Infohefte 2013 nett.pdf - Ringsaker kommune

ringsaker.kommune.no

Infohefte 2013 nett.pdf - Ringsaker kommune

Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014INFORMASJONSHEFTE 2013 - 2014BRUMUNDDALUNGDOMS-SKOLEVi bryr øss1


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014Velkommen til Brumunddal ungdomsskoleVelkommen til skoleåret 2013 - 2014! Spesielt velkommen til 147 nye åttendeklassinger med foresatte!Ungdomsskolen er viktig i unge menneskers liv. Vi vet at de arbeidsvanene og den kunnskapen elevene fårmed seg fra oss, er av avgjørende betydning for hvordan de klarer seg i videregående skole og arbeidsliv –altså i LIVET!Alt vi gjør på BRUSK har som overordnet mål å gi den enkelte elev et best mulig læringsutbytte – faglig ogsosialt. Vi lykkes bare om vi får til et godt samarbeid mellom oss på skolen, eleven – og dere som foresatte.Elevene har krav på at vi voksne tar ansvar for å tilrettelegge for best mulig arbeidsforhold. På skolen skal vilegge til rette for aktiviteter vi mener fører til ønsket læring. Vi skal «støtte og dytte» elevene i deresarbeidsprosesser. Hjemme skal foresatte sørge for god døgnrytme, riktig mat, nok søvn, grenser og god nokomsorg. Våre ungdommer skal oppleve atVI BRYR ØSS!Vi må bry oss om – ikke med! Vi må snakke med hverandre – og ikke om hverandre!Dette heftet skal være med å legge til rette for god samhandling mellom elever, foreldre og oss på skolen. Herfinner dere informasjon om hvem vi er og hvordan dere får kontakt med oss.Dere finner også adresser og telefonnummer til andre viktige hjelpere som skolen samarbeider med. I tilleggfår dere litt innsyn i hvordan vi arbeider, hva vi tror på og hva vi er ekstra opptatt av. Vi mener det er viktig atalle foresatte leser dette heftet!Dere som er særlig interessert i ungdomsskolen, kan følge med på nettsidene under. Vi skal nå få ny regjeringsom kanskje vil endre noe på satsingene, men i oktober 2013 er det disse planene som gjelder:http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/http://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/På BRUSK har vi laget en egen utviklingsplan der vurdering for læring, klasseledelse og regning erhovedområder de neste to årene. Vi vil gjøre hva vi kan for stadig å bli bedre!Vi som jobber i ungdomsskolen har en av samfunnets aller viktigste og fineste jobber, ogVI BRYR ØSS!Vennlig hilsenAnne Mali Telneset Guro Kirkerud Tommy MikkelsenAssisterende skoleleder Skoleleder Assisterende skoleleder2


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014Informasjon og kontaktKontaktBesøksadressePostadresseBrumunddal ungdomsskoleSkolevegen 142380 BRUMUNDDALBrumunddal ungdomsskolePostboks 1272381 BRUMUNDDALTelefon 62 33 60 00Faks 62 33 60 01SkolelederAssisterende skolelederAssisterende skolelederE-post, skolen:E-post, skoleleder:E-post, ass. skoleleder:E-post, ass. skolelederGuro KirkerudAnne Mali TelnesetTommy Mikkelsenpostbrusk@ringsaker.kommune.nogki@ringsaker.kommune.noamt@ringsaker.kommune.notmi@ringsaker.kommune.noHjemmesidePå Ringsaker kommune sin nye hjemmeside har skolen en egen side, se:http://www.ringsaker.kommune.noI løpet av året vil det gå ut mange ulike informasjonsskriv. De viktigste og flesteinformasjonsskriv kommer fra kontaktlærerne og trinnet. Kontaktlærer vil dele ut nødvendiginformasjon om klassa. Følg nøye med på ukeplaner og arbeidsplaner!FronterFølg også med på https://fronter.com/ringsakergs/Har du spørsmål eller ønsker kontakt vedr. din elev så er kontaktlærer den nærmeste, brukgjerne mail! Du kan selvfølgelig også kontakte skolens ekspedisjon.3


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014KONTAKTLÆREREKlasse Kontaktlærere E-post Telefon8AAnne Carina SvendsenRune Pettersenanne.carina.svendsen@gs.ringsaker.kommune.norune.pettersen@gs.ringsaker.kommune.no623360178BJim Stian HansenHege Hopteigenjim.stian.hansen@gs.ringsaker.kommune.nohege.hopteigen@gs.ringsaker.kommune.no623360178CKari Andrea ByeRagnhild Mogenkari.andrea.bye@gs.ringsaker.kommune.noragnhild.mogen@gs.ringsaker.kommune.no62336018Lars Ole G. Tveter lars.ole.godager.tveter@gs.ringsaker.kommune.no 623360198DHelene Åstebøl Larsen helene.larsen@gs.ringsaker.kommune.no8ENina Grønvold nina.gronvold@ringsaker.kommune.no 62336019Aaste Bunkholt Nausteaaste.bunkholt.nauste@gs.ringsaker.kommune.no9ATommy Brynthe TorpSissel Urdahltommy.b.torp@gs.ringsaker.kommune.nosissel.urdahl@gs.ringsaker.kommune.no623360169B9CAngela Fisher angela.fisher@gs.ringsaker.kommune.no 62336021Lars Ole G. Tveterlars.ole.godager.tveter@gs.ringsaker.kommune.noLive Ottosen live.ottosen@gs.ringsaker.kommune.no 62336020Ragnhild Hollandragnhild.holland@gs.ringsaker.kommune.no9D Hanne K. Nilssen hanne.k.nilssen@gs.ringsaker.kommune.no 62336020Thore Johan Nærbøe thore.johan.nerboe@gs.ringsaker.kommune.no9EFrode BekkMiriam Nylandfrode.bekk@gs.ringsaker.kommune.nomiriam.nyland@gs.ringsaker.kommune.no62336021Sidsel Storihle sidsel.storihle@gs.ringsaker.kommune.no 6233602410ATrine Hovde trine.hovde@gs.ringsaker.kommune.no10B Kjetil Museth kjetil.museth@gs.ringsaker.kommune.no 62336024Toini Andersenissel Urdahl toini.andersen@gs.ringsaker.kommune.noAnders Øgle Bakke anders.bakke@gs.ringsaker.kommune.no 6233602310CBarbro Evensen barbro.evensen@gs.ringsaker.kommune.noSigrid Marie Røste sigrid.roeste@gs.ringsaker.kommune.no 6233602210DSissel Mette Schlømer sissel.m.j.schloemer@gs.ringsaker.kommune.no10EMarit Borgen Corbatta-Thyness marit.borgen.thyness@gs.ringsaker.kommune.no 62336022Torje Strøm Linnerudtorje.strom.linnerud@gs.ringsaker.kommune.no4


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2013-20142013 2014August (10 skoledager)Januar (21 skoledager)Uke Man Tirs Ons Tors Fre Uke Man Tirs Ons Tors Fre32 1 1JF 2 333 2 6 7 8 9 1034 19 20 21 22 23 3 13 14 15 16 1735 26 27 28 29 30 4 20 21 22 23 245 27 28 29 30 31EFSeptember (21 skoledager)Uke Man Tirs Ons Tors Fre6 2 3 4 5 6 Februar (15 skoledager)37 9 10 11 12 13 Uke Man Tirs Ons Tors Fre38 16 17 18 19 20 6 3 4 5 6 739 23 24 25 26 27 7 10 11 12 13 1440 30 8 17 18 19 20 219 24VF 25VF 26VF 27VF 28VFOktober (18 skoledager)Uke Man Tirs Ons Tors Fre Mars (21 skoledager)40 1 2 3 4 Uke Man Tirs Ons Tors Fre41 7HF 8 HF 9 HF 10 HF 11HF 10 3 4 5 6 742 14 15 16 17 18 11 10 11 12 13 1443 21 22 23 24 25 12 17 18 19 20 2144 28 29 30 31 13 24 25 26 27 2814 31November (20 skoledager)Uke Man Tirs Ons Tors Fre April (16 skoledager)44 1 Uke Man Tirs Ons Tors Fre45 4 5 6 7 8 14 1 2 3 446 11 12 13 14 15EF 15 7 8 9 10 1147 18 19 20 21 22 16 14PF 15PF 16PF 17PF 18PF48 25 26 27 28 29 17 21PF 22 23 24 2518 28 29 30Desember (15 skoledager)Uke Man Tirs Ons Tors Fre Mai (19 skoledager)49 2 3 4 5 6 Uke Man Tirs Ons Tors Fre50 9 10 11 12 13 18 1 OH 2EF51 16 17 18 19 20 19 5 6 7 8 952 23 JF 24 JF 25JF 26JF 27 JF 20 12 13 14 15 161 30 JF 31 JF 21 19 20 21 22 2384 dager 22 26 27 28 29OH 30HF = HøstferieJuni (14 skoledager)JF = Juleferie Uke Man Tirs Ons Tors FreVF = Vinterferie 23 2 3 4 5 6PF = Påskeferie 24 9OH 10 11 12 13EF = Elevenes øvrige fridager 25 16 17 18 19 20OH = Offentlig høytidsdag 26106 dagerTotalt: 190 skoledager5


