INFORMASJONSHEFTE FOR Nes BARNEHAGE.pdf - Ringsaker ...

ringsaker.kommune.no

INFORMASJONSHEFTE FOR Nes BARNEHAGE.pdf - Ringsaker ...

INFORMASJONSHEFTE FORNES BARNEHAGETlf: 90 63 45 55mail: postmottak.nes.barnehage@ringsaker.kommune.no


Innholdsfortegnelse1. Velkommen som bruker av barnehagene våre!2. Litt om barnehagen3. Åpningsstider og dagsrytme4. Litt om avdelingene, og telefonnummer5. Bursdagsfeiring6. Kjøp av enkeltdager i barnehagen7. Ferie8. Planleggingsdager9. Avlevering og henting10. Foreldrebetaling, kostpenger, rutiner11. Forsikring12. Fravær og sykdom13. Ulykker og dødsfall14. Foreldresamarbeid15. Foreldreråd og samarbeidsutvalg16. Samarbeidspartnere utenfor barnehagen17. Samarbeid med biblioteket18. Barnehagens innhold og satsningsområder


1. Velkommen som bruker av barnehagen vår!I dette heftet har vi samlet all generell informasjon for barnehagen. Heftet er ment åbrukes i sammenheng med årsplanen.I tillegg vil dere hver måned få utdelt en månedsplan med detaljert informasjon forhvordan deres avdeling skal jobbe med månedens tema.2. Litt om barnehagenNes barnehageBergsmeieriveien 62353 StavsjøVi er en kommunal barnehage som flyttet inn i nye lokaler på Stavsjø november2010. Vi har 6 avdelinger, hvorav 3 er småbarnsavdelinger 0-3 år og 3 erstorbarnsavdelinger 3-6 år. Til sammen har vi 120 plasser fordelt på ca 145 barn og48 ansatte.Barnehagen er en topp moderne barnehage som har prøvd å beholde følelsen av den”lille” koselige barnehagen i den store. Vi har en unik beliggenhet bak Folkets hus,med skolen, skogen og lysløypasom nærmeste nabo.Barnehagen er lys og trivelig innredet med eget formingsrom, mediatek, musikk ogdramarom, og stort fellesrom med kjøkken i tillegg til avdelingene. Ute har vi et stortog spennende lekeområde med vår egen hundremeterskog som innbyr til utforskning, lek og undring.Det er viktig for oss å gi barna gode opplevelser, glede, omsorg, lek og læringgjennom satsningsområdene våre mattematikk, engelsk og fysisk aktivitet. Barna blirjevnlig tatt med på turer i skog og mark, og vi jobber kontinuerlig for at det skal væremoro å være liten og stor i Nes barnehage.


3. Åpningsstid og dagsrytmeVi åpner kl. 07.00, og stenger kl. 16.30Foreldrene bestemmer selv når barnet deres bringes og hentes innenfor dettetidsrommet, men vi vil gjerne ha beskjed hvis barnet kommer senere enn kl. 9.30 ogblir hentet tidligere enn 14.30. Dette fordi vi i tidsrommet mellom kl.9.30 – 14.30 haraktivitetstid. I aktivitetstiden er vi ikke alltid tilgjengelige på avdelingene da vi hartilrettelagte aktiviteter og turer m.m.


Dagsrytmesmå barn:TidAktivitet07.00 – Barnehagen åpner08.00 – 09.00 Frokost09.10 – Morgenmøte for tidligvaktene09.30 – 10.45 Gruppeaktiviteter / utelek11.15 – Lunsj11.45 – Legging / soving / hviling/våkne – ute-/ innelek14.15 – Ettermiddagsmat ( frukt og skive / knekkebrød / korn m.m)16.00 – Rydde, klargjøre for avslutning av dagen på avdeling inne og ute16.30 – Barnehagen stengerStore barn:TidAktivitet07.00 – Barnehagen åpner08.00 – 09.00 Frokost09.10 – Morgenmøte for tidligvaktene09.30 – 10.45 Gruppeaktiviteter / utelek11.15 – Lunsj12.00 Hvile / sove, våkne – ute-/ innelekPåkledning til utelek14.30 – Ettermiddagsmat ( frukt og skive / knekkebrød / korn m.m)16.00 – Rydde, klargjøre for avslutning av dagen på avdelingen inne og ute16.30 – Barnehagen stenger


