Årsrapport 2007 Kunstnernes Hus

kunstnerneshus.no

Årsrapport 2007 Kunstnernes Hus

Årsrapport2007KunstnernesHus


InnholdKvalitet og appell side 5Geir Harald SamuelsenStyreleder for Kunstnernes HusFantastiska lokaler… side 7Maaretta JaukkuriKunstnerisk leder for Kunstnernes HusBeretning og regnskap 2007 side 9Styrets beretning 2007 side 9Utstillinger side 10Årsregnskap 2007 side 18Noter side 21Årsberetning 2007 side 26Omslagsbilde:Ingrid Book og Carina HedénFra Serien Historier for tomme butikkvinduerPaddaHos bøndene, den gang det ennå fantes gårdsgutter og tjenestejenter og unger, selvfølgelig, trengte man selvsagt mye smult.For det var jo ikke kjøtt på bordet hver dag ute på gårdene. Før var det kjøtt bare til påske, jul og under treskinga. Da var detselvfølgelig veldig verdifullt med smult, og derfor la man en padde i bånn av smultgryten, helt i bånn støpte man inn en paddei smult. Smult er jo flytende, men så stivner det. Og hvis det ligger en padde nedi der, blir ikke smultet brukt opp så fort.Slik jeg ser det, dette er ikke noe jeg har hørt, det er jo ganske opplagt: Hvis det er en padde på bunnen av smultet, så blir dumye mer forsiktig når du skal forsyne deg, og da blir smultet drøyere, og du kan klare deg lenger med det du har.


Kvalitet og appellI 2007 gikk Kunstnernes Hus med et overskudd på kr 1 026 128. Dette er et tilfredsstillende resultatog en god begynnelse på de mål vi har satt oss for tiden som kommer. Kunstnernes Hus fikk i 2007nytt styre. Det nye styre konstituerte seg den 13. juni 2007 med under tegnede som ny leder ogkunstneren Thorbjørn Sørensen som ny nestleder. Helga Hyldmo Ranes, tidligere ansatt i Kultur- ogkirke departementet tiltrådte som administrativ leder i januar 2007. Og Maaretta Jaukkuri, tidligeresjefs kurator ved KIASMA i Helsinki, ble i desember ansatt som ny kunstnerisk leder.Vi har i 2007 påbegynt en gjennomgang av organisasjonen. Vi har jobbet med å forbedre prosjektstyringen.Vi har gjennomgått våre eksterne driftsavtaler. Vi skal oppdatere vår profil, og vi skalprioritere formidling og utadrettet virksomhet. Vi ønsker å øke besøkstallet på Kunstnernes Hus. Vi vilfortsette å styrke økonomien gjennom samarbeidsavtaler og målrettede søknader, og etablere osssom en profilert kunstnerstyrt institusjon.Men det viktigste er likevel å holde fokus på å lage de gode utstillingene. Det er det som er vårkjerne virksomhet. Vi skal lage gode utstillinger til glede for folk flest og for fagmiljøet. Vi skal jobbemot å forene kunstnerisk kvalitet med bred appell. Vi skal jobbe for at kunstnerisk kvalitet blir lagtmerke til og verdsatt.Foto: Leif Gabrielsen, Mikkel McAlinden, Moby Dick – Fra utstillingen Royal Caribbean Arts Grant – 5 ÅR, 11. mai til 1. juli.Styret har gjort flere organisatoriske og strategiske grep i 2007 for bedre å kunne nå de mål vi harsatt oss. Vi har gått bort fra ordningen med arbeidende styreleder, og vi har innført en to-leder modell.Disse omstruktureringene innebærer nye organisatoriske grensesnitt og vil bidra til å styrke vår fagligeprofil og integritet og være med på å bedre økonomistyringen i organisasjonen. Gjennom å ansetteMaaretta Jaukkuri som kunsterisk leder ønsker vi også å styrke den inter nasjonale profilen og samtidigsette fokus på norsk og nordisk samtidskunst. Vi har også arbeidet med å skaffe samarbeidspartneresom kan hjelpe oss med å finansiere økt satsing på kvalitet og formidling.Styret har i perioden vedtatt et nytt måldokument, og utformet nye styrerutiner. Vi kommer tilå fortsette å utvikle og evaluere dette kontinuerlig.Det er først og fremst fagmiljøet som i felleskap kan løfte fram kunstnerisk kvalitet gjennom sittengasjement og sin kjærlighet til gode utstillinger og til produktiv meningsutveksling. Og KunstnernesHus kan være et effektivt verktøy og et viktig referansepunkt for fagmiljøet som formidler av aktuellespørsmål i samtidskunsten og vår nære historie.Etableringen av Kunstnernes Hus ble i sin tid (1930) gjort mulig ved bidrag fra kunstnere og kunstinteresserte.Vi driver nå stedet på vegne av dette kunstinteresserte fellesskapet. Vi forvalter en arvsom skal videreføres og fornyes. Nærheten til kunsten og kunstproduksjonen gir oss et fortrinn som viskal utnytte til beste for både kunstner, kunstverk og publikum. Denne nærheten til kunsten samtkjennskapet til kunstproduksjonens mange mellomledd skal over tid sette oss i stand til å lageutstillinger som i størst mulig grad yter rettferdighet til både kunstner og kunstverk. Og som i sisteinstans gir publikum et nært og ærlig innblikk i samtidskunst i sin reneste form.Fremtiden for Kunstnernes Hus handler om god økonomistyring, dyktige samarbeidspartnere ogde gode utstillingene.Geir Harald SamuelsenStyreleder for Kunstnernes Hus4 5


Fantastiska lokaler...Det får man höra varje gång man talar med konstnärer om Kunstnernes Hus och man kan barahålla med. Gamla utställningslokaler har ofta en rumslig generositet och flexibilitet, vilket är någotsom ofta glöms bort då man planerar nya utställningslokaler. Kunstnernes Hus tycks också ha rumsligamöjligheter för nya former av program och möten, vilket vi planerar att utnyttja i framtiden.När man sätter upp programmet för en konsthall är man fri att välja konst från olika perioder ochområden. Huvudsaken är att den konst som visas tilltalar oss här och nu och håller diskussionen omkvalitet, skönhet och etik levande. Inget av dem är enkla eller svart-vita begrepp, utan de ingår allai en levande diskussion, som ger hela tiden nya graderingar och en bild av vår tid och dess konst.Det är idag viktigare än någonsin tidigare att närma sig konsten med öppet sinne och öppna ögon.Vår tid kräver att vi förändrar vårt sätt att tänka, leva och förhålla oss till varandra både lokalt ochglobalt. För att kunna göra det måste vi våga lita mer på våra känslomässiga, intuitiva reaktioner.Det är på den nivån som människor världen över delar en gemensam erfarenhetssfär.Utmaningen som vi står inför på Kunstnernes Hus är att hitta en väg att förmedla dessa erfaringarinnom och genom konsten till vår publik. Hur kan vi garantera konstnärer både den frihet och det stödsom konsten behöver idag i form av exempelvis informationsförmedling och teknisk service i sambandmed utställningar? Hur kan vi som institution göra oss “osynliga” i mötet mellan konsten och publiken?Med andra ord komma fram till vid vilken punkt i processen vi ska ta ett steg åt sidan och veta att vihar sett till att att besökarna kan känna att de är välkomna, att det här är gjort för dem och de är friaatt möta det på sina egna villkor.Vi på Kunstnernes Hus är fortfarande öppna för samarbetsförslag från både enskilda konstnärer ochorganisationer, men vill samtidig utveckla och förstärka vår egen röst och bredda vårt kontakt- ochsamarbetsnät.Fra utstillingen Verdensteatret, Fortellerorkesteret og et stedsspesifikt verk, 26. oktober til 2. desemberFoto: Leif GabrielsenMaaretta JaukkuriKunstnerisk leder for Kunstnernes Hus6 7


Beretning og regnskap2007Styrets beretning2007Stiftelsen Kunstnernes Hus er en kunstnerstyrt institusjon for visning av norsk og internasjonalsamtidskunst. Stiftelsen ble opprettet i 1930 og har som sin hovedoppgave å forvalte eiendommenWergelandsveien 17 i Oslo og drive utstillingsvirksomhet.Kunstnernes Hus ledes av et styre bestående av fem medlemmer. Fire medlemmer er billedkunstnereog det femte oppnevnes av Kultur- og kirkedepartementet. Kunstnermedlemmene velges avTilsynsrådet for fire år av gangen. Tilsynsrådet består av 16 medlemmer valgt for tre år av gangen.ØkonomiKunstnernes Hus ble i 2007 tildelt kr 5 842 000 i statstilskudd fra kap. 322. post 78 på Kirke- ogkulturdepartementets budsjett.Fra utstillingen Kurt Johannessen, 26. oktober – 2. desemberFoto: Leif GabrielsenI tillegg til overføringene fra staten, kommer inntekter på til sammen kr 2 075 000 fra leietakere iWergelandsveien 17, og inntekter fra salg av billetter og kataloger.DriftStiftelsens eiendom, Wergelandsveien 17, er en stor og teknisk krevende bygning med brutto leiearealpå 3 551 m 2 og utstillingsareal på om lag 1 000 m 2 .I 2007 har Kunstnernes Hus fortsatt arbeidet med å styre og redusere kostnadene til øvrig drift. Taketpå bakbygningen ble skiftet ved årsskiftet 2007/2008. Restmidler fra Kultur- og kirkedepartementet ogNorsk Kulturråd etter heisbyggingen samt rehabiliteringen utført av Statsbygg i 1999/2000 ble brukt tildette formålet.Office for Contemporary Art, Norway - OCA - leier lokaler i Kunstnernes Hus. Dette omfatter OCAskontor på mesaninen, pluss fire studioer, kjøkken, og rom som benyttes som arbeidsrom/kontor/møterom i bakbygningen på Kunstnernes Hus. OCA sa opp sin leiekontrakt med Kunstnernes Husi desember 2007, og vi leter nå etter nye aktører som kan leie arealene.Restaurant Arcimboldo har hatt fast drift og åpningstider i henhold til utstillingenes dato og tideri hele 2007.8 9


UtstillingerDen første utstillingen i 2007 etter Stipendiesøkernes utstilling, var fire separatutstillinger i samme tidsrom.16. februar – 1. april:Sofie BerntsenEnvironment for expanded awarenessEt veggmaleri dekket hele den 32 meter lange sydveggen i fire meters høyde samtidig som det påden andre langveggen var montert flere glassmontre med collager, små tablåer og objekter. I tillegginneholdt rominstallasjonen flere tegninger. Ved hjelp av ting hun har funnet og med referanser til envitenskapelig estetikk, skapes det allegorier ved bruk av metafysiske symboler.Andreas HeuchIsland adriftEn omfattende objektsamling er utgangspunktet for Heuch sin kunstneriske virksomhet. I et landskapav dekonstruert natur lager han sine egne klassifiseringsystemer hvor tilsynelatende trivielle gjenstanderog ubetydelige materiale finner en ny innbyrdes dialog. Utstillingen viste konstruerte øylandskaper somflyter i rommet som isolerte miljøer, integrert i en helhet av form og farge. Endeveggen i overlyssalenviste et åtte meters høyt veggmaleri.Ingrid Book& Carina HedenGeschichten für leere Schaufenster– Historier for tomme butikkvinduerDette prosjektet har tidligere blitt vist i hovedgaten i den Østeriske byen Scheibbs. Utstillingen består avfoto og tekst hvor en får møte byens mange lag av historie gjennom befolkningens fortellinger knyttettil steder i byen og omgivelser rundt. Det ble i tillegg arrangert boklansering av boken “Geschichten fürleere Schaufenster / Stories for empty Shop Windsows” av Ingrid Book og Carina Hedèn.Simen DyrhaugEyes wide openDette var en rominstallasjon hvor tegninger og papirarbeider inntok hele rommet. Arbeidene tarutgangspunkt i tegneseriens estetikk og innhold.Fra utstillingen Sofie Berntsen, Environment for expanded awarenessFoto: Øystein ThorvaldsenBesøkstall i perioden: 1 765, hvorav 86 barn/unge.I forbindelse med utstillingen ble det arrangert boklansering i anledning Book & Heden sin utgivelseav boken “Geschichten für leere Schaufenster/Stories for empty Shop Windows” på Kunstnernes Husfredag 9. mars 2007.10 11


8. september til 7. oktober:Statens120. Kunstutstilling/HøstutstillingenArrangør og produksjon: Norske Billedkunstnere (NBK) og Den nasjonale jury.Katalog produsert av Norske Billedkunstnere.Utstillingen viste 113 verk av 88 kunstnere.Formidling: Et stort antall omvisninger for skoleklasser, andre grupper, vanlig publikum. For 2007 envisningstid på fire uker med utvidet åpningstid.Alle saler, administrasjonen benyttet “Akademirommet” i perioden 30. juli - 15. oktoberBesøkstall i perioden: 24 874, hvorav 9 753 barn/unge.Vinnerne av Royal Caribbean Arts Grant 2007: Fin Serch-Hanssen, Else Marie Hagen og Jesper Alvær11. mai til 1. juli:Royal CaribbeanArts Grant– 5 ÅREn juryert utstilling i alle utstillingssaler med utvalgte arbeider av 15 unge, norske kunstnere som alle harbemerket seg på kunstarenaen de siste årene. De tre stipendiene for 2007 ble tildelt Fin Serch-Hanssen,Else Marie Hagen og Jesper Alvær.Det ble i tillegg utgitt en bok i forbindelse med 5-års jubileet for stipendprogrammet med en tekstav kurator Svein Thorud, forord av Karin Hellandsjø samt juryens begrunnelser for hvert enkelt årstildelinger.Besøkstall i perioden: 1 386, hvorav 44 barn/unge12 13


Fra utstillingen Verdensteatret, Fortellerorkesteret og et stedsspesifikt verkFoto: Leif Gabrielsen26. oktober til 2. desember:VerdensteatretFortellerorkesteret oget stedsspesifikt verkVerdensteatret er en tverrfaglig kunstgruppe som viste to installasjoner i de to overlyssalene. Beggeinstallasjonsverkene ble vist for første gang i Oslo. “Fortellerorkesteret” er en “live” installasjon somutledet fra forestillingen “Konsert for Grønland” som vant den prestisjefulle Bessie Award i New York i2007. Det andre installasjonsverket var under utvikling helt fram til utstillingsåpningen. Dette verket bleutledet av forestillingen “Louder” som hadde premiere på Black Box Teater i fjor høst.Kurt Johannessen, LumenFoto: Torill Nøst26. oktober til 2. desember:Kurt JohannessenUtstillingen viste en omfattende presentasjon av kunstneren. Utstillingen viste både installasjoner,videoverk og performance. Ved å forenkle det kjente og redusere formen til et minimalistisk språk,gir kunstneren publikum et møte med undringen rundt mange av livets sentrale spørsmål. KurtJohannessen hadde performance, omvisning og en lesning i to helger under utstillingsperioden.Utstilling var et samarbeid med Bergen KunstmuseumBesøkstall i perioden: 2 242, hvorav 142 barn/unge14 15


27. desember 2007 til 16. januar 2008:Stipendsøkernesutstilling 2007Produksjon: Kunstnernes Hus. I alt 1 789 søknader og 1 432 innleverte arbeid til utstillingen.Alle utstillingsrommene ble benyttet, ikke alle verk var utstilt for publikum, men tilgjengeligfor stipendkomiteen.Besøkstall i perioden: 1 698, hvorav 151 barn/ungeSamlet besøkstall utstillinger 2007: 31 065Av dette er 6 791 barn/unge, som utgjør 22 %Besøkstallet viser en nedgang i forhold til 2006. Dette skyldes i hovedsak redusert besøkstallfor Høstutstillingen og Stipendutstillingen.ØvrigearrangementerAtopia Stiftelse arrangerte tre filmkvelder og viste filmer av den britiske filmkunstneren Lis Rhodes.Arrangementet var i den ene utstillingssalen i 1. etasje.To faste omvisere har vært engasjert i hele 2007 med fast omvisning torsdag kl. 17.00 ogsøndag kl. 14.00.Kunstnernes Hus,For styretGeir Harald SamuelsenStyreleder16 17


Årsregnskap 2007Resultatregnskap01.01 - 31.12Note 2007 2006DriftsinntekterHusleieinntekter m.m 1 289 771 1 500 854Utstillingsinntekter 785 483 270 339Offentlig støtte 2 5 842 000 5 628 000Sum inntekter 7 917 254 7 399 193Lønnskostnad 3 2 860 977 2 573 234Utstillingskostnader 1 105 825 2 066 831Driftskostnader bygning 11 1 729 864 1 641 144Avskrivning på varige driftsmidler 4 34 567 43 020Andre driftskostnader 1 278 071 1 719 820Driftsresultat 907 950 -644 856Annen renteinntekt 42 869 24 718Annen finansinntekt 101 302 84 763Annen rentekostnad 24 064 33 206Annen finanskostnad 1 929 2 734Årsresultat 1 026 128 -571 316DisponeringOverføring til annen egenkapital 10 205 926 0Overføring til Henie-Onstad fond 129 094 0Til dekning av udekket tap 691 108Overføring til udekket tap 0 571 316BalanseEiendelerAnleggsmidlerNote 31.12.2007 31.12.2006Varige driftsmidlerBygning 4 268 800 280 000Inventar og kontormaskiner 4 73 450 96 817Sum varige driftsmidler 342 250 376 817Sum anleggsmidler 342 250 376 817OmløpsmidlerFordringerKundefordringer 5 425 441 61 255Andre fordringer 131 490 173 850Aksjer 7 854 953 855 118Sum fordringer 1 411 884 1 090 223Bankinnskudd og kontanter 6 1 586 453 674 394Sum omløpsmidler 2 998 337 1 764 617Sum eiendeler 3 340 587 2 141 434Sum 1 026 128 571 31618 19


BalanseEgenkapital og gjeldEgenkapitalNote 31.12.2007 31.12.2006NoterNote 1 RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar medregnskapslov og god regnskapsetikk i Norge for små foretak gjeldene pr. 31. desember 2004.EgenkapitalGrunnkapital 100 000 100 000Annen bundet egenkapital 1 123 658 994 564Annen egenkapital 205 926 0Udekket underskudd 0 -691 108Sum egenkapital 10 1 429 584 403 456GjeldAnnen langsiktig gjeldPantegjeld 8 281 782 569 216Sum annen langsiktig gjeld 281 782 569 216Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 708 170 731 998Skyldige offentlige avgifter 260 185 185 658Annen kortsiktig gjeld 9 660 866 251 106Sum kortsiktig gjeld 1 629 221 1 168 762Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet,fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget påtransaksjonstidspunktet. Klassifisering av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Vedanvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, leggesdet vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige ogkvantifiserbare, kostnadsføres.Innteksførings- og kostnadsføringstidspunkt – sammenstillingInntekt resultatføres når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med deinntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres nårde påløper. Inntekstføring av vederlag er periodisert i henhold til regnskapsprinsippet.Varige driftsmidlerVarige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.Ordinære avskrivninger er beregnet etter saldometoden med basis i driftsmidlets økonomiske levetid.AksjerAksjer blir vurdert til laveste av anskaffelseskost og markedsverdi.FordringerFordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.Sum gjeld 1 911 003 1 737 978Sum egenkapital og gjeld 3 340 587 2 141 434Note 2 Offentlig støtte2007 2006Oslo, 14. mars 2008Off. tilskudd - driftsstøtte 5 842 000 5 628 000Diverse off. tilskudd 0 85 125Sum offentlig støtte 5 842 000 5 713 125Helga RanesAdministrativ lederDireksjonen:Geir Harald SamuelsenThorbjørn SørensenPaul BrandTove Heggen Larsen20 21


NoterNote 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm01.01 -31.12Lønnskostnader mm. 2007 2006Lønninger 2 188 711 1 935 140Folketrygdavgift 345 856 319 862Andre ytelser 326 410 318 232Lønnskostnader 2 860 977 2 573 234Gjennomsnittlig antall ansatte 6 6Godtgjørelser (i kroner) Administrativ leder Styrehonorar StyrelederLønn 335 858 120 885 283 821Daglig leder ble ansatt 15/1-08.Det har vært to styreledere i 2007, den første arbeidet i 100% stilling frem til 13.juni 2007, lønn 220 949.Fra 13. juni 2007 har den nye styrelederen arbeidet i deltidsstilling, lønn kr 62 872.RevisorKostnadsført revisjonshonorar for 2007 utgjør kr 46 250 inkl. mva.Det er kostnadsført andre honorarer til revisor i 2007 på kr 5 625 inkl. mva.PensjonsforsikringPensjonsforpliktelsene for faste ansatte er dekket av en kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand.Forpliktelsene blir ikke balanseført. Pensjonspremien blir trukket av pensjonsfondet som pr. 31.12.07 varpå kr 130 000. De ansatte blir trukket 2% i pensjonspremie, som blir tilført fondet. Kunstnernes Hushar i 2007 tilført fondet kr 255 912. Akkumulert betaling til pensjonsfondet blir ikke balanseført.NoterNote 5 KundefordringerKundefordringer er på kr 425 441. Det er ikke avsatt til tap i balansen.Note 6 Bankinnskudd, kontanter og lignendeAv totale bankinnskudd er kr 113 111 bundet til skyldig skattetrekk og kr 660 101 er knyttet tilHenie-Onstad utstillingsfond, jf note 10.Note 7 Aksjer og andeler i andre selskapAntall aksjer Anskaffelseskost MarkedsverdiAnleggsmidler:Norsk Hydro AS 11 655 623 542 889 276Statoilhydro ASA 10 048 0 1 698 112Orkla AS 18 600 231 576 1 943 700Yara International ASA 2 331 0 589 743855 118 5 120 831Aksjene inngår i Henie-Onstad utstillingsfond og blir forvaltet i hht. statutter for dette, jf note 10.Note 8 Pantegjeld2007 2006Note 4 Varige driftsmidler 2007 2006Kontor-Bygn. Inventar maskiner Sum SumAnskaffelseskost 01.01 6 039 355 273 016 277 179 6 589 550 6 589 550Tilgang kjøpte driftsmidler 0 70 980 0 70 980 70 980Avgang 0 0 0 0 0Anskaffelseskost 31.12 6 039 355 343 996 277 179 6 660 530 6 660 530Avskrivninger 01.01 5 759 355 287 212 237 146 6 283 713 6 240 693Akkumulerte avskrivninger 31.12 5 770 555 298 569 249 156 6 318 280 6 283 713BKH 281 782 569 216Sum pantegjeld 281 782 569 216Det er stillet pant for denne gjelden i Wergelandsveien 17. Lånet er et obligasjonslån.Note 9 Annen kortsiktig gjeldDenne posten består i hovedsak av avsetninger for fremtidige forpliktelser.Balanseført verdi 31.12 268 800 45 427 28 023 342 250 376 817Årets avskrivninger 11 200 11 357 12 010 34 567 35 673Økonomisk levetid 4% 20% 30%Avskrivningsplan saldoavskr. saldoavskr. saldoavskr.22 23


NoterNote 10 EgenkapitalStiftelsens Henie-OnstadEgenkapital: egenkapital utstillingsfond SumEgenkapital 31.12.2006 -402 302 1 377 074 974 772Endring i egenkapital 2006:Disponering av utstillingsfond 282 510 -282 510NoterNote 11 Driftskostnader BygningStiftelsen eier, og har det kostnadsmessige ansvaret for drifting og vedlikehold av eiendommenWergelandsveien 17.Sum driftskostnader som direkte kan henføres til bygget er i 2007 kr 1 729 864 som utgjør ca 22%av totale inntekter.Egenkapital etter disp. utstillingsfond -119 792 1 094 564 974 772Resultat 2006 -571 316 0 -571 316Egenkapital 31.12.2006 -691 108 1 094 564 403 456Årets resultat 897 034 129 094 1 026 128Egenkapital 31.12.2007 205 926 1 223 658 1 429 584heravGrunnkapital 100 000 100 000Annen bundet egenkapital 1 123 658 1 123 658Annen egenkapital 205 926 205 926Sum egenkapital 205 926 1 223 658 1 429 584Henie-Onstad utstillingsfond inngår i Kunstnernes Hus’ regnskap og tilhører stiftelsen. Det er utarbeidetstatutter for forvaltning og bruk av fondet. Vi viser til note 6 og 7 om fondets eiendeler i form avbankinnskudd og aksjer. Fondet ble tilført aksjeutbytte på kr 101 302 og renteinntekter på kr 27 792i 2007. Renter og avkastning på fondet er klassifisert som egenkapital.De bundne midler i utstillingfondet ble endret til kr 1 377 074 pr. 31.12.2005 i henhold til en konkretvurdering. Det ble i 2006 besluttet at fondet skulle yte utstillingsstøtte på kr 282 510 til Kunstnernes Husihht statuttene for fondet. I 2007 er fondet tilført kr 129 094 som er årets avkastning, slik at stiftelsensnetto låneuttak fra fondet pr. 31.12.07 er kr 153 416.24 25


Årsberetning 2007Kunstnernes Hus er en stiftelse som driver utstillingsvirksomhet og forvalter eiendommenWergelandsveien 17 i Oslo.Kunstnernes Hus har en stram økonomi hvor husets drift tar en stor andel av økonomien. Årsresultatetfor 2007 viser et overskudd som i stor grad skyldes stram økonomistyring både på utstillings- ogdriftssiden. Til tross for dette har man i 2007 hatt et omfattende utstillingsprogram, styrket informasjonsogformidlingsarbeidet og gjennomført organisatoriske endringer. Overskuddet for 2007 går blantannet til å dekke underskuddet fra 2006. Det er i 2008 budsjettert med et lite overskudd.Årsresultatet på kr 1 026 128 er disponert på følgende måte:Overføring til annen egenkapital kr 205 926Overføring til Henie-Onstad fond kr 129 094Til dekking av udekket tap kr 691 108I 2007 har det vært endringer i personalsammensetningen. To personer har blitt ansatt på åremål,henholdsvis på tre og fire år. I tillegg har en videreført og outsourcet driftsavtaler.Disse endringene har gitt muligheter til blant annet å styrke kompetansenivået. Dette er lagt tilgrunn ved nyrekruttering og danner grunnlaget for å inngå serviceavtaler, spesielt innen teknisk drift.Styret konstaterer at disse tiltakene har ført fram og legger fortsatt drift til grunn. Arbeidet med ågjenoppbygge stiftelsens egenkapital fortsetter.Det er behov for å videreføre arbeidet med organisasjonsmessige endringer. Blant annet vil fokus påorganisering være nødvendig for å oppnå en bedre fordeling av arbeidsbelastningene og vil væregunstig for arbeidsmiljøet. Sykefraværet har vært noe høyere enn tidligere år.Styret i Kunstnernes Hus har i 2007 bestått av fire kvinner og en mann, i halve perioden, og to kvinnerog tre menn i siste halvdel av perioden. Blant de faste ansatte er det pr utgangen av året to kvinnerog en mann. I tillegg er det to kvinner i åremålstillinger. Det er ut fra den foreliggende situasjon ikkeiverksatt ytterligere tiltak i forhold til likestilling.Kunstnernes Hus driver ikke virksomhet som forurenser eller påvirker det ytre miljø.Oslo, 13. mai 2008Styret:Geir Harald Samuelsen Thorbjørn Sørensen Paul BrandAnn Elisabeth JohansenTove Heggen LarsenHelga Hyldmo RanesAdministrativ leder26


STYRETGeir Harald Samulesen styreleder fra juni 2007, valgperiode 2011Thorbjørn Sørensen nestleder fra juni 2007, valgperiode 2011Ann Elisabeth Johansen direksjonsformann til juni 2007, valgperiode 2009Paul Brand styremedlem, til 2009Tove Heggen Larsen styremedlem, oppnevnt av Kulturdepartementet, fra 1.1.2006TILSYNSRÅDETValgt ved uravstemning hvert tredje år av NBKs medlemmer.Tilsynsråd valgt april/mai 2005, for perioden 2005 -2007: Det skal være valg av nytt Tilsynsråd i 2008.FORMANN Nils EgerVARAMEDLEMMER:1. Samir M’Kadmi2. Kristin Skrivervik3. Bo Krister Wallström4. Hans ThorsenKaare Bagøien (personlig vara for Tove Heggen Larsen)Valg av styremedlemmer og varamedlemmer skjer på møte i Tilsynsrådet, vanligvis i mai måned.Tilsynsrådet avholdt møte 26. mars og 4. juni.Nils Eger er Tilsynsrådets formann og Ebba Bring er nestformann.MALEREVaramedlemEbba Bring (nestformann)Nils Eger (formann)Håkon GullvågHalvard HaugerudKristin KanterIngeborg StanaBrita SkybakBritt JuulTerry Nilssen LovePer FormoPERSONALETArbeidende styreleder i 75% stilling fram til juni 2007Ann Elisabeth Johansen/Sonja WiikKunstnerisk leder Maaretta Jaukkuri, 60% stilling. Ansatt 1. desember 2007Administrativ leder Helga Hyldmo Ranes. Ansatt 15.januar 2007Monteringsassistent Randi Bergsvendsen, 80% stilling (fast ansatt fra 1986)UtstillingskoordinatorJan Karl SchmidtKommunikasjon Trine Gilmyr. Fast ansatt fra august 2007Vaktmester Lars Erik Svensson. 10% prosjektstilling fra april 2007.PraktikantTanja Torjussen (fra Høgskolen i Telemark, en dag i uken)I tillegg til det faste personalet, har Kunstnernes Hus ekstra bemanning i forbindelse med montering ogdemontering av utstillinger. Vi har også egne verter/vakter på kvelder og helger i utstillingsperiodeneog ved ulike arrangementer. Dette utgjør til sammen ca 2 årsverk.SKULPTURVaramedlem:GRAFIKEREVaramedlem:TEGNEREVaramedlem:Roddy BellSiri BjerkeLiv DueThor SandborgKirsti GrotmolViel Bjerkeset AndersenReidun EkenYngve Reidar VoldGeir MoldenTonje RøsethKarin ValumGeir YttervikNirmal Singh DhunsiBarbara CzapranANNETDragland Revisjon AS v/Håkon Dragland er revisor for stiftelsen Kunstnernes HusTEKSTILKUNSTNERE Málfridur AdalsteinsdottírMEDLEMMER UTPEKT AV NORSKE BILLEDKUNSTNERERoald Andersen d.y.Odd Fredrik HeibergVaramedlem: Marit AanestadMarius AmdamMEDLEM UTPEKT AV UNGE KUNSTNERES SAMFUNDEivind SlettemeåsVaramedlem: Andreas Siqueland28 29


design: www.rayon.no


SEB har vært en finansiell støttespiller for norske selskaper siden begynnelsen av 1900-tallet. I 1981 åpnet SEB,som den første svenske banken, et kontor i Norge. I dag tilbyr SEB Norge et bredt spekter av finansielle tjenesterfor institusjoner, bedrifter og privatpersoner gjennom; SEB Asset Management, SEB Enskilda, SEB Kort,SEB Merchant Banking og SEB Privatbanken.SEB vil også være en viktig støttespiller for norsk kulturliv, og er stolt over å ha inngått en treårig samarbeidsarbeidsavtalemed Kunstnernes Hus. Begge parter har store forventninger til samarbeidet og tror at det vilresultere i gode kulturopplevelser for SEBs medarbeidere, kunder, forbindelser og besøkende hos Kunstneres Hus.Kunstnernes Hus er svært glad for avtalen som er inngått med SEB, den vil bidra til å skape langt mer synlighetpå veien til å bli en viktig aktør i det norske og internasjonale kunstmiljøet.SEB har sin hovedvirksomhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Ukraina og Russland, og har gjennom sittinternasjonale nettverk global tilstedeværelse i ytterligere 10 land. Totalt betjener SEB 400.000 bedrifter oginstitusjoner samt 5 millioner privatpersoner.SEB har ca. 20.000 ansatte og per 31.desember 2007 en totalbalanse på 1.977 milliarder NOKog 1.156 milliarder NOK under forvaltning.Les mer om SEB på: www.seb.noSEB er Kunstnernes Hus hovedsamarbeidspartnerSEB is the Main Sponsor of Kunstnernes Hus

More magazines by this user
Similar magazines