Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Årsberetning 2009.pdf - Ringsaker kommune

Organisasjon Mål Akseptabelt resultat ResultatLæring og fornyelse 4,5 4,0 4,5Utarbeidelse av kompetanseplan Ja Ja JaAndel gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 90 % 99 %Risikovurdering HMS Ja Ja JaTilfredshet med ledelsen 4,5 4,0 4,9Personalinnsats31.12.2007 31.12.2008 Budsjett 2009 31.12.2009Antall årsverk 14,81 14,81 14,81 14,81Driftsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Driftsutgifter 20 933 22 369 22 220 22 707Driftsinntekter 7 207 7 747 6 716 7 203Netto driftsutgifter 13 726 14 622 15 504 15 504Investeringsregnskapet, beløp i 1.000 krRegnskap 2007 Regnskap 2008 Budsjett 2009 Regnskap 2009Investeringsutgift 157 4 250 600 1 046Investeringsinntekt 213 1 205 600 600Netto inv.utgift -56 3 045 0 446På slutten av 2008 ble det overført kr 700.000 fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. For disse midleneble det kjøpt inn to biler til feiervesenet som erstatning for to leiebiler hvor leieavtalen gikk ut i april 2009.Enheten hadde i 2009 merinntekter/besparelser på driften som på slutten av året ble overført tilinvesteringsbudsjettet. Midlene skal benyttes til å kjøpe en ny vaktbil som skal avløse en leieavtale som gårut i løpet av 2010. Tilbygg brannstasjonen i Brumunddal er også belastet investeringsregnskapet i 2009.Netto driftsutgifter pr resultatenhet, beløp i 1.000 kr (før årsoppgjørsdisposisjoner)Resultatenhet Budsjett 2009 Regnskap 2009 Avvik Avvik i %600 Brann 15 504 15 522 -18 -0,1Før årsoppgjørsdisposisjoner har enheten et negativt avvik på kr 17.884.I forhold til tidligere år har feiing i 2009 blitt definert som et selvkostområde og det har blitt beregnetkalkulatoriske kostnader som ikke har blitt budsjettert, samt at det har blitt opprettet et eget selvkostfond.Feiervesenet har et overskudd på kr 7.199 som har blitt avsatt selvkostfondet.Effektiv ressursbrukMål Akseptabelt resultat ResultatNetto driftsutgifter pr innbygger i kroner 480 510 47996ÅRSBERETNING 2009

More magazines by this user
Similar magazines