Felles for alle avdelingene er at tidspunktene kan variere noe fra avdeling til avdelingavhengig av barnas dagsform, planer på avdelingene , samarbeid mellom avdelingene m.m.Vi tar individuelle hensyn etter barnas behov.4. Litt om avdelingeneFargestiften: tlf; 46 89 73 83Småbarnsavdeling14 plasser4 årsverkFurususen: tlf; 91 12 25 42Småbarnsavdeling14 plasser4 årsverkHompetitten: tlf; 46 86 59 02Småbarnsavdeling14 plasser4 årsverkBlåbærtua: tlf; 91 36 17 93Storbarnsavdeling26 plasser5 årsverkSteinrøysa: tlf; 46 89 59 45Storbarnsavdeling26 plasser5 årsverk


Mjølkeruta: tlf; 91 34 47 89Storbarnsavdeling26 plasser5 årsverkAdministrasjon: tlf; 90 63 45 55Tone Kristiansen, barnehageleder , tlf; 91 24 10 39Sissel K. Ihle, assisterende leder , tlf; 46 89 56 25Wenche Plassen Moen, konsulent , tlf; 46 86 40 625. BursdagsfeiringAlle bursdagsbarn får bursdagskrone og bursdagssang i samling den dagen de harbursdag. Felles bursdagsfest for de som har bursdag samme måned en gang imåneden. Dagen feires med varm mat og dessert som bursdagsbarna får være medog bestemme og lage i stand. Storebarn feirer på kjøkkenet Bursdagsinnbydelser skal ikke leveres ut i barnehagen. Navn og adresseliste påbarna kan fås i barnehagen ved forespørsel.


6. Kjøp av enkeltdager i barnehagenForeldrene har mulighet til å kjøpe enkeltdager utover det plasstilbudet de har fra førav. Denne ordningen gjelder kun for de barna som har plass i barnehagen.Salg av enkeltdager kan skje dersom det er ledig kapasitet enten ved at barnegruppaikke er fylt opp eller ved at barn er fraværende. Den ekstra oppholdstiden avtales påforhånd i form av en kontrakt som skrives i barnehagen.Betaling av enkeltdager legges til den faste regningen som kommer en gang imåneden.7. FerieI vedtektene for de kommunale barnehagene i Ringsaker står det i§ 7.3: ” alle barn skal ha minst 4 uker ferie i løpet av året.Planleggingsdagene kan regnes som ei ferieuke. Barnehagene har sommerferie og erstengt uke 28 og 29.”§ 7.2: ”Barnehageåret varer f.o.m 01.08. t.o.m. 31.07. Barnehagen er åpen allehverdager, og har stengt på lørdager.Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske er barnehagen stengt.I henhold til vedtektene skal foreldrene gi bindende melding på forhånd om de ønskerå benytte barnehagetilbudet i jule – og påskeuka. Bemanningsplan for barnehagenblir fastsatt etter dette.”


8. PlanleggingsdagerVi har fem planleggingsdager i løpet av året. På disse dagene er barnehagen stengt.Vi jobber med planleggingsarbeid for inneværende eller kommende år,kvalitetsutvikling, prosjektarbeid og kompetanseheving for personalet..Planleggingsdagene vil stå oppført i årsplanen.(vi ser på froskeegg )9. Avlevering og hentingNår barnet kommer om morgenen er det viktig at det blir møtt av personalet. Hvis viikke ser at dere kommer så vær snill og si fra til oss, eller følg barnet inn påavdelingen.Av hensyn til barnets sikkerhet må dere aldri forlate barnehagen før barnet er tattimot av en av oss.Når barnet blir hentet vil vi gjerne at det rydder opp to ting før de går hjem. Da blirbarnehagen ryddig og klar til neste dags aktiviteter.Når noen andre enn foreldre/ foresatte henter/bringer barnet er det viktig atbarnehagen får beskjed om dette. Vi overlater ikke barnet til noen vi ikke vet skalhente!NB! Barnet må være i følge med en voksen når det går ut porten.Husk å alltid festekjettingen på porten som ekstra sikring.Dette er meget viktig av hensyn til barnets sikkerhet.Både avlevering og henting gir foreldre og personalet mulighet til å utveksle gjensidiginformasjon om hvordan barnet har det, om det er skjedd noe spesielt hjemme påmorgenen, hva barnet har gjort i barnehagen og lignende.


