Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

2.9 Kultur og fritid (VO 55)Kultursjef: Sigmund Myklebust til 31.8.2009Kultursjef: Asle Berteig fra 1.9.20092.9.1 AnsvarsområdeVirksomhetsområdet omfatter funksjonene 231aktivitetstilbud barn og unge, 234 aktiviseringog støttetjenester overfor eldre ogfunksjonshemmede, 360 naturforvaltning ogfriluftsliv, 377 kunstformidling, 380 idrett og tilskuddtil andres idrettsanlegg, 381 kommunale idrettsbyggog idrettsanlegg og 385 andre kulturaktiviteter ogtilskudd til andres kulturbygg.Enheten skal fremme kulturell aktivitet i samspillmellom lag og foreninger, offentlige innstanser ogprivate ressurser. Barn og unges oppvekstkår erprioritert innsatsområde.2.9.2 HovedkommentarFritidsklubben og motor- og aktivitetssenteret iBrumunddal har tidligere hatt utfordringer medoppslutning. Dette har endret seg etter systematiskarbeid med å heve kvaliteten på tilbudene gjennomde siste to årene, og i 2009 har oppslutningen værtgod og stabil. Ungdommens kulturmønstring har i2009 blitt arrangert som et samarbeidsprosjektmellom alle fritidsklubbene.Idrettskonsulent Per Viggo Nydahlog kultursjef Sigmund Myklebust.Tilrettelagte kulturtilbud har hatt høyt aktivitetsnivå. Innen psykisk helsearbeid er det startet opp ei ungdomsgruppeog nye aktivitetstilbud.Av større teateroppsettinger i 2009 fikk InnlandSpillenes ”Ronja Røverdatter” forholdsvis betydelig økonomiskstøtte.Kultursjefen har hatt mye arbeid med planlegging og utvikling av Byfesten i 2010.2.9.3 Måloppnåelse (BMS) og ressursbrukResultatmålene for 2009 var vist i styringskortet i blå bok 2009. Måloppnåelsen er vist nedenfor for hvert avfokusområdene brukere, medarbeidere, organisasjon og økonomi.Effektiv ressursbrukBrukere Mål Akseptabelt resultat ResultatTilfredshet med tjenestene 5,0 4,0 4,5Brukere fritidsklubber i % av forutgående år 105 % 100 % 136 %Brukere psykisk helse i % av forutgående år 105 % 100 % 135 %Opplevd kvaliteten på tjenesten 5,0 4,0 5,0Samarbeid og medvirkning 5,0 4,0 4,0Informasjon 5,0 4,0 4,2Det er gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsearbeid. Lav svarprosent medfører usikkerhet på omsvarene er gyldige for hele brukergruppa. Resultatene er over akseptabelt nivå for alle måleindikatorer.Det holdes årlige erfaringsmøter med leietakere av idrettshallene i kommunen. Det føres protokoll for dissemøtene og forhold av betydning blir fulgt opp. Leietakerne er godt fornøyd med ordningen. Det har totalt settblitt flere leietakere gjennom året ved at Neshallen ble tatt i bruk fra september 2009.86ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines