3 n t« f ) o l i> - Hovedbiblioteket.info

hovedbiblioteket.info

3 n t« f ) o l i> - Hovedbiblioteket.info

3 n t« f ) o l i>til bet09 fUrlmtøtp&en&e #efte.rw/wf/iffiiSiben tt)btf gorbebrtng, fom fortjener banff Op*mærffomljeb . . • • 397€n Sanbmanbé Støening om SBeiforbcbringen • * 400,83e5jenbtgjøretfe af©Eolelærer = SSacanctr . • • 404Sit SBeftprcrnc of (5laSfe *£ottcrieté 3ra:Fntng . 40523emær?ninger »eb $njfet paa ©tranbueien i for:rige SRummer • • • . • 40625øn til JBcbfommenbe, og tfcer til Urtefræm=mer gribere • • . 407Srcberifg #oépital 4073>njfe angaaenbe 3be sparolbefattnger . . . . 40993øn om £abjMtngcr • • « • 41033e£jenbtgjørelfer • . 411. 428. 492. 588. 604.Uorbener . 4 4 • 412. 540@n fyøifl mærFelig ftorefpørgfel 413£>pforbring til £>#rr. ©fole« og 3nfHtutbejh)rere,eller: Stoget om ^Cjøbenfyaané ©fole * Ungbom 417Sil SSrolccgntngécommtéfionen 419S8arfto for en glubj? £unb i SRaab^uusffræbct • 4 20


©ibe©pørgémaalttl ben ærebc ©irection for bet ?on3e*priDiicqcrctc ©fv)bcfelffab i £eljtngør .S? ll^fl f ' tfnftaltcn for fBan^irtigc (©lutninfl) • 5*7^U^obautiiel^h-iDcrcn i betre 23labé 1126 522£H'b om oore 3ournaliftcrå tnbbprbeé 3>ewnefetbcr . . 525^mjibcgorførcre 528^PForbrinøtii £ vr » # a né m Stangen til en M) Siangfororbning • . . 545$an man iUc om batten faae £ogiS t£jøbcnf;aon ? 547fiibt ucl meget af £angfoml;eb i #elftngør • • • 549s P()tlofo^bgangen . • . 549Sit &Yotommenbc • 551Siogle SmjSer paa ^jøbcnl;autié SOolbe . • . • 552$au ben >.)oie SJiagijrrattTole paa enfelte af be Støænb/ber erc anfortroebe @i)néforretningcr • . • • 553S tfnlebningaf ben. i $\plitteoennen 9tr. 1130 tnbsn)l 5 febe "ttnmobning til Sjz Soermoetf" . 553(Sn in; UfiliE af Ubraabere paa oore ©aber . • . 555liorben i Sfofenborg -pauge . . . . . . . 556$npe,betræffenbe 23eforbringéoæfenet oghibbene . • . . . . • • . • . • 557Sil (Somnttéfionen for at tmberføge S3røbpri*ferne etc. 560©et forenebe Unberflottelfeé* ©elffab . . . . 562Sil Spublicum i 2£alcbntng af en "2Cnmobmng til£r. 501. X D c r m oe 5" . . • . . • • 5^5»M forfatteren af en "ttumobning til £r. Stt*Soermoeé" . • • 5 6 8


©ibe£om @a6batf)ené ©ag i&u, at bu ^ellfgbolberlebagonj 5703 journal for politi?, SRatur*, og Sttennejfefrtnb*ffab, 4bc ©inb, October, 'SKooember og >Descem&er 1817* er følgenbe Søtort&ærbtgt • • 571Uotben paa "Jrebetifé&erg Æirfegaarb . • • . 572ag»ogné s Seforbrtngen • . • 591ffiit 2Céfifientéf;ufeté køtere gorefatte . . • • 593©t £>nffe, Spfptbelfe oilbe »ære behageligtfor SOfangc # 595"£>anj? penning 9ttagajin" • 596(En >8ef^nbarltgl;eb t ben 23erling1?k Sibenbe . . 600m ben 23anfBeligbeb for Æjøbftæbeienbommeé ©eftbcbere, at faae beres SanCbæftclfer ceberebe ogbcreé 2tcnonæcs&ettigbeber realiferebe . • 605Betlere paa £anbet>efen, og nogle betragtninger ibenne Enlebning • . • . 608(Stabené anbet SStbnefammcr angaaenbe. . • . 612Jpatte&^eé ^roceéfer 614élere om "£anf? penning S^aga^'n 1 ' • . , * 615Æil gorfattercnaftfrttflen: "^otmegeter5og2?*' 617

More magazines by this user
Similar magazines