Last ned - Innomed

innomed.no

Last ned - Innomed

Ville de Bourg-en-BresseAvis et rapport duCONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL LOCAL1947LE SPORT DANS LA VIESOCIALE BURGIENNE :QUELLE ACCESSIBILITÉPOUR LE PLUS GRAND NOMBRE ?Rapport présenté parM. Michel Paramelle20092007


Det betyr også at det er et betydelig internasjonalt marked i Sverige, Danmark osv, land medoffentlig helsevesen som i Norge.En hovedutfordring for en slik IT-løsning er at den må kunne samvirke med sykehusetsallerede eksisterende IT system for håndtering av henvisninger, for å unngå at det blir for myedobbelt arbeid. Alternativt må industriaktøren i hvert enkelt tilfelle påta seg oppgaven med åintegrere løsningen mot det som allerede finnes på det enkelte sykehus.I sykehus Norge er det de store IT systemene DIPS og Doculive som dominerer. Det finnes enrekke booking systemer på markedet. Noen av disse er skreddersydd for helsevesenet og bådeSiemens (Doculive) og DIPS leverer booking moduler til sine store IT systemer 4 .Vel møtt konseptet, som er utviklet ved SBHF, er mer enn et booking system. Det ”begynnertidligere og slutter senere”. Vel møtt konseptet baserer seg på tjeneste innovasjons tankegang.Konseptet favner saksgangen fra pasientens første kontakt med helsevesenet (for eksprimærlegen) og til pasienten har møtt frem til avtalt time. Prosjektgruppen mener derfor atdette konseptet er bedre enn tradisjonelle booking systemer.Det er likevel ikke til å komme forbi at Simens (Doculive) og DIPS er på mange måter erpremissleverandører for det norske helsevesenet.Det har vist seg å være svært krevende å introdusere en frittstående ”Vel møtt” IT modul somskal kommunisere med Doculive eller DIPS gjennom et grensesnitt. Det kan se ut som om detoppleves ”tryggere” for helseforetakene å kjøpe en booking modul til Doculive eller DIPS ennå kjøpe en frittstående ”Vel møtt” modul 5 .6.2 Nasjonal forankringRelasjonsbygging HF, RHF, SH-Dir, Nasjonal IKT, Norsk helsenett. Identifisere andresykehus enn SBHF som vil delta i utvikling/test av produktet. Hva skal til for at det blir ennasjonal løsning?Prosjektgruppen hadde tett og god kontakt med SBHF og Helse Sør-Øst. Helse Sør-Øst har enhelt klar holdning på at det ikke er en primær oppgave for helseforetakene å utvikle,markedsføre, selge og drifte nye IT løsninger. Helse Sør-Øst er opptatt av at prototyper meder kommersielt potensial skal bli lisensiert ut til en industriaktør som deretter kan tilbyprogramvaren til norsk og internasjonalt helsevesen.Mange sykehus har, som nevnt behov for å redusere ”ikke møtt” prosenten. Strategien for åutvikle dette til en nasjonal løsning ble derfor å utlisensiere prototypen til en industriaktørmed sterke bånd til norsk helsevesen og la industriaktøren løse grensesnitt utfordringen(å tilpasse programvaren mot eksisterende løsninger). Industriaktøren skulle videreutvikle,markedsføre, selge og drifte løsningen for norske og utenlandske sykehus/helseinstitusjoner.4 Doculive UltraGenda og DIPS ”Online timebestilling” (utviklet med Volvat som pilot).5 Den 10. mai 2011 innførte de tre Veste Viken-sykehusene Kongsberg sykehus, Sykehuset Buskerud og Ringerike Sykehusnytt elektronisk pasientjournalsystem, DIPS.10


