TEKNISKE HJELPEMIDLER - Innomed

innomed.no

TEKNISKE HJELPEMIDLER - Innomed

TEKNISKE HJELPEMIDLER- StåheisForprosjektrapport 13. juli 2009


InnoMed, Helse Midt-Norge v/Espen H. Aspnes, SINTEF Teknologi og samfunn, Olav Kyrres gt. 9, 7465 TrondheimTelefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no


1RAPPORT - ForprosjektProsjekttittel: Ståheis for aktiv oppreisning og stabil forflytningProsjektområde:Dato: 13. juli 2009Utarbeidet av: Brit FuruStatus:FortroligInnhold1 SAMMENDRAG .....................................................................................................................................................................22 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET.............................................................................................................................22.1.1 Organisering ...............................................................................................................................................................22.1.2 Innhenting av informasjon...........................................................................................................................................22.1.3 Generering av løsningsprinsipper...............................................................................................................................22.1.4 Evaluering av løsningsprinsipper................................................................................................................................22.1.5 Konseptgenerering ......................................................................................................................................................23 INNLEDNING .........................................................................................................................................................................34 RESULTATER FRA PROSJEKTET....................................................................................................................................44.1 FORSLAG TIL NYTT KONSEPT FOR STÅHEIS........................................................................................................................44.1.1 Ståheiskonseptet styrer og støtter naturlig bevegelse ved oppreisning og nedsetting .................................................44.1.2 Grunnleggende funksjoner og konstruksjon ................................................................................................................44.1.3 Ståheiskonseptet tilbyr fleksible støtte- og bevegelsesløsninger for brukere med ulike behov og muligheter.............54.1.4 Seteløft- og støtte .........................................................................................................................................................54.1.5 Varianter av grep og støtte for armer og overkropp i kombinasjon med seteløft/-støtte.............................................54.1.6 Sikrende støtte .............................................................................................................................................................64.1.7 Delfunksjoner ..............................................................................................................................................................74.2 UTREDNINGER ..................................................................................................................................................................84.2.1 Kriterier.......................................................................................................................................................................84.2.2 Utfordringer i typiske brukssituasjoner.....................................................................................................................104.2.3 Opp å stå - bevegelige ledd (baner) – ved naturlig bevegelsesmønster. ...................................................................114.2.4 Prinsipper for støtte- løft, vektbelastning ved oppreisning og stående stilling..........................................................124.2.5 Kombinasjon av funksjonsprinsipper som støtter bevegelse fra sittende til stående stilling .....................................164.2.6 Kombinasjon av funksjonsflater for stående stilling..................................................................................................184.2.7 Utprøving av utvalgte biomekaniske prinsipper ved oppreising og stående stilling. ................................................194.2.8 Kritiske mål for brukere ............................................................................................................................................205 VEDLEGG .............................................................................................................................................................................23


21 SammendragRapporten beskriver et forprosjekt som har hatt som målsetning å utvikle et nytt konsept for oppreisnings- ogforflytningshjelp for personer med svært redusert/ eventuelt manglende gåfunksjon og begrenset ståfunksjon.Prosjektet har innhentet erfaringer fra pleiere i brukersituasjoner, informasjon om fysiologiske parametere hosbrukerne det må tas hensyn til og kartlagt eksisterende ståheiser på markedet. Denne informasjonen er lagt tilgrunn for en foreløpig kriterieliste og for det påfølgende arbeidet med å søke og vurdere nye løsninger. Utvalgteløsningsprinsipper på oppreisningsløft – og bevegelser er prøvd ut i enkel modell.Deltakerne i prosjektgruppen og pleiere på sykehjem har deltatt med vurderinger og innspill påløsningsforslagene underveis i prosjektet.Det nye produktkonseptet bygger på et tilnærmet naturlig og kjent bevegelsesmønster for oppreisning ognedsetting, og tilbyr brukeren fleksible håndgrep og støttemuligheter i bevegelse og i stående stilling. Brukerengis mulighet for fysisk aktivitet og stimulering i hverdagen ved forflytning og hygienestell. Ståheisen sikrerbrukeren på en enkel måte, i sittende stilling fra å falle ned.Konseptets muligheter for fleksibilitet antas å kunne møte behov for støtte, løft og mulighet til å bidra selv til enstørre og mer mangfoldig brukergruppe enn det dagens ståheiser gjør. De skisserte delløsningene antas å kunnegi forbedringer for både bruker og pleier mht komfort, effektivitet, hygiene og verdig behandling.Resultatene fra prosjektet presenteres for relevante bedrifter med tanke på igangsetting av et utviklingsprosjekt.2 Gjennomføring av prosjektet2.1.1 OrganiseringProsjekteier: Trondheim kommuneProsjektansvarlig: Espen H. Aspnes, InnoMedProsjektleder: Brit Furu , Thelma ASProsjektgruppe: Walburga Schroether (fysioterapeut) Trondheim kommuneUnni Bysheim (ergoterapeut) Trondheim kommune2.1.2 Innhenting av informasjon- Det er innhentet erfaringsinformasjon fra pleiere i brukersituasjoner, informasjon om fysiologiske parameterehos brukerne det må tas hensyn til, og det er kartlagt eksisterende ståheiser på markedet.- Informasjonen er bearbeidet og omgjort til foreløpige kriterier.2.1.3 Generering av løsningsprinsipper- Prinsipielle løsninger på delproblemer er søkt.- Utvalgte løsningsprinsipper er laget i enkel 1:1 modell.2.1.4 Evaluering av løsningsprinsipper- Enkel 1:1 modell er prøvd ut av personer i ulike størrelser, med fokus på bevegelsesmønster og aktuelle mål.- Delløsningenes funksjonalitet er vurdert av helsepersonell.2.1.5 Konseptgenerering- Helhetlige konsepter på ståheis er generert med utgangspunkt i resultater fra utprøving og kriterier.- Utvalgte konsepter er visualisert i DAK-tegninger.


33 InnledningForflytning i forbindelse med toalettsituasjon er av de mest utfordrende og krevende aktiviteter både for denfunksjonshemmede og for pleierne. Dagens prinsipp med mobil ståheis som trekker opp og transportererperson i stående stilling er det forflytningshjelpemiddelet som foretrekkes av flest pleiere. Mobil ståheis er ogsåtilgjengelig på de aller fleste sykehjem, og brukes av en stor del av beboere på sykehjem. Dette er etforflytningsprinsipp med veldig mange gode hensikter. Pleierne poengterer alle fordelene prinsippet ståheis har,men også begrensningene de gir pga. løsninger som pr. i dag ikke fungerer tilfredsstillende.Hjelpemiddelet ståheis krever en viss ståfunksjon. Med leggene spent fast tilleggstøtter og sele festet rundt overkroppen, trekkes brukeren opp fra sittende tilstående i bakoverlent stilling. Brukeren må spenne leggene imot de faste leggstøttenefor å kunne holde seg oppreist. Ved at brukeren lener seg skrått tilbake tar seilet imotnoe av kroppsvekten og avlaster tyngde på beina. Den bakoverlente kroppsposisjonenlegger i liten grad opp til å utnytte brukerens fysiske resurser ved at føttene er plassertforan kroppens tyngdepunkt. Brukeren blir derfor i stor grad passiv i situasjonen, medliten mulighet til å bidra aktivt og styre bevegelser selv. I tillegg er posisjonen brukereninntar unaturlig for bevegelse ved oppreisning og stående stilling. Brukeren må lære enny måte å orientere og bruke kroppen på i situasjonen. Enkelte brukere vil føle segusikre i denne uvanlige ståstillingen.Det er ønskelig å få flest mulig av de bevegelseshemmede/ eldre opp i stående stilling i løpet av dagen. Endringav kroppsposisjon gjør at brukeren får aktivisert balanse og kroppsfølelse. Å få strekt ut kroppen og å deltaaktivt ut fra den fysiske kapasitet man har, bidrar til å øke blodgjennomstrømmingen. Denne type aktivitet vilkunne være med og opprettholde brukernes funksjoner lengst mulig. Pleietrengende eldre som holder ved likerestfunksjoner, kan også i større grad delta selv og slik gjøre arbeidet lettere for pleiepersonalet.


44 Resultater fra prosjektet4.1 Forslag til nytt konsept for ståheis4.1.1 Ståheiskonseptet styrer og støtter naturlig bevegelse vedoppreisning og nedsettingStåheisen har løfte- og støtteflater konstruert og plassert slik at brukeren får ettilnærmet kjent, naturlig bevegelsesmønster med kroppens tyngdelinje somsenter. På samme måte som ved naturlig oppreisning får brukeren fordelt ogbalansert kroppsvekten over føttene, og dette er et godt utgangspunkt for åkunne bruke lår- og armmuskulatur på en effektiv måte. Det antas at ved å styreog støtte denne bevegelsen blir brukeren mer trygg og kan bidra mer effektivtselv ved oppreisning.Kroppens tyngdelinje vedoppreisning4.1.2 Grunnleggende funksjoner og konstruksjonBryststøtte avlaster istående stillingHåndtak - forstøtte og opptrekkStøtter for overkropp– høydejusterbartområde (ca 10cm)Seteløft/ løftearmrotasjonspunkt vedkneleddsplasseringBøyle/ håndtak - foropptrekk og støtte istående stillingHåndtak - for trykk/fraskyvLøftearm for seteroterer om kneleddet.Sete - avtagbartLeggstøtte -høydejusterbarFotbrett -høydejusterbart(ca. 10cm)


6kan lene seg framover og avlaste mye av kroppsvekten på underarm og/eller brystkasse. Støtte for overkroppenkan være spesielt aktuelt dersom brukeren blir stående oppreist over tid.1. 2. 3.1. 2. 3.1. Sideplasserte håndtak for trykk-/fraskyv med armene gir en tilnærmet ”vanlig” oppreisningsbevegelsemed sete- og leggstøtte som sikring og eventuelt oppreisningshjelp. Håndgrepet er aktuelt for godtfungerende brukere med god balanse som kan få trent muskulatur i armene. Håndtakene fortsetter sombøyle foran bruker og gjør at bruker kan skifte til mer stabiliserende grep i stående stilling.2. Bøylehåndtak foran brukeren kan også gi et mer stabiliserende grep å trekke seg opp etter ved selveoppreisningen.3. Støtte for underarm og eventuelt overkropp tilbyr oppreisnings- og ståhjelp for dårlig fungerendebrukere. Hjelpemiddelet gir her trygg, avlastende støtte for overkroppen fra bruker sitter - spesielt i sengved oppstart, under oppreisning/nedsetting og i stående stilling. Brukeren kan også selv bidra tiloppreisning ved å trekke seg opp etter håndgrepene i front.4.1.6 Sikrende støtte- Setestøtten gir kontinuerlig støtte, løft under baken. Denne støtten i kombinasjon med støtten foranleggene gir tilstrekkelig sikring mot at brukeren kan falle ut av ståheisen.- Underarmsstøtte og bryststøtte tilbyr støtte til overkroppen og forhindrer at bruker kan falle forover.- Dersom brukeren ikke greier å holde seg oppreist, og eventuelt siger/knekker sammen, vil leggstøtte,sete og underarm/bryststøtte ta imot og støtte personen i trygg stilling. Støtteflatene forhindrer at brukerkan bli hengende i ubekvem posisjon i hjelpemiddelet. Dette er en forbedring både for bruker og pleiermht komfort og verdig behandling.- Dersom setet tas bort når bruker er i stående stilling, for eksempel ved toalettbesøk, kan eventuelt ensikrende sele monteres.Figuren viser sikrings- og støtteflater som sikrer at bruker ikke faller ut av hjelpemiddelet.


74.1.7 DelfunksjonerHjelpemiddelet kan tilpasses størrelse på brukerHøydejusterbar underarmsstøtte og bryststøtte (ca. 10 cm).Leggstøtten har fast høydeplassering (øvre kant like under knær). Leggstøtten kan vinkles rundt tverrstagets akseetter brukerens behov og ønske.Høydejusterbar fotstøtte (inntil 10 cm). Tilpasses slik at brukeren får kneleddet i rotasjonsaksen til seteløfteren.Leggstøtten styrer og støtter leggeneTilbud om leggstøtte er nødvendig sikring for å gi mothold og stabilisere beina under bevegelse opp-ned (og istående).Leggstøtte bør ha mest mulig selvjusterende vinkling etter brukers behov, og med enklest mulig festing avleggene inntil støtten for å stabilisere beina.Privat setedel i plastmateriale som er lett å holde rent. Personlig sete på hvert rom. Muliggjør ivaretakelse av hygiene og minsker fare for smittespredning. Sittesele i materiale og utforming som er lett å holde rent, som kan vaskes av med klut etter hygienestell,og som kan spritvaskes ved behov (homogen plastoverflate, ikke tekstil). Materiale med noe friksjon i overflaten. Gjør at bruker lettere holder baken på plass i forhold tilsitteselen, også i mer stående stilling. Glatt nok overflate til at man kan få ”lirket” sitteselen under bruker som sitter.


9Oppresningshjelp gis sakte og kontrollert.Litt foroverlent leggstøtte for oppreisning.Forhindrer at beina svikter.Stabiliserer beina / Får kontroll på beina.Tilby bruker støttemulighet også når han/hun sitter i sengen, før og etter bruk av ståheis.Aktivitetene/bevegelsene er forutsigbare for bruker.Hendene har ett fast grep ved oppreisning.Stående stilling I stående stilling gir hjelpemiddelet nødvendig stabilisering og støtte for kroppen slik at bruker kan holdeseg i oppreist posisjon med akseptabel anstrengelse, gjerne over noe lengre tid. Sikring som forhindrer bruker i å falle ned/ut av hjelpemiddelet. Gi mulighet for støtte ved oppreist stilling. Mulighet for ekstra avlastning over tid – ved stell i stående stilling.Hygiene Alle deler av hjelpemiddelet er lett tilgjengelig for renhold og lett å holde rene. Unngår at hjelpemiddelet kommer i direkte kontakt med toalettet når bruker setter seg nedpå og reiserseg opp fra toalettet. Sete som enkelt kan tørkes av for daglig renhold. Sete som enkelt kan spritvaskes.Estetikk Mest mulig ”normalisert” utforming, ikke for teknisk. Hjelpemiddelet har en utforming som signaliserer pålitelighet/trygghet og oversiktlighet. Hjelpemiddelet har en utforming som kan fungere i hjemmesituasjon. Tar liten plass ved bruk, spesielt i hjemmesituasjon.


4.2.2 Utfordringer i typiske brukssituasjoner10


114.2.3 Opp å stå - bevegelige ledd (baner) – ved naturlig bevegelsesmønster.CABVurderinger/kommentarer:Når alle ledd og lemmer er bevegelige i forhold til hverandre, får bevegelsesbanene for leddene mer kompleksgeometri jo lenger vekk fra det faste punktet/ankelen de er. Oppreisningshjelpemiddelet som fysisk koples tilkroppen med støtte og løft/trekk på flere områder må forholde seg til disse bevegelsene.Konklusjoner:Det stilles store krav til biomekaniske løsninger som skal bevege seg i aktuelle baner i forhold til hverandre, og itillegg kunne tilpasses ulike lengder på kroppslemmer og former.


124.2.4 Prinsipper for støtte- løft, vektbelastning ved oppreisning og stående stillingA. SetepartiSkyve/løfte bruker fra setet og oppVurderinger/ kommentarer:Avlaster beina. Bruker kan bidra med beina etter egne forutsetninger.Setet/sitteknutene er et robust område på kroppen som kan ta opp trykket. Forholdsvis sjelden atbrukere ikke tåler belastning i dette området.Bidrar til kontinuerlig trygg posisjon under oppreisning.Setet er kjent avlastningsområde for bruker. Som å sitte.Bruker kan i tillegg bidra med hendene ved oppreisning.Støtte i setet tillater bruker å stå med eller uten setestøtte under transport.Bruker kan sette seg ned / støtte seg til setet hvis det blir tungt å stå oppreist.Krever at overkroppen støttes/sikres i tillegg – mer støtte av overkroppen jo mer opprett stillingbrukeren får. Bruker kan bli svimmel- og det krever bedre balanse i mer opprett stilling.Brukeren kan velge å bruke støtten setet gir etter behov. Kan reise seg helt opp (uten støtte) og kan setteseg nedpå ved behov for hvile.Utfordring å få plassert setet under personen i sittende stilling.Må kunne stabilisere leggene, under oppreisning.Må kunne vinkle leggene forover for å få samlet kroppsvekt mest mulig over fotsålene, kroppsvekten iloddlinjen, spesielt i starten av oppreisningsbevegelsen.Må kunne fjerne setet ved hygienepleie – og samtidig være sikret fra å falle.Konklusjoner:Setet er et naturlig, kjent område for støtte/løft som passer for en stor gruppe brukere.Bidrar til trygg oppreisning – sammen med stabiliserende støtte av bein og overkropp.


