Ansatte 2012/2013

ringsaker.kommune.no

Ansatte 2012/2013

Årsplan for2012/2013


Velkommen til Mesnali Barnehage A/LVelkommen til nytt barnehageår både barn og foreldre.Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen medbarna. Vi håper på et tett samarbeid med dereforeldre, både i det daglige arbeidet og ellers når detgjelder tema og satsningsområder. Lurer dere på noe,eller er misfornøyde med noe, ta kontakt med oss.Årsplanen er laget som en kalender, fordi vi ønsker atdere har den på veggen slik at dere lett kan følge medpå hva vi arbeider med hver måned.I årsplanen står de temaene vi ønsker å arbeide med.Her er de blitt grovplanlagt med mål og arbeidsmåter.I forkant av hvert tema planlegger vi mer detaljert hvasom skal skje. Dette er i hovedsak et arbeidsredskapfor personalet, men kom gjerne med innspill.Månedsplaner vil bli utdelt hver måned der vi har fylt utaktiviteter for denne perioden. I tillegg vil det væremed et månedsbrev for forrige måned der vi fortellerlitt om hva vi fikk gjort.Mesnali Barnehage A/L, Fjellnærvn. 1a.2610 MESNALI. Tlf: 623 63051 Faks: 623 65254E-mail-adresse: m.bhg@frisurf.no


BemanningVi har i år fem pedagogiske ledere og seks assistenter på huset. Noen av assistentenehar deltidsstillinger og noen av ped.lederne har reduserte stillinger grunnetvidereutdanning. Renholder arbeider ca 30 %.Ansatte 2012/2013Styrer: Gun May Storlien 50 % stillingAssisterende styrer: Anita Olstad 50 % stilling+ 50 % pedagogisk lederRenholder: Tone Cocozza, ca 30 % stillingPedagogisk leder: Hanne Carlsson 100%, noeredusert p.g.a videreutdanningPedagogisk leder: Britt Synnøve Kjos 100%stillingPedagogisk leder: Heidi Håkenstad 100%stillingPedagogisk leder: Aud Helen Tørhaug 100%,noe redusert p.g.a videreutdanningAssistent: Kine Solberg Evensen 80 %stilingAssistent: Grete Engelberg Evensen 80 %stillingAssistent: Wigdis Johanson 100 % stillingAssistent: Eva Lotti Molnar 60% stillingAssistent: Anne Bergseng Bjugstad 60 %stillingAssistent: Ingunn Hagen 100 % stilling


Hva påvirker barnehagens innholdBarnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er de viktigste lovverk vi skal forholde oss til når viplanlegger barnehagens virksomhet.Rammeplanen sier at barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor lek og læring er sentrale deler. Sosial og språkligkompetanse er, sammen med sju fagområder en viktig del av barnehagens læringsmiljø.Antall,rom ogformKommunikasjon,språk ogtekstKropp,bevegelse oghelseInne- og utemiljøMesnali Barnehage A/L er en privat andelsbarnehagesom ble bygget i 1991. Barnehagen har vekslende antallbarn for hvert år. Vi har god plass, og huset er byggetmed tanke på å kunne ta i mot funksjonshemmede barn.Vi har allsidig utelekeplass med skog, steiner, bakker,asfalt, skliehus og grillhytte. Innvendig er barnehagenlys, romslig og trivelig.Nærmiljø ogsamfunnEtikk,religion ogfilosofiFagområdeneiRammeplanenNatur,miljø ogteknikkKunst,kultur ogkreativitetNærmiljøBarnehagen ligger i et boligfelt med lite biltrafikk. Inærmiljøet finnes butikk, bibliotek, skole og kirke. Detskjer få kulturelle aktiviteter på dagtid, så det krever at vimå reise til for eksempel Moelv eller Lillehammer for åoppleve dette. Det er mange forskjellige arbeidsplasser ibygda, som håndverk, brukskunst, brannstasjon,institusjoner som Tyrili, Montebello og MIKI. Vi harkort veg til fjellet og skogen med flotteopplevelsesmuligheter, samt gårder og Mesnavatnet inærheten.


