nr 5 - Norsk Døvehistorisk Selskap

ndhs.no

nr 5 - Norsk Døvehistorisk Selskap

MEDLEMSBLAD FOROSLO DØVEFORENINGDato på nyhetsbrevNR. 5 Desember 2003 40. ÅRGANGForeldrecafeSide 4Reportasje fra jubileumetSide 8ODF søker etter barne- og ungdomsledereSide 22


SIDE 2 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4SE HER 40. årgang, 2003Oslo Døveforening er en interesse-forening fortegnspråklige i Oslo og Akershus fylke.Stiftet 17.11.1878Tilsluttet: Norges DøveforbundFFO-OsloFS-OsloAkershus døves fylkeslagMedlemstall: 390 medlemmer pr 17.12.2003Abonnement på bladet SEHER:Kr 150,- pr år (gratis for medlemmer)Redaktør: Vidar R. SæleLay-out: Gunnar Løken (MS Publisher 2003)Trykk og opplag: Oslo Kopisten AS (450 eks.)Adresse: Oslo DøveforeningSven Brunsgt. 70166 OsloTelefon: Ring først 149, så be om nr 22 20 54 08Teksttlf: 22 20 54 08Faks: 22 11 23 21Kontonr: 1600 40 08301Daglig leder: Vidar R. SæleE-post:: post@odf.noSMS: 930 32 049Tegnspråkinstruktør: Keir EvjenE-post:: tskurs@odf.noForeningsleder: Torill LorentzenEpost:: tlorentz1@chello.noUnderavdelinger og tilsluttede grupper:Oslo Døves BridgeklubbOslo Døves PensjonistgruppeOslo Døves KvinneforeningOslo DøveteaterOslo DøvehistorielagetSterkt tunghørte/døvblitte i Oslo og omegnOslo Døves UngdomsgruppeOslo Døves SportsklubbDaglig leder har ordet………….……………. 3Innkalling til årsmøte 2004..……….…..…… 4Foreldrekafe……………….………..….……… 5Oslo Døves Multimedieklubb…..…...……… 7Reportasjer 125 årsjubileum…..……...……. 8Omorganisering av ODF…...….……………. 14Spørreskjema………………….……….……... 15Deputasjon i rådhuset……..………………… 17Trekning av julebasar……..……………….... 18Hva skjer på torsdager…..…….……………. 19Julegården……………...……………….…….. 20Rallykonkurransen…………………………….21Helse og Rehabilitering……………………....22Fotball konkurranse og Kurs i Bridge……..23ADRESSE ENDRINGERHusk å gi oss beskjed om ny adresse. Vifår brev og bladet SEHER i retur, da postenhar sluttet å gi informasjon om ny adresse.Det sendes i retur om at personen harflyttet. Det tar mye tid for oss å finne uthvor personen har flyttet til.Resultatet blir at vi stryker personen framedlemsregisteret, dersom personen ikkehar betalt medlemskontingent for 2003 –pga brevet med giroblanketten kom i retur.Dersom en har betalt, står personenselvsagt som medlem – men det er dumt atblad og brev kommer i retur pga ukjentadresse.Informasjon: http://www.odf.noTekst-tv NRK, side 772Stoff til neste nummer:Neste nummer kommer ut i mars 2004,og frist for å sende stoff er 20. februar.E-post: seher@odf.no


SIDE 4 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4Innkalling til Oslo Døveforeningens126. årsmøte 2004Lørdag 27.mars kl 12.00 i Sven Brunsgt. 7Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2003 har adgang til årsmøtet.Det er ikke mulig å betale medlemskontingent for 2003 på årsmøtet.Velkommen!Styret.Dagsorden for årsmøte:1. Åpning ved foreningens leder2. Valg av 1. og 2. møteleder3. Valg av 2 referenter4. Valg av protokollkomite på 3 medlemmer5. Valg av tellekorps på 3 medlemmer6. Godkjenning av dagsorden7. Beretning for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet8. Regnskap for foreningen, gården, feriehjemmet og felleslegatet9. Lovendringer (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2004)10. Innkomne forslag (må være hovedstyret i hende senest 1.februar 2004)11. Vedta medlemskontingent for neste år12. Budsjettforslag for foreningen, gården og feriehjemmet13. Valg som ledes av valgkomiteenVALG 2004Ta kontakt med valgkomiteen dersom du har gode forslag til kandidater ellerat du har lyst til å bli valgt inn i en av vervene ( styret eller i en komite).Valgkomiteen er Tarja R. Wroldsen, Reidun Johansen ogKjell Omahr Mørk. Varamedlemmer er Finn Arnesen og Sverre Ruud.


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 5Foreldrekafé i døveforeningenlørdag 7. februaråpen kl. 13 - 17.30Gi beskjed på SMS: 930 32 049 eller e-post: post@odf.noinnen dato 1. februar om hvor mange barn du har med så vivet hvor mange barnevakter vi trenger under foredragene.kl. 14.00:• Foredrag v/familieterapeutAnne Kristin Revfem:"grensesetting i familier medbarn og/eller ungdom i huset"• MARTE nettverksenter foraleneforsørgere,informasjon om tilbudet til døveforeldre• "voksne for barn"Informasjon omforeningens tilbudtil foreldreSalg av mat, vafler,brus, saft, kaker, teog kaffe i kaféen.Arrangører: Oslo Døveforening, Rådgivningskontoret for hørselshemmede og Døves frivillighetssentralen


SIDE 6 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4Gave til historielagetI forbindelse med vårt bryllup vil vi gi kr 1.000,- tilhistorielaget i Oslo Døveforening.Vi syntes det var kjempemoro å bli viet på historiskgrunn, nemlig på Schafteløkken – stedet hvor vi haddeen døveskole for mer enn 100 år siden. I selvebygningen som tidligere var en døveskole, var døvesamlet for 1.gang på over 100 år. Odd-Inge Schrøderholdt en glimrende tale om oss to og om ErikStrangestad. Gjestene var imponert over Odd-Inge oghistorien om Erik.Festen på Schafteløkken ble en minneverdigopplevelse for oss.Vennlig hilsenTonje Wright og Per S. MehlumHistorielaget har bestemt at pengene vil gå tiljubileumsboken om Oslo Døveforening som skrives idenne stund.”Flere filmer under kulturdager”Det ble arrangert 34. kulturdager for døve i Trondheim,24. til 26. oktober. Trondheim døveforening stoansvaret for arrangementet. Her i artikkelen vil jeg si littom mine opplevelser – som deltager. Da jeg kom frafredagen 24.10 ble jeg forskrekket at videokanonenskulle kjøres bak filmlerret. Jeg visste av tidligereerfaring med ulike internasjonale filmfestivaler atvideokanonen alltid skal kjøres mot filmlerret og ikkebak. Det resulterte med at stykket ”Lena 15 år” fraHunstad skole og ”Heisen” fra Trondheimdøveforening, begge to hadde film i sammenheng medskuespillet på scenen. Lyskvaliteten på filmen blesterkt redusert, man kunne nesten ikke se hele lerret,kun bare midt på. Jeg fikk en vond følelse av dem somhadde brukt masse tid på filmarbeidet og at filmen bleen slik sørgelig dårlig belyst. Jeg snakket med detekniske ansvarlige bak kulissene og jeg sa at minefilmer som skulle vises dagen etter skulle trekke megfra programmet dersom det ikke skulle forbedres. Degikk med på å forandre videokanonen bak lerret tilforan, altså i kontrollrommet – som var selvfølgelig myebedre og det gav mer filmfølelse med normalt belyst ihele filmlerret.Men nok om det – hvorfor jeg nevnte dette her – erfordi filmkulturen blant oss døve har begynt å øke,derfor viktig å være bevisst på at de som har laget film– bør få oppleve et godt resultat på lerret, dvs.kvaliteten i filmbelysning. Dette var en interessantopplevelse for meg å se at flere og flere har begynt åmikse med film og teater sammen. Stavangerdøveforening hadde stykket ”Fyrtårnet” – de brukteogså film og skuespillet på scenen som ensammenheng. Publikum får en annen type opplevelse– som en lang historie som blir redusert til kort historiepå teaterscenen. En stor opplevelse med enanimasjonfilm ”Pamplona”, laget av Dag Lindeberg, borfor tiden i Trondheim. Fantastisk laget, en poetisk,rytmisk og effekt film på ca 4 minutter. Han sa at hanble inspirert av opplevelsene i Spania – der det var enokse festival, hvor oksene løper løpsk på gaten. Filmen”Pamplona” må oppleves!Jeg viste 3 minuttfilmer som ”Krev tegnspråklov nå!”,”101”, ”Solvarmen” og en kortfilm som ”Postkassen”.Fikk mange gode respons av publikum, de fleste likte”Postkassen” og ”101”. Filmen ”Postkassen” haddepremiere i Trondheim og mange kommenterte om athandlingen i filmen burde fortsettes, de fleste villegjerne vite hvordan det gikk med kvinnen etter atfilmen var slutt. Det betydde mye for meg. I følgepublikum var”101” en sterk opplevelse, en typiskpropaganda politisk budskap om fremtidens teknologi.Jeg takker Oslo Døveforening som gav meg en del avøkonomisk støtte for reisen til Døves Kulturdager iTrondheim.Vennlig hilsenCon MehlumBRONSE TIL NO WAY OUTOslo Døveforening gratulererCon Mehlum med bronse, derhans film ”No way out” ble vistpå Amatørfilmfestivalen i Oslo12.-13.desember. Filmen varer 9minutter, og handler om ”kvinnenfinner ikke sin identitet og tar enavgjørelse”


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 7OSLO DØVES MULTIMEDIAKLUBB –DØVES SMALFILMKLUBBUnder denne overskrift må jeg få lov å spinne videre.Det er både flott og på tide at Con Mehlum tar oppdenne sak som stod i forrige nummer av SEHER.Nettopp der, er det så viktig at vi må snakke nærmereom det. Så fint at du kom med historisk redegjørelseom Døves smalfilmklubb og dens virksomhet og omflere personer som var med i innsats med goderesultater. Siden Oslo Døves Multimediaklubb er jovidere utspring fra Døves Smalfilmklubb og har tattmed data og utgir Døves foreningsblad samt arbeidermed data, fører det til at Døves Smalfilmklubb og densomfattende arbeide blir liksom glemt. Nei det må ikkeskje. Derfor så godt at Con gjør oss oppmerksom pådet. Så er det en ting til vi må være oppmerksom på,nemlig Oslo Døves teatergruppe. Dermed har vismalfilmklubb (består den fremdeles?) Jo da – det erbare å vekke den opp, teatergruppen, bladutgivelsen,foredragsvirksomhet og data m.m. De alle nevnte kanslå sammen under et paraply under navnet foreksempel Døves kultur og medias selskap. Jeg synesord gruppe og klubb virker så knuslete, men klubbeneog gruppene kan gjerne bestå som før med navn, egnestyre med arbeide. Framfor alt må det føyes til: DøvesSmalfilmklubb med stiftelsens årstall under tittelen.inviterer til å tenke og utvikle videre aktivitetslivet blantdøve i Oslo, det være seg teater, film, data osv. Jeg erlitt opptatt av at vi ikke skal organisere oss i hjel med ådanne et styre, lover, årsmøte – alt som har med detformelle å gjøre. Jeg synes vi bør heller satse påpersoner som vil jobbe i et utvalg der interessen ertilstede til enhver tid, og justere etter hva medlemmerinteresserer seg for i aktiviteter. Man kan velgepersoner blant medlemmer eller de som har lyst – ervelkommen til å stille opp å arrangere noe medøkonomisk støtte fra døveforeningen. Istedenfor ådanne klubb og alt det formelle – tror jeg folk ikke harså veldig lyst på. Men å komme i gang med en aktiviteten periode for eksempel frimerke-samling, foto, kunst,gå turer i skog og mark osv osv.. og hvis folk er lei aven aktivitet – lar vi ligge i bero. På den måten tror jegdet er mer interessant enn alt det formellepapirarbeidet.Penger kan foreningen være behjelpelig med å søkeom kursmidler, driftstøtte som