13B. ArmerStatisk, stabilt grep for armeneBruker skyver/løfter øvre del av kroppen opp med egen armkraftVurderinger/ kommentarer:Får utnyttet brukerens armkraft. Aktiviserer bedre-fungerende brukere. God effekt for forholdsvisfunksjonsfriske brukereKan gi stor treningseffekt for brukere med bra armfunksjon.Fast håndtak er trygt, forutsigbart og kjent.Må kunne kombineres med ekstra løft/ trekk for å hjelpe brukere med mindre kraft i armene.Håndtak plassert på siden av kroppen gir god mulighet for effektiv medvirkning til oppreisning (triceps),men plasseringen bidrar lite til balansestøtte forover/bakover. Krever god balanse.Håndtak plassert foran brukeren gir god balansestøtte forover/bakover, men ikke samme mulighet foraktiv medvirkning ved oppreisning. Medvirkningen blir her mer i form av å trekke seg opp (biceps).Dette er en naturlig aktivitet for brukergruppen. (men man har mindre kraft i biceps enn i triceps)Lavt plassert håndtak gir mulighet for effektivt fraskyv med armene i den tyngste, første del avoppreisningen, men håndtakplasseringen gir lite balansestøtte når bruker er oppreist. Høyt plasserthåndtak gir bedre støttegrep i oppreist stilling, men desto mindre kraft i fraskyv i starten avoppreisningen.Kan ha armstøtte som kan høydeinnstilles etter brukeres høyde.Kan ha håndtak som heves/senkes i forhold til bevegelsen, gir statisk posisjon for armene. Må da velgevinkel el. utstrakt arm i starten av bevegelsen, som må holdes under hele bevegelsen. Dette gir statiskposisjon for armene.Konklusjon:Sideplassert håndtak med fast høyde (eventuelt som enkelt kan tilpasses brukers høyde og støttebehov) som ettilbud for de bedre fungerende brukerne som kan bidra med fraskyv. Mulighet for grep plassert foran bruker forde som trenger større grad av balansestøtte ved oppreisning. Håndgrep foran bruker er også nødvendig for atbruker kan få balansestøtte forover/bakover i oppreist stilling. Det må tilbys ekstra løft/trekk i tillegg vedoppreisning.


14C. OverkroppGi løft under brystkasse/mage, over- og underarmVurderinger/ kommentarer:Bryst/mage er store flater å fordele trykkbelastningen på. Bra tilbud for de som trenger mye støtte. Forgenerelt dårlig-fungerende brukere kreves ekstra løft/trekk i tillegg.Underarmer som avlastningsflater er nært inntil kroppen. Dette gir både trygghetsfølelse og mulighet forå bruke større muskelgrupper rundt armfestet (overkropp, skulder, overarm) for å holde seg oppe, ogavlaste kroppsvekt.Ved å tilby flere avlastningsflater for armer og overkropp kan bruker variere etter behov.Støtten er både fysisk og visuelt nær brukeren – som oppleves trygt. Kan fungere ekstra bra forslagrammede med ensidig lammelse som får stabilisert overkroppen.Lett å få plassert bruker i forhold til støtteområdene i sittende stilling. Kommer ikke i konflikt medverken rullestol, stol, seng eller toalett.Krever at bruker har god hofteleddsutveksling – ved oppstart i sittende stilling dersom man må bøye seglangt framover for å få avlastning.Passiviserer overkroppen i større grad. Gir mer statisk posisjon av overkroppen.Med støtte under overkroppen får ikke brukeren reist overkroppen helt opp i stående stilling – ogsamtidig ha støtte.Kan bli ”hengende” på støtteflatene. Kan risikere å sige ned. Trenger sikring som forhindrer bruker i åsige ned eller falle bakover, for den som ikke greier å holde seg på beina.Må kunne kombineres med løft/trekk bak bruker, under setet for å tilfredsstille brukere med begrensetkraft i beina.Krever mothold og stabilisering av leggene.Konklusjoner:For å gi tilfredsstillende hjelp og støtte for dårlig-fungerende brukere kan overkropp-/underarmsstøtte være etpositivt tilbud. Spesielt for brukere med ensidig lammelse. Bidrar til trygghetsfølelse.Må tilby ekstra løft/trekk i tillegg.


15D. Foran leggStabilisere føtterVurderinger/ kommentarer:• Gir mothold mot krefter som trekker/skyver bruker opp i stående stilling.• Bør kunne vinkles etter brukers ankel-/leggvinkel. Leggvinkel vil kunne variere dersom bruker kan ståroppreist uten å støtte leggene. Det kan også variere hvor mye vinkel de ulike brukerne greier/ønsker.• Ved oppreisning vil leggvinkelen variere under bevegelsen. Leggstøtten må tillate dette, og gi tilstrekkeligstøtte underveis.• Leggene bør kunne styres mot leggstøtten, eventuelt festes til leggstøtten, for å sikre at beina ikke kankomme ut av stilling, og brukeren kan falle sammen.• Vanskelig tilgjengelig for betjening nede ved beina. Krever minst mulig betjening, eller svært enkelbetjening (helst automatisk).• Skinnleggen kan være ømfintlig punkt for trykk. God polstring kreves.Konklusjoner:Tilbud om leggstøtte er nødvendig sikring for å gi mothold og stabilisere beina under bevegelse opp/ned (og istående).Leggstøtte bør ha mest mulig selvjusterende vinkling etter brukers behov, og med enklest mulig festing avleggene inntil støtten for å stabilisere beina.


164.2.5 Kombinasjon av funksjonsprinsipper som støtter bevegelse fra sittende til ståendestillingPrinsipp AStabilt håndgrep girstøtte og mulighet forfraskyv med hender.Kneledd somrotasjonspunkt forsetestøtte.Sete. Løfter ogsikrer bruker.Leggstøtte støtterog stabilisererbeina.Fotbrett som kan justeres ihøyde for å tilpasse avstandtil rotasjonspunkt ikneledd.Konklusjon:Naturlig, kjent, ”vanlig” oppreisningsbevegelse med sete- og leggstøtte som sikring. Aktuelt for godt fungerendebrukere med god balanse. Kan trene fraskyv - armmuskler. Det kreves i tillegg balansestøtte foran bruker foropprett stilling og transport.Prinsipp B1. Stabilt handgrep foranbruker. Gir fysisk og visuellstøtte ved oppreisning (og istående stilling), og mulighetfor selv å bidra til å trekke segopp.Øvrige funksjonsflatersom for Prinsipp A.Konklusjon:Aktuelt for godt fungerende brukere med bra balanse og noe armstyrke.


17Prinsipp CStabilt handgrep foranbruker. Gir fysisk ogvisuell støtte vedoppreisning (og i ståendestilling), og mulighet forselv å bidra til å trekke segopp.Underarmsstøtte giravlastning og støtteØvrige funksjonsflatersom for Prinsipp A.Konklusjon:Passiviserer og ”låser” bruker i stilling. Teknisk komplekst med 2 løftesystemer – sete og overkropp som harforskjellige baner og som må varieres i avstand etter størrelse på bruker.Prinsipp DStabilt håndgrep foran bruker.Gir fysisk og visuell støtte vedoppreisning (og i ståendestilling), og mulighet for selv åbidra til å trekke seg opp.Underarmsstøtte oghandgrep gir sideveisstabilisering i sittendestilling.Underarmsstøtte giravlastende støtte foroverkroppen i ståendestilling.Konklusjon:For brukere med redusert balanse i overkropp. Gir trygg, avlastende støtte for overkroppen fra bruker sitter(spes. i seng) ved oppstart, under oppreisning/nedsetting og stående. Kan eventuelt bruke armkraft for å bidratil å trekke seg opp / trene armmuskler.


184.2.6 Kombinasjon av funksjonsflater for stående stillingStøtte for overkropp.Gir ekstra avlastning istående posisjon.Stabilt grep for hånd ioppreist avlastningsposisjon.Underarmsstøtte girekstra avlastning istående posisjon.Sete sikrer bruker fra åfalle ned/bakoverStøttegrep foropprett ståendestilling.Leggstøtten støtter ogstabiliserer beina. Avlasternoe vertikal vekt på selveføttene.Konklusjon:De utvalgte funksjonsflatene tilbyr ulik grad av støtte i stående stilling. De mest funksjonsfriske brukerne kankomme i helt opprett stilling, mens de som trenger mer støtte kan lene seg framover og avlaste mye avkroppsvekten på underarm og/eller brystkasse.


