Årsrapport 2010 Kunstnernes Hus

kunstnerneshus.no

Årsrapport 2010 Kunstnernes Hus

NoterNote 10 EgenkapitalUdekket Annen H-OEgenkapital: tap egenkapital utstillingsfond SumEgenkapital 31.12.2009 217 879 1 377 074 1 594 953Årets resultat -555 177 -217 879 -773 056Egenkapital 31.12.2010 -555 177 0 1 377 074 821 897heravGrunnkapital 100 000 100 000Annen bunden egenkapital 1 277 074 1 277 074Annen egenkapital 0Udekket tap -555 177 -555 177Sum egenkapital -555 177 0 1 377 074 821 897Henie-Onstad utstillingsfond inngår i Kunstnernes Hus’ regnskap og tilhører stiftelsen. Det er utarbeidetstatutter for forvaltning og bruk av fondet. Vi viser til note 6 og 7 om fondets eiendeler i form avbankinnskudd og aksjer. Avkastning på fondet i 2010 er aksjeutbytte på kr 118 455 og renteinntekter påkr 6 004.De bundne midler i utstillingfondet utgjør kr 1.277.074. Ihht statuttene kan det lånes av fondet innenfordefinerte retningslinjer. Lånebeløpet utgjør pr 31.12.10 kr 555 177.26 27Anawana Halouba fra utstillingen A Reflection of a Several Self, 2. desember 2010 – 16. januar 2011

More magazines by this user
Similar magazines