Årsrapport 2010 Kunstnernes Hus

kunstnerneshus.no

Årsrapport 2010 Kunstnernes Hus

Årsrapport2010KunstnernesHusKunstnernes HusWergelandsveien 17NO-0167Oslowww.kunstnerneshus.no


InnholdJubileumsår og publikumsrekord side 7Geir Harald SamuelsenStyrelederÅret på Kunstnernes Hus side 9Mats StjernstedtKunstnerisk lederUtstillinger side 12Årsregnskap 2010 side 20Noter side 23Årsberetning 2010 side 26Omslagsfoto: Vegard KlevenFoto: Vegard Kleven, Leif Gabrielsen og Kunstnernes Hus© Kunstnernes Hus / kunstnerne / fotografene


Jubileumsårog publikumsrekordI 2010 fylte Kunstnernes Hus 80 år. Vi syns dette var verdt en markering. I løpet av 2010 har vigjennomført en rekke prosjekter som på ulike måter har hatt som mål å feire Kunstnernes Hus og gledevårt publikum.Samtidig ønsket vi å benytte anledningen til å reflektere rundt vår virksomhet i en større nasjonalog internasjonal sammenheng, og på denne måten gi publikum innblikk i Kunstnernes Hus sin posisjonog rolle som kunsthall i vår tid.Seminaret Siting the position of the Kunsthalle var et resultat av denne satsningen.Vi har videre hatt en omfattende utbedring av vår nettside, med blant annet historiskbilledmateriale, intervjuer og tekster om Kunstnernes Hus som historisk aktør i kunstfeltet.Vår viktigste satsning har vært et sterkt utstillingsprogram med mangfoldige prosjekter, med bådenorske og internasjonale kunstnere og kuratorer.Satsningen vår har vært positiv. Jevnt over har utstillingsprogrammet fått gode anmeldelser ogutstillingene ble godt besøkt i 2010.19 481 besøkende så våre produksjoner i løpet av 2010. Dette er en økning på i overkant av 12 300siden 2007. I tillegg kommer Høstutstillingens besøkstall som var på 21 550. I 2008 satte vi oss som mål åtredoble vårt besøk innen 2011. Dette målet er nå tilnærmet nådd. 2010 har vært vårt beste år sidenårtusenskiftet.Årsregnskapet for Kunstnernes Hus i 2010 viser en driftsinntekt på kr 10 106 706, og et underskudd påkr 773 056. Et underskudd er aldri ønskelig, men vi vurderer likevel resultatet for 2010 som udramatisk.Underskuddet har blant annet sin årsak i store utgifter til strøm. Kunstnernes Hus er et gammelt byggsom er svært utsatt for temperatursvingninger.Vi har heller ikke per i dag fått tilbakebetalt vår momskompensasjon i henhold til ny forskrift av 6.mai 2010 for tilbakebetaling av moms til frivillige organisasjoner. Dette var budsjetterte midler og sakener til behandling i Lotterinemda.Store satsinger innebærer alltid en risiko for overskridelser. Produksjonen av utstillingene vårehar kostet noe mer enn ventet, men i et langsiktig perspektiv har dette vært en viktig prioritering forKunstnernes Hus.Til tross for våre økonomiske utfordringer er fremtiden spennende for Kunstnernes Hus. På tampen avåret mottok vi en gledelig ekstrabevilgning fra Staten til bygningsmessige utbedringer.Vi ansatte i 2010 Mats Stjernstedt som ny kunstnerisk leder. Han overtar etter Maaretta Jaukkurisom gjorde en utmerket jobb for å sette Kunstnernes Hus på kartet. Vi gleder oss til å samarbeide medMats Stjernstedt i tiden som kommer.Sammen vil vi gjøre vårt beste for at Kunstnernes Hus skal fortsette å produsere gode, utfordrendeutstillinger og være et imøtekommende og sjenerøst sted for publikum og kunstnere.Geir Harald SamuelsenStyrelederMichaël Borremans, 2. desember 2010 – 16. januar 20116 7


29.1 – 7. 3Gerd Tinglum /Grotesque & Arabesque:Ny amerikanskvideokunstGerd Tinglum:Essays om fargeUtstillingen var den største presentasjonen av Gerd Tinglums arbeider i Norge til dags dato, og viste etbredt utvalg av hennes arbeider fra 1970-tallet frem til i dag. Utstillingen besto av malerier, objekter ogvideo, samt to stedsspesifikke arbeider. De utstilte arbeidene manifesterte to sentrale akser i Tinglumskunstnerskap – hennes særegne bruk av farge og hennes for mange ukjente, men ikke desto mindresentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst.Grotesque & Arabesque:Ny amerikansk videokunstUtstillingen presenterte fem kunstnere fra en ny generasjon av amerikanske videokunstnere som alleanvender parodien, satiren og det burleske som kunstneriske verktøy. Felles for arbeidene dereser formalt kaos, anarkistisk humor, ekstrem kunstighet og en overflod av sanseinntrykk. Deltakendekunstnere: Alex Bag, Tamy Ben-Tor, Kalup Linzy, Mika Rottenberg og Shana Moulton.Besøkstall: 317526.3 – 09.05Mark WallingerDen britiske kunstneren Mark Wallinger har en sentral posisjon innenfor britisk samtidskunst. Hanrepresenterte blant annet Storbritannia på Veneziabiennalen i 2001, og vant i 2007 den anerkjentekunstprisen Turner Prize. Utstillingen, som var den første presentasjonen av kunstneren i Norge, visteen rekke nye arbeider samt et utvalg eldre verk. Den inkluderte skulptur, maleri, tekstarbeid, video oginstallasjoner. Overlyssalene var delt inn i en rød og en grønn sone, som representerte det bevisste ogdet ubevisste, natt og dag, drøm og våken tilstand.Besøkstall: 354922.5 – 25.7Carnegie Art AwardUtstillingen presenterte de nominerte til Carnegie Art Award 2010, som deles ut annethvert år. Prisenog utstillingen er stiftet for å støtte fremtredende kunstnerne i Norden og for å fremme samtidsmaleriet.Deltakende kunstnere: Kjersti G. Andvig (no), Anastasia Ax (se), Milena Bonifacini (dk), Tone KristinBjordam (no), AK Dolven (no), Saara Ekström (fi), Mads Gamdrup (dk), Felix Gmelin (se), KristjánGuðmundsson (is), Kristina Jansson (se), Sergej Jensen (dk), Marie Søndergaard Lolk (dk), Camilla Løw(no), Jukka Mäkelä (fi), Ylva Ogland (se), Jorma Puranen (fi), Seppo Renvall (fi), Torben Ribe (dk), SigridSandström (se), Astrid Sylwan (se), Egill Sæbjörnsson (is), Marianna Uutinen (fi), Hannu Väisänen (fi).Besøkstall: 300011.9 – 10.10Statens 123. KunstutstillingHøstutstillingenArrangør og produsent: Norske Billedkunstnerne (NBK) og Den nasjonale jury. Katalog produsert avNorske Billedkunstnere. I 2010 ble 4762 arbeider av 1842 kunstnere sendt inn. 100 verk av 87 kunstnereble vist.Formidling: Et stort antall omvisninger for skoleklasser, andre grupper og øvrig publikum. Alle salerble tatt i bruk og administrasjonen benyttet Akademirommet i perioden 01.08 – 15.10.Besøkstall: 21 55014 15


23.10 – 14.11Gentle ActionsKunst – økologi – handlingGentle Actions, kuratert av Anne Karin Jortveit og Eva Bakkeslett i samarbeid med Kunstnernes Hus,var et prosessbasert, tverrfaglig prosjekt med fokus på kunst, miljø og handling. Sentralt i prosjektetvar en utforskning av hvordan kunstnerisk kunnskapserfaring kan ha en medvirkende stemme i enoverbyggende og helhetlig miljøtenkning.En rekke aktiviteter fordelte seg utover prosjektperioden, med foredrag, presentasjoner,workshops, filmprogram samt et dokumentasjonsrom.Besøkstall: 48162.12 – 16.1Michaël Borremans /Anawana HalobaMichaël BorremansFilmene, maleriene og tegningene til den belgiske kunstneren Michaël Borremans karakteriseres vedsin håndverksmessige presisjon, men bak den plettfrie overflaten oppstår noe foruroligende. Arbeidenefremstår som gåter som involverer politiske og psykologiske perspektiver, og de veksler mellom nådeløsrealisme og tvetydig distanse. Utstillingen på Kunstnernes Hus viste arbeider fra perioden 1998 – 2010.Anawana HalobaA Reflection of a Several SelfDen norsk-zambiske kunstneren Anawana Haloba arbeider med film, video, installasjon ogperformance, hvor hun gjerne bruker kroppen som medium. Utstillingen A Reflection of a SeveralSelf presenterte videoarbeidene I want to tell you something (2009-10) og Is your past my immediatefuture? (2008-2010).Besøkstall: 3121Samlet besøkstall for utstillinger og arrangementer i 2010: 40 931Fra utstillingen Gentle Actions, 23. oktober – 14. november16 17


Øvrige aktiviteteri 2010Januar – desemberW17W17 er et atelierprogram initiert og finansiert av Bildende Kunstneres Hjelpefond.Programmet tilbyr atelierer, produksjonstøtte og visningsmuligheter for norske kunstnere ellerinternasjonale kunstnere som er virksomme i Norge. Under oppholdet utarbeider kunstnerne et prosjektsom presenteres for publikum gjennom åpne atelier, utstillinger og andre arrangementer. Det har værten rekke arrangementer i regi av W17 i 2010.Kunstnere i 2010: Goksøyr & Martens, Stian Ådlandsvik & Lutz Rainer-Müller, Tori Wrånes, MarianneHeier & Marco Vaglieri, Sverre Strandberg & Anna Daniell, Anawana Haloba, Kebbelife v/ VanessaBaird & Mette Hellenes, Marthe Thorshaug.Januar – desemberminiHusetOmvisning og verksted for barn mellom 6 -10 år.Samarbeid mellom Kunstnernes Hus og Oslo kultur- og musikkskole.miniHuset ble arrangert 10 lørdager i 2010.Faste omvisere har vært engasjert i hele 2010 med fast omvisning hver søndag kl. 1400. I tillegg hardet vært bestilte omvisninger i tilknytning til alle utstillingene.26. marsArtist talk med Mark Wallinger og Sally O’Reilly, britisk skribent, kritiker og dekan ved Brown MountainCollege of the Performing Arts.23. – 24. oktoberSeminar i forbindelse med utstillingen Gentle Actions.26. oktober – 14. novemberFilmprogram i forbindelse med Gentle Actions, i samarbeid med Oslo Dokumentarkino.11. novemberKonsert med Bendik Hofseth og David Rothenberg i forbindelse med Gentle Actions.12. novemberKonsert med David Rothenberg, Pål Nyhus og Knut Sævik i forbindelse med Gentle Actions.13. novemberKonsert med Cycle Hiccups (Alexandr Velikoselsky) og David Rothenberg i forbindelse med GentleActions.8. desemberW17 – Åpne atelierer: Artist talk med Anawana Haloba og Romero Gongora.28. – 29. aprilSiting the position of the KunsthalleInternasjonal konferanse i forbindelse med Kunstnernes Hus sitt 80-års jubileum. Konferansen blearrangert i Fritt Ords lokaler. Med konferansen ønsket Kunstnernes Hus å bidra til diskusjonen omkringkunstinstitusjonens rolle i dag i det konfliktfylte området mellom markedskrefter, underholdningsindustri,politiske interesser og publikum. Intensjonen var å skape en felles plattform for diskusjon mellom enrekke sentrale europeiske kunsthaller for å dele erfaringer og fremme internasjonalt samarbeid.28. – 29. aprilW17 – Åpne atelierer: Marco Vaglieri, Stian Ådlandsvik, Lutz Rainer-Müller og Tori Wrånes.24. juniW17 – Åpne atelierer: Marco Vaglieri, Marianne Heier, Anna Daniell og Sverre Strandberg.18 19


Årsregnskap 2010Resultatregnskap01.01 – 31.12Note 2010 2009DriftsinntekterHusleieinntekter, m.m 1 568 830 1 564 178Sponsorinntekter 230 000 1 005 000Utstillingsinntekter 498 230 327 113Offentlig støtte 2 7 809 646 6 488 009Sum inntekter 10 106 706 9 384 300Lønnskostnad 3 3 727 184 3 830 686Utstillingskostnader 2 998 048 2 198 278Driftskostnader bygning 9 2 131 314 2 109 286Avskrivning på varige driftsmidler 4 45 426 23 475Andre driftskostnader 2 105 436 1 331 378Driftsresultat -900 702 -108 803Annen renteinntekt 26 132 28 203Annen finansinntekt 118 455 125 187Annen rentekostnad 9 161 11 004Annen finanskostnad 7 780 1 490Årsresultat -773 056 32 093DisponeringOverføring fra annen egenkapital 10 217 879 11 953Overført til udekket tap 10 555 177 0Overføring til Henie-Onstad fond 10 0 20 140Sum 773 056 32 093BalanseEiendelerAnleggsmidlerNote 31.12.2010 31.12.2009Varige driftsmidlerBygning 4 237 817 247 726Inventar og kontormaskiner 4 70 942 42 805Sum varige driftsmidler 308 759 290 531Finansielle driftsmidlerAksjer 7 854 953 854 953Sum finansielle driftsmidler 854 953 854 953Sum anleggsmidler 1 163 712 1 145 484OmløpsmidlerFordringerKundefordringer 5 209 352 174Andre fordringer 275 524 0Sum fordringer 484 876 174Bankinnskudd og kontanter 6 2 416 079 1 626 606Sum omløpsmidler 2 900 955 1 626 780Sum eiendeler 4 064 667 2 772 26420 21


BalanseEgenkapital og gjeldEgenkapitalNote 31.12.2010 31.12.2009NoterNote 1 RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar medregnskapslov og god regnskapsetikk i Norge for små foretak.EgenkapitalGrunnkapital 100 000 100 000Bunden egenkapital 1 277 074 1 277 074Annen egenkapital 0 217 879Udekket tap -555 177 0Sum egenkapital 10 821 897 1 594 953GjeldKortsiktig gjeldLeverandørgjeld 594 232 471 763Skyldige offentlige avgifter 336 820 87 478Annen kortsiktig gjeld 8 2 311 718 618 070Sum kortsiktig gjeld 3 242 770 1 177 311Sum gjeld 3 242 770 1 177 311Sum egenkapital og gjeld 4 064 667 2 772 264Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet,fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget påtransaksjonstidspunktet. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Vedanvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, leggesdet vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige ogkvantifiserbare, kostnadsføres.Innteksførings- og kostnadsføringstidspunkt – sammenstillingInntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med deinntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres nårde påløper. Inntekstføring av vederlag er periodisert i henhold til regnskapsprinsippet.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.Ordinære avskrivninger er beregnet etter saldometoden med basis i driftsmidlets økonomiske levetid.AksjerAksjer blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi.FordringerFordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.Oslo, 20. mai 2011Note 2 Offentlig støtte2010 2009Off. tilskudd – driftsstøtte 7 809 646 6 488 009Helga Hyldmo RanesAdministrativ lederSum offentlig støtte 7 809 646 6 488 009Styret:Geir Harald SamuelsenThorbjørn SørensenAne Hjort GuttuTove Heggen LarsenMargareta Bergman22 23


NoterNote 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mmLønnskostnader mm. 01.01 – 31.122010 2009Lønninger 2 873 446 2 951 563Folketrygdavgift 487 031 500 923Pensjonskostnader 300 036 270 168Andre ytelser 66 671 108 032Lønnskostnader 3 727 184 3 830 686Gjennomsnittlig antall årsverk 6 6Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styrehonorar StyrelederLønn / styrehonorar 611 249 219 992 109 992Annen godtgjørelse 11 834 0 1 000RevisorKostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør kr 47 500.Det er kostnadsført honorar til revisor for annen bistand i 2010 på kr 13 500.PensjonsforsikringPensjonsforpliktelsene for faste ansatte er dekket av en kollektiv innskuddsbasert pensjonsforsikringi Storebrand. Stiftelsen har et ikke balanseført premiefond som pr. 31.12 10 var på kr 241 734. Nettokostnadsført pensjonspremie, etter ansatt-trekk på 2% utgjør kr 300 036. Stiftelsens pensjonsordningtilfredsstiller lovens krav om pensjon.Note 4 Varige driftsmidler 2010 2009Kontor-Bygn. Inventar Verktøy maskiner Sum SumAnskaffelseskost 01.01 6 039 355 343 996 0 277 179 6 660 530 6 660 530Tilgang kjøpte driftsmidler 0 31 255 32 400 0 63 655 0Avgang 0 0 0 0 0 0Anskaffelseskost 31.12 6 039 355 375 251 32 400 277 179 6 724 185 6 660 530NoterNote 5 KundefordringerKundefordringer er på kr 209 352. Det er ikke avsatt til tap i balansen.Note 6 Bankinnskudd, kontanter og lignendeAv totale bankinnskudd er kr 198 310 bundet til skyldig skattetrekk og kr 406 889 er knyttet til Henie-Onstad utstillingsfond, jf note 10. Trekkrettighet på bankkonto er kr 400 000. Herav trukket : Kr 0.Note 7 Aksjer og andeler i andre selskapAntall aksjer Anskaffelseskost MarkedsverdiAnleggsmidler:Norsk Hydro AS 11 655 623 542 503 612Statoilhydro ASA 10 048 0 1 401 696Orkla AS 18 600 231 576 1 057 410Yara International ASA 2 331 0 784 381855 118 3 747 099Aksjene inngår i Henie-Onstad utstillingsfond og blir forvaltet i hht. statutter for dette, jf note 11.Note 8 Annen kortsiktig gjeldDenne posten består av avsetninger for påløpte forpliktelser, samt forskuddsutbetalinger på bevilgedemidler til vedlikehold av bygning.Note 9 Driftskostnader bygningStiftelsen eier, og har det kostnadsmessige ansvaret for drifting og vedlikehold av eiendommenWergelandsveien 17. Sum driftskostnader som direkte kan henføres til bygget er i 2010 kr 2 131 314 somutgjør ca 21% av totale inntekter.Avskrivninger 01.01 5 791 629 314 922 0 263 448 6 369 999 6 346 524Akkumulerte avskrivninger 31.12 5 801 538 326 988 9 720 277 179 6 415 425 6 369 999Balanseført verdi 31.12 237 817 48 263 22 680 0 308 760 290 531Årets avskrivninger 9 909 12 066 9 720 13 731 45 426 23 475Økonomisk levetid 4% 20% 30 % 30%AvskrivningsplanSaldoavskr. Saldoavskr. Saldoavskr. Saldoavskr.24 25


NoterNote 10 EgenkapitalUdekket Annen H-OEgenkapital: tap egenkapital utstillingsfond SumEgenkapital 31.12.2009 217 879 1 377 074 1 594 953Årets resultat -555 177 -217 879 -773 056Egenkapital 31.12.2010 -555 177 0 1 377 074 821 897heravGrunnkapital 100 000 100 000Annen bunden egenkapital 1 277 074 1 277 074Annen egenkapital 0Udekket tap -555 177 -555 177Sum egenkapital -555 177 0 1 377 074 821 897Henie-Onstad utstillingsfond inngår i Kunstnernes Hus’ regnskap og tilhører stiftelsen. Det er utarbeidetstatutter for forvaltning og bruk av fondet. Vi viser til note 6 og 7 om fondets eiendeler i form avbankinnskudd og aksjer. Avkastning på fondet i 2010 er aksjeutbytte på kr 118 455 og renteinntekter påkr 6 004.De bundne midler i utstillingfondet utgjør kr 1.277.074. Ihht statuttene kan det lånes av fondet innenfordefinerte retningslinjer. Lånebeløpet utgjør pr 31.12.10 kr 555 177.26 27Anawana Halouba fra utstillingen A Reflection of a Several Self, 2. desember 2010 – 16. januar 2011


Årsberetning 2010Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt institusjon for visning av norsk og internasjonal samtidskunst.Kunstnernes Hus åpnet i 1930 og er en uavhengig stiftelse som har som hovedmål å drive utstillingsvirksomhetog forvalte eiendommen Wergelandsveien 17 i Oslo. Kunstnernes Hus ledes av et styrebestående av fem medlemmer. Fire medlemmer er billedkunstnere og det femte oppnevnes avKulturdepartementet. Drift og administrasjon ledes av en kunstnerisk leder og en administrativ leder.Begge stillingene er åremål. Kunstnernes Hus har en stram økonomi hvor husets drift tar en stor andelav økonomien. Årsresultatet for 2010 viser et underskudd som i stor grad skyldes økte energikostnaderog økt satsning på ulike publikumsarrangement i forbindelse med markeringen av 80 – års jubileet.Styret valgte å markere jubileumsåret med en større internasjonal konferanse og en historiskpresentasjon på internett av de siste tiårene på Kunstnernes Hus. Den økte satsningen i 2010 bidro til åøke publikumstallet med over 30 % sammenliknet med 2009.Kunstnernes Hus har i en årrekke mottatt momskompensasjon, og budsjetterte med dette også i 2010.Vi har fått avslag på momskompensasjonssøknaden til Lotteritilsynet, og saken er nå til behandling iLotterinemnda, hvor vi avventer endelig vedtak i løpet av juni 2011. Momskompensasjon utgjør myefor institusjonen, og vil i stor grad påvirke vår økonomi også for kommende år.Det er i 2011 budsjettert med et lite overskudd.Kunstnernes Hus mottok i desember 2010 et ekstraordinært tilskudd på 1,7 mill. kr fra KUD tilbygningsmessige tiltak. Styret er godt fornøyd med tilskuddet.Maaretta Jaukkuri avsluttet sitt åremål i desember 2010, og i løpet av høsten samme år ble nykunstnerisk leder ansatt i en 100 % stilling. Mats Stjernstedt, tidligere direktør ved Index i Stockholm,tiltrådte stillingen i slutten av januar 2011.Årsresultatet for 2010 ble et underskudd på kr 773 056. Dette er dekket på følgende måte:Dekket av fri egenkapital kr 217 879Lån fra bundet egenkapital kr 555 177Fortsatt driftForutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet og det bekreftes atdenne forutsetningen er til stede. Arbeidet med å gjenoppbygge stiftelsens egenkapital fortsetter.Styret i Kunstnernes Hus har i 2010 bestått av tre kvinner og to menn. Blant de faste ansatte er det perutgangen av året to kvinner og en mann. I tillegg er det to kvinner i åremålstillinger og tre kvinner ogen mann i prosjektstillinger. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikkefunnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.Totalt sykefravær siste år tilsvarer 3 % av totale årsverk. Det er ikke registrert skader eller ulykker i 2009.Kunstnernes Hus driver ikke virksomhet som forurenser eller påvirker det ytre miljø.Oslo, 19.mai 2011Geir Harald Samuelsen Ane Hjort Guttu Thorbjørn SørensenStyrelederNestlederMargareta BergmanTove Heggen LarsenHelga Hyldmo RanesAdministrativ leder28


STYRETGeir Harald Samuelsen Styreleder fra juni 2007, valgperiode 2011-05-05Ane Hjort Guttu Nestleder fra juni 2009, valgperiode 2012Thorbjørn Sørensen Styremedlem, til 2011Margareta Bergman Styremedlem, til 2012Tove Heggen Larsen Styremedlem, oppnevnt av Kulturdepartementet, fra 1.1.2006VARAMEDLEMMERBo Krister WallstrømSteffen HåndlykkenIvan GaluzinTonje GevjonKaare BagøienPERSONALETPersonlig vara for Tove Heggen LarsenKunstnerisk leder Maaretta Jaukkuri, 60 %, åremål til desember 2011Administrativ leder Karianne Kampevold Sætre, 01.01. – 30.06.2010Helga Hyldmo Ranes, fra 01.07.Resepsjon Randi Bergsvendsen, 80 %. Sykmeldt fra mars 2010Siri Ekker Svendsen, 80 %. Vikar fra oktober 2010UtstillingskoordinatorJan Karl SchmidtKommunikasjon Trine Gilmyr, 01.01. – 30.7.2010Johanne Færevaag Nome, fra 15.08.Prosjektkoordinator Lisa Karlsson, 60 %Utstillingstekniker Lars Erik Svensson, 40 %Formidling/Prosjektkoordinator W17 Line Halvorsen, 50 % (fra 1.5.2010 – 30.04.2011 også W17)Kurator Kunstnernes Hus /Prosjektkoordinator W17 Ida Kierulf, 100 %, 01.01. – 30.04.2010,svangerskapspermisjon fra 01.05.2010 – 30.04.2011Foruten det faste personalet, har Kunstnernes Hus ekstra bemanning i forbindelse medmontering og demontering av utstillinger. Vi har også egne verter/vakter som arbeider kvelder oghelger i utstillingsperiodene og ved ulike arrangementer. Dette utgjør til sammen omtrent to årsverk.ANNETDragland Revisjon AS v/ Håkon Dragland er revisor for stiftelsen Kunstnernes Hus.TILSYNSRÅDETValgt ved uravstemning hvert tredje år av NBKs medlemmer. Nye vedtekter for stiftelsen KunstnernesHus, godkjent av Stiftelsestilsynet i 2010, har blant annet endret på antall medlemmer i Tilsynsrådet.Tilsynsrådet endret dessuten navn til Rådet. Representanter til Rådet skal oppnevnes av styret i grunnorganisasjoneneinnen 1. april 2011. Inntil rådet konstituerer seg i henhold til de nye vedtektene, bestårTilsynsrådet for perioden 2008 – 2010 av:FORMANNNESTLEDERMALEREVaramedlemmerBILLEDHUGGEREVaramedlemmerGRAFIKEREVaramedlemmerTEGNEREVaramedlemmerTEKSTILKUNSTNEREVaramedlemUKSVaramedlemNils EgerStefan SchröderNils EgerArne RevheimKari Mette WiikEspen RøiseSusanne K. MaderSten Are SandbeckIngerlill Arvei YnglingIvar ØksendalÅsil BøthunAnnine QualeViel Bjerkeseth AndersenStåle SørensenIstvan LisztesHilde RognskogGisle HarrFredrik RaddumSolveig LohneAnne BiringvadVictoria FuhrAsbjørn HollerudElisabeth MathisenStefan SchröderEli HovdenakkKjetil SkøienHanne ØverlandMålfridur AdelsteindottirSverre GullesenAnders Dahl MonsenNBKOdd Fredrik HeibergRoald Andersen d.y30 31


SamarbeidspartnereSEB har vært en finansiell støttespiller for norske selskaper siden begynnelsen av 1900-tallet. I 1981 åpnet SEB, somden første svenske banken, et kontor i Norge.I dag har SEB en omfattende forretningsdrift i Norge for bedrifter, institusjoner og formuende privatpersoner.SEB vil også være en viktig støttespiller for norsk kulturliv, og er stolt over å kunne være Kunstnernes Hus sinhovedsponsor. For Kunstnernes Hus har samarbeidet med SEB siden 2008 gjort det mulig å fortsette sitt fokus på åøke aktivitetene, og samtidig kunne presentere egenproduserte utstillinger på et høyt internasjonalt nivå.SEB er et nordeuropeisk finanskonsern som betjener 400 000 bedrifter, institusjoner samt 5 millioner privatpersoner.SEB tilbyr universale banktjenester i Sverige, Tyskland og de tre baltiske landene Estland, Litauen og Latvia.Banken har også lokal tilstedeværelse i Norden, Ukraina og Russland og har gjennom sitt internasjonale nettverkglobal tilstedeværelse i ledende finansielle sentre.SEB har ca. 21 000 ansatte og per 31. mars 2010 en totalbalanse på 2 285 milliarder SEK og 1 382 milliarder SEKunder forvaltning.Les mer om SEB på: www.seb.noSEB er Kunstnernes Hus hovedsamarbeidspartnerSEB is the Main Sponsor of Kunstnernes HusBildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) er opprettet med hjemmel i lov av 4. november 1948 nr. 1 om avgift påomsetning av billedkunst m.m. (kunstavgiftsloven). Etter lovens § 2 skal avgiften brukes “til støtte for kunstnere somhovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst”. I 2010ble det til sammen utbetalt ca. 22,1 millioner kroner fra fondet, i hovedsak i form av støtte og stipendier. Omtrent10 % ble utbetalt til andre formål, blant annet til BKH atelierprosjekt W 17 på Kunstnernes Hus.design: rayon.no

More magazines by this user
Similar magazines