4_tone_nordy.pdf (1.4 MB) - Innomed

innomed.no

4_tone_nordy.pdf (1.4 MB) - Innomed

2000200320092012NasjonalHandlingsplanfra 2008januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


KreftsykepleierePall. SengerPall. Team:BodøNarvikHarstadSandnessjøenTromsøKontaktsykepleiereI kommuner –nettverksmøterjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Sykestueprosjekt Finnmark-Kreftavdelingen/Lindring i Nord-ALTA-NORDKAPP-VADSØ-LAKSELV-KARASJOK-KREFTAVDELINGEN”LINDRING I NORD”SAMHANDLINGjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Sykestuene i Finnmark og Helgelandssykehuset Rana i møte medKreftavdelingen –”Lindring i Nord” UNN Tromsøjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


103 pas, diskutert v/167 anledninger.>50% av pasientene var hjemmeDeltakere på VC Rana, median 4VC Finnmark, median 4.5103 fra Rana, 24 Alta, Vadsø 18, Honningsvåg13januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


”Samler problemstillinger. Disse avklares raskt. Ofte tidkrevendeå få tak i spesialist.Planlegger videreføring av dette til kreftpol. Harstad og Narvik.Hammerfest sykehus sporadisk med. Invitasjon også til Kirkenes.januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


KreftavdelingaUniversitetssykehuset i Nord-Norge HF”Ny tid””Bit som falt på plass”Ambulerende palliativt team, Kreftavdelingen UNN 2011,Anne Sofie Richardsen, Marita Jacobsen ogÅshild Fossmarkfredag, 27. januar 2012


PALLIATIVT TEAM, TROMSØTeamet består av;• Kreftsykepleiere (50%+100%)• Lege (50%)• Hører inn under kreftavdelingen• Kompetansesenteret for lindrende behandlinger samarbeidspartnere.Oppgaver:• Gjør tilsyn og følger opp pasienter også på andre sykehusavdelinger• Støtter primærhelsetjenesten.• Tverrfaglig samarbeid med fysioterapeut, prest, sosionom og de koordinerendekreftspl. i Tromsø kommune• Andre faggrupper som ernæringsfysiolog, ergoterapeut, smerteklinikken vedbehovjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Målgruppen;Kreftpasienter– Avsluttet kurativ behandling, (men fortsatt pall. tumorrettet behandling)– Kort forventet levetid (…er så langt den typiske pasienten, menikke et krav)– Trenger hjelp til lindring av plager;• Fysisk, psykisk, sosial og åndelig/eksistensiell karakter– Trenger hjelp til planlegging og organisering av hjemmetidenjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Målet er best mulig symptomlindring og livskvalitetfor pasient og pårørende.• De aller fleste ønsker mest mulig hjemmetid• Noen ønsker å dø hjemmePårørende, hjemmetjeneste, personale på sykehjem, fastlege/tilsynslege viktigst for disse pasientenePalliativt team ønsker å bidra til å forebygge ”unødvendigesykehusinnleggelser” der det er til det beste for pasientenjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Hvem kan henvise til palliativt team• Pasientansvarlig lege på sykehus• Fastlege• Tilsynslege på sykehjem• Skriftlig eller elektronisk (tilsynsanmodning til ”kreft palliativt team”innad på sykehuset)• Hastesaker meldes muntlig,- må sendes skriftlig henvisning i etterkant• Andre kan gjerne ta kontakt med teamet for å søke råd• Vi skal ikke være istedenfor, men i tillegg til gjeldende ordningerSkal være et team for hele UNN TromsøKommunene som har UNN Tromsø som lokalsykehusDer det synes naturlig også for andre pasienter hvorlokalsykehus ikke har tilstrekkelige ressurserjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Lindrende Skrin (”just in case”)januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Hensikt• Bidra til å lette situasjonen vedhjemmedød, unngå unødigsykehusinnleggelse• Unngå forsinkelse ved at medikamentermå hentes på apotek (stengetider)• Trygge hjemmetjeneste og fastlege påtiltak• Trygge pasient og pårørende• Bedre symptomlindringjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfaseIndikasjon Medikament Dosering MaksimaldøgndoseAdm. MåteSterke smerter,nyttigmedikament motdyspnoeMorfin(opioidanalgetikum)2,5–5–10 mg eller 1/6av tidligere døgndose(po:sc = 3:1)inntil x 2/timeAvhengig av effekten(sjelden mer enn 400mg)Sc(= subkutant)Angst, uro,panikk,muskelrykn.,kramperMidazolam(= Dormicum)(benzodiazepin,sedativum)1 mg til gamle /skrøpelige, ellers 2–5mg inntil x 1/timeAvhengig av effekten(sjelden mer enn 20mg)ScKvalme, Uro,agitasjonHaldol(haloperidol,lavdoseneuroleptikum)0,5–1 mg x3 (motkvalme)2 mg x3 (moturo/agitasjon)10mgScSurkling i øvreluftveier, ileus,kolikkRobinul(glykopyrron,antikolinergikum)Startdose 0,4 mg. Etter4 timer 0,2 mg x4 (dvshver 6. time)2,4mgscOBS:Både Midazolam og Robinul brukes her utenfor godkjent inkasjonsområde. Vedlagte behandlingsalgoritmer bygger påfyldig dokumentasjon over bruk og effekt av disse medikamenter til døende. Legen skal imidlertid være klar over sitt ansvar nårmedikamenter brukes utenfor godkjente indikasjoner.Alle 4 medikamenter kan blandes i en sprøyte til applikasjon i s.c.-pumpejanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Terminal uro / angstJaNei1.Gi Midazolam 2-5mg sc vedbehov inntil x1/time.Om ikke ønsket effekt innen30min, gjenta dosen (sjeldennødvendig)* For gamle og skrøpelige: setekstboks til høyre2. Vurder antall doseretter 24 timer. Hvis flereenn 4 doser gitt, vurderbruk av sc pumpe over24 timer3. Gi behovsdoser scpå egen nål vedsiden avUro og angst kan oppstå.Forskrivbehovsmedikament:Midazolam * 2-5mg scinntil x1/time.Om ikke ønsket effektinnen 30min, gjentadosen.*For gamle ogskrøpeligepas: Startmed 1mg ogvurder effektetter 30minHvis symptomkontroll ikke oppnås, vurder å gi haloperidol (Haldol,1mg sc x4 i tillegg.Alternativ januar ta kontakt 12 med kreftavdelingen UNN Tromsø:Tlf sengepost: 77626765© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


