31.07.2015 Views

Invitation til konferencen i pdf-format - LAP

Invitation til konferencen i pdf-format - LAP

Invitation til konferencen i pdf-format - LAP

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Mere end almindelig hensyntagen?Borgere med psykiske lidelser – en udfordring forarbejdsmarkedet!Konference den 25. november 2008LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere inviterer til en konference, derbl.a. giver nogle nogle bud på• en handicappolitisk og handicapfaglig tilgang• førtidspension, rehabilitering og rehabiliteringsydelse i fremtidenBaggrundFor midler fra Arbejdsmarkedsstyrelsens handicappulje gennemfører LAP projektet: ”Borgere medpsykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet”.For at fremme mulighederne og mindske barriererne for, at personer med en aktuel, periodisk elleroverstået psykisk lidelse inkluderes på det ordinære arbejdsmarked forsøger projektet gennem enstørre interviewundersøgelse, at belyse:• Hvordan oplever og beskriver personer med psykiske lidelser deres evt. psykosocialehandicap i forhold til arbejdsmarkedet?• Hvilken form for støtte, kompensation og tilpasning, efterlyser de for at kunne forblive påeller vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked?• Hvordan nogle virksomheder inkluderer og tilpasser sig ansatte med psykosociale handicapog hvilken støtte virksomhederne har brug for?• Særlige værdier netop denne personkreds kan tilføre virksomhederne.Udover en større undersøgelsesrapport udgives en mindre pjece med nogle positive historier ominklusion, der er lykkedes på det ordinære arbejdsmarked.Med konferencen inviterer LAP til en bredere belysning og diskussion af, hvor vidt og hvordanpersoner med psykiske lidelser/psykosociale handicap i højere grad, end det nu er tilfældet, kaninkluderes på det ordinære arbejdsmarked.En afsluttende politisk drøftelse vil bl.a. dreje sig om, hvor vidt en rehabiliteringsydelse somforeslået af Danske Handicaporganisationer, De Radikale m.fl. er en vej frem til at mindskeomfanget af førtidspensioneringer og fremme mulighederne for recovery, uddannelse og arbejde.TidKonferencen afholdes tirsdag den 25. november kl. 10.00 – 16.30. Ankomst og kaffe/te fra kl. 9.30StedHB-salen, 3 F, Kampmannsgade 4, 1604 København V.TilmeldingHurtigst muligt og senest den 10. november via www.lap.dk eller pr. brev, tlf. eller e-mail til LAP,Store Glasvej 49, 5000 Odense C. Tlf.: 66 19 45 11. Mail: lap@lap.dk .


Deltagelse er gratis. Medlemmer og støttemedlemmer af LAP har mulighed for at få dækkettransportudgifter med billigste offentlige transportmiddel.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!