Årsrapport 2010 Kunstnernes Hus

kunstnerneshus.no

Årsrapport 2010 Kunstnernes Hus

BalanseEgenkapital og gjeldEgenkapitalNote 31.12.2010 31.12.2009NoterNote 1 RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar medregnskapslov og god regnskapsetikk i Norge for små foretak.EgenkapitalGrunnkapital 100 000 100 000Bunden egenkapital 1 277 074 1 277 074Annen egenkapital 0 217 879Udekket tap -555 177 0Sum egenkapital 10 821 897 1 594 953GjeldKortsiktig gjeldLeverandørgjeld 594 232 471 763Skyldige offentlige avgifter 336 820 87 478Annen kortsiktig gjeld 8 2 311 718 618 070Sum kortsiktig gjeld 3 242 770 1 177 311Sum gjeld 3 242 770 1 177 311Sum egenkapital og gjeld 4 064 667 2 772 264Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet,fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget påtransaksjonstidspunktet. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Vedanvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, leggesdet vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige ogkvantifiserbare, kostnadsføres.Innteksførings- og kostnadsføringstidspunkt – sammenstillingInntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med deinntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres nårde påløper. Inntekstføring av vederlag er periodisert i henhold til regnskapsprinsippet.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.Ordinære avskrivninger er beregnet etter saldometoden med basis i driftsmidlets økonomiske levetid.AksjerAksjer blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi.FordringerFordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.Oslo, 20. mai 2011Note 2 Offentlig støtte2010 2009Off. tilskudd – driftsstøtte 7 809 646 6 488 009Helga Hyldmo RanesAdministrativ lederSum offentlig støtte 7 809 646 6 488 009Styret:Geir Harald SamuelsenThorbjørn SørensenAne Hjort GuttuTove Heggen LarsenMargareta Bergman22 23

More magazines by this user
Similar magazines