Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 6 393 6 749 7 053 7 219Driftsinntekter 2 318 2 204 1 865 2 031Netto driftsutgifter 4 075 4 545 5 188 5 188Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %560 Kulturskole 5 188 4 956 232 4,47I løpet av 2009 har enheten snudd et underskudd fra 2008 på kr 57.000 til et overskudd på kr 232.000 vedutgangen av året. Dette har sammenheng med enkelte besparelser på lønnsområdet og høyere inntekterfra brukerbetaling enn budsjettert. Det planlegges å bruke overskuddet til tilrettelegging av tredje etasje ikulturskolens lokaler i Brumunddal.2.10.4 Vesentlige resultater, aktivitets- og standardendringerI 2009 har enheten gjennomført eller deltatt på i overkant av 30 arrangementer, blant annet 7 huskonserter,10 teaterforestillinger, 4 bildeutstillinger, samt vår- og juleavslutninger for danseelever. De størstearrangementene var vinterkonserten i Veldre kirke med deltagelse fra mer enn 100 av skolens elever fraforskjellige avdelinger. Kulturskolens 30-års jubileum involverte alle skolens elever. Samarbeidet medRingsakerOperaen fortsatte i 2009, og danseavdelingen var med både på operaens jubileumsforestillingi februar og oppsetningen av ”Den glade enke” i november.I løpet av 2009 har kulturskolens venteliste økt fra 151 til 199, hvorav de fleste ønsker plass på gitar, pianoeller slagverk.Siden høsten 2008 har enheten tilbudt gruppeundervisning i dans eller teater til SFO. Høsten 2009 bletilbudet utvidet til å inkludere musikk. Det samarbeides så langt med tre SFO-avdelinger.Bruk av Mo gard i Moelv som hovedundervisningssted i nordre del av kommunen har igjen vært oppe tildiskusjon. Flere ønsker at kommunes tusenårssted er tilgjengelig også for andre brukere. En befaringsrundepå andre lokaler i Moelv ble foretatt tidlig på våren. Konklusjonen er at selv om Mo gard ikke er et ideeltundervisningslokale, er det i forhold til dagens behov det beste alternativet med hensyn til beliggenhet ogundervisningsareal.Tall for antall elever ved kulturskolenÅr 2007 2008 2009Avdeling bilde 48 50 51Avdeling dans 160 175 150Avdeling musikk 224 251 233Avdeling teater 38 43 35Kurs innenfor SFO-tiden (tilbud fra høst 2008) - 40 156Salg av tjenester til barnehage 120 125 128Salg av tjenester til korps (ca. tall) 190 192 204Salg av tjenester til grunnskoler (tilbud fra høst 2008) - 45 76Sum 780 921 1 033ÅRSBERETNING 2009 91

More magazines by this user
Similar magazines