underavdelinger får bl.a.Jeg vil bare kommentere at bladet SEHER utgis ikkeav Døves Smalfilmklubb eller multimediaklubb, menutgis av Oslo Døveforening.Viktigste er å ta vare på at som er viktig for døvefolk.Johannes Seglem RekkedalKommentar fra daglig leder Vidar R. SæleCon Mehlum og Karl Fr. Robertsen hadde en diskusjonpå en torsdagskveld 4.desember, og viste et par filmer”Farlig begjær” fra Døves Smalfilmklubb og”Postkassen” ved Con Mehlum. Begge filmene tar oppsamme tema, men artig å se utviklingen avfilmteknologi har kommet videre. Farlig begjær bruktedøve skuespillere ikke tegnspråk, men de talte og detvar norsk tekstet, mens Postkassen var meste avfilmen visuell – men ga gode uttrykk som er lett å tolkehva som skjer i filmen.Stemningen blant medlemmene var positive til å fåDøves Smalfilmklubb / Døves Multimediaklubb i gangigjen, og at Con Mehlum og Karl Fr. Robertsen får lovå jobbe videre i samråd med daglig leder. Man foresloet utvalg på 3 personer fremfor et styre. De utarbeideret forslag til navneendring til døveforeningens årsmøte,men at klubben fortsetter fra stiftelsens år – istedenforå legge ned og opprette noe nytt.Innlegget fra Johannes Rekkedal er interessant, somVi gratulerer med vel overstått125 års jubileum!Hilsen Bergen DøvesenterFelleslegat i Oslo DøveforeningTar du utdannelse i studieåret 2003/2004?Felleslegatet har ledige midler til disposisjon formedlemmer av Oslo Døveforening som tar utdanninghøsten 2003 og våren 2004.Medlemmer som er interessert, kan hente søknadsskjemahos daglig leder Vidar R Sæle i døveforeningen.Søknadsfrist er 20.Januar 2004


SIDE 8 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4REPORTASJER FRA OSLODØVEFORENINGENS125 ÅRSJUBILEUM I 2003Fredag 17.oktober – Pub og kulturkveldOdd-Inge Schrøder fortalte om ”Da døveforeningen varung” og viste bilder med glimt fra foreningens historiegjennom 125 år.Da døveforeningen var ung… av Odd-IngeSchrøder – gjengitt fra Døves Tidsskrift i 1978 daforeningen feiret 100 år.Vi regner det som en slik selvfølge å ha en egenforening for de døve at vi har vondt for å forestille ossen tid uten forening. Selv om foreningen er Norgeseldste forening for funksjonshemmede, så er detfortsatt ikke 120 år ennå siden almen skoleplikt fordøve ble innført i 1883, vesentlig takket være LarsHavstads innsats.Hvordan hadde de døve det i tiden før foreningenble stiftet?Ja, vi vet så altfor lite, men èn ting er sikker: de søktehverandres selskap. I Hedevig Rosings hefte ”NogleOrd om de Døvstumme” (1878) leser vi om hvordan dedøve kunne ha det før undervisningen. De flestehadde det tålelig, ja, det hendte at en og annen prestgreidde å konfirmere en døv og dermed ble denneansett som fullverdig borger. Noen fikk kontakt medslette elementer og gikk til bunns. Andre stivnet til ogble arbeidsmaskiner, som det ikke var mulig å føre ensamtale med. De viste ingen følelser, gråt ikke og loikke. Som et eksempel på hvor viktig undervisning erfor de døve, henter jeg fra Rosings skrift følgende:En fattig uoplært døvstum Pike blev en og tyve Aargammel, indsat paa et Arbeidshus. Man lærtehende der intet andet end at karde Uld. Ingenbeskjæftigede sig med hende, ingen tog sig afhende. Dag ud, Dag ind sad hun og kardede.Saaledes herandt tyve Aar. Da hun omsider blevsendt til et Institut, var hun saa legemlig svag afdet ensformige, stillesiddende Arbeide, at