BILLEDKUNST | 6-2010 | Sosi... - Kunstnernes Hus

kunstnerneshus.no

BILLEDKUNST | 6-2010 | Sosi... - Kunstnernes Hus

BILLEDKUNST | 6-2010 | Sosial skulptur og eksperimentelt møtestedhttp://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=2003&printable...1 av 2 01.11.2010 10:54Sosial skulptur og eksperimentelt møtestedSynnøve Vik, 26.10.2010, No.6Det blir en intensiv åpningshelg med seminarer, filmpremiere og fire ulikeworkshops når Gentle Actions vises i Kunstnernes Hus. – Vi har latt ossinspirere av humla som med sin store kropp og alt for små vinger, trosseralle lover og flyr mot tyngdekraften. Det minner oss om at ingenting erumulig, forteller kuratorene.– Gentle Actions har et mangfoldig program. Sjangermessig har dere definert prosjektetsom en «sosial skulptur og et eksperimentelt møtested for miljøengasjerte mennesker».Hva vil det si?Anne Karin Jortveit: – Vi ser for oss et prosjekt hvor aktører innenfor kunsten og sentralefagfelt som jobber med miljø, kan møtes. Vi gjør det innenfor en kunstramme, men samtidiger det et møtepunkt mellom veldig mange ulike fagområder.– Hvorfor vektlegger dere denne tverrfagligheten?Eva Bakkeslett: – Klimaspørsmålet er så komplekst. Det verserer mange ulike versjoner imedia, og folk forholder seg til det på så ulike måter. Vi ønsker å finne essensen og nå desom bidrar til diskusjonen. Både kunstnere og klimaforskere jobber separat innenfor hver sinsfære, men når man kobler dem sammen og begynner å kommunisere, oppstår nyeinnfallsvinkler. Vi ser for oss at disse samtalene og samhandlingene, kan bidra til nye måterå se og håndtere problematikken og forskningsresultatene på.Gentle ActionsProsessbasert tverrfaglig prosjekt medfokus på kunst, miljø og handling. Pågårfra 23. oktober til 14. november påKunstnernes Hus i Oslo.Tema er økologi og miljøproblematikk i etkulturelt perspektiv, med en relasjonelltilnærming.Programmet inkluderer foredrag ogpresentasjoner, seminar, workshops ogfilmvisninger.Over 50 kunstnere, forfattere, arkitekter,samfunnsvitere, klimaforskere, økonomerog filosofer medvirker. Hjemmeside:gentleactions. wordpress.comKunstrommet utnyttet i full bredde– I forlengelsen av Gentle Actions relasjonelle og aksjonistiske form, er det nesten enforutsetning at publikum er engasjert. Hvem henvender prosjektet seg til?AKJ: – Så mange som mulig. Vi håper at publikum kommer fra ulike ståsteder ogrepresenterer ulike generasjoner. Vi tror også at det kan komme folk som vanligvis ikke gårpå utstillinger. Vi har snakket mye om at kunstrommet er et vidunderlig offentlig rom somikke er utnyttet i full bredde. Det er der, midt i vår kulturelle samtid, og skal egentlig være etåpent rom for veldig mange ulike mennesker. Fordi våre aktører nettopp representerer ulikeståsteder i samfunnet og bidrar med ulike temaer, håper vi at det gjør at ulike mennesker blirfristet til å komme til Kunstnernes Hus.EB: –Vi vil også understreke at dette ikke er en utstilling i tradisjonell forstand. Det er snakkom en interaktiv plattform der både utøverne og publikum samhandler med hverandre.– Vi har sett en rekke utstillinger med samme tematikk ved internasjonalekunstinstitusjoner de siste par årene, som «Rethink» på Statens Museum for Kunst iKøbenhavn, «Radical Nature» ved Barbican Art Center i London og «Livsformer» vedBonniers Konsthall. Hvordan plasserer dere Gentle Actions i dette landskapet?AKJ: – Vi har sett mange fine verk som har tatt tak i klima og økologi, men vi har savnethandlingsmøtepunktet hvor man overskrider det å lage utstilling med verk. Sombilledkunstnere ville vi prøve en annen form i møtepunktet mellom kunst og miljø, og GentleJana Fröberg samler inn lav til et grøtkok.Foto: Vanda FröbergActions har blitt en mulighet for å jobbe både materielt og immaterielt. Vissheten om at mange har prøvd ut den mer eller mindrekonvensjonelle utstillingsformen gav oss inspirasjon til å prøve ut vår egen form. Samtidig er vi inspirerte av den relasjonelle måten å jobbemed kunst på, som har vært sentral de siste årene.EB: – Tråden går tilbake til Joseph Beuys og hans sosiale skulptur. Det er i de prosessuelle møtepunktene at kunsten blir til. Vi legger påmange måter et grunnlag som noe kan gro ut av.AKJ: – Derfor er det viktig for oss at vi har prosjektrommet, utformet av Nina Kaasa, kunsthistoriker på Kunstnernes Hus, hvor vi gir etinnblikk i hva som har skjedd på kunstscenen siden 1960-tallet. Dette er et dokumentasjonsrom med både en historisk plattform og ensamtidsplattform. Vi har også samlet litteratur for å gi publikum mulighet til å gå inn i dette store feltet. Det er blitt et rom for fordypning, menogså et rom hvor flere av samtalene kommer til å finne sted.Forbindelse til naturen– Dere siterer den franske filosofen Jacques Rancière på nettsidene deres. På hvilken måte er hans tenkning relevant for prosjektet?EB: – Sitatet vi bruker på nettsida vår har fulgt oss i arbeidsprosessen, og er betegnende for måten vi har tenkt og jobbet på. Rancièresetter fingeren på noe vi synes er sentralt: Den kanskje viktigste utfordringen vi har i dag er at vi holder på å miste forbindelsen til naturen.Det er som om dette gir oss «rettigheter» til å behandle omverdenen som en uutømmelig kilde av varer for kjøp og salg. I denne prosessener vi også i ferd med å miste vår sosiale tilknytning ut av syne. Gjennom Gentle Actions bruker vi kunstens frie rom til å skape en bevissthetomkring dette, og utforsker slik sett andre og mer bærekraftige måter å leve på.– Finnes det et eget estetisk potensial i naturtematikk, eller er det først og fremst aktualisert av den politiske og økologiske situasjonenvi befinner oss i?EB: – Den opprinnelige betydningen av estetikk er å sanse verden rundt seg. Den estetiske dimensjonen er derfor essensiell i alt vi gjør. Detå oppdage sansingen på nytt er viktig, for kanskje har vi beveget oss inn i en dimensjon av estetikk som handler om noe annet enngrunnbetydningen.Skulpturell koreografi– Dan Kidner var på Åpent forum på Kunsthøgskolen i Oslo nylig, og presenterte tanken om at kritikerens funksjon nå er overført tilkuratoren. Hvordan ser dere på kuratorrollens og kunstens kritiske potensialer?AKJ: – Vi har satt sammen prosjektet, jobbet med aktørene, laget vår konseptuelle plattform, lagt våre interesser inn i prosjektet og alle de


BILLEDKUNST | 6-2010 | Sosial skulptur og eksperimentelt møtestedhttp://www.billedkunstmag.no/Content.aspx?contentId=2003&printable...2 av 2 01.11.2010 10:54fasettene som ligger i de tematiske innfallsvinklene vi mener er viktige. Selv om vi ikke har produsert egne kunstprosjekter opplever vi at vijobber med en sosial skulptur. Det å ha utviklet Gentle Actions er et kunstprosjekt i seg selv.EB: – Jeg ser ikke noe skille mellom meg som kunstner og kurator i prosjektet. Hele komposisjonen er en slags skulpturell koreografi. Denkunstneriske intuisjonen og blikket er med hele tiden. Da er det også en fin balanse mellom å ha det kritiske og det lette og lekende blikket.– Gentle Actions er et eksplisitt politisk prosjekt?AKJ: – Absolutt. Det er både politisk, poetisk, eksistensielt, konkret og tankebasert.EB: – Vi snakker etter hvert om Gentle Actions som metode. Vi har utviklet en metode for å lage en plattform for samhandling. Vi skaper etnytt rom, og det blir spennende å se hva som kan komme ut av det i etterkant.

More magazines by this user
Similar magazines