6.3 KonseptutviklingUtrede forretningskonseptet. Vurdere eierskap, betalingsmekanismer og drift. Lage en strategifor hva man ønsker å få ut av samarbeidet, og underbygge argumentasjonen for hvorfor det vilvære et gunstig forretningsområde for en industripartner.Målsettingen med Forprosjektet var å få til et OFU prosjekt med en industripartner. Det bleetter hvert klart at prototypen på SBHF var kommet så langt at produktet/teknologien kanskjevar klar for industrialisering og at denne industrialiseringen ikke ville være så krevende at detvar nødvendig å gjennomføre en OFU.Strategien ble derfor endret til:• Enten et OFU prosjekt eller• Direkte til en lisensavtale.En lisensavtale kunne ha følgende elementer:1. Bedriften kunne få (eksklusive ”world wide”) rettigheter til å videreutvikle,markedsføre, selge og drifte Teknologien2. Bedriften kunne få rettighetene til å publisere resultatene fra Medisinsk poliklinisksenter ved SBHF, sammen med oppfinner, for å benytte dette som referanse materiale3. Medisinsk poliklinisk senter ved SBHF skulle ha gratis lisens til siste versjon avprogramvaren og være pilot for videreutvikling av programvaren4. Bedriften skulle betale royalty av alle inntekter som kom fra rettighetene gitt ilisensavtalen. Royalty skulle være en definert prosent av inntektene. Royalty satsenekunne godt være trinnvis. For eksempel a % opp til NOK x mill, deretter y % til deneste NOK z mill.Det kommersielle potensialet for Industriaktøren ville værea. å selge brukerlisenser til sykehusene ogb. å selge implementeringsjobben ved det enkelte sykehusBrukerlisensene kunne prises ut fra hvor mange timer som ble tildelt gjennom systemet oghvor mye sykehuset kunne forvente å spare gjennom reduksjon av ”ikke møtt”. Her ville detvære naturlig å lage noen prisnivåer for antall tildelte timer og erfaringstall på muligreduksjon av ”ikke møtt” ved de aktuelle enhetene.Implementeringsjobben vil normalt bli priset på timebasis. Her kunne det også liggeopplæring av ansatte.11


6.4 Identifisering og valg av industripartnerGjennomføre sonderingsmøter med et utvalg bedrifter, og etablere avtale med den beste.Konseptet og programvaren ble presentert for en rekke industripartnere som:• Well Diagnostics (senere DIPS)• Imatis• Prokom• Visma Unique• TietoEnator• Hospital ITBåde OFU prosjekt og lisens ble diskutert. Alle viste stor interesse for konseptet ogprogramvaren men ingen av disse ville inngå noen forpliktende avtale. Begrunnelsenevarierte: Bedriften ikke hadde kapasitet, markedet var for lite, produktet passet ikke inn iproduktportefølgen osv.Konseptet og programvaren ble så presentert for Prediktor på et møte hos SBHF den 17. Mars2009. Prediktor ble svært interessert.6.5 Etablere avtaleverk mellom Sykehuset Buskerud HF og IndustripartnerEtablere avtaler internt på SBHF og mot eksterne aktører.I løpet av en serie møter med Prediktor ble følgende avklart:• Detaljene i løsningen ble presentert, under konfidensialitet• Markedet ble analysert• Forretningsmodell og betalingsmekanismer ble diskutert• Prediktor ønsket ikke å gå inn på en OFU kontrakt. De ville gå rett på en lisensavtale• Det ble fremforhandlet en lisensavtale mellom Prediktor og Medinnova (på vegne avSBHF). Avtalen ble signert den 30. November 2009.6.6 OFU søknadBidra til utformingen av en god OFU søknad.Denne aktiviteten falt bort.6.7 RapporteringUtarbeide en sluttrapport fra prosjektet.Det ble utarbeidet• en kort sluttrapport fra prosjektet den 24. Mars 2010 og• en mer utfyllende Sluttrapport (denne) den 21. Juli 2011.12


7. KonklusjonDet er mulig å redusere ”ikke møtt” prosenten ved helseinstitusjoner gjennom å endrerutinene for tildelig av timer. Et helt sentralt element er ansvarliggjøring av pasienten. Etannet viktig element er at helseinstitusjonen må kommunisere med pasienten i et tydelig ogimøtekommende språk. Det skal klart fremgå• hva man får tilbud om• hvordan man skal gå frem for å få en time som passer både for pasient oghelseinstitusjon• hva som skjer dersom man ikke tar kontakt for å få fastsatt en slik time• hva som skjer dersom man ikke møter opp til den avtalte timen.Klinikksjef Einar Husebye ved Sykehuset Buskerud HF (SBHF) har hatt ansvaret for å utvikleet nytt konsept for håndtering av henvisninger og tildeling av timer, og implementerekonseptet gjennom å utvikle og ta i bruk en IT-prototype løsning ved Medisinsk poliklinisksenter på SBHF.IT bedriften Prediktor har fått lisens på dette konseptet og denne IT løsningen. De vilindustrialisere løsningen og tilby den til helseinstitusjoner. En hovedutfordring ved ITløsningen er å utvikle grensesnittet mot eksisterende systemer for håndtering av henvisningerog tildeling av timer.Prosjektets totale økonomiske ramme på kr 252.000 er forbrukt i dette prosjektarbeidet. Itillegg kommer en betydelig egeninnsats fra SBHF. Økonomien er rapportert pårapporteringsskjema fra IN, og følger vedlagt denne sluttrapporten.13


Vedlegg 1 (samlet prosjektregnskap)14

More magazines by this user
Similar magazines