194.2.7 Utprøving av utvalgte biomekaniske prinsipper ved oppreising og stående stilling.Vi lagde en modell som viste utvalgte funksjoner/funksjonsflater på en prinsipiell måte. 3 personer med ulikhøyde prøvde ut bevegelsene fra sittende i stol til stående stilling. Vi prøvde også med ulike høyder på”fotbrett”, som ble justert noenlunde etter brukerens avstand fra såle til kneledd ved oppstart. Kritiske lengderog vinkler ble målt.Bevegelser – opp å stå160 cm høy bruker190 cm høy bruker


204.2.8 Kritiske mål for brukereSittende/oppreisningCa 70 o .Vinkel50cm65c45c23c50c160 cm høy personCa 70 0 Vinkel70c50c28c55c192 cm høy person.


Stående, foroverlent posisjon med avlastning for overkropp80cm85cmMax. Høyde for bryststøtte for 160 cm høy person.50cm100cmMin. høyde på bryststøtte for 192 cm høy person.50cmInnoMed, Helse Midt-Norge, MTFS, 7489 TrondheimTelefon: +47 93 00 88 78, Fax: +47 93 07 08 00, www.innomed.no


Konklusjoner22Oppreisning: Utprøvingen viser at både høy og lav bruker får et tilnærmet naturlig og uanstrengtbevegelsesmønster ved oppreisning med setestøtte som roterer ca. rundt kneleddets akse. Fast avstand, i høyderetning, mellom håndtak og rotasjonspunkt for sete gir ca sammeavstandsforhold som når man sitter på stol med håndtak. Brukeren får da en kjent armplasseringog -bevegelse ved oppreisning. Det er en klar fordel med mulighet for høydejustering på 5 - 10 cm av fotbrettet for at lav og høybruker skal kunne få kneleddet tilnærmet i setets rotasjonspunkt. Vinkel mellom såle og legg måles til å være maks. ca 70 o ved oppreisning for alle 3 testpersonene.For personer som selv kan stå opprett, vil denne vinkelen øke etter hvert som kroppen kommer imer opprett stilling.Modellen har leggstøtte som kan vinkles, med rotasjonspunkt ca midt på støtteflaten. Leggstøttenvil da automatisk øke vinkelen dersom brukeren greier å stå selv.Det vil være viktig at føttene plasseres på fotbrettet slik at de i utgangspunktet gir riktig vinkelmot leggstøtten på ca. 70 o . Dette må prøves ut og finjusteres ved utprøving på reelle brukere meden fungerende modell. I opprett stilling får ikke brukeren tilstrekkelig støtte for overkroppen. Brukeren når ikke ned tilstøttene med armene, samt at armstøtter plassert på siden av kroppen ikke gir støtte foroverkroppen forover eller bakover. Bruker må eventuelt i opprett stilling skifte til grep som erhøyere plassert, foran kroppen.Stående, foroverlent posisjon: Stor og liten bruker prøvde med ulike høyder på bryststøtten for å finne høyest mulige plasseringfor liten bruker og laveste akseptable høyde for høy bruker. Kravet var at stillingen fortsatt skullegi akseptabel komfort. For lav person (160 cm) målte vi maks. avstand fra fotsåle til bryststøtte tilca 80 cm. Før høy person (192 cm) ble tilsvarende mål minimum 100 cm. Det vil si at det trengsmulighet for å kunne justere avstanden mellom fotsåle og bryststøtte minimum 20 cm. Inntil 10cm kan justeres vha fotbrettet.


5 Vedlegg23- Konseptskisser- Brukererfaringer- Oppsummering fra møte 21.10.08- Oppsummering fra møte på Trondheim Hospital ( korttidsavdeling) 4.3.09- Oppsummering fra møte på Øya sykehjem (Korttidsavdelinger/ rehabilitering) 23.3.09- Brukssituasjon med mobil ståheis- Beskrivelse av ulike forflytningshjelpemidler- Mobile personløftere med ståfunksjon


Konseptskisse - funksjoner24Konseptet bygger på utvalgte funksjonsprinsipper fra skisse A og E.


Konseptskisse – sete25Konseptet bygger på utvalgte funksjonsprinsipper fra skisse A og E.


Brukererfaringer- Fra prosjekt toalettproblematikkInformasjon fra pleiere - Kommentarer / vurderinger/ muligheter- De som har ståfunksjon vris over i senga og opp iståheis.- Noen bruker ståheisen for å få strekt ut litt før ensettes ned i stol. De som har bedre ståfunksjon kantrilles i ståheis til toalettet, og settes ned itoalettstolen der. Med ståheis kan man trillespåkledd fra rommet til toalettet.- Fordel med ståheis når beboeren ikke liker / bør blisnudd / rulles på i senga. Kan gjøre vask i heis.Kan bli tungt å stå over tid.- Hver gruppe har sin ståheis. Felles løfteseil fordenne.- Bruker ståheis veldig mye.- Det er realt å få beboerne mest mulig opp i ståendestilling. Pleier kommer lettere til ved vask og stelluten å bøye seg ned.- Realt ved forflytning mellom stoler, seng og toalett.- Noen av pleierne liker ståheisen godt. De synes atde får kledd på brukeren bedre da.- Ståheis ”fungerer supert” for de som harståfunksjon! Lett å kle av og på - komme til vedpleie, trening for beboer.- Viktig å få de som kan komme opp i ståendestilling.- Brukerne av ståheis kan bruke armene.- Ubehagelig hvis beina svikter.- Krever at bruker ”er med”. Kan holde seg fast.Noen klatrer i heisen. Kan også lett smyge seg ut avseilet.- Samme belte for alle rom.26- Bruk av ståheis for å få strekt ut kroppen føren settes ned i stol.- Ønskelig med bedre avlastning over tid – vedstell stående i ståheis, for å unngå å bli”hengende” i seilet.- Ståheis krever bra ståfunksjon.- Beltet gir ikke god nok friksjon / støtte foralle brukerne.- Primært til bruk mellom stol, seng, toalett.- Gjør det lett tilgjengelig å kle av og på mensbruker er i heisen.- Et bra hjelpemiddel for de som kan brukedet! – de som kan holde seg selv oppe.- Forhindre at beina svikter.- Stive av beina.- Hjelpemiddelet tilbyr funksjonelt grep forarmene til å hjelpe seg opp med – skyve fraeller trekke.- Unngå mulighet for ståheisen som”klatrestativ” for demente.


Informasjon fra pleiere - Kommentarer / vurderinger/ muligheter- Eksempel på morgenstell, halvsidig lammet bruker:- Steller i sengen- Undertøy + bleier og sko tas på i sengen- Tar på seil- Svinger føttene over- Pakker dynen bak for å støtte opp bruker- Fester seilet- Senker sengen ned el opp etter str. på bruker. Fåkontakt med underlaget- Fester føttene.- Bruker må kunne samarbeide og kunne holde meden hånd.- Reiser bruker opp og kjører til toalettet.- Kler av og setter ned på toalettet- Heiser opp og ordner- For demente kan det plutselig bli vanskelig medståheisen. Beina lystrer ikke, bruker er ikke medosv.- Ved bruk av ståheis skal en visst være 2 pleiere forsikkerhets skyld.- Eksempel på morgenstell:- Setter seg opp i senga- Bena ut av senga på fotstativet- Holder seg i hjertebrettet- Setter på seil- Heiser opp i stående stilling - transporterer- Heiser ned- Når ferdig, heiser bruker litt, med bøy i knærne oppfra toalettet.- Spyler over toalettet. Raskt- Heiser helt opp.- Tørker, smører og kler på.- Settes ned i rullestol.- Vanligvis en pleier ved bruk av ståheis. -- Ståheis brukes primært inne på brukerens rom.Mellom seng, rullestol, toalettstol, lenestol, toalett.Sjeldnere ut til oppholdsrom.27- Kunne stabilisere beina/ Få kontroll på beina.- Leggstøtte + reimer.- Kunne sette bruker ned på - og reise opp fratoalettet – uten at hjelpemiddelet berørertoalettet.- Tilby bruker støttemulighet også når han/hun sitter i sengen, før og etter bruk avståheis.-- En heis pr. rom.- Må vær enkelt å rengjøre heis, og spes. dedeler som kommer i kontakt med bruker,stoler, toalett.- Samme seil til flere brukere vanlig. - Hygieneproblematikk mellom rom.- Deler som er i kontakt med bruker erpersonlige. Tas ikke ut av rommet.


Informasjon fra pleiere - Kommentarer / vurderinger/ muligheter- Bruker som forflyttes fra seng har lite å holde seg i.Blir usikker når det ikke er noe å holde seg i. Noenklamrer seg til handtakene på ståheisen.- Problem for slagpasienter med ensidig lammelse.De sliter med å holde seg oppe. Detter lett til siden.Tungt for pleier – som også får lite tid til å feste seilrundt bruker.- Mange brukere trenger støtte for å kunne sitteoppreist i sengen.- Ved forflytning opp fra seng bruker pleiere ofte åkjøre opp sengen når bruker har fått plassert beina.Bruker får da automatisk lettet litt på baken.- Pleiere har vanskelig for å tenke seg at brukere flestgreier å skifte håndgrep ved oppreisning. Mangeholder krampaktiv fast til det grep de har heleveien.- Mange brukere klager på at de får vondt i leggeneved bruk av ståheis.- Ikke alltid lik lett å bestemme hvor føttene skalplasseres på fotbrettet.- De ser at noen pleiere konsekvent ikke bruker reimrundt leggene. Mange pleiere, ulik praksis og gradav kunnskap/ forståelse.- Blir det for mange remedier å feste/ justere blirikke dette brukt. Da kommer de til å bruke dengamle heisen. Dagens ståheis har 2 remedier somskal festes og justeres (seil og fotreim).- Oppreisning. Mange brukere i dag er vant til å tatak foran seg.- Dagens ståheis har grep foran bruker som heiserseg opp sammen med bruker.- Krever at bruker er ”med”. Ikke for dementebrukere.28- Mulighet for støtte av bruker som sitter isengen. Spesielt sideveis.- Tilby gode, synlige grep foran bruker, somhun kan holde fast i under heleoppreisningen.- Grep og støtte jfr. prekestol spesielt aktueltved oppreisning fra seng. Gir ekstra, tryggstøtte allerede mens bruker sitter påsengekanten. Sideveis- og forover-støtte- Ved å kjøre opp sengen ved oppreisning kanen få plassert sete under bruker / sitteknutene(i alle fall delvis).- Må kunne holde ett fast grep under heleaktivitetssekvensen (reise opp – stå – settened).- Ståheis med bakoverlent oppreisning gjør atbruker får stort trykk på leggene (mothold).Kan anta at med løft under setet vil noe avdette presset forsvinne.- Tydelig anvisning hvor føttene skal plassereså fotbrettet.- Maks. 2 remedier som skal festes/ justeres.- ”Idiotsikker”.- Kan ikke unngå å montere på deler som eravgjørende for sikkerheten.- Komfortjusteringer er ikke så kritiske. Kantilbys som ”ekstra”.- Grep foran bruker er visuelt tilgjengelig, somkan øke trygghetsfølelse.- Tilby grep i synsfeltet foran bruker.- Grep foran bruker ved oppreisning kan hastatisk plassering eller det kan følgebevegelsen opp (jfr. dagens ståheis)-


Oppsummering fra møte 21.10. 08Deltakere:Walburga Schroether, Unni Bysheim, Espen Aspnes, Gøran Bolsøy og Brit Furu29Tema Opplysninger Utledede kriterier/ muligheter/ ideerBrukerutfordringerOppreisingshjelpArmeneStøtte/ holdepå plass- En viss ståfunksjon = kraft og bevegelighet(?)- Støtte + balanse.- Utfordring: Slagpasienter med ettfunksjonelt bein og Parkinsson pasientersom er generelt stive i kroppen.- Det er normalt vanskelig å få noe underbaken når brukeren sitter i stol.- Skyve under baken/sitteknutene. Hjelpenmå ”kjennes” – ett signal til å reise seg opp.Kan være i form av klaffer som skyvesinnunder ”skinkene”, en på hver side avkroppen. Kan da lette opp en ”skinke” igangen. (Går ved å ta opp armlene på stol/rullestol)- Når brukere blir redde, stivner de og stritterimot. Derfor blir det veldig viktig ataktivitet og hjelpemiddel virker betryggende= stabilt, oversiktlig og med mest muligkjent bevegelsesmønster.- Trygghet gir bedre vilkår for samarbeid.- Det antas at de langt fleste brukerne blirlettere å få med i aktiviteten/bevegelsen nårde føler seg tryggere.- Ved oppreising er det en fordel å bøyekroppen forover. Parkinsson-pasienter erstive i kroppen og har problemer med dette.Trygghet kan likevel gjøre aktiviteten/-bevegelsen lettere, sammenlignet medbevegelse med dagens ståheis, også fordenne gruppen.- Ett fast grep. Ikke klatre. Klatring krevermye, må slippe tak – skaper usikkerhet.- Mulighet for variasjon i grep gjør at det kanpasse flere brukere.- Trenger en form for belte som sikrer brukerfra å falle ned/ ut av hjelpemiddelet, spesieltunder transport.- Støtte i oppreist stilling:- Under underarmene –s om på Bolmesståheis- For brukere med en vissståfunksjon.- Oppreisning krever ikke formye bevegelighet i leddene.- Kan ha klaffer som skyvesinnunder skinkene – fra siden.- Oppreisningshjelp som skyverunder baken.- Hjelpemiddelet har enutorming som signalisererpålitelighet, trygghet, ogoversiktlighet.- Mest mulig ”normalisert”utforming, ikke for teknisk.- Oppreisningshjelp bygger påkjent bevegelsesmønster.- Forutsigbar aktivitet.- Hendene har ett fast grep vedoppreisning.- Mulighet for å justere/tilpassegrep for hendene etter brukersbehov.- Sikring som forhindrer brukeri å falle ned/ ut avhjelpemiddelet.- Gi mulighet for støtte vedoppreist stilling.- Kan gi støtte underoverarmene ved transport/stående stilling.Trygghet - Synlig hva man skal gjøre / hva - Oppresningshjelp gis sakte og


Tema Opplysninger Utledede kriterier/ muligheter/ ideerVurderingBolmeståheishjelpemiddelet gjør / bevegelse.- Kjent bevegelsesmønster- Bevegelsen må skje sakte og kontrollert,forutsigbart – brukeren er ”på høyden” medsituasjonen.- Valgmulighet i funksjoner kan føre til feilbruk. Hjelpemiddelet må være intuitivt ibruk.- Aktuelt med ståheis for hjemmeboendeogså. Krav til plass og framkommelighetblir her viktig.- Statisk underarmsstøtte. Godunderstøttelsesflate. Godt grep. Beskytterrundt brukeren. – spesielt bra for eksempelfor slagrammede med lammelse i en hånd.- Ikke alle deler bevegelige. Gjør brukerusikker.- Leggstøtte med fast orientering litt forover.Gir støtte til den som trenger det vedoppreisning. Får også vekten litt mer overknærne enn når leggstøtten er helt vertikal.kontrollert.- Intuitiv i bruk. Forklarendebruksområde.- Tar liten plass ved bruk ihjemmesituasjon.- Gi beskyttelse rundt bruker erpositivt.- Statiske deler, opplevesbegripelige, trygge.- Litt foroverlent leggstøtte foroppreisning.30


