Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Virksomhetsområdet har et underskudd på kr 77.000 i 2009. Overført overskudd fra 2008 var kr 285.000.Merforbruket i 2009 skyldes i hovedsak merutgifter i forbindelse med leie av lokaler i Teatersalen. I tillegg vardet et lite overforbruk i avdelingen for barn og unge.2.9.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerRegistrerte brukere2007 2008 2009Fritidsklubber 25 179 16 733 22 782Tilrettelagte kulturtilbud 541 614 657Sang og musikk 1 341 1 192 1 210Antall brukere i fritidsklubbene gjelder antall besøk pr år. Tidligere har grunnlaget for beregning av antall brukereav klubbene tatt utgangspunkt i at alle registrerte medlemmer har møtt hver klubbkveld. Dette er justert tilfaktisk frammøte på klubbkvelder fra og med 2008, noe som gir en mer korrekt statistikk. Økningen ibesøkstallene er ved tilbudene i Brumunddal. For tilrettelagte kulturtilbud er det ført opp antall registrertebrukere. Det er fortsatt sterk økning i antall brukere, i hovedsak innen psykisk helsearbeid. Barn og unge medpsykisk lidelse er nå overført fra brukergruppen funksjonshemmede til brukergruppen psykisk helse.Ressursbruk pr registrerte brukere2007 2008 2009Fritidsklubber 106 171 149Tilrettelagte tilbud 5 943 6 405 5 870Tilrettelagte ferietilbud 5 579 6 370 7 359Sang og musikk 665 688 1 152Økningen pr bruker innen sang og musikk skyldes statens økning av sitt tilskudd til RingsakerOperaen og kravom tilsvarende økning i det kommunale (og fylkeskommunale) tilskuddet.Tilrettelagte tilbudNøkkeltall tilrettelagte tilbud 2007 2008 2009Funksjonshemmede 346 373 332Psykisk helse 195 241 325Sum brukere 541 614 657Aktivitet funksjonshemmede:- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter idrett/friluftsliv 130 155 150- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter allmennkultur 81 67 72- Deltaker ferietilbud 105 86 62Aktiviteter psykisk helse:- Deltakere i faste, organiserte aktiviteter 206 226 284- Deltakere ferietilbud 14 15 28Det er en økning i antall brukere innen tilrettelagte tilbud. Under aktivitet funksjonshemmede og aktivitetpsykisk helse i tabellen over kan samme person delta på flere grupper.Idrett – friluftslivUtleievolum utenom skoletid i idrettshallene 2007 2008 2009Brumunddalhallen 1 259 1 337 1 353Fagerlundhallen 1 094 1 050 1 255Moelvhallen 1 111 1 013 951Neshallen (fra september 2009) - - 35588ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines