Wien2.8.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjonene 232 forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste og 233annet forebyggende helsearbeid. Tjenestesteder er Brumunddal, Brøttum, Moelv og Nes helsestasjonerog helsestasjon for ungdom i Brumunddal. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er hjemlet ikommunehelseloven og skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk, psykisk og sosial helsehos blivende foreldre og barn og unge 0 – 20 år.2.8.2 HovedkommentarPr 31.12.2009 har enhet for helsestasjoner registrert 368 fødte barn. Dette er 29 færre enn året før, men overgjennomsnittet for de siste årene. Mange barn og familier har behov for råd, veiledning og tiltak utover detsom er et ordinært oppsatt program. Enheten deltar i tverrfaglig samarbeid om 135 barn og ungdommer. 23barn er meldt barneverntjenesten. Barneverntjenesten mottar flere bekymringsmeldinger enn tidligere omufødte barn fra jordmødrene. Arbeidsoppgavene innenfor dette feltet er omstendelig, og krever tid,kommunikasjonsferdigheter og sensitivitet fra personalet. Arbeid med individuell plan øker i omfang ogansatte i enheten er personlig koordinator for 23 planer og flere er ventet.Arbeid med opplysning og vaksinering mot svineinfluensa ble omfattende høsten 2009. Det har værtstor pågang av telefonhenvendelser. Resultatenhetsleder har deltatt i beredskapsarbeid og hattkoordineringsansvar for vaksinering av befolkningen. I noen grad har ordinære oppgaver blitt utsatt somen følge av dette merarbeidet.Resultatenheten dekker tolketjenester for bruk innen egen enhet, for fastlegene i kommunen og for privatespesialisthelsetjenester. Forbruket har økt mye i 2009. Årsaken til dette er blant annet nytt asylmottak og nyefastleger som i større grad benytter tolk. 543 tolkebestillinger har gått igjennom sekretærer i helsestasjon.Økt aktivitet har gitt behov for utvidelse av lokaler. Lokalene for helsestasjon og Familiens hus i Brumunddaler ombygd, og antall kontorer og møterom har økt. For helsestasjon og Familiens hus i Moelv gjøres detavtale med huseier om utvidelse av eksisterende leieareal.Jordmor deltar i prosjekt vedrørende gravide arbeidstakere i Ringsaker kommune. Resultatenheten er tilført0,3 årsverk jordmor i prosjektstilling for ett år. Prosjektet innebærer kompetansehevning innenforarbeidsplassvurdering og forebyggende tiltak for gravide.En fysioterapeut i helsestasjonen deltar i pilotprosjekt med Brøttum skole vedrørende fysisk aktivitet ogleseferdigheter. Fysioterapeuten gjennomfører testing av elevene og gir aktivitetsprogram for 20 minuttersaktivitet hver dag. Flere ansatte jobber med opplegg til barn med sykelig overvekt og for tidlig fødte barn.Bruk av Martemeo, metode for å bedre relasjon mellom foreldre og barn, er et annet opplegg somvektlegges. 5 ungdomshelsesøstre har gjennomført kurslederkurset ”Ørebro prevensjonsprogram” i regi avSLT og deltar i foreldremøter i ungdomsskolen med sikte på å bevisstgjøre foreldrene i forhold til utsatt debutfor rusbruk.2.8.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.82ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines