Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

RAPPORTForprosjekt: Slag – konseptutvikling av nytt utstyr for diagnostikkog behandling2008


Sluttrapport fra slagprosjektetTittel: Slag – En konseptutvikling for nytt utstyr til karakterisering av forsnevringer og plakk samt utstyrtil transkranielle undersøkelserProsjekteier: Rikshospitalet/Radiumhospitalet, NevroklinikkenAnsvarlig: InnoMed v/ Jens ReigstadStatus: Forprosjektet er gjennomført i henhold til planen og er nå avsluttet. Utvikling av produkterbasert på konseptene som foreligger blir ført videre i eget selskap.Det er etablert et grunnlag for OFU prosjekt og søknad forberedes i samarbeid medRikshospitalet/Radiumhospitalet.Økonomi: Budsjettrammen er på 1 100 000 kr, godkjent påløpt beløp er i følge revisors rapport kr 1 099777.Målsetting for forprosjektetMål med forprosjektet har vært å bekrefte et kommersielt potensial innenfor nytt billeddannende utstyrtil bruk ved kartlegging av ulike tilstander i hjernens blodkar.ResultaterForprosjektet har vist at det finnes grunnlag for en satsing på dette området og at det kan væreinteressant å gå videre med en utvikling av nytt spesialisert utstyr til kartlegging av sirkulatorisketilstander i hjernen. Resultatene er knyttet til de enkelte aktiviteter som har inngått i prosjektplanen ogdisse rapporteres separat. Prosjektet er organisert og gjennomført av innovasjonsrådgiver i Innovest medassistanse fra Renate Malm i Sygna Næringsutvikling AS.Aktivitet 1: Organisering og avklaring av rettigheterDet har vært en omfattende prosess å avklare rettigheter til konsepter som kan utvikles basert på arbeidetsom er utført i prosjektet. Det er gjennomført forhandlinger med Medinnova og Steinbeis Foundationmed sikte på avklaring av eierrettigheter og organisering av selskapsmessige forhold. Videre er detbenyttet juridisk kompetanse i Price Waterhouse Coopers i arbeidet med avklaring av habilitet ogtilrettelegging av avtaler mellom aktørene. Rettigheter til resultater fra utvikling og leveranse av teknologier regulert i avtale med Steinbeis Foundation i Tyskland og Medinnova. Professorene Brucher og Paulathar forpliktet seg til å gjennomføre produktutvikling basert på deres kompetanse i et samarbeid med nyttnorsk eierselskap og flere underleverandører. Det er videre inngått avtale som sikrer dem eierandeler i etnytt selskap som er etablert for å kommersialisere resultatene fra utviklingsarbeidet. Professor DavidRussell blir også i fortsettelsen en viktig støttespiller, hans bidrag vil bli kompensert gjennom oppgjørbasert på avtalte oppdrag. Det nyetablerte selskapet Cerenor AS inngår aksjonæravtale der forhold rundteierskap og økonomisk kompensasjon er regulert.Det har vært lagt stor vekt på å etablere et fornuftig eierskap til resultatene av en kommersialiseringgjennom å knytte til seg fagpersoner og institusjoner som vil bli sentrale i en videre prosess.Aktivitet 2: BrukeranalyseLedelse og fagmiljø ved Rikshospitalet/Radiumhospitalet har hatt stor betydning som katalysator forprosjektet. Prosjektdeltakerne har på ulike vis levert bidrag til brukeranalysen og har hatt en avgjørenderolle når det gjelder vurderinger som er gjort i forhold til en videre satsing. Særdeles viktig har det vært åkunne utnytte de nasjonale og internasjonale nettverk som professor David Russell er en del av og somindirekte har bidratt til å kvalifisere de vurderinger som er gjort. Nevrologer fra flere sykehus har gittInnoMed, Helse Midt-Norge, MTFS, 7489 TrondheimTelefon: +47 93 00 88 78, Fax: +47 93 07 08 00, www.innomed.no


viktige innspill til denne analysen. Brukeranalysen har avdekket behov for nye løsninger både når detgjelder utstyr til bruk ved forebygging av slag, i diagnostikk, ved monitorering av behandling og ietterkontroll av pasienter.Mangler med dagens løsninger handler om begrensninger ved ultralyd/doppler teknologi som gjør atutstyret i svært liten grad blir brukt i forebygging som kan være mulig å oppnå ved kartlegging avpatologiske forandringer i blodkar og i sirkulasjon hos pasienter som er disponert for hjerneslag.2Kravene fra brukerne er innarbeidet i de ulike konsepter som er fremkommet.• Dette gjelder et konsept som skal gi muligheter for presis screening av pasienter i risikosonengjennom karakterisering av plakkdannelse.• En lignende mulighet for screening og forebygging vil kunne realiseres i en nyutvikling avtranskraniell doppler. Et slikt utstyr må bygge på en automatisering og forenkling av prosedyre ogsom tillater at personell uten spesialisering gjør opptak til bruk som grunnlag for diagnose ogbehandling.• Et tredje svært viktig og utfordrende område gjelder ikke invasiv overvåking av intrakranielt trykksom vil bli av stor betydning for store pasientgrupper med hjerneslag, hodeskader eller andresykdomstilstander i hjernen. Et slikt produkt er etterspurt av mange spesialister som i dagmangler en god og skånsom metode for intrakraniell trykkmåling.• Et fjerde konsept handler om fjernmonitorering av Blodtrykk i sentrale blodkar og EKGvariasjoner.Aktivitet 3: TeknologianalyseEn prosess for undersøkelser rundt immaterielle rettigheter og ”freedom to operate” er gjennomført isamarbeid med Innovasjon Norge.Vitenskapelig og industrielle miljø i Tyskland har bidratt med grundig oversikt over tilgjengelig teknologiinnenfor ultralyd/doppler og visualisering av cardiovaskulære sykdomsprosesser i hjerne og halsarterier.Dette utgjør et viktig grunnlag for en nødvendig vurdering av situasjonen på de områder produktene ertenkt for. Konklusjonen fra analysene er at eksisterende teknologi fra kjente leverandører mangler en delviktige egenskaper som brukerne etterspør. Det vurderes slik at utvikling av neste generasjon utstyr kanvære mulig gjennom et koordinert samarbeid med de kompetansemiljø som vi har engasjert i detteprosjektet. De største og mest toneangivende leverandører som finnes i dette markedet er SpencerTechnology/USA, Rimed/Israel, Compumedics/UK, i tillegg kommer det nye selskaper fra Kina.Aktivitet 4: Utvikling av konseptProsjektdeltakerne professor David Russell, klinikksjef Geir Ketil Røste, prof. Rainer Brucher og prof.Klaus Paulat har gitt de vesentligste bidrag til arbeidet med å konkretisere konseptet samt å planleggerealisering av de løsninger som forprosjektet har resultert i.Et totalkonsept til bruk i forebygging, diagnostisering, monitorering av behandling og etterbehandling avpasienter er beskrevet og produktutvikling er igangsatt. Dette foregår i regi av Cerenor AS som eretablert med sikte på kommersialisering av det planlagte konsept.I planene inngår en rekke produkter:• - trans-kraniell doppler med selvsøkende funksjon,• - ultralyd doppler enhet for deteksjon av mikro-embolier,• - non-invasiv monitorering av intrakranielt trykk,• - utstyr for deteksjon av ustabile plakkdannelser.Teknologiutvikling skjer ved University of Applied Sciences Ulm, Tyskland som samarbeider med enrekke europeiske underleverandører. Emtec Gmbh som er et sertifisert selskap for produksjon av


medisinsk teknisk utstyr er engasjert som den viktigste underleverandør og herfra er det allerede bidrattmed betydelig egeninnsats i prosjektet. Dette selskapet har spesiell kompetanse på områdeneproduksjonsplanlegging, design, testing og dokumentasjon.Aktivitet 5: Bedriftsrettet satsing, etablering av samarbeid med andre selskaper.Prosjektet har engasjert Renate Malm fra Sygna Næringsutvikling til å delta i prosessen med spesieltansvar for en kommersiell satsing mot selskapsetablering og avtaleinngåelse med industrielle aktører.Selskapet Cerenor AS er etablert som rettighetshaver til produktene som inngår i konseptet og som skalutvikles i neste fase.Innovasjon Norge har bidratt med etablererstøtte til bedriften og det planlegges et størreutviklingsprosjekt som finansieres gjennom OFU eller IFU ordningen i kombinasjon med privat kapital.Rikshospitalet/Radiumhospitalet sammen med Medinnova og selskapet Cerenor AS har startetforarbeidet for en slik satsing.Cerenor AS har inngått avtale om salg og distribusjon av produktene med to selskaper iTyskland/Østerrike og det er innledet samtaler med et større Sveitsisk selskap som kan være ensamarbeidspart på dette området.Aktivitet 6: Behov og marked.Det er gjort behovsundersøkelser i helsesektoren som også gir et godt grunnlag for en markedsvurdering.Undersøkelsen har bekreftet behovet for bedre løsninger både når det gjelder verktøy til bruk i screeningog i forebygging av akutte hjerneslag. Videre finnes det et uttrykt ønske om å kunne få tilgang til bedreTrans kranielle Doppler system som gir dynamisk informasjon om sirkulatoriske forhold i hjernen før,under og etter trombolytisk eller mekanisk behandling av slagtilfeller. Behovsundersøkelsen har gitt støttetil en videre satsing på teknologi som automatiserer ultralyd/doppler opptak slik at metodene i størregrad kan anvendes i sengeavdelinger og uten bruk av spesialistkompetanse som gjennomførerundersøkelsen. Markedsmuligheter og behov har blitt underbygget gjennom kontakter medmarkedsaktører i Tyskland og Østerrike.Aktivitet 7: Plan for neste faseBasert på en positiv konklusjon i forprosjektet er det utarbeidet en plan for videre satsing. Det leggesopp til en videreføring av prosjektet i regi av nyetablert selskap og det vil bli satset på et fortsattsamarbeid mellom Cerenor AS, University of Applied Sciences i Ulm ogRikshospitalet/Radiumhospitalet RHF. I tillegg til disse aktørene ligger det til rette for at andre kliniskefagmiljø skal bidra i pasientundersøkelser der nytt utstyr blir utprøvd, her kan det være tale om bådenorske og internasjonale klinikker. En plan som involverer et OFU prosjekt mellom partene er på plassog det er etablert en god dialog med Innovasjon Norge om dette. Allerede i midten av 2008 vil et førsteprodukt være ferdig for utprøving, dette kan da være i salg i løpet av året. Utvikling og produksjon av deøvrige moduler vil starte så snart finansieringen av disse er sikret.Andre resultaterInnoMed har bidratt i en prosjektplan for Teleslag i samarbeid med Helse Bergen. Her skal HaukelandUniversitetssykehus sammen med Voss sjukehus etablere et prosjekt som har til hensikt å prøve utteleslag i praksis. Helseministeren har bevilget 2,3 millioner til denne satsingen. Organisering av et tilbudslik det er tenkt i Teleslagprosjektet ønskes videreført ved flere sykehus i Helse Vest i tiden fremover.Produktene som blir et resultat av vårt prosjekt vil kunne få en naturlig plass i en behandlingsmodell derteleslag og utveksling av elektroniske pasientdata får en sentral rolle. Ikke minst dynamisksirkulasjonsdata vil bli av stor betydning for å gi den beste behandling både på større sykehus og ute idistriktene.3


4Medieomtale• Satsing på slagprosjektet har blitt presentert i et temabilag til Dagens Næringsliv.• Fremtidens slagbehandling har fått stor oppmerksomhet i norske media, mellom annet harprofessor David Russell stått bak en serie artikler i en temarekke i Tidskrift for den norskelegeforening.• Professor Russell har også illustrert utfordringene som finnes her i et eget innslag i Dagsrevyen• Konseptet bak slagprosjektet er presentert på en rekke fagkonferanser både i Norge oginternasjonalt.Bergen 27. februar 2008Jens Reigstad

More magazines by this user
Similar magazines