10. Foreldrebetaling, kostpenger, rutinerForeldrebetaling og søskenmoderasjon skal være i samsvar med de satser som tilenhver tid måtte være fastsatt av kommunestyret.Betaling for barnehageoppholdet gjelder for 11 måneder pr. år, dvs ingen faktura iJuli.Fravær under 1 måned gir ikke rett til redusert betaling. Fravær over 1.måned kan girett til redusert betaling når spesielle forhold måtte foreligge.Friplass eller redusert betaling må det evt. søkes om gjennom enhet for sosialetjenester.Barnehagene har to måneders oppsigelsesfrist. All oppsigelse gjelder fra den 1. i hvermåned.Leveres oppsigelse av plass etter den 1.februar, må det betales ut barnehageåret, tilog med juni måned.Spesialpedagogisk hjelp;Det gis fradrag i den månedlige foreldrebetalingen for barn som er innvilgetspesialpedagogisk hjelp. Fradraget beregnes forholdsmessig ut fra det årstimetallethjelpen gis.11. ForsikringBarna er ulykkesforsikret. Denne forsikringen gjelder i barnehagen, på turer, og på veitil og fra barnehagen. Forsikringen dekker behandling hos lege, tannlege,, eventuellespesialister og transport til behandling.OBS! Egenandel på kr. 500,-12. Fravær og sykdomNår barnet ikke kommer til barnehagen pga ønske om en fridag eller sykdom, så erdet fint om dere ringer oss og gir beskjed før kl. 9.30.Vi forholder oss til Kommuneoverlegens ”helseråd for barnehagebarn.” ( Dennefinnes på barnehageportalen) Husk på at barnet ikke kan være i barnehagen vedsmittsomme sykdommer som for eksempel omgangssyke og diare, feber ogbarnesykdommer.


13. Ulykker og dødsfallBarnehagene har en beredskapsplan for ulykker og dødsfall. Denne planen skalansatte og foreldre lese/være kjent med uten at det har skjedd noen ulykke ellerdødsfall. Når alle kjenner til planen på forhånd gjør det at samarbeidet under envanskelig situasjon blir lettere, og vil kunne være viktig for hvordan barna oppleversituasjonen.Informasjon om planen får dere i barnehagen, og på vår nettside.14. ForeldresamarbeidEt godt samarbeid mellom barnehagepersonalet og foreldrene /de foresatte er enselvfølgelig del av barnehagens arbeid, og en viktig forutsetning for at barna skaltrives og utvikle seg i barnehagen.Vi setter pris på åpenhet, og dere må si fra til oss hvis det er noe dere ikke erfornøyde med, eller noe dere funderer på.Foreldresamtaler;Det er avsatt tid til to foreldresamtaler pr. år. Samtaletimen på høsten erobligatorisk, og samtaletimen på våren er frivillig. Foreldresamtalen er viktig forsamarbeidet mellom barnehagen og foreldre/foresatte. Det er mulighet til å be omflere samtaler hvis dere føler behov for det.Foreldremøter;Vi har to foreldremøter i året, ett tidlig på høsten og et på våren. På disse møtene tarvi opp generelle ting som temaene i årsplanen, eller vi kan ha temakveld. Foreldrenehar muligheter for å komme med spørsmål eller diskutere saker av interesse, og enmulighet til å påvirke arbeidet i barnehagen.


15. Foreldreråd og samarbeidsutvalgFor å sikre samarbeidet med barnas hjem skal barnehagen ha et foreldreråd og etsamarbeidsutvalg.Foreldrerådet består av alle foreldrene/foresatte som har barn i barnehagen.Foreldrerådet velger sine foreldrerepresentanter og vara som skal sitte isamarbeidsutvalget (SU).Enhetens samarbeidsutvalg vil bestå av:- 2 stk representanter fra foreldrene- 2 stk representanter fra de ansatte- En politisk representant, valgt av kommunestyret for 4 år av gangen.Fra høsten 2007: Rune Øygarden, vara: Kjersti Kraabøl Dompidal- Barnehageleder er sekretærUtvalg av saker for samarbeidsutvalget:- Godkjenne årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet- Budsjett/ regnskap- Kvalitetsutvikling – internkontroll- Få annen relevant informasjon og ha en reell påvirkningsmulighetForeldreråd:Foreldrerådet består av alle foreldre/ foresatte i barnehagen. Det velges enrepresentant og en vara fra hver avdeling til å sitte i et foreldreutvalg.Foreldreutvalget møtes for å drøfte saker som opptar foreldregruppa, og bringerdisse videre til samarbeidsutvalget. Barnehageleder møter ved behov.16. Samarbeidspartnere utenfor barnehagen- PPT – kontoret- Logopedisenteret- Helsestasjon- Barnevernet- Barneskolene- Biblioteket


17. Samarbeid med biblioteket:Høytlesning, og se og prate seg gjennom bøker er viktig for alle barns språk- ogbegrepstrening. Barnehagen samarbeider med biblioteket om bokkasser tilknyttetulike temaer her i barnehagen, og et tilbud til dere foreldre om bokpakker.


18. Barnehagens innhold og satsningsområder”Store” barn og ”Små” barn– hvordan jobbe seg igjennom temaene i årsplaneneAlle barna kan jobbe med alle temaene, - tilrettelagt for utviklingsnivået de er på.Dere vil få utfyllende info om hvordan temaene blir tilrettelagt, på månedsplanene /månedsinfoen for hver avdeling.Naturlig nok øker tiden en bruker på temaaktiviteter etter som barna vokser til.De yngste barna trenger mye av dagen til å få dekket sine primære behov som mat,stell, omsorg og hvile. Gjennom alle hverdagsrutiner, samlinger og lek lærer barnahele tiden nye ting – og de voksne fletter temaene inn der det passer i f.eks regler,rim og sanger, påkledning m.mAvdelingene vil kunne ha forskjellig tilnærmingsmåter til temaene etter hvordanbarnegruppa er sammensatt. Noe vil også kunne være likt.De eldre barna jobber med temaene litt mer i tydeligere økter. Hvordan en ønsker åta fatt i de ulike temaene vil kunne variere noe fra avdeling til avdeling.Felles for alle småbarnsavdelingene og alle storbarnsavdelingene er at vi jobber motfelles mål. De pedagogiske lederne samarbeider på tvers av avdelingen slik at en deltemajobbing også blir likt på de ulike avdelingene.Målet er at alle barna gjennom temaene i årsplanen, hverdagsaktiviteter ogrutinesituasjoner skal utvikle seg i eget tempo og nå nye mål, i samsvar medrammeplanen.


Mattematikk og EngelskDet å jobbes med mattematikk og engelsk i barnehagene i Ringsaker kommune, da dettesees på som et viktig satsingsområde. En ønsker at barna skal få en grunnleggende”begynner kunnskap/ kjennskap” til disse områdene. Som igjen vil gi dem en positivopplevelse når de møter dette i skolesammenheng.Alle avdelinger deltar i prosjektet (matte og engelsk), og temaene blir tilpasset barnas nivå.Denne våren planlegger vi å samarbeide og dele erfaringer med de lærerne som jobber meddisse fagene på skolen, på småskoletrinnet. Dette gleder vi oss til.Dette barnehageåret har vi fortsatt med å trekke inn mattematikk som et tema gjennomåret. Vi begynte med prosjekt ”matte i barnehagen” forrige barnehage år. Derfra gjorde vioss mange gode erfaringer som vi tok med oss videre.Vi ønsker å utvikle barnas matematiske begreper, og vi tilrettelegger aktiviteter som bidrartil å bygge opp matematikk kunnskapen hos barna. På et nivå som er tilpasset barnas alderog utvikling. Vi prøver å se matematikk i barnas lek og hjelper dem å sette ord på det.Vi ønsker at barna skal oppleve glede over å utforske tall og former, , og etter hvert fåen del kunnskaper om dette.Vi ønsker at de skal erfare ulike typer størrelser og mål, gjennom å sammenligne ogsortere.De skal få erfare ulike måter å plassere seg selv, og ting på -slik at de utvikler sineevner til lokalisering.Vi ønsker å gjøre barna bevisst egen begrepsbruk om matematiske fenomener.Matematikk er en måte å beskrive omverdenen på, og en måte å sette ord på problemer –for så og løse dem.