• Pasienten døde stille og rolig uten dramatikk ihjemmet 2 dager senere, hj.tj og døtre tilstede• Tilbakemelding i etterkant fra døtre oghjemmetjeneste:– Pasienten senket skuldrene og fikk ro når hun skjønteat hun kunne få være hjemme til hun døde– Hj.tj og døtre følte seg godt ivaretatt og sier”dette hadde vi ikke turt å stå i dersom vi ikke hadde fåttså god støtte””så heldig mamma er, at dette skjedde etter at palliativtteam ble opprettet”januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Tilbakemeldinger og erfaringer såjanuar 12langt• Vi ser at PT bidrar til å unngå unødigesykehusinnleggelser• Det er lettere å ta tak i enkle palliativeproblemstillinger når det er vårt eneste fokus,enn det er i en travel klinisk hverdag påavdelingen• Pasientene føler seg godt ivaretatt, og vi fårsvært positive reaksjoner på ”oppsøkendevirksomhet”– F.eks ringer vi til enkelte pasienter med jevnemellomrom, evt til hjemmetjenesten; ”hvordan gårdet?”– På denne måten kan en ofte avhjelpe situasjoner sommed tiden ville ført til ø-hjelp innleggelse© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


• Det føles tryggere for pasienter, pårørendeog hjemmetjeneste å stå i vanskeligesituasjoner i hjemmet• Vi blir godt kjent med hjemmetjenesten ogandre gode hjelpere i kommunene, lettereå koordinere tjenestene• PT fungerer som et godt bindeledd mellom1. og 2.-linjes tjeneste.januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


• Vi har nærmere kontakt med fastlegene,og de er svært positive når vi tar kontaktangående en pasient på deres liste.– De føler mange ganger at deres jobbvanskeliggjøres av forsinkede epikriser ogmangelfull kommunikasjon med sykehuset.– En kort telefon når pasienten reiser ut ellerdet skjer endringer i hjemmet kan gjøre storforskjell.januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


For pasienter som har kort forventetlevetid er tiden dyrebar.For noen er dagene som tilbringes påsykehuset bortkastede dager, likeså erdager med smerter eller andre plager.Det haster å lindre, og det haster ågjøre hjemmesituasjonen levelig.januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


• Hjemmetjenesten har i flere tilfellerstrukket seg langt for å møte pasientensbehov.– Godt samarbeid– Flere hjemmedøgn for alvorlig syke pasientergir dem merarbeid– I gjengjeld håper vi at vi også gjør deresarbeid lettere, ved å være lettere tilgjengelig,gi raske tilbakemeldinger og stå ved siden nårdet blir vanskelig.januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Legers oppfatning avsamhandlingen mellom nivåene ihelsetjenesten• Kvalitativ studie med primærleger, leger vedlokalsykehus og ved sentralsykehus• Primærleger vektlegger relasjoner• Lokalsykehusleger vektlegger kapasitet• Sentralsykehusleger vektlegger kapasitet ogstruktur(Pettersen, B og Johnsen R: Legers oppfatning av samhandlingenmellom nivåene i helsetjenesten. Tidsskr Nor Legeforen nr 5,2007; 127: 565-8)januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Legers oppfatning avsamhandlingen mellom nivåene ihelsetjenesten”De gode samhandlingserfaringene vi fikkbeskrevet var knyttet til tilrettelagtearenaer/strukturer, med forankring iledelse og med oppgaver ut over deenkelte legenes”(Pettersen, B og Johnsen R: Legers oppfatning avsamhandlingen mellom nivåene i helsetjenesten. TidsskrNor Legeforen nr 5, 2007; 127: 565-8)januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


KreftavdelingaUniversitetssykehuset i Nord-Norge HFDen nærmeste legenEn intervjustudie om allmennlegers rolle vedkreftsykdomMay-Lill Johansen , Spesialist i allmennmedisin og PhDstipendiatfredag, 27. januar 2012


Allmennlegens tre hovedroller:Formidler, altmuligmann ogledsager• Formidler: Tolk, advokat, secondopinion• Altmuligmann: Første hjelper,sekretær, lagspiller, nærbutikk• Ledsager: Støtte, guide, trøsterjanuar 12May-Lill Johansen© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Hva savner allmennlegene?• Få raskt tak i en spesialist å spørreom telefonråd• Slippe å forhandle med flereavdelinger om innleggelse• God epikrise ved utskrivelse• At sykehuset oppfordrer pasientenetil å ta kontakt med fastlegen etterutskrivelsejanuar 12May-Lill Johansen© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


”I hverdagen”• Henvisninger – Epikriser, med navn ogtlf.nr/ mail adresse.• Dips –gul lapper• Pasientforløp i sykehus• Savner: Tilbakemeldinger fra primærhelsetjenestenjanuar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH


Glede oss over suksesshistorier og byggevidere . på disse.Stor, men intim landsdel.”Vårt lille land”januar 12© MMIV Torgrim Fuhr/Ronald Andersen ØNH

More magazines by this user
Similar magazines