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014SkoledagenØkt Tid Type aktivitetKvarteret 08.25 - 08.40 Klassa møter kontaktlærere1. økt 08.45 - 09.50 Arbeidsøkt09.50 - 10.05 Friminutt - elevene ute2. økt 10.05 - 11.10 Arbeidsøkt11.10 - 11.40 Matfri - elevene kan være inne3. økt 11.40 - 12.45 Arbeidsøkt12.45 - 13.00 Friminutt - elevene ute4. økt 13.00 - 14.05 ArbeidsøktUlike miljøtiltakMelke- og produktsalgFra og med dette skoleåret bestiller elever/foreldre produkter selv på følgende nettadresse:https://skolemelk.no/forsideFruktutdelingAlle elevene får en frukt hver dag. Den hentes ut klassevis til 1. friminutt.Godt vannVi har en vannautomat i hallen der elevene kan hente vann på flaske. Elevene på 8. trinn får hversin vannflaske.UtlånsbuElevrådet har kjøpt inn en del utstyr som kan lånes ut til aktivitet i friminuttene. Elevene betjenerselv utlånsbua.Musikk i matfri + lærerstyrte aktiviteterElevrådet har opprettet et musikkstyre som har ansvar for å spille musikk i matfri.I perioder av året er det også lærerstyrte aktiviteter i matfri – kor, band, quiz, strikkekafé,turneringer, dans m.m. (Se oppslag i hallen) 10. trinn får benytte kantina på videregående.6


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014LæringsmiljøetTilpasset læring – fokus på elevenslæringsutbytteI Opplæringslovens §1 heter det at alleelever har krav på et opplæringstilbudtilpasset sine evner og forutsetninger.Samtidig er oppdraget vårt å legge til rettefor at elevene når kunnskaps- ogdannelsesmålene i LK06 (læreplanen ogskolens lokale planer).I de fleste økter er en lærer sammen med 30elever. Dette stiller storekrav til elever og lærer.Lærere må kjenne de ulikeelevenes ståsted og behov.Elevene må tilpasse segfellesskapet – de måtilpasse seg de andreelevenes behov oglærerens ledelse avarbeidet.Et viktig redskap i arbeidetmed å tilpasseopplæringen til denenkelte eleven, er elevenesarbeidsplaner. Herpresenteres læringsmålene for en periode ogde aktivitetene og oppgavene som skalgjennomføres for å nå læringsmålene.Mange elever tror de er ferdige medarbeidet når de har GJORT det. Vi må hjelpedem til å forstå at arbeidet ikke er gjort førde har LÆRT.Veivalg i læringsplaneneLæringsplanene lages slik at de kan tilpassesden enkelte elev. I utgangspunktet har vivedtatt at det skal være minst 3Vei 1 er den enkleste og vei 3 er mestkrevende.Veiene skal ha et fellesstoff avbasiskunnskap.Veiene bør ha:• ulike arbeidsmåter• ulikt innhold• ulike utfordringer• læringsmål for emnet som skalvære tydelig for eleven – hvaskal eleven lære?• beskrivelse av vurderingsmåten– eleven skal vite hvordan de blirvurdert”arbeidsveier” i alle teorifag og de skalbygge på prinsippene i tekstruta:Egenvurderingog egen målsetting eraktuelt i forbindelse medveivalg. Veivalgene måkontinuerlig vurderes aveleven og faglærer, ogdrøftes med foreldrene.Foreldrene har etmedansvar for elevensveivalg og oppfølging avarbeidet.2. fremmedspråkI ungdomsskolen skal elevene velge mellom2. fremmedspråk og språklig fordypning.Hos oss står valgene mellom fransk, spansk,tysk, engelsk fordypning og norskfordypning. Faget er obligatorisk, og valgetgjelder for tre år. For å rette opp eventuellfeilvalg, kan elevene velge om igjen før jul i8. klasse. Ingen omvalg etter jul på 8. trinn!Faget teller til opptak til videregående skoleog elevene kan komme opp i faget tilmuntlig eksamen i 10.trinn.7


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014Valgfag8. og 9. trinnFra og med forrige skoleår blevalgfag gjeninnført iungdomsskolen. Denne gangener det sentralt bestemt hvilkefag som kan tilbys. Elvene fårkaraktervurdering og fagetskal telle ved opptak tilvideregående skole.Læreplanene er lagt ut pådirektoratets hjemmeside:www.udir.no/valgfagVi tilbyr disse fagene på 8.trinn:• Natur, miljø og friluftsliv• Fysisk aktivitet og helse• Design og redesign• Innsats for andre• Sal og scene (i samarbeidmed Ringsakeroperaen)Vi tilbyr disse fagene på 9.trinn:• Design og redesign• Fysisk aktivitet og helse• Medier og informasjon• Innsats for andre• Natur, miljø og friluftslivm/jegerprøveElevsamtalerVi vil at elevene skal “virkemed” til å bedre sitt eget skole-og læringsmiljø. De skal fåpåvirke egen hverdag, giskolens voksne og hverandreElevmedvirkningtilbakemeldinger. Dette skjerførst og fremst gjennomdeltakelse i klassemiljøet oggjennom å ta saker opp ielevrådet.Alle elevene får faste ogplanlagte samtaler medkontaktlærer hvert halvår.Eleven skal her fåinformasjon om sin fagligeutvikling og tips og råd omsitt videre arbeid Samtalenearrangeres som en”medarbeidersamtale”,med samtaleskjema og tidtil forberedelse. På alle trinner trivsel og skolemiljøtema.8


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014VurderingKravene til vurderingsarbeidet i grunnskolen er gitt i forskrift til opplæringsloven.www.lovdata.nohttp://www.udir.no/Vurdering/I forskriften legges det vekt på at vurderingsarbeidet både skal fremme læring underveis iarbeidsprosesser og gi tilbakemelding om elevens oppnådde kompetanse ved avsluttetarbeid. I orden og oppførsel skal vurderingen bidra til elevens sosiale utvikling og si noe omeleven sin orden og oppførsel.I orden og oppførsel er grunnlaget for vurdering knyttet til i hvilken grad eleven følgerskolens ordensreglement. Karakterene i orden og oppførsel = god, nokså god og lite god.Karakteren i fag er fra 1 – 6, der 1 viser lav måloppnåelse og 6 svært høy måloppnåelse.Kriteriene for ulike karakterer vil preges av ulike nivåer av læring. De som viser at dehar forstått og kan bruke kunnskapen, vil få bedre karakter enn de som bare kan gjengifakta. En mulig kategorisering av oppnådd læring kan se slik ut (Bloom):Karakterene 1 og 2Karakterene 3 og 4Karakterene 5 og 6Gjengi, forklare, formulereAnvende, sammenligne, klassifisereUtlede, vurdere, bedømme, beslutteHukommelse, forståelseTillempe, analysereSyntese, vurdereKartlegginger og nasjonale prøverAlle våre elever blir årlig kartlagt ved hjelpav ulike kartleggingsverktøy.Alle elever på 8. trinn har nasjonale prøveri lesing, regning og engelsk.På 9. trinn har elevene nasjonale prøver ilesing og regning (grunnleggendeferdigheter).I tillegg til dette gjennomfører Ringsakerkommune noen lokale kartleggingerknyttet til engelsk, matematikk og lesing.Elever og foreldre får tilbakemelding påresultater fra alle disse prøvene.9


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014SamværsreglerSom elev ved Brumunddal ungdomsskole harjeg rett til:•å bli møtt med toleranse og respekt•et skolemiljø der det vises ærlighet, omsorg og tashensyn til hverandre, og der alle gjør sitt beste forå skape trivsel•å få hjelp og veiledning dersom jeg har faglige,personlige eller sosiale problemer/ utfordringer•å få nødvendig arbeidsro slik at jeg kan brukemine evner og anlegg•å bevege meg trygt i skolens miljø uten å bli slått,skadet, plaget av andre eller bli utsatt forsjikanerende språkbrukSom elev ved Brumunddal ungdomsskole harjeg plikt til/ansvar for:•å møte til undervisningen i rett tid, være forberedt,yte noe sjøl, og ha med det utstyret som trengs forå utføre skolearbeidet•å bidra til et positivt miljø ved å være høflig og vise hensyn overfor medelever og ansatte•å respektere påbud fra lærere, elevvakter og andre ansatte ved skolen•å la være å forsøple eller ødelegge skolens eiendom. INGEN kaster søppel! ALLE plukker!•å ikke gå utenom skolens område uten tillatelse fra lærer•å unngå aktiviteter som kan skade eller ødelegge for andre•å respektere skolens regler og norsk lov, dette innebærer bl. a:• forbudet mot tobakk og rusmidler på skolens område, i skoletida og ved skolens arrangementer• forbudet mot å kopiere andre sine tekster fra / laste ned besvarelser fra internett• å ikke ta i bruk noen form for krenkende ord eller handlinger, slik som negative utsagn ompersoners utseende, klær, sko, dialekt osv., holde medlever utenfor i sosiale sammenhenger,diskriminere på grunn av rase, utsette andre for negative handlinger over tid ( mobbing)Konsekvenser ved brudd på ordensreglerDersom samværsreglene brytes, kan skolen –i følge lov og reglement – benytte dissetiltakene:Samtale med – noen ganger påtale fra lærer/kontaktlærer/skolelederne og andre ansatteMelding til foresatteNedsatt karakter i orden/oppførselUtestenging fra gruppe/klasse/rom for restenav timen/dagen eller i perioderUtestenging fra skolens arrangementer somleirskole, turer, elevfester og lignendeKreve erstatning for hærverk – inntil 5000kronerBeslaglegge utstyr som er farlig, eller somforstyrrer læringsarbeidetTilkalle assistanse fra politietVed alvorlige forseelser kan skoleleder, ettersamråd med læreren og foreldrene, vise enelev bort fra skolen inntil tre dager.(I opplæringslovas §2-9 heter det: ”Før det blir tekeavgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skalelevane ha høve til å forklare seg munnleg for densom skal ta avgjerda.”)10


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014KlassereglerSkolens samværsregler følgesI klasserommet har alle fasteplasserElever og lærer hilser førundervisningen starter ( førstegang de møtes hver dag)Elevene rekker opp handa ogfår ordet, før de snakkerElevene er stille, arbeidsommeog følger godt med påundervisningenElevene holder god orden iklasserommetElevene bruker ikke lue, hetteeller caps inneHver klasse har enordensmannsordning somsørger for å•"Hente frukt ( kl.09.30)•"Hente melk og andreprodukter (kl.10.55)•"Bære ut søpla og legge den iriktig søppelbod•"Plukke søppel på angitt ogavtalte områder.•"Heve persiennene vedskoledagens sluttMobbingMobbing er å plage noen om igjen og om igjen. For at vi skalkalle noe for mobbing, må det skje flere ganger over en viss tidog mellom de samme personer. Men den som utsettes forplaging vil oppleve det som mobbing selv om det er forskjelligepersoner som over tid plager litt hver.Det er den som mobbes som har rett til å definere om en harblitt utsatt for en krenkelse, og det er de voksnes ansvar å taden opplevelsen på alvor. Ingen kan kreve at andre skal tåle åbli krenket. At en selv tåler mye gir ingen rett til å ignorere denurett andre utsettes for.Hva mener ungdom om mobbing?• Å bli kalt navn• Å bli ertet og trakassert• Å bli dyttet og dratt rundt omkring• Å bli slått eller angrepet• Å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt• Å få et rykte om seg spredt• Å bli ignorert og holdt utenfor• Å bli tvunget til å gi fra seg penger eller noe annet en eier• Å bli truet• Å bli angrepet på grunn av rase eller religionMobbing er for farlig til å bagatelliseres. Mobbing kanødelegge liv!http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/11


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014Consuetudium lectorum Mirum estnotare quam, litterarum formashumanitatis per seacula quarta decimaet quinta decima. Decima et quinta.Meldinger,permisjoner og fraværAlle meldinger til skolen blirført i elevens meldingsbok.Dette gjelder også meldingertil kroppsøvingstimene.Hvis eleven trengerpermisjon fra skolen, skal detsendes skriftlig og begrunnetsøknad i god tid.Permisjonssøknad for merenn en dag skrives på egetskjema som fås vedhenvendelse til kontaktlærer.Skoleleder kan innvilgepermisjon inntil 2 uker pr.skoleår. Når elever innvilgespermisjon har foreldreneansvar for oppfølging avskolearbeidet ipermisjonstidaFerieturer legges fortrinnsvistil elevens skolefrie perioder!Husk at fravær føres påelevenes vitnemål!Foreldrenes ansvarer beskrevet i ulike dokumenter og kan oppsummeresslik:Foreldre:• har oppdrageransvaret og skal sørge for at barnakan oppfylle sin plikt til opplæring etter evne ogforutsetninger• har ansvar for daglig omsorg• har ansvar for at barna møter forberedt, med matog egnet påkledning• skal følge opp og etterspørre skolearbeid• skal holde seg informert om sine barnsskolesituasjon• har best kjennskap til sine barn og bør derfor giskolen del i denne• skal være kjent med skolens regelverk og bidra tilat barna respekter detteFravær er satt pådagsorden i arbeidsliv,videregående skole oggrunnskolen. Vi vet atungdommer som har stortfravær i ungdomsskolenofte er de som sliter mestSkolefraværmed å fullføre videregåendeskole. I denforbindelse har Ringsakerkommune utarbeidet fellesrutiner for oppfølging avskolefravær.12


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014Disse rutinene stiller krav til oss som skole og dere som er foresatte:Fravær SKAL meldes skolen samme dag som eleven er borte. Send mail, sms eller ring. Kontaktlærerkontakter hjemmet om eleven er borte og foresatte ikke har gitt beskjed. Er fraværet mer enn 5 dager,skal kontaktlærer ta kontakt med hjemmet.Fravær over 8 dager krever legeerklæring. Fritak fra gym og svømming for en periode krever ogsålegeerklæring.Ved gjentatt fravær som ikke entydig er knyttet til sykdom, kalles foreldre og elev inn til møte påskolen. På dette møtet blir skole og hjem enige om tiltak. Når skole og hjem ikke klarer å løsefraværsproblematikk sjøl, melder skolen bekymring til barnevernet i kommunen.Alt fravær fra 8., 9. og 10. trinn skal føres på elevenes vitnemål. Fraværet skal føres i dager og timer. Forinntil 10 skoledager pr. år kan eleven kreve at fravær som skyldes sykdom eller innvilget permisjoner(opplæringsloven §2-11) ikke blir ført på vitnemålet. Dette må foreldrene evt. søke om. Fravær somskyldes sykdom må være mer enn tre dager (fravær strykes fra og med fjerde dagen) og dokumentertmed legeerklæring.Kroppsøvingsfaget – fritak og vurderingIngen elever kan normalt fritas i kroppsøving. Dersom noen for en kortere periode eller enkelttimerikke kan delta fullt i aktivitetene, skal de få et tilpasset tilbud. Tilbudet utarbeides i samarbeid medkroppsøvingslærer.Nytt for skoleåret 12/13 er at innsats skal være en del av vurderingsgrunnlaget – sammen med elevensoppnådde kompetanse. Innsats i faget kroppsøving innebærer at eleven prøver å løse fagligeutfordringer etter beste evne uten å gi opp, viser selvstendighet og utfordrer egen fysiske kapasitet. Detinnebærer at eleven samarbeider med andre og bidrar til at andre lærer i faget. Det skal ha innvirkningpå karakteren at eleven fortsetter å øve også når det ikke gir resultater i prestasjon ellerferdighetsutvikling. Det å være i bevegelse og bli kjent med seg selv gjennom kroppslig utfoldelse er endel av formålet for faget.http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2012/Udir82012-Informasjon-om-endringer-i-faget-kroppsoving-i-grunnskolen-ogvideregaende-opplaring/13


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 2014RådogutvalgELEVRÅDET 2013 - 2014Klasse Tillitsvalgt Vararepresentant8A Håkon Wiken (UKS) Nina Marie Lilleengen8B Hedda B. Svenkerud Syver Grønvold Skaug8C Christoffer Ringli Kaley Stratford8D Michelle Antonsen (SU/AMU) Håkon Sørlie8E Mikael Amundsen Emilie Haugli9A Khang Le Maria H. Nysæther9B Kristian Sylliåsen Lise Andreassen9C Jørgen Mosether Ingeborg Arnekvern Dolven9D Hashem Zard Marius Ramdahl9E Stein Morgan McPherson Arneberg (UKS) Markus A. Hovde10A Simen Martinsen Sondre Høyen10B Mathias Solberg Vetle B. Simensen10C Sarha Ingvaldsen (Leder) (UKS) (SU/AMU) Håvard Martinsen10D Marius Eng Karoline Kurud10E Marthe Andreassen (Nestleder)(UKS)/SU/AMU) Andrea AmbUKS = ungdommens kommunestyre, SU = samarbeidsutvalget, AMU = arbeidsmiljøutvalgetSkolemiljøutvalget (SU)SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. I SU har foresatte og elever flertall. Utvalgetbestår av tre foresatte, tre elever, en politiker, to lærere, en fra andre ansatte og skoleleder som skalvære sekretær. Hos oss fungerer skolemiljøutvalget også som samarbeidsutvalg.ForeldrerådetAlle foreldre som har barn ved skolen er automatisk med i foreldrerådet. Det holdes årsmøte påhøsten (i år 18. oktober). I følge retningslinjene skal foreldrerådet arbeide for å bygge ut samarbeidetmellom hjemmet og skolen, og legge forholdene til rette for trivsel blant elevene i samarbeid medelevrådet og skolens personale.Foreldrenes ArbeidsutvalgetForeldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er de som leder arbeidet i rådet. På årsmøtet velges representantertil arbeidsutvalget. Leder av FAU har jevnlig kontakt med skolens rektor. Skolemiljøet er det storesatsningsområdet for FAU. De har støttet skolen i arbeidet for å øke trivselen. De har også jobbet hardtfor at det fysiske miljøet ved skolen skal bli bedre. Arbeidsutvalget har utviklet egne vedtekter."Gratisprinsippet"”Skolen skal ikke planlegge aktiviteter som koster penger uten at dette skjer etter initiativ fraforeldrene og finansieres som gaver. Gavefinansieringen skal komme alle elevene til gode (dvs at deelevene som ikke har foreldre som bidrar, skal inkluderes).”Noen klasser har opprettet klassekasse hvor foreldrene betaler inn et beløp (giro). Dette brukes da tilsosiale opplegg, ekskursjoner eller lignende for klassa og alle kan være med. Dette organiseres i så fallav foreldrekontaktene.I Opplæringslova, §11 er alle skolens rådsorganer omtalt14


Brumunddal ungdomsskole 2013 - 20148a8bFORELDREKONTAKTER 2013 - 2014Klasse Navn Telefon AdresseMaria SolliMette Iren VardebergVara: Stein SønesSvetlana K JohansenLinn B Svenkerud99786819916628479079339547256870mjossol@online.novardeberg.metteiren@gmail.coms.k.j@online.noknaresv@online.no8cLaila R TangenBirgit Saug 99628427lailaros@bbnett.nobirsa@live.no8d8e9a9b9c9d9e10a10b10c10d10eTor Anders HennieTina MikkelsenVara: Grete HasseløTom StrømUnni HaugliKai SandbakkenAnita Kleven BjørnstadEspen TåsåsenCamilla HeggelundHans Arne KrogstiVara: Liv Marit SylluåsenVibeke BørkesveenTerje StensrudPer AmbEline SolbergVara: Hanne FlatebøShannon McPherson ArnebergLinda Hovdedalen JørgensenCecilie Lilleøen RuudTrude EsbjørnsenInger Marie VinjusveenTore Kristiansen HoelstadRagnhild R MogenHarald GropenLars Ove StenbergEivind LangdalenAstri Gulli LehneAlma Slettum911023109945471390690601959878319047234495835840Fam.hennie@online.noTina.mikkelsen@tele2.noerhauglo@online.nokai.sandbakken@mac.comanitakleven@gmail.comet@p4.no4815510990870837 haarkrog@online.no96016876481562119515017041667535416737294702790691561520481214374122503090692416470134929956624540402811951702189979914893882034Vibekeb167@hotmail.comTer-ste@online.noPer.amb@tine.noEline.solberg@nordek.noSkmrsmmax2@yahoo.noSru-jo@online.noingervinjusveen@gmail.comtkhoelstad@gmail.comRagnhild.rodal.mogen2gs.ringsaker.kommune.nohagropen@bbnett.noOve-sten@online.noEivind.langdalen@tele2.noagl@bdo.noalma_slettum@hotmail.comForeldrekontakterForeldrekontaktene er kontaktleddet mellom foreldrene og kontaktlærerne/skolen. Sammen skalforeldrekontakter og kontaktlærer forberede og gjennomføre minst to klasseforeldremøter i løpet avskoleåret. De fleste foreldremøter arrangeres på klasse- eller trin nivå. Foreldrekontakten erforeldrenes talsperson og tar kontakt med kontaktlærer eller skolens ledelse for å gi tilbakemelding,stille spørsmål eller informere om aktuelle saker. Det er viktig at foreldrene sjøl tar initiativ til møternår de mener det er behov for det.15


Lærebøker oglæremidlerLærebøkene vårerepresenterer en stor verdifor oss. Vi ber derfor om atbøkene blir behandlet pent.Bruk bokbind! Bøker somikke leveres inn, måerstattes. Vi sender regning.Verdier ogerstatningsansvarSkolen har ikke budsjett tilå dekke skader på elevenessykler, klær, mobiltelefoner,PCer, briller eller annetutstyr, når skaden skjer iskoletida.Vi vil gjerne be om atpenger og verdisaker ikketas med på skolen. Detforekommer dessverre atslike saker blir borte, ogskolen er ikke ansvarlig foreventuelle tap. Dettegjelder også mobiltelefonerVIKTIGE TELEFONNUMMER – TIL GODEHJELPEREHelsesøster BRUSK tirsdager og fredager: 62 33 60 0648 22 82 65Rådgivningskontor for ungdomsfamilier : 62 33 53 85Familievernkontoret, Hamar: 46 61 71 30Helsestasjonen for ungdom: 62 33 54 80Ungdomskontakten: 62 33 54 90Barneverntjenesten: 62 33 53 85Tverrfaglig ressursteam for seksueltmisbrukte barn og ungev/ barnevernsjef Lisbet Gjønnes: 62 33 53 85Barnevernvakta: 62 35 70 0090 73 52 15(etter kl. 16.00)Skolens rådgivere :Kari Aa.Langmoen 62 33 60 05Arne Sand Danbolt 62 33 60 04Skolen kan kreve erstatningfra foresatte/elever ved:• Hærverk. Bevissthærverk/ødeleggelse måerstattes fullt ut(begrenset til 5000kr)• Uforsiktighet. Skader p. g.a. uforsiktighet vurderes ihvert enkelt tilfelle ogforelegges de foresatte.• Uhell. Skader på skolenseiendom som eleven ikkekan noe for, betales avskolen..16

More magazines by this user
Similar magazines