Oppsummering fra møte på Trondheim Hospital (korttidsavdeling) 4.3.09Deltakere: Walburga Schroether + 2 pleiere31Presentasjon av problemstilling og utvalgte funksjonsprinsipper.Tema Innspill - diskusjon KonklusjonerOpp fra seng Oppreisning fra seng utfordring for en-sidiglammede spesielt. Har ofte ingen ting å holde seg i.Tungt for bruker og pleier. Dandering inn ihjelpemiddel må skje fortest mulig.AntalloperasjonerLeggstøtteBruker senga mye ved oppreisning. Hever senga =bruker er godt på vei til stående stilling. Viktig forbruker å ha støtte da. Både foran og på siden.Ser pleiere som ikke fester stropp bak leggene =farlig!Varierer my hvordan hjelpemidlene brukes blantpleierne. Må ikke være mange arbeidsoperasjoner forå få dandert hjelpemiddelet. Kanskje 2 er nok…Seil justeres ikke i bredden.Mange brukere får vondt i leggene når de står iståheis. Dette gjelder sannsynligvis spesielt fordagens ståheiser hvor brukerens legger presses fram ileggstøtten.Hjelpemiddelet kan tilby godthåndtak - støtte sideveis og foranbruker, spesielt når han/hunsitter i sengFærrest mulig montering ogjustering til den enkelte bruker.God polstring for leggene.Fotplassering Det må være tydelig hvor føttene skal stå. Bruken må være tydelig ogentydig.Hev-/senkbarprekestolStøttegrepHva med hev-/senkbar prekestol? Prekestol gir godstøtte rundt bruker. Oppleves trygt for bruker.Spesielt slagpasienter fungerer godt ”inne i”prekestolens ”hestesko-form”.Støttegrep må være symmetriske. Assymmetri kan giubalanse.Håndgrepene må være tydelige visuelt og taktilt.Må ikke være mange valgmuligheter mht tilplassering av hender og føtter – verken for brukereller pleier.Ved oppreisning bør bruker ha mulighet til åplassere hendene foran seg. Ser hendene/grepet godt= trygghet, og i alle fall for dårligere brukere som ermer vant til å bruke hendene foran kroppen.Å bli skjøvet opp med kraft under baken girforberedelse til aktiv ståing / strekke ut beina.Brukere kan hjelpe til med å trekke seg opp. De ervant med denne bevegelsen/aktiviteten, og medarmene foran kroppen. Armene må ikke plassereshøyre opp enn brysthøyde.Trygg form foran og inntil sidenav kroppen gir opplevelse avsikkerhet.Støtte av underarm inn tilkroppen gir også trygghet.Visuelt og taktilt tydelige ogavgrensede håndgrep.Få og tydelige plasseringsalternativer.(plassering av hender,føtter)Plassering av handgrep noe forankroppen gir ekstratrygghetsfølelse for bruker –samt bedre balansestøtte (støtte –utstrekning)Skyv under baken vedoppreisning/ nedsetting erpositivtÅ trekke seg opp med armeneplassert foran kroppen er entrygg aktivitet for brukerne.


Oppsummering fra møte på Øya sykehjem (Korttidsavdelinger/rehabilitering) 23.3.09Deltakere: Unni Bysheim + 8 forflytningsveiledere.32Tema Innspill - diskusjon KonklusjonerPlassering avarmerSelerKrav til brukereav ståheisOpp å ståoppstartStåheisLeggstøtteStående”hvilestilling”De opplever at brukerne har vanskelig for åskyve kroppen opp med armene vedoppreisning. De tror få greier dette. De som ervant til rullator bruker hendene foran kroppen.Tekstilseler brukes fra rom til rom.Selene vaskes ”en gang i jubelåret”.Bruk av seler i dag er ikke i samsvar medhygieneforskriftene!Ideen om ekstra renhold av sele er nytt forpleieren – etter litt betenkningstid aksepteres atnoe renhold på sele må til.Spritvasking er enkelt.Tanken om personlig sele på hvert rom – selesom enkelt kan spritvaskes, eller bare tørkes avmed klut etter toalettbruk og evt. henges opp påbadet = ok.For å bruke dagens ståheis skal bruker:- ha min. 1 fot med ståfunksjon (kunne bærekroppstyngden på én fot).- ha armstyrke nok i én hånd til å kunne støtteseg sjøl.- være kognitivt tilstede. Kunne ta imotinstruksjon.Brukerne er ofte stive – spes. om morgenen.Begrenset hvor liten vinkel de kan få i hoftenmed tanke på opp og stå.Kan hende det blir lettere hvis brukeren tilbysgode, trygge grep og forutsigbare og kjentebevegelser.Brukere kan få vondt i hendene av å løfte demhøyt nok opp ved bruk av dagens ståheis.(armene heves ved opptrekk).Leggstøtten må begynne 2 fingre nedenforkneskålen.Bør leggstøtten eller seterotasjonen (med kneetsom rotasjonsakse) kunne forflyttes opp/ned?Flere pleiere reagerte negativt på beskrivelse avstående hvilestilling med stor knekk i hoftene.Stillingen gir sikkert god avlastning, men ivaretarikke brukerens verdighet i forbindelse medhygienestell. Diskusjon om alternativehjelpemidler tilfredsstiller verdighet på bedremåte?Mulighet for støtte under underarm ogbrystkasse vurderes som positivt - gjerne frasittende stilling.Hendene foran bruker er tryggplassering ved aktivitet(oppreisning).Sele for hver bruker.Rimeligere sele.Sele som enkelt kan tørkes av fordaglig renhold.Sele som enkelt kan spritvaskes.Ny type ståheis bør krevetilnermet samme funksjonsnivåhos bruker som dagens ståheis.Gode grep, som gir brukeremulighet for å kunne lene segtrygt forover, kan gjøre detlettere å plassere en støtte undersetet på bruker. Vippe overkropplitt forover og til siden.Armene heves ikke høyere ennbrysthøyde.Leggstøttens øvre kant min. 2fingre nedenfor kneskål.Betenkeligheter med ståendehvilestilling med stor knekk ihoften / baken eksponert.Vurder om stående hvilestillingkan gi noe mer utstrakt hofte, ogsamtidig tilstrekkelig støtte.


Brukssituasjon med mobil ståheis33Beskrivelser fra ”Svea”-rapport og erfaringer fra pleiepersonale.Tema Bruksbeskrivelse Kommentarer Løsninger/ kravPlassér løfteselenpåbrukeren.Snepp igjen lås foran bruker.Tilpass bredden på selen tilbrukeren.Kjør framheisen.PlasserføtteneHak fastløfteselen tilheisenBruker targrepHevløftearmenSett nedbrukerEvt. sittesele kan brukes itillegg.Lås evt. rullestolshjul.Heishjulene låses hvisbruker sparker i veiståheisen.Få bruker til å plassereføttene så fotleddet har 90 ovinkel mot fotbrettet.Sjekk, evt. still inn høydenpå leggstøtten. Øvre kantskal være ca. 2 fingrenedenfor kneskålen.Fest reim bak leggene tilbruker.Noen seler har flerelengdevalg. I form av flereløkker eller justering.La bruker selv bestemmeom hun vil holde iløftearmen.Hev løftearmen tilløftebåndet blir strekt. Sjekkom noe skal endres, og ombrukeren er beredt. Reisopp.Løft videre. Nesten oppekan man gi brukerne ekstrastøtte med hånden ikorsryggen og forsterkstrekk i hoften.Bruker guides vednedsetting. Kan ikke leneVanligvis brukes samme selepå flere brukere. Selebreddenjusteres ikke. Dvs. den erinnstilt på største bruker.Tynne brukere kan risikere åskli ned i / ut av selen.Brukes sjelden. Ekstraarbeid, både å kle på og åhåndtere ved toalettbesøk.Ha nok fleksibilitet til atståheisen kan ”stille seg inn”etter brukerens plassering.Justering av leggstøttengjøres sjelden. Kommervanskeligere til nede vedføttene.Dårlig arbeidsstilling nedeved føttene.Lengdejustering brukessjelden.Fins flere mulige innstillingermå disse gi enkel, tydeligveivisning. Må slippe å prøveog feile.Noen løftearmer hargrepsplassering hvor armerkommer høyt over hodet.Bruker må skifte grep.Løftearmens bane vises ikkei utgangsposisjon.Krever godt samarbeidmellom pleier og bruker.Krever at bruker er ”med”og konsentrert i nedsettings-- En sele pr. bruker.- Automatiskbreddeinnstilling.- Enkelt å justere breddepå sele.- Plassering av seler etc.minst mulig til hinderfor av-/påkledning- Krever minst muligfinjusteringer.- Lett å bestemme riktigvinkel på legger.- Fast høyde påleggstøtte.- Automatisk sikring baklegger.- Minst mulig betjeningmed hånd nede vedføttene.- Alternative innstillingerviser enkelt og tydelig”riktig” innstilling forhver bruker.- Alt. kun én innstilling.-- Håndgrepsplasseringkommer ikke overbrysthøyde.-- Naturlig bevegelse enfordel!