hunneppe kunde gaa, og hendes Sjel var for bestandigsløvet. Trods hendes Glæde over at komme iSkole, var hun nu uimodtagelig for Undervisning.Etter et Aars Tid maatte hun udskrives. Men daman kom for at hente hende tilbage, blev hun saaangst og fortvivlet, at hun baade skreg og gjordeModstand. Af Barmhjertighed beholdt man hendederfor paa Indstitutet, og der gaar hun endnu denDag i dag omkring rolig og tilfreds, men uden atkunne gjøre Nytte. Hun blander sig mellemSkolebørnene, remser opp sin lille Kundskab frahun selv sad paa Skolebænken og, ligesom Barnet,tykkes hun sig flink, naar hun holder en Bog i sinHaand og hen i Veiret læser: ”a-o-u”. Men hverConfirmationsdag koster den Gamle Taarer, naarhun ser de Unge drage til Kirken og ikke selv faarlov til at være med som Confirmand.Fredrik Glad Balchen begynte sin taleskole med 2døvstumme fattige barn i 1848. Den lå i 3. etasje iprofessor Heibergs gård på hjørnet avRosenkrantzgate og Karl Johansgate. I dag er denombygget til Grand Hotell. Siden flyttet han skolen tilbaker Lunds gård i 2. etasje på hjørnet av Grensen ogAkersgaten. Siden Maltheby på hjørnet avTeatergaten og Akersgaten rett overfor en haug, somTrefoldighetskirken ligger på i dag. I 1858 kjøpteBalchen av konsul Ths. Heftye Schafteløkken, som idag er Frogner menighetshus. Fra 1881 av opprettetHedevig Rosing sin taleskole, som var eksternat påhjørnet av Briskebyveien og Niels Juels gate. Den blesiden flyttet til Holmestrand, mens Balchens døveskoleble overtatt av det offentlige i 1892.


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 9En av grunnene til at jeg vier skolen så stor plass, er atundervisningen muliggjorde at døve fikk tilstrekkeligmed kunnskaper til å organisere seg. Balchen førte todøve frem til eksamen artium i 1871: Lars A. Larsen(Havstad) og Halvard Aschehoug, og tre andre døvefrem til middelskoleeksamen. Dette var en tid da noenkunne finne på å si at det å lære døvstumme kunsten åsnakke var gudsbespottelig!Ragnar Ziener, som siden var formann i foreningen i10 år og klokker i døvekirken i 30 år, var den førstesom kastet frem ideen om egen døveforening. Mendet strandet på dårlig økonomi. Flere døve meldte seginn i Christiania Arbeidersamfund i 1870, men det blekortvarig medlemskap.I 1872 begynte de døve selv med tekstgjennomgåelserpå hyblene til Lars Havstad i Gartnergaten(Theresegaten) og skomaker Ole Thomassen påSchous plass. ”Predikanter” var Havstad, Aschehougog lærer Erik Olsen (Strangestad). Dette ble kaltdøvegudstjenester. Merkelig nok gikk det over tre år,før Balchen fikk høre om disse andaktstundene oginnbød de døve til å holde dem på skolen, der det varbedre plass, selv om skolen lå over 1 times marsj frabyen den gangen!Sykekasseforening ble stiftet i 1873I strøket omkring Palèhaven like ved Østbanen ble ensykekasseforening stiftet den 7.12.1873. Den kalte segsenere for ”Sygekassen for Norges Døvstumme”.Formenn for den svært lille forening var Havstad 1873-75, Aschehoug 1875-77 og Carl Hansen (Bjune) 1877-78. Den var tenkt som døveforening. ”Dette var etgodt varsel for døvstummesagens fremtid”, heter det iprotokollen for sykekasseforeningen.De døve samlet seg om kveldene hos kobberstikkerHalfdan Bjørnstad på hans rommelige hybel på hjørnetav Tollbodgaten og Akersgaten. Han var gjestfri ogoverbærende nok til å motta de ofte støyende gjester.Det var på hybelen at