Engelsk prosjektet. Vi ønsker at barna skal oppdage/ bli nysgjerrige på engelske ord oguttrykk på en positiv måte, og å kunne kjenne igjen språket. Det er viktig å tilrettelegge forbarna på deres nivå. Vi bruker en del sanger ,rim og regler i tillegg til læreverket ”Learningenglish with Teddy”.Forskning viser at å leke mye med språklyder, og nye språklyder, er fint også for barn somstrever litt med egen norsk uttale. Det blir da tydeligere at vi alle har lyder vi ikke kan, ogsom det er gøy å øve på. Det ufarliggjør det å tulle, leke med språk – i alle variasjoner.Det å lære seg ”litt” engelsk øker også selvtilliten, fordi den positive responsen på kunnskaper sterk. ”Oi!..du kan jo engelsk jo” Og det blir gøy å lære mer på skolen.Ringsaker Kommune har hatt en egen prosjektgruppe som i samarbeid med barnehageneutarbeidet felles målsettinger for engelsk og antall, rom og form.Målsettingene gjør at alle barna i Ringsaker, uavhengig av hvilken barnehage de går i, fårtilnærmet lik kjennskap og erfaring med matte og engelsk før skolestart.


Fysisk aktivitetNes barnehage har også fysisk aktivitet som satsningsområde. Variert fysisk aktivitet inne ogute er av stor betydning for barnas utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse.Barna vil få trening i å gå i ulendt terreng, øve opp balanse m.m.Gjennom å bruke vårt flotte uteområde både innenfor og utenfor gjerdet ønsker vi å gi barnagode naturopplevelser, og oppleve glede ved fysisk aktivitet. Vi vil gå på ski, ake på akebrett,lage bål og grille, gå på oppdagelsesturer, og de eldste vil få øve seg på å spikke.Vi ønsker også å gi barna flere erfaringer med å nyttegjøre seg av de naturmaterialene vifinner ute, til lek og formingsaktiviteter. Om sommeren har vi mulighet for vannlek ibassenget vårt.


PROSJEKT DUÅDe utrolige åreneNes barnehage skal barnehageåret 2011/2012 være med i prosjekt DUÅ. PPT kurserhele personalgruppa, også de faste vikarene, gjennom 6 dager med workshops.Personalet vil jobbe med case og lese teori mellom samlingene.I Ringsaker kommunes strategiplan for barn og unges psykiske helse er DUÅbeskrevet som et ønsket tiltak. En har tro på at personalet vil lære seg godestrategier for å fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barn.Etter endt prosjekt vil barnehagen fortsette å bruke og videreutvikle den tilegnedekompetansen i samarbeid med PPT i Ringsaker.De utrolige årene handler om hvordan fremme barnas sosiale og emosjonellekompetanse for å unngå uønsket adferd. Uønsket adferd kan f.eks være utfordringeri bringe – og hentesituasjon, måltid, leggesituasjon, pottetrening, påkledning,overgangssituasjoner og aggresjon m.m. Gjennom DUÅ-programmet skal personaletlære gode metoder å takle uønsket adferd på ved å skape gode relasjoner, mye rosog oppmuntring, og å være i forkant av situasjoner vi vet kan være vanskelig forbarnet.Ringsaker kommune tilbyr også et foreldreprogram til foreldre med barn som har,eller er i risiko for å utvikle adferdsproblemer. Dette henger sammen medbarneprogrammet, ”Dinosaurusskolen”, som disse barna deltar på.Barne/foreldreprogrammet holdes på Familiens hus i Brumunddal.Du kan lese mer om DUÅ på www.deutroligearene.no

More magazines by this user
Similar magazines