seg bakover hele veien ned.Pass på at bruker får bøydhoften og satt ut baken førhan/hun når stolen.bevegelsen.”Riktig” bevegelse til enhvertid. Men ikke naturligbevegelse.34Beskrivelse av ulike forflytningshjelpemidlerDet fins en rekke forflytningshjelpemidler for bevegelseshemmede på markedet. Hver av de ulikevariantene søker å støtte brukere med ulike funksjonshemminger og behov. Det er kun ståheis som itillegg til å gi hjelp ved forflytning i stående stilling også gir hjelp til å reise og sette seg. Brukergruppenprosjektet søker å rette seg mot krever at hjelpemiddelet bidrar både når brukeren reiser og setter seg ogved selve transporten. Det er derfor mest naturlig å ta utgangspunkt i ståheisen som funksjonelt prinsippAndre forflytningshjelpemidlerStåheis:Brukes av personer som mangler gåfunksjon men som har en viss ståfunksjonmed avlastning og hel eller delvis kontroll over overkroppen. Trenger hjelp til åreise/sette seg. Ståheisen gir hjelp til å reise/sette seg og støtter under ståendetransport.Molift er eneste norske produsent av ståheiser, og de har 20-30% av markedet iNorge.Rullator:Brukes av personer som trenger noe ekstra støtte, men som ellers er i stand til åbåde reise seg og gå selv. For disse brukerne vurderes rullator å gi tilstrekkelighjelp ved forflytning.Gåbord/gåstativ:Brukes av personer som har rest av gåfunksjon og som trenger svært god støtte ogsom trenger hjelp til å reise og sette seg. Stativet gir ikke hjelp til å reise/sette seg.Ståstativ:Brukes av personer som mangler / har dårlig gåfunksjon, men som kan stå godtselv. Trenger hjelp til å reise seg. Disse brukerne kan stå alene, oppreist overlengre tid. Kan stå oppreist i forbindelse med spesielle aktiviteter. Mest brukt foryngre funksjonshemmede. Noen av ståstativene gir hjelp til reise seg.Oppreisingshjelpen disse gir fungerer dårlig bl.a. ved at de ikke tar hensyn tilnaturlige kroppsstillinger og bevegelsesmønster.Rullestol eller dusj-/ toalettstol:Brukes av personer som mangler ståfunksjon og som har hel eller delvis kontrollover overkroppen. Tas ikke opp i stående stilling i forbindelse med forflytning.Personheis:Brukes av dårlig fungerende, gjerne liggende personer. Tas ikke opp i ståendestilling i forbindelse med forflytning.


Mobile personløftere med ståfunksjonmodellleverandørbeskrivelseHANDICARE SABINA II EEGULDMANN GSL(forhandles av Medema)Viktige egenskaper:- Tre løftere i én- Stort utvalg av tilbehør gir muligheter for individuell tilpasning- Regulerbar høydeinnstilling på løftestammen for korte og langebrukere- Sabina skiller seg fra andre oppreisningsløftere. Det velutvikledetilbehøret gir flere unike muligheter med én og samme løfter. Åkunne tilpasse en oppreisning eller et løft etter brukerensforutsetninger gir alltid et bedre resultat enn å bruke den sammeløsningen for alle brukere.- Sabina har enkelt utskiftbare løftebøyler. Standardbøylen (350-bøylen) er den vanligste. Den benyttes sammen med LikoOppreisningsvest eller Liko Trygghetsvest.- For brukere som er trykkømfindtlige under armene kan manbruke Comfortbøyle og ComfortVest.- Sabina kan også benyttes som en vanlig personløfter til og frasittende stilling.- Maks. last 200 kg- Meget brukervennlig- Fleksibel- Stabil og sikker- Enkel betjening med Guldmanns unike håndkontroll- Letter de tunge løftene av brukere med hel eller delvis kontrollover overkroppen, og reduserer faren for ryggskader hoshjelperen- Brukervennlig. Ingen ny innstilling fra gang til gang, enkel og greibetjening som Guldmann GSL- Fleksibel. Høydejusterbart og fleksibelt festet leggstøtte, tomuligheter for plassering av løfteseil samt solide håndtak somkan brukes av alle uansett høyde og løftearmens vinkel.Kan også benyttes som passiv løfter for enkle løft.- Sikker. Guldmann GSL er sterk, stabil og sikker. CE merket ogTüV godkjent.- Sikrer gode arbeidsforhold. Guldmann GSL sikrer plass til riktigergonomiMOLIFT QUICK RAISER - Det er i produktutviklingen lagt vekt på å etterligne kroppensnaturlige bevegelsesmønster ved å løfte opp og fremover.- Molift Quick Raiser er utviklet for å dekke løft- ogforflytningsbehov hos brukere som i noen grad kan delta underløftet. Den er liten, enkel og komfortabel, og er det optimalevalget for forflytninger fra sittende til sittende. Sammen medMolift Easy Raiser Seil, som sørger for verdig og enkel av- ogpåkledning, er Molift Quick Raiser den perfekte løfter fortoalettsituasjoner. Den er også velegnet for oppreisning ogståtrening.- Markedsleder innen aktive løftere- Unik skråstilt søyle – etterligner og stimulerer kroppens naturligebevegelsesmønster ved å løfte opp og fremover- Enkel, rask og komfortabel for forflytninger fra sittende tilsittende- Lett å manøvrere pga unik hjulplassering som fordeler vekt og girmaksimal stabilitet.- Løftekapasitet: Maks personvekt 160 kg- Materiale: Aluminium løftesøyle. Stål chassis og løftearm.- Benhøyde: Fra gulv til topp på ben: 70 mm- Total bredde:610 mm- Total vekt: 30 kg35- Standard oppreising ogtransport- Standard oppreising ogtransport- Standard oppreising ogtransport


HOMECRAFT BARIATRIC STAND-UPHOISThttp://1800wheelchair.co.uk/asp/viewcategory-products.asp?category_id=671CONVAL-AID (Canada, )QUICK MOVEhttp://www.convalaid.com/shop_online/en/transfert_aids_and_lifts/transfer_aids/p16823522.htmlOptional ist eine Kreuzplatte erhältlich, damit Patienten mit geringerRestmobilität aufgerichtet werden können.- Safe and durable this bariatric stand up hoist is perfect for use inthe community or nursing environment.- Specifically designed for users who are unable to raise themselvesindependently, but can at least partially weight bear. The bariatricstand up hoist requires users participation in the lift / transfer,which can assist rehabilitation allowing the user to remain activefor as long as possible.- Max User Weight: 40 stone (250kg)- Capacity: 2.9 amp/h- Weight: 3kg- Max Length: 1110mm, Min Length: 1040mm- Max spreader bar height: 1705mm (67")- External Width legs open: 570mm (26")- Internal Width Legs open: 860mm- External Width legs closed: 660mm (26")- Internal Width legs closed: 520mm- Overall leg height: 125mm (5")- Ground Clearence: 65mm- Our Price: Inc VAT: £2,603.79An easy to manoeuvre wheeled transfer aid, designed for users withreduced leg strength and poor balance, but with a sufficient degree ofarm strength and remaining standing function. It provides quick,stable and safe transfer. The stainless steel frame and rust proofmaterials make the Quick Move ideal for use in a showering situation.Help for the caregiver Removes the risk of back injuries due torepeated or incorrect lifting techniques, and saves the caregiver timewhen sling transfer is not required for the user. Alternative activepatient transfer An ideal alternative for those users who do notrequire transfer in a mobile hoist or a sit-to-stand lifter. It alsofunctions as a turning device, e.g. moving user from bed to chair. TheQuick Move provides a form of active user therapy by exercising theuser’s rising and standing functions. Support features The user standson the footplate and raises themselves to an upright position bypulling on the side or front handlebars. The users’ knees aresupported by tiltable kneepads. During transfer the user holds on tothe handlebars and leans back against the slit sectioned support seats.The support seats are swing away at 90° for easy user access.Handgrip adjustment and options There are two handgrip options: Ahorizontal handle bar, and right and left vertical handle bars. Thehandlebars are angle adjustable in 7 positions via two side releasehandles, forwards and backwards, to accommodate for users ofdifferent heights. The rounded handle bar design affords the user anergonomically correct, forward leaning rising action. Adjusting thehandle bar angle, automatically adjusts the height and angle of thesupport seat. The handlebars are covered with a soft padding thesafer gripping, and easy cleaning. Foot pedal This adjusts the legspread width, in and out, by pushing down on the left or right sides.The leg spread is wide enough to access wheelchairs. Solid footplateA solid construction, equipped with non-slip surface and drainageholes for excess water. For extra safety there is high back heel plate,which must be folded up during patient transport.Dimensions:length: 780mm - 920mm. Width: 530mm - 825mm. height: 1145mm -1235mmwidth btw legs: 415mm - 755mm width btw handles 410mmfloor clearance height: 60mm height of undercarriage: 155mmMax. weight load: 180kg weight: 32kgSwivel castors provide easy maneuvering. The rear two are braked.The turning radius is approx. 90cm.37- Standard oppreising ogtransport- Trekker seg opp medhendene.- Kan gi støtte under baken.- Statisk konstruksjon