tanken om egen forening foralvor ble drøftet. Sykekasseforeningen gjorde enhenvendelse til Balchen og Rosing, som fikk en rekkeprominente personer med oberstløytnant Broch ispissen til å gå i gang med en basar. Broch var sjef forGeografisk Oppmåling og lot enkelte døve få plass der.Blant de fremtredende bør nevnes prinsesse Eugenie,som selv hørte dårlig og hadde gått påmunnavlesningskurs hos Balchen.Det kom gaver både fra hørende og døve i Christianiaog fra utenbys døve som f.eks. i Christiansand.Basaren ble holdt i Rådhusgaten ved den gamlerådhusplassen i Teknikken i dagene fra 4. til 11.februar 1878. Det var kunstnerisk underholdning, og tiltider så stappfullt at mange ikke kom inn. Den gangenvar det ualminnelig med basarer. En av gevinstene varfor stor og måtte stå utenfor: det var en karjol. Detkom inn et beløp på 15.000 kroner, som måmangedobles hvis det skal bli tilsvarende dagenskroneverdi.Oslo Døveforening blir stiftet i 1878Med pengene i bakhånden organiserte de døve seg 30år etter at døveundervisningen var begynt i Christiania.Det hadde skortet på midler. Stiftelsesmøtet fant stedden 17. november 1878 i Kongens gate 8 i 2. etasje påPauline Olsens restaurant. Det var omkring 50 tilstede. Hvordan var været den kvelden? Om nattenfalt det lett regn. Himmelen var overskyet med lett tillaber bris fra nord og om kvelden var det 4,1 grader.I den første bestyrelse finner vi instituttbestyrer F. G.Balchen (hørende), førstelærer Hedevig Rosing(hørende), bokhandler Halvard Aschehoug (døv) kopistLars Havstad (døv), konsul Tho. Sewell (tunghørt),døvelærer Erik Olsen Strangestad (døv), kobberstikkerCarl Bjune (tunghørt), kjøpmann Carl Werner (døv) ogkontorist Hagbart Falsen (døv). Balchen var den førsteformann, siden ble Havstad formann (1891-96) inntilhan sluttet for å bli redaktør av Eidsvolds Blad. I tiden1896 til 1899 var pastor Conrad Svendsen formann, ogvervet ble overtatt av skolebestyrer J. A. Fjørtoft (1899-


SIDE 10 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 41907). Men fra kobberstikker Martin Skolleruds tid(1907-1910) har alle formenn vært døve.Hvordan var det i foreningens lokaler?Der var det bøker, aviser, tidsskrifter og karter. Manvar særdeles ivrige med å fremheve det økende antallbøker, og døve leste fordi det ikke fantes TV eller film,og fordi skolegangen stundom kunne være i snauestelaget. Man måtte betale for den. Det var en tid dadøvstum fortsatt på folkemunne het dum. Derfor vardet ekstraundervisning i norsk, i regning, i mål og vekto.l.Det var 3 møtekvelder i uken med en leie på 4 kronerpr. kveld. Foreningen var åpen hver søndag, tirsdagog fredag fra kl.19 til kl.22. Medlemskapet kostet kr.3,60 pr. år + kr.1,- i inntredelse første gangen.Friplasser ble gitt, og døve med bedre råd gav mer.Det fortelles om lange arbeidsdager for enkelte døve,og at de kom rett fra arbeidet til foreningen, for dehadde ikke tid til å skifte. Kvinnene kom helst påsøndagsmøtene, og det var delvis blanding avkjønnene. Det ble understreket i årsberetningen denpene oppførsel selv hos de fattigste døve, noe som varulikt deres standsfeller.Utfluktene gikk i den eldste tid til Sarabråten iØstmarka, med båt på Christianiafjorden til Hovedøyaog Killingen utenfor Bygdøy og med tog til Ljan påNordstrand og til Asker. Alt det første året haddeforeningen julefest. Siden ble detpantomimeoppvisning og skuespill.På