Mål, arbeidsmåter og satsningsområde for Mesnali Barnehage 2012/2013HOVEDMÅL:ALLE BARN SKALSTYRKE SIN IDENTITETOG UTVIKLE ETPOSITIVT SELVBILDEFor å nådette måletmener vi atbarna trenger:OmsorgGodsosial kompetanseKunnskap ogferdigheter


Med omsorg mener vi:De skal få sunn og variert mat, nok søvn og kvile, friskluftDe skal ha bekledning som passer til forholdeneDeres individuelle behov skal ivaretasDe skal oppleve mye nærhet og fysisk kontaktDe skal møtes med anerkjennende holdningDe skal oppleve oppmerksomhet og bli settDe skal bli respektertDe skal få bekreftelse på følelsene sineDe skal bli hørt og ha medbestemmelse i egen hverdagDe skal oppleve at de er betydningsfulle menneskerMed god sosial kompetanse mener vi:Barna skal lykkes i å omgås andre menneskerDe skal bli kjent med egen følelser oglære seg å sette seg inn i andres behovDe skal få positive tilbakemeldinger på seg sjølog reelle tilbakemeldinger på det de gjørDe skal lære seg å hjelpe og dele med andreDe skal lære å løse konflikterDe skal lære å kontrollere handlingene sineDe skal lære å vente på turDe skal lære å ta hensyn til seg sjøl og andreMed kunnskap mener vi:De skal øve seg på å kle på og av seg sjølDe skal øve seg på å ete sjøl og lære god bordskikkDe skal øve seg på å holde orden rundt segDe skal lære å bli rensligeDe skal lære om seg sjøl og om omgivelsene sineSkal lære seg motoriske ferdigheterDe skal lære om verden vi lever iDe skal utvikle et godt språk og klare å kommuniseregodt med andre


For at barna skal lykkes med dette trengs det:* Gode voksenmodellerog* Et godt tilrettelagt miljø for lek og læringLek og læring:Barnehagens viktigste aktivitet er lek. Barn i førskolealder lærer det meste gjennom lek og opplevelser. Barn lærer ogutvikler en sammensatt kompetanse gjennom å leke. Lek er en del av barnekulturen og er i seg sjøl morsomt. Grunnlaget forbarns trivsel og meningsskapning i barnehagen er å få delta i lek og få venner. I samhandling med andre legges grunnlagerfor læring og sosial kompetanse. Barnehagen må legge til rette for variert lek både når det gjelder fysiske forhold og gjennomgod organisering. Personalet må inspirere, støtte og oppmuntre barna i leken slik at alle barna får gode erfaringer ogopplevelser av glede og mestring i samspill med andre.Gode voksenmodeller:Den viktigste faktoren for kvalitet på barnehagetilbudet er personalet. De voksnes væremåte og holdninger er grunnleggendefor alt som foregår i barnehagen. Vi har laget noen regler for hvordan personalet skal være overfor alle barna:


Satsningsområde og temaer 2012/2013Hvert år har vi temaer vi arbeider mer med enn andre.Valg av temaer skjer ut fra samarbeid mellom foreldreog ansatte, og hva barnegruppene har behov for. Ut frahovedmålet vårt jobber vi hele året med sosialkompetanse.I år er temaene:* Sosial Kompetanse* Tarkus* Mat og ernæring* Natur og miljø* EngelskI tillegg til disse temaene vil vi også at barna skal fåkjennskap til de faste høytidene og tradisjonene som ervanlig å feire i Norge, slik som jul, fastelavnsfeiring,påske, 17.mai m.m..Sosial kompetanseVi ønsker å sette fokus på hvordan vi møter hverandre,er mot hverandre, noe så enkelt som å hilse når vi møtes,takke, vente på tur, å dele, å samarbeide m.m. Vi vilskape et barnehagemiljø der omsorg, ansvar og respektfor hverandre og seg selv er av sentral verdi. Barna skallære å akseptere og respektere seg selv og andre,samtidig bli bevisst på likheter og forskjeller mellommennesker. Vi vil at barna skal oppleve gleden av å gi ogfå hjelp. Barna skal oppleve gleden av å gjøre noesammen og få til noe sammen. De skal få muligheten tilå tilegne seg de mest vanlige og enkle høflighetsregler iulike sosiale sammenhenger, og oppleve gleden av åbeherske dette og bli møtt med respekt. De skal ogsåutvikle evne til glede og humor, ha det moro sammen.


Mat og ernæringDet er for tiden mye fokus på barn og deres matvaner. Ivår del av verden får de fleste nok mat, utfordringenligger i det å oppnå et kosthold som gir grunnlag fornormal vekst og utvikling og sikrer god helse. Det ersummen av hva som spises og drikkes, hvor mye og hvorofte, som er avgjørende i det lange løp. Regelmessigemåltider er også en vesentlig del av det å ha et suntkosthold. Det å legge til rette for et sunt og variertkosthold tidlig i barnealderen er viktig med tanke på åforebygge sykdom.Måltidene i barnehagen er en vesentlig del avbarnehagehverdagen, og utgjør en betydelig del av barnstotale kosthold. Barnehagen har ansvar for å legge tilrette for måltider som fremmer helse. Den skal bidra tilat barna får gode vaner når det gjelder kosthold.Barnehagen er en arena hvor barn på en naturlig måtekan tilegne seg kunnskaper og gode holdninger når detgjelder mat, måltider og hygiene.Vi vil jobbe med å øke bevisstheten til barna på hva vispiser, hvor det kommer fra, hvorfor vi spiser og ja-matog nei-mat. For å jobbe med dette vil vi lage mat medbarna i smågrupper, lage oss en liten kasse, hvor vi foreksempel kan så gulrøtter, salat og lignende. Vi vil ogsåbruke naturen for å lære litt om hva den kan gi oss av detsom er spiselig. Det vi plukker/ finner vil vi lage noe utav og bruke i måltidene i barnehagen.Natur og miljø.Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser ogaktiviteter til alle årstider og værtyper. Det er iførskolealder barn er aller mest nysgjerrige og åpne forbåde faglig kunnskap og refleksjon over store ogvanskelige spørsmål. Et mål er at barna skal få enbegynnende forståelse av bærekraftig utvikling. I detteinngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet inaturen og mellom mennesker og naturen.Vi ønsker at barna skal bli glad i naturen og lære å tavare på den. Man tar bedre vare på det man er glad i!! Vivil også lære barna litt om gjenbruk, søppelsortering ogdet å ha et fornuftig bruk av naturressurser. For å få tildette vil vi bruke naturen aktivt gjennom turer, plukkesøppel og se på hva som blir borte i naturen og hva somikke blir det.


EngelskGjennomgående temaBarn i det moderne samfunnet møter engelsk i ulikesammenhenger: engelske tegneserier og filmerdominerer TV-programtilbud for barn, de fleste familiersom reiser på ferie bruker engelsk når de snakker medmennesker i andre land, og engelsktalende gjester er ikkenoe sjeldent fenomen i moderne norske familier som harvenner verden rundt. Å kunne si noe meningsfylt til enperson som snakker et annet språk og bli forstått, kan gien stor og særegen språkopplevelse for barna. Hvertenkelt barn er en språkforsker, og fra tidlig av begynnerbarna å utforske språket. Ved å legge til rette for engelski barnehagen ønsker vi at barna skal bli nysgjerrige påspråk og lyder. De vil lære enkel ord fra dagliglivet oglære at det finnes forskjellige språk. For å få til dette vilvi synge engelske sanger, bruke engelske rim, telle påengelsk og bruke engelske ord ved for eksempelmatsituasjon og påkledning.TarkusHer vil vi bruke et trafikkpedagogisk opplegg utarbeidetav TRYGG TRAFIKK.Vi vil gjøre det til vårt, gjennom blant annet å brukenærmiljøet.Målet her er barna etter hvert skal bli i stand til å forståhva det innebærer å være trafikant og hvordan de skalferdes i trafikken på en trygg måte. Barn lærer best avegne erfaringer og for å få til dette vil vi at barna skalvære aktive i forhold til å oppdage, tolke og forstå,kjenne igjen og kunne reflektere rundt det som opptardem. Det nære og kjente er utgangspunktet vårt forderetter å utvide kunnskapen etter alder og modning.Ved hjelp av hånddokka TARKUS, sanger,dramatisering og bevisstgjøring i aktuelle situasjoner vilvi bli bedre kjent med dette temaet. Vi vil gå på turer forå finne og kjenne igjen trafikkskilt, og vi vil bruketrafikkskilt og trafikklys i barnehagen.


Barnehagens dagsrytmeBarnehagens dagsrytme skal gi barna en opplevelse av fasthet og stabilitet. Veksling mellom program preget av aktivitet ogperioder med ro, understreker rytmen i dagen og gir trygghet. Dagsrytmen veksler mellom virksomhet styrt av voksne og perioderder barna kan utfolde seg fritt ut fra individuelle ønsker. Dagsrytmen er ikke så fastlåst at det ikke er plass for spontanitet.07.00 Barnehagen åpner07.00- 09.30 Foreldrene følger barna inn til basene/der personalet er, gi beskjed m.m. Inneaktiviteter/frilek07.45- 08.15 Frokost09.30-11.00 Sang og samlingsstunder, tilrettelagte aktiviteter11.00-11.30 Formiddagsmat11.30-14.00 Kvilestund, påkledning, uteaktiviteter, bleieskift, soving14.00-14.30 Et lite måltid for eksempel ½ brødskive, frukt og grønnsaker14.30-16.30 Frilek ute/ inneHenting og gi informasjon16.30 Barnehagen stenger


Barnehagens tradisjonerTradisjoner er en viktig del av det daglige livet i barnehagen. Det er med på å prege virksomheten, og de valgene vi gjør i forholdtil planleggingen. Vi mener det er viktig å ta vare på både barnehagens og samfunnets tradisjoner, og vi ønsker å overføre dette tilbarna.Barnas bursdag: Bursdager markeres med krone, bursdagsstol og sang. Barnet ”kastes” opp i lufta etter antall år, eller vi senderopp ”raketter”. Barnehagen kjøper inn enkle gaver som barna får ta med hjem.Foreldrekaffe: Foreldre blir bedt av barna og personalet på kaffe.Besteforeldrekaffe: Besteforeldre blir bedt av barna og personalet på kaffe.Fjelltur/høst: Tyrihansbarna tar bussen opp på Sjusjøen, griller/tar med egen niste, leker og utforsker naturen. Buss hjem. Deyngste gjør noe ekstra i nærmiljøet.Åpen Dag: En lørdag om høsten arranger samarbeidsutvalget (SU) en åpen dag for alle i bygda. Det er loddsalg, kaffesalg, foreksempel salg av barnekunst. Inntekten går til leker i bhg.Juleforberedelser: Vi baker lefse og lompe, lussekatter og pepperkaker. Vi stapper pølse, lager kjøttkaker, og barna lagerjulegaver. Vi har adventsstund hver dag i desember. Vi tenner lys, synger julesanger, leser julefortellinger og formidlerjuleevangeliet og hvorfor vi feirer jul. Vi inviterer foreldrene til Luciaopptoget vårt i barnehagen, og da serverer vi lussekatter oggløgg. Lucia-tog for de eldste på Montebello-senteret. Mesnali kirke inviterer til førjulstund i kirka. Julebord for alle barna ogpersonalet.Karneval: Barna og personalet er utkledd. Vi har ”Katta i sekken”, forskjellige leker og vi koser oss med pølse og lompe.Fastelavn: Vi forteller om fasten, baker boller og lager sorte katter.Fjelltur/vinter: Tyrihans og de eldste på Veslefrikk tar buss/drosje opp til Sjusjøen, vi aker og leker. De minste på Veslefrikkhar akedag/utedag i nærmiljøet.Påskeforberedelser: Vi synger påskesanger, lager litt påskepynt, formidler påskebudskapet på en enkel måte. Vi harpåskefrokost for barn og foreldre like før påska.17 mai: Vi øver på sanger til 17. mai. Barna går under egen fane i 17. mai-toget.


Pinse: Mesnali kirke inviterer oss til å feire kirkens fødselsdag.Overnatting i barnehagen: 5-åringene overnatter i bhg. Sammen med noen av personalet. Vi lager middag, leker og koseross.Sommertur: Avslutningstur i juni for alle barna.Sommerfest: En ettermiddag i juni har vi avslutning sammen med foreldrene. Barna underholder litt og det blir gjort litt staspå de barna som skal slutte for å begynne på skolenUteuke: Ei uke på høsten og ei uke på våren hvor vi er mest mulig ute og går turer i nærmiljøet. Vi koser oss med varm ogkald mat.Alle er vi forskjellige. Alle har vinoe i oss som gjør hver av ossspesiell. Noe helt personlig. Detkan vi være glade for og stolteover. Når vi blir kjent med andre,oppdager vi hva de liker ved ossog hva vi liker ved dem, og sålærer vi noe om personligheteneog får noen å være glad i.


FørskoleklubbVi har en egen klubb for de barna som går siste året i barnehagen (5- åringene). Der vil kommende skoleelever være i eigruppe og utvikle et gruppefellesskap som vi anser som viktig i forbindelse med en trygg og god skolestart.Utpå våren vil alle kommende skolebarn få innkalling til ”Bli-kjent-dager” på skolen de skal begynne på.Temaene som skal jobbes med er:* Språk* Matematikk* TrafikkopplæringVi bruker materiell fra:Språksprell- av Lise L. Elsbak og Anne Marit Valle. Språkleker som skal stimulere barnas språklige bevissthet gjennommorsomme aktiviteter. Permen inneholder aktiviteter/leker der man bruker konkreter, billedkort eller instrumenter. Dette kanfremme barnets språkutvikling, forebygge lese- og skrivevansker og gjøre barna godt rustet til å ta fatt på leseopplæringen.Mattelek- av Randi Lauvland Sundby. Praktiske lekpregede oppgaver som skal gi barna konkrete erfaringer medgrunnleggende matematisk forståelse og grunnleggende matematiske begreper. Oppgavene er lagt opp til at man skal lekefrem matematikk ut i fra morsomme oppgaver der man leser eventyr, limer, hopper, løper, synger, sier rim og regler m.m. viskal jobbe med:* Geometriske former- runding, firkant o.l.* Tall og mengder- mange, få, noen, flest, færrest, like mange o.l.* Posisjon og plassering- først, sist, foran, bak o.l.* Størrelser, mønster og sortering- stor, liten større enn, tykk, tynn, tykkere enn o.l.* Mål og vekt- lang, kort, lengst, høy, lav, lavest, tung, lett, full, tom o.l.Trygg Trafikk- Her vil vi bruke et trafikkpedagogisk opplegg utarbeidet av TRYGG TRAFIKK.Se mer utfyllende beskrivelse under satsnigsområde og temaer.


VurderingFor at vi skal forbedre oss, er det viktig å hele tiden vurdere hva vi gjør.Vi evaluerer hele tiden om vi har klart å nå målene våre.Vurdering av enkeltbarn er også viktig. Dette må ses i forhold til ønsket resultat og mål for den enkelte. Vi håper at dere somforeldre til enhver tid vil hjelpe oss å vurdere hvordan vi utfører arbeidet vårt, hvordan vi lykkes / ikke lykkes i å nå de mål vihar satt for barna.Vi er her for barna deres, og vi ønsker oss konstruktiv tilbakemelding. God kommunikasjon og godt samarbeid med dere erviktig for å oppnå gode resultater for barna.I vurderingsarbeidet bruker vi:* Observasjon av barna i lek, arbeid og frie aktiviteter* Samtale med barna og foreldre* Foreldremøter /foreldresamtaler der vi tar opp det pedagogiske innholdet i barnehagen* Brukerundersøkelse


AUGUST 2012Tema:* Bli kjentUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG31 30/7PlanleggingsdagBhg stengt32 6Turdag33 13Turdag34 20Turdag35 27Turdag31/7Første dagetter ferien7 8Feire Linus5 år14Feire Leah2 år1 2Feire Karina 5 år15 16PlanleggingsdagBhg stengt21 22 23Førskoleklubb28 29 30Førskoleklubb3 4-59 10 11-12Feire Simen5 år17 18-1924 25-2631* Turdagen er påmandager. Barna tarmed seg sekk medmatpakke og drikke.Ikke søtt/ klissetepålegg og søte drikker(vann er det beste) pågrunn av veps.* Onsdager har viverkstedpedagogikk,det vil si at barna kanvelge aktivitet på tversav basene. Samlingstarter kl 09.00* Torsdager er detførskoleklubb.* Vi har toplanleggingsdager iaugust (+ en til godesom ikke er satt opp),på grunn av prosjektetvi er en del av.


SEPTEMBER 2012Tema:* Natur og miljø, Mat ogernæringUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG35 1-236 3 4 5 6 7 8-937 10TurdagUTEUKE11 12Verkstedpedagogikk13Førskoleklubb14 15-16Klær til høsten:* Ekstra skiftmed inneklær* Regnklær*Parkdress* Skjerf, tynnlue og votter38 20Turdag18Feire Martin3 år19Verkstedpedagogikk20Førskoleklubb21 22-2339 24Turdag25 26Verkstedpedagogikk27Førskoleklubb28 29-30Førskoleklubben jobber med:Språksprell- Oppmerksomhet for lydMattelek- Geometriske former


OKTOBER 2012Tema:* Natur og miljø, Mat og ernæringUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG40 1 2 3Verkstedpedagogikk41 8Turdag42 15Turdag43 22Turdag44 29Turdag9Feire Stella4 år10Verkstedpedagogikk16 17Verkstedpedagogikk23 24Verkstedpedagogikk30Feire Martin2 år31Verkstedpedagogikk4Førskoleklubb11FørskoleklubbFeire SarahVictoria 3 år18FørskoleklubbFeire Solfrid1 år25Førskoleklubb5Foreldrekaffe6-712 13-1419 20-21Åpen dag26 27-28Førskoleklubben jobber med:Språksprell- Oppmerksomhet for lydMattelek- Geometriske former


NOVEMBER 2012Tema:* Mat og ernæring* Juleforberedelser og JulUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG44 1Førskoleklubb2 3-445 5Turdag46 15Turdag47 22Turd196 7Verkstedpedagogikk13 14Verkstedpedagogikk20 21Verkstedpedagogikk8Førskoleklubb15FørskoleklubbFeire Kaia 1 år22Førskoleklubb9 10-1116 17-1823 24-25Klær tilvinteren:* Ullundertøy* Ullklær/Fleeceklær*Vinterdress* Vintersko* Lue,skjerf/hals, ogmin. to parvotter48 26Turdag27 28Verkstedpedagogikk29Førskoleklubb30Førskoleklubben jobber med:Språksprell- Rim og reglerMattelek- Tall og mengder


DESEMBER 2012Tema:* Juleforberedelser og JulUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG48 1-249 3 4Feire Nikolai2 år50 10 11 12Vekke nissen5 6Førskoleklubb13Førskoleklubb7Feire DennisNathaniel2 årFeire Tobias4 år8-914 15-1651 17 18Julebord52 24God jul!1 31Godt Nyttår!251. JuledagBhg stengtLuciafeiring19 20Førskoleklubb262. JuledagBhg stengtFeire Karine5 år21Feire Thea5 årFeire JennyAndrea 3 år23-2327 28 29-30Førskoleklubben jobber med:Språksprell- Rim og reglerMattelek- Tall og mengder


JANUAR 2013Tema:* Mat og ernæringUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG1 11. NyttårsdagBhg stengt2PlanleggingsdagBhg stengt3FørskoleklubbFeire Amalie2 år4 5-62 7Turdag8 9Verkstedpedagogikk10Førskoleklubb11 12-133 1415 161718 19-20TurdagVerkstedpedagogikkFørskoleklubbFeire TuvaMarie 6 år4 21Turdag5 28Turdag22 23Verkstedpedagogikk29 30Verkstedpedagogikk24Førskoleklubb31Førskoleklubb25Feire Emre5 årFeire Josefine3 år26-27Førskoleklubben jobber med:Språksprell- StavelsesdelingMattelek- Størrelse, mønster og sortering


FEBRUAR 2013Tema:* Karneval/ Fastelavn* Mat og ErnæringUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG5 1 2-36 7Turdag5 6Verkstedpedagogikk7Førskoleklubb8Feirefastelavn9-10FastelavnssøndagFeire Liv 5 år7 14Turdag12Feire Sverre3 år13Verkstedpedagogikk14Førskoleklubb15Karneval16-178 18Turdag19Feire Olaf 2 år20Verkstedpedagogikk21Førskoleklubb22 23-24Feire Linnea6 år9 25Turdag26Feire Linett3 årFeire Eskil 3 år27Verkstedpedagogikk28FørskoleklubbFørskoleklubben jobber med:Språksprell- StavelsesdelingMattelek- Størrelse, mønster og sortering


MARS 2013Tema:* PåskeUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG9 1Feire Kristian6 år2-310 7Turdag11 14 12Fjelltur12 18Turdag5 6Verkstedpedagogikk19FeireAmanda4 år13Verkstedpedagogikk20Påskefrokost13 25 26 27Bhg stengerkl. 12.007FørskoleklubbFeire Elise 5 år14Førskoleklubb21Førskoleklubb28SkjærtorsdagBhg stengt8 9-1015Fjelltur16-1722 23-24Palmesøndag29LangfredagBhg stengt30-31Påskeaften1. påskedagFørskoleklubben jobber med:Språksprell- ForlydsanalyseMattelek- Posisjon og plassering


APRIL 2013Tema:* TarkusUKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG14 12. PåskedagBhg stengt2 3Verkstedpedagogikk4Førskoleklubb5 6-715 8Turdag16 15Turdag17 22Turdag9 10Verkstedpedagogikk16 17Verkstedpedagogikk23Feire Elias S.J5 år24Verkstedpedagogikk11Førskoleklubb18Førskoleklubb25Førskoleklubb12 13-1419 20-2126 27-28Klær til våren:* Regnklær*Fleece/Ullklær* Ekstra skiftmed inneklær* Cherrox ogetter hvertgummistøvler18 29Turdag30Førskoleklubben jobber med:Tarkus


MAI 2013UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAGTema:* 17. Mai* Natur og miljø, Mat ogernæring18 1Off.høytidsdagBhg stengt19 6Turdag20 13Turdag21 202. PinsedagBhg stengt7 8Verkstedpedagogikk14Feire OleKristian3 år21Feire EliasH.B 5 år22 27 28FeireTeodor4 år15Verkstedpedagogikk22Verkstedpedagogikk2Førskoleklubb9Kr.himmelfartsdagBhg Stengt16Førskoleklubb23Førskoleklubb29 30 31UTEUKE3 4-510PlanleggingsdagBhg stengt17HIPP HIPPHURRA!!11-1218-19Pinseaften1. pinsedag24 25-26Førskoleklubben jobber med:Språksprell- ForlydsanalyseMattelek- mål og vekt+ forberedelse til overnatting


JUNI 2013UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG22 1-2Tema:* Natur og miljø, Mat ogernæring23 3Turdag24 10Turdag25 17Turdag26 24Turdag4Feire Oscar5 år5Verkstedpedagogikk11 12Verkstedpedagogikk18Feire Tuva4 årFeire Alva3 år25 26Verkstedpedagogikk6Førskoleklubb7 8-9Overnatting forførskoleklubben13Førskoleklubb14Feire Hanna3 årFeire Maja4 årBesteforeldrekaffekl. 14.30-16.0015-1619 20 21 22-23Sommerturer27Førskoleklubb28 29-30Klær tilsommeren:* T-skjorte* Shorts* Evt. Solhatt* NB! SolkremFørskoleklubben jobber med:Språksprell- ForlydsanalyseMattelek- mål og vekt


JULI 2013Denne måneden tar vi dagene som dekommer. Vi koser oss ute isommerværet.UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG/SØNDAG27 1FeireNatasha5 årFeireMayahIsabell 2 år2 3 4 5Feire Tollef3 årFeire Leif 4 årFeire Emilie3 årFeire Ludvig3 år6-728 8F9E10R11I12E13-14GODSOMMER TILDERE ALLESAMMEN!!29 151617181920-21FERIE30 222324252627-28FERIE31 29 30 31 1/8 2/8 3-4/8Husk å rydde ihyllene og kurvenefør dere tar ferie!

More magazines by this user
Similar magazines