ARJO 3000http://www.arjo.com/no/default.aspARJO, STEDYNy teknologi gjør Sara til et prisgunstig alternativ- Sara 3000 er et nytt stå- og oppreisningshjelpemiddel somomfatter det aller nyeste på utstyrssiden fra ARJO. Denergonomiske designen og de elektriske funksjonene gjør enenkelt pleier i stand til å yte førsteklasses pleie ved rutiner somforflytninger og toalettbesøk.Viktige punkter- Gir pleieren ergonomisk riktige arbeidsrutiner.- Gjør at beboeren kan drive ståtrening og andre øvelser for åopprettholde mobiliteten.- Anatomisk design gir økt komfort for beboeren.- Sikker arbeidsbelastning 200 kg- Store håndtak som gjør at pasientene kan justere grepet og føleseg trygge under heving og senking..Økt livskvalitet- Sara 3000 stimulerer mobiliteten i forbindelse med dagligeforflytninger. Med Sara 300 er det dessuten enkelt å driveståtrening og øvelser som opprettholder mobiliteten.Gjør oppgavene enklere og tryggere- Assisterte forflytninger og toalettbesøk kan utføres uten debelastningene og farene for å pådra seg skader som er forbundetmed manuell håndtering.Bedre pleie og økt effektivitet- Det at én pleier kan betjene løfteren betyr maksimal effektivitetved ellers arbeidskrevende rutiner. Meget god funksjonalitet iforhold til pris bidrar til høyere standard på pleien- Sikker arbeidsbelastning: 200 kg- Elektrisk styrt åpning og lukking av understellet- Håndkontroll og betjeningspanel for enkel betjening- Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremser- Nødstoppfunksjon- Aktiv knestøtte med individuell benstøtte- Fotplate gir stabilitet og trygghet- Avtakbart 24 V batteri med stor kapasitet og ladeindikator –- Batteriindikator som viser hvor mye strøm som er igjen og nårbatteriet må lades- Et utvalg av seil i sklisikkert materiale er å få i fem størrelserBeboerne oppmuntres til å stå ved egen hjelp- Dette lette og kompakte støttehjelpemiddelet gjør at pasienteneeller beboerne kan reise seg trygt før og etter forflytninger tiltoalettet. Stedy gir aktiv mobilitetsstøtte i en rutine som ellersville medføre alle risikoer forbundet med manuell håndtering.Viktige punkter- Med Stedy blir beboerne oppmuntret til å delta aktivt iforflytningen, slik at eksisterende mobilitet blir stimulert.- Det nedfellbare setet gjør dette støttehjelpemiddelet til et godtalternativ til rullestol for transport til toalettet.- Smidig og enkel transport gjennom trange døråpninger ogkorridorer.Økt livskvalitet- Stedy fremmer verdighet og selvhjulpenhet ved å oppmuntre tilaktiv deltakelse i forflytningen.Gjør oppgavene enklere og tryggere- Det som tidligere var en triviell oppgave kan nå bli en positivopplevelse for beboeren, samtidig som den fysiske belastningenblir mindre for pleieren, ettersom han eller hun slipper manuellhåndtering.Bedre pleie og økt effektivitet- Ved å aktivisere pasienten eller beboeren, bidrar Stedy til åopprettholde mobiliteten og redusere behovet for fysiskassistanse i forbindelse med toalettrutiner- Svingbar setemekanisme. Støtteseil for tørrtrening- Safe Working Load: 120 kg- Weight: 17 kg- Total product height: 1050 mm38- Standard oppreising ogtransport- Trekker seg opp medhendene.- Kan gi støtte under baken.- Statisk konstruksjon.


ARJO, SARA PLUS- Total product width: 615 mm- Total product length: 865 mmViktige punkter- Ny design på støttefunksjonene, kjent som Komfortsirkelen, gjørat en enkelt pleier kan hjelpe flere beboere enn noen gang opp istående stilling. På den måten kan påkledning, toalettbesøk ogforflytninger foregå trygt og uten belastning. Bestemte typer seilfor ståtrening og forflytninger.- Med First-step-systemet som blant annet inneholder ProactivePad, en høyderegulerbar knestøtte, er det mulig å drive en rekkeøvelser rett på gulvet.- Ekstrautstyret omfatter innebygd elektronisk vekt, toalettsete ogbenremmer.Gjør oppgavene enklere og tryggere- Håndkontrollen til den batteridrevne Sara Plus styrer heve- ogsenkefunksjonen. Med Sara Plus unngår man manuell håndtering iforbindelse med mange daglige rutiner.Seil- I tillegg til det grunnleggende utvalget av ståseil til Sara Plus, erdet utviklet en spesiell type seil som har fått navnet Bos.Dette gir bedre støtte ved at det trekker beboerens bak inn motløfteren. Beboeren blir dermed stående i en mer oppreist stilling,noe som er gunstig i forbindelse med rehabilitering- Sikker arbeidsbelastning: 190 kgforts. ARJO SARA PLUS- Leveres med 2 avtakbare batterier og lader- Batteriindikator som hele tiden viser hvor mye strøm som erigjen og når batteriet trenger lading- Lavfriksjonshjul, de to bakre med bremser- Avtakbart toalett-/forflytningssete komplett med bekken ogholder- Innebygd sikkerhetsventil stopper løftearmen (Arc-Rest) når densenkes ned på en gjenstand. Når gjenstanden er fjernet, blir Arc-Rest stående i stilling- Avtakbar fotplate og kneplateTilbehør:- Toalettsete. Smalt fotbrett- Bred Proactive kneplate, S, M, L, XL ståseil, M, L, XL gåvest- Benremmer , Armremmer, Løftemekanisme til fotbrett- Retningssperre for gåtrening under rehabiliteringEasyPivot Patient LiftsJust imagine – A smooth pull on the handle and you are up and outof bed. Totally self-supporting, the EasyPivot's wide wheel base andlow center of gravity make it virtually impossible to tip.Once lifted, your assistant easily rolls you to a chair. Upon reseating,you are placed with your sacrum positioned all the way back in thechair – for proper positioning, posture, and comfort.All four wheels swivel to negotiate tight areas with ease. TheEasyPivot is so comfortable that many users "stand" for a fewmoments each evening simply to stretch out after a long day ofsitting.39- Standard oppreising ogtransport.- Gir støtte under underarmeri tillegg til sele.- Beregnet for å kunne brukestil treningsapparat også.- Enkel, manuell trekkoppfunksjon.- Lite flatterende ”oppreist”posisjon.- Er brystområdet her okstøttepunkt for brukeren/alle typer brukere?http://www.randscot.com/easypivot/


40EasyStand StrapStand $2981Height Range: 5'-6'5"Weight Limit: 350 lbs.Who uses the StrapStand?People with Spinal Cord Injury, Multiple Sclerosis, Traumatic BrainInjury, Spina Bifida, Stroke and more. Bariatric individuals. Peoplewho have difficulty transferringWhat is the StrapStand?The StrapStand is a sit to stand stander that lifts the user directly froma wheelchair. The specially designed lifting arms greatly reducepressure on the knees.How does it work?Position the strap under the buttocks.Attach the strap to the lifting arms.Pump the actuator handle to standing position.D-ring adjustment, provides additional support while lifting andstanding. Pad size is 5.5” x 24” (14 x 61 cm); adjustment range from33” -70” (84 -178 cm)- Enkelt seteløft.- Skyver bruker opp i ståendestilling - Passivbeinmuskulatur.- Selvbetjent med ”pumpehandel”for å få løft.- Tung betjening. Krever godfunksjon i høyre hånd.- Bruker som ikke kan ståselv, er avhengig av at ”setet”er på plass hele tiden istående stilling.- Mange og tungvintejusteringsmekanismer – iform av skruhendler – gjerneen skrue på hver side.Attaches to existing black molded tray. Allows user to work at variousangles from 10° to 45°.


41Litteratur Uppresningslyft – en överflyttning för ”Svea” att vara delaktig i! NHR Hjälpmedels Center VästGöteborg 1999 Antropometriske målinger for industrien

More magazines by this user
Similar magazines