en julefest viste skøytekongen Carl Werner enrekke sjømannsdanser.I 1882 ble døve skaket opp av en ung kvinnes dødsfallpå grunn av underernæring. Hun var syjomfru, ogkvinner var dårligere betalt enn menn. Det krevdes avsyjomfruer at de selv opparbeidet en kundekrets.Mulig er det årsaken til at sykekasseforeningen gikkinn i foreningen for alvor. Vi leser om dekning avlegeregninger, apotekervarer, koppsetting og igler (!).Foreningen fikk egen lege, dr. Egeberg iUniversitetsgaten.Ved stiftelsesmøtet var det omtrent 60 voksnedøvstumme, som døveskolen hadde kjennskap til. Detvar nok flere. Det var 3 døvstumme ektepar, pluss endøvstum kvinne gift med en hørende. Så det varuvanlig at døve var gift den gangen. Det fortelles omBalchen at han oppfordret de døve til å gifte seg medhverandre, fordi ekteskapet stabiliserte mange døve ogfordi like barn leker best. De fleste døve som sluttetopp om foreningen var håndverkere og funksjonærer,som sadelmakere, syjomfruer, strykepiker, snekkere,skomakere, kobberstikkere, xylografer, typografer ogkontorister. De fleste døve bodde i områdetGrünerløkken, Sagene, Hegdehaugen, Homansbyenog Pilestredet.Døvstum ble fjernetI 1885 ble ordet døvstum sløyfet fra foreningens navn,og man gikk over til ordet døv. Når ordet norskeforsvant fra foreningens opprinnelige navn ”De norskedøvstummes forening i Christiania”, vet man ikke, mendet har sammenheng med at Bergen fikk sindøveforening to år efter. Imidlertid hevdet LarsHavstad omkring århundreskiftet i en artikkel iMorgenbladet at foreningen fortsatt måtte betraktessom landsomfattende forening. Og den ble behandletderetter: ved utdeling av reisestipendier til den førstenordiske døvekongress i København 1907 var detChristiania-foreningen som fikk oppgaven å fordelebeløpet mellom de øvrige norske foreninger.Foreningen flyttet siden til Simensens losji i Langesgate, før den kjøpte et treetasjes hus i Nordahl Brunsgate 17 i 1886. I 1885 ble ”Kvindenes forening” stiftet.I 1889 startet foreningen et turnparti for døve menn iUniversitetets gymnastikksal. I 1892 ble De døvesSkiklub stiftet, og i 1901 stod døvehytta i Lommedalenferdig. Foreningen kjøpte et gravsted på Gamle Akersøstside. I 1890 begynte noen av foreningensmedlemmer: Werner, kobberstikker Ziener og typografChristian Bjørnstad ”Journal for døve”. Det kom ogsåinnlegg fra Bergens døve, så det fungerte som etriksorgan. Langsomt ble det endret til etmenighetsblad under navnet De døves blad. Omkring1900 fantes det fortsatt 200 ikke-underviste døve.Fra 1889 til 1893 var førstelærer Conrad Svendsenansatt av foreningen som forkynner og rådgiver (enmellomting av prest og sosionom). I 1893 ble hanordinert og var i 2 år foreningens egen prest inntilstillingen ble formelt gjort om til embede.Foreningen solgte sin gård i 1893 for å kjøpebedehuset til den jarlsbergske frimenighet på hjørnetav Dalsbergstien og Sofiesgate. Planen var å bygge etnytt foreningshus vegg i vegg med døvekirken.Henning Dahl har i festskriftet ved 50-års jubileethevdet at det var meget mer livlig i de første 25 år ennsenere. Det kom av at meget som før var i foreningengled over til menigheten, skiklubben, turnforeningen,kvinneforeningen, den rådgivende komite og andreknoppskytninger.Alt 10 år efter undret eldre døve seg over at de yngretok foreningen som en selvfølge. Det samme gjør vivel også i dag med at det finnes undervisning for døve,foreninger med egne ansatte, menigheter med egneprester og så videre når alt dette begynte først i slutten


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 11av forrige århundre.Torsdag 20.november –Filmkveld og bursdagskakeVi ble gledelig overrasket over fremmøtet! Det kom i altca 85 personer. Alle fikk en velkomstdrink ogDøveteater viste stykket ”Jens Bjørneboe og detdustete landet”.Så fikk alle smake på bursdagskaken som var laget avSvein Sundkvist, og alle ble mektig imponert overkaken!Så viste vi filmen ”Spøkelse på hytta” som var en finårgangsfilm som Døves Smalfilmklubb lagde i gamledager.Lørdag 22.november –125 årsjubileumsfestJubileumsfesten fant sted i Oslo kongressenter,tidligere Folkets hus – dvs i LO-huset. Fremmøte var72 personer på festen, og det kunne gjerne vært flerepå festen. Alle kom finpyntet og spesielt synes vi våre4 medlemmer hadde flotte bunader på seg.Fra venstre Kari Myrhol, Oddlaug Kjølleberg, GeirBrodal og Astrid T. Bø


SIDE 12 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4Fra Oslo kommune kom Knut Even Lindsjørn fra SVsom er nestleder i helse- og sosialkomiteen og VigdisPeterson tolket.Byrådsleder kom ikkeByrådsleder Erling Lae hadde takket ja til invitasjonen,og vi venter forgjeves på Erling Lae som dukket ikkeopp.Vår daglig leder Vidar R. Sæle sjekket med Oslokommune om hvorfor Erling Lae ikke kom på festen.Beskjeden fra Oslo kommune var : Pga. dobbeltbooking beklager vi at byrådsleder Erling Lae bleforhindret i å komme.Oslo Døveforening har sendt et brev med reaksjon påat foreningen er meget skuffet over at ByrådslederErling Lae ikke kom, og at kommunen ikke fant bryet åsi ifra på forhånd. Vi håper å få svar på brevet.JubileumsfestenSvein Arne Peterson var kveldens toastmaster, ogledet på en fin måte hele festen som bestod av bådetalere og underholdning av Rob Roy fra Australia.Måltidene var ypperlig og smakte godt!Det var flere talere, men vi har lyst å nevne spesieltKnut Even Lindsjørn fra SV som var med på festen, ogi hans tale nevnte han at han hadde fått med seg APog RV til å foreslå at Oslo Døveforening får kr100.000,- i ekstra tilskudd til driften. Han håper atVenstre vil støtte forslaget, slik at det blir flertall ibystyret som skulle behandles 11.desember. Gaven fraOslo kommune ved Helse- og sosialkomiteen fikk vi enbok om Oslo – tusenårs historie .Oslo Døves Pensjonistgruppe gratulerte foreningen, ogønsket at gaven på kr 1.000,- skal primært gå tilmaleriet av Lars Havstad som må restaureres. Detsynes Oslo Døveforening at forslaget er god, så vi skalfølge opp sammen med historielaget.Noen bilder fra jubileumsfestenMarkering av våre 3 medlemmer gjennom mangeårs innsats i foreningenOslo Døveforening har ikke æresmedlem lenger, dadet ble fjernet flere år siden. Men styret ønsker åmarkere våre 3 medlemmer gjennom å takke formange års innsats i foreningen i forbindelse med 125årsjubileum. De tre personer har gjort en utrolig flottinnsats i foreningen, og vært en god støtte for atforeningen driver på en fin måte i dag. Svein ArnePeterson holdt en fin tale hver for seg, om hvorfor deblir markert og hedres på jubileumsfesten. De tre somhedres er Ola Svare, Bjørg Braathen og SveinSundkvist.Alle fikk en vase til hver, og de satte stor pris på gaven.Vi håper at vasen vil stå på en fin plass hjemme – slikat de kan tenke tilbake gