31.07.2015 Views

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

Tilmeldingsblanket til landsmøde 2009 - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FORSLAG TIL LANDSMØDE 2009BRUG VENLIGST BLOKBOGSTAVER!Navn:Adresse:Postnr. og by:Telefonnummer:E-Mail:Stiller hermed følgende forslag til landsmødet til afstemning (afstemningstema):Begrundelse:Opstiller evt. til landsledelsen:Dato: ___________________ Underskrift: _________________________________________________

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!