Vann, avløp, renovasjon, feiing 2012 - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Vann, avløp, renovasjon, feiing 2012 - Ringsaker kommune

2 3Hva koster tjenestene ?Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalti denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke overstige de kostnaderkommunen har for disse tjenestene.Priser for 2012:Fullstendig oversikt over gebyrer fås hos kommunens servicesenter eller på internett:www.ringsaker.kommune.noVann og avløp:Inkl. mvaForbruksgebyr per m 3 målt vannforbruk: Vann kr/m 3 21,75Avløp kr/m 3 38,13Abonnementsgebyr per boenhet per år: Vann kr/år 562,50Avløp kr/år 587,50Slamtømming (septik):Slamavskiller m/klosett tilknyttet, per boenhet kr 1361,25Slamavskiller u/klosett tilknyttet, per boenhet kr 781,25Tømming av tett tank for klosettavløp – pris pr. m 3 kr/m 3 195,00Fastavgift tømming av tett tank, per/ tømming/oppmøte kr 558,75Tømming av minirenseanlegg (våtslam) inntil 3m 3 kr 2828,75Tømming av minirenseanlegg (våtslam) per m 3 utover 3m 3 kr 195,00Renovasjon:Liten restavfallsbeholder (80 liter) kr/år 2105,00Middels restavfallsbeholder (140 liter) kr/år 3005,00Stor restavfallsbeholder (190 liter – under utfasing) kr/år 3617,50Stor restavfallsbeholder (240 liter) kr/år 3898,75Salg av ekstrasekker til restavfall kr/sekk 51,25Rabatt ved sambruk av restavfallsbeholder, per abonnent kr/år 198,75Rabatt ved hjemmekompostering /egenbehandling av matavfall kr/år 725,00Husholdningsavfall fra fritidseiendommer (per hytte/per år):Kategori 1: Eiendommer med vann og avløps/septikordning kr/år 1486,25Kategori 2: Eiendommer uten vann og kloakk kr/år 981,25Kategori 3: Eiendommer i områder med lavere tilgjengelighet kr/år 691,25Feiing:Feiing per pipeløp (faktureres etter utført feiing) kr 452,50Tilsyn av fyringsanlegg (årlig avgift per boenhet) kr 226,25Feiing på hytter (frivillig feiing), per pipeløp kr 950,00Faktura på vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer sendes ut 2 ganger per år.Tømming av slamavskiller, fritidsrenovasjon og tilsynsavgift faktureres 1 gang per år.Tømming av tette tanker faktureres månedlig.VannforsyningDrikkevannet tas fra Mjøsa i Furnes, Moelv og på Nes. For øvrige områder tas drikkevannetfra grunnvannsanlegg. Ringsaker kommune har ansvar for distribusjon og levering til ca24.000 innbyggere i kommunen i tillegg til ca 1500 fritidsboliger. Ringsaker kommune haransvar for inntak og vannbehandling til alle abonnenter i kommunen, bortsett fra Furnesområdetsom får vann fra Hamar vannverk, og Sjusjøen og Mesnali som får vann fra Korgenvannverk på Lillehammer.Som abonnent på kommunal vannforsyning:– Blir du forsynt med rent og nok vann i henholdtil drikkevannsforskriften.– Skal du ikke oppleve avbrudd i forsyningen somvarer mer enn 8 timer.– Vil du bli varslet dagen før dersom planlagtarbeid fører til at du mister vannet.– Skal du normalt ha et vanntrykk på tilknytningspunktettil kommunal ledning mellom 2 og 8 bar.– Kan du søke om å få installert egen måler forhagevanning.– Skal du si fra til kommunen ved feil påvannforsyningen.– Skal du snarest utbedre feil og mangler vedegne stikkledninger.– Skal du lese av vannmåler ved årsskiftet.Avlesningskort blir tilsendt pr. post.Kostnader for abonnenten ved lekkasjer:Vannforbruk som skyldes lekkasje på privatsanitæranlegg, er huseiers ansvar. Reparasjonerdekkes og besørges av huseier. Under følgereksempler på vannmengder med tilhørendeestimerte kostnader ved lekkasjer.Installasjon ca m 3 /år* Ekstra kostnad per år**Dryppende kran (ca 1 drypp/sek) 9 ca 500 krRennende kran (ca 2 mm stråle) 45 ca 2.500 krHull på rør (diameter ca 0,5 mm) 175 ca 9.500 krLekkasje i WC (ikke synlig) 100 ca 5.500 krLekkasje i WC (synlig) 200 ca 11.000 krLekkasje i WC (urolig overflate) 400 ca 22.000 kr* ) 1 m³ = 1000 liter ** ) Inkl. mva.Hvis kommunen ikke oppfyller sine forpliktelser– Får du vann i kanner eller via tankvogn vedavbrudd i forsyningen på mer enn 8 timer.– Får du informasjon og råd om tiltak så rasktsom mulig dersom vannkvaliteten avvikervesentlig fra kravene i drikkevannsforskriften.Varsling av kritiske abonnenter:Ved hendelser som setter drikkevannskvaliteteni fare er det viktig å få varslet alle abonnenterså raskt som mulig. For noen abonnenter vilmanglende eller sen varsling kunne være kritisk.Dette kan være bo- og aktivitetssenter,næringsmiddelindustri, hotell, barnehage, skoleosv. Det vil være den enkelte abonnents ansvarå sørge for å registrere seg som en slik abonnenti kommunens register. Mener du at du er kritiskabonnent går du inn på følgende nettsted:www.ringsaker.kommune.no, ellerring telefon 623 35 000 for å få registrert deg.


4 5AvløpAvløpsvannet blir ført til et av de 8 renseanleggene i kommunen eller til Hias-renseanleggeti Stange. Avløpsvann fra Sjusjøen blir ført til Lillehammer. Avfallsproduktet fra renseprosessen(biomassen) blir ført tilbake i kretsløpet som gjødsel og jordforbedringsmiddel.Som abonnent på kommunalt avløpsanlegg:– Er du sikret at avløpsvannet blir transportert ogbehandlet på en miljømessig og forsvarlig måte.– Skal du snarest utbedre feil og mangler vedegne stikkledninger.– Skal du ikke kaste miljøfarlig avfall (f.eks. oljeog malingsrester) eller gjenstander (f.eks.bleier, bind, kluter) i toalettet. Dette kanmedføre problemer i ledninger og renseanlegg,samt hindre en miljøvennlig bruk av biomassen.– Kan du ikke bruke kjøkkenavfallskvern.Avgift for vann og/eller kloakk:Avgiften er todelt: Et fastbeløp pr. enhet som allemå betale for å være tilknyttet og en variabel delsom betales ut fra målt mengde via vannmåler.Fastbeløp må betales så lenge eiendommen ertilkoblet offentlig vann og/eller kloakk. Avgiftenfordeles over 2 terminer pr. år hvorav hver terminbelastes med 50% av årlig abonnementsgebyr ogca. 50% av variabelt gebyr.– Slamavskillere for helårsbolig som ikke ertilknyttet wc, samt alle fritidsboliger: 1.kammer hvert 2. år. Øvrige kammer hvert 4. år.– Tette tanker for helårsboliger og fritidsboliger,samt minirenseanlegg krever årlig tømming:1 gang pr. år.Slammet blir fraktet til nærmeste storerenseanlegg med septikmottak.Varsling om når tømming finner sted skjergjennom lokalpressen. Tømming av tette tanker(med unntak av hytteområder i fjellet) bestillerabonnenten selv. Den årlige tømmingen av tettetanker i fjellet foregår i september/oktobermåned. Denne tømmingen administreres avkommunen. Dersom det er behov for tømmingutenom oppsatt rute i fjellet bestiller abonnentendette direkte hos renovatør og fakturering skjerdirekte fra renovatøren.Til å utføre tømming og kontroll av anleggene harkommunen engasjert Arnkværn Miljø & RenovasjonAS, telefon 62 35 50 00 (døgnvakt). Ringsakerkommune fakturerer avgiftene.Som abonnent på tømming avslamavskillere og tette tanker:– Får du ditt private avløpsanlegg tømt ogslammet behandlet på en miljømessigog forsvarlig måte.– Får du tilsyn av ditt private avløpsanlegg.– Skal du sørge for at adkomst og kumlokk ertilgjengelig når tømming skal utføres.Kommunen kan gi en eiendom fritak fra denkom munale tømmingen, for eksempel dersom enhelårsbolig er ubebodd, dersom det ervanskelige adkomstforhold eller det foreliggerdokumentasjon for utført tømming tidligeresamme år.Søknadsskjema for dette finnes påwww.ringsaker.kommune.no eller Ringsakerkommune, tlf. 62 33 50 05.Informasjon om det nyeVA anlegget til SjusjøenLike over nyttår startet de fysiske arbeidene medå bygge et nytt VA anlegg fra Sjusjøen og ned tilMoelv renseanlegg. Dette er et viktig anlegg somskaper muligheter for fortsatt næringsutvikling,etablering av mere bolig og fritidsbebyggelse oppmot Sjusjø-området.Arbeidene er startet i Moelv-området og detlegges opp til at deler av anlegget kan tas i bruketter hvert som det ferdigstilles.Anlegget er planlagt ferdigstilt i 2014.Tømming av slamavskillere,tette tanker og minirenseanleggDet er pålagt kommunal tømming av slamavskillere(septiktanker), tette oppsamlingstankerfor avløp og minirenseanlegg m/våtslam for alleeiendommer som ikke er tilknyttet kommunalavløpsledning. I henhold til forskrift om tvungentømming av slamavskillere og tette tanker forRingsaker kommune §4 skal tømming foretasmed følgende hyppighet:– Slamavskiller for helårsbolig som er tilknyttetwc: 1 kammer hvert år.Øvrige kammer hvert 2. år.Natrudstilen, Sjusjøen. Foto: Trond Lillebo


6 7Brann- og feietjenesterRingsaker brannvesen har flere oppgaver enn tradisjonell brannslukking. Bistand ved ulykker,bekjemping av akutt forurensning, brannvern-informasjon, brannforebyggende tilsyn, samtfeiing og tilsyn av piper og ildsteder (fyringsanlegg) er også svært viktige oppgaver.RenovasjonHusholdningsrenovasjonen i kommunen blir tatt hånd om av Hias, og er basertpå kildesortering. Renovasjonen består av en hente- og bringeordning.FeiingDe fleste husstander får nå feid annethvert år.Fortsatt vil noen med stort feiebehov få feid hvertår, mens noen med svært lite behov, får feidhvert fjerde år. Feieren fastsetter hyppigheten.Feieavgiften faktureres kun i etterkant avfeiingen sammen med de øvrige kommunaleavgiftene, enten vår, høst eller i desember.Det betyr at der det feies bare hvert annet årbetales avgiften bare annethvert år.Tilsyn fyringsanleggI løpet av en fireårsperiode skal feieren sjekkeat fyringsanlegget (både piper og ildsted) er iforskriftsmessig stand, i tillegg til at brannsikkerheteni boligen er i orden (boligtilsyn).Avgiften for denne tjenesten faktureres årligmed ca. en fjerdedel av kostnaden hvert år.FritakBoligenheter som ikke har fyringsanlegg i bruk(ovn må fjernes eller pipetopp plomberes), ellerstår ubebodd i mer enn 9 måneder, kan søke fritakpå eget skjema. Søknad må foreligge innen1. august for at fritak for tilsynsavgift skalgjelde for 2012.HyttefeiingHyttefeiing i fjellområdene tilbys i uke 24 (11.-15.juni) og uke 35 (27.-31. august). Bestilling foretashos Ringsaker kommunale servicesenter eller pålister utlagt på Kiwi på Sjusjøen og de betjentebommene. Betalingssatser er samlet på egen sidei brosjyren.OljetankerHuseier må sørge for at nedgravde oljetankerstørre enn 3200 liter kontrolleres av godkjentkontrollfirma etter forskriftsbestemte intervaller(varierer mellom 2 og 30 år avhengig av tanktype).Huseier har også ansvar for at mindre tanker eri orden, slik at lekkasjer unngås. Brannvesenet ertilsynsmyndighet.Som huseier:– Er du ansvarlig for at brannsikkerheten iboligen er forskriftsmessig.– Plikter du å gjøre klart for feiing eller tilsynslik det er angitt på varslingslappen. Det måbetales avgift selv om feieren ikke får utførtsitt arbeid fullt ut.HenteordningenAvfallet som blir hentet fra husstandene ervåtorganisk, plastemballasje og restavfall.Avfallet hentes iht. tømmekalender som blir sendtut til alle husstander. Dersom avfallet ikke blirhentet, ringer du Nortransport, 907 47 604.BringeordningenSortert avfall kan bringes til småsamlere ellergjenvinningsstasjoner. Småsamlerne erubemannede mottak for drikkekartong, papir,brukbare klær/sko og glass- og metallemballasje.På gjenvinningsstasjonene, som du finner i Moelv,Brumunddal, Hamar, Stange og på Heggvin, kandu levere sortert avfall gratis, men restavfallmå du betale for. Du kan betale med kort.I ditt renovasjonsabonnementinngår:– Miljømessig og forsvarlig håndtering avavfallet ditt.– Henting av våtorganisk avfall hver 2. uke,plastemballasje hver 4. uke og restavfall hver4. uke iht. utsendt tømmekalender. Borettslagkan avvike.– Gratis utstyr: - Utebeholdere til våtorganisk ogrestavfall, poser (150 stk/år) til oppsamling avvåtorganisk avfall, trådkurv inne til våtorganiske,og plastsekker (1 rull/år) til oppsamlingav plastemballasje. Ekstra poser/ sekker fåsved kommunens servicekontor, på gjenvinningsstasjoneneeller Hias i Vangsvegen 143,Hamar.– Gratis levering av sortert avfall på småsamlereog gjenvinningsstasjoner.Ditt ansvar:– Sette fram beholdere/sekk maks 30 m fra vegenrenovatøren kjører kvelden før tømmedag.– Renhold av beholdere, samt å sørge for atavfallet ikke er fastfrosset.– Sørge for god adkomst til beholdere i formav snømåking, strøing osv.Tilbud:– Uføre med legeerklæring kan søke Hias omgratis henting av beholdere/sekk inntil 30meter inne på egen eiendom.– Avtale om henting av beholdere/sekk inne påegen eiendom mot ekstra gebyr per meterhenteavstand.– Avtale om hjemmekompostering mot reduksjoni renovasjonsavgiften.– Avtale om å dele beholder med nabo (sambruk).– Du kan kjøpe ekstra restavfallssekk påkommunens servicekontor eller hos Hias iVangsvegen 143. Sekken settes ut sammen medrestavfallsbeholder på tømmedag.– Du kan søke om fritak for renovasjonsgebyr påforhånd dersom du vet at boligen din blir stå -ende ubebodd i mer enn 3 mnd. (jf. §15 i renovasjonsforskriften).Gjelder ikke fritidsboliger.– Du kan tegne abonnement slik at du fårbeholder for papir hjemme. (Frivillig ordning).Trenger du tømmekalender, søknadsskjemaer,bytte av beholdere eller annen informasjon omrenovasjonsordningen ta kontakt med Hias påtelefon 62 54 37 00. Informasjon finner duogså på www.hias.noRenovasjon av fritidsbebyggelseRenovasjonsordningen for fritidseiendommer iRingsaker driftes av Hias.


Her får du mer informasjon:Ringsaker kommuneBrugata 2, 2381 BrumunddalTelefon: 62 33 50 00. Telefaks: 62 33 50 01www.ringsaker.kommune.nopostmottak@ringsaker.kommune.noVed feil på vann- og avløpsnettet utenomordinær arbeidstid,ring beredskapsvakt 975 52 350.Hias IKSVangsvegen 143, Postboks 4065, 2306 HamarTelefon: 62 54 37 00www.hias.nopost@hias.noVed manglende avfallstømming, ringNortransport 907 47 604.www.idetrykk.no Omslagsfoto: Lise M. Brodal

More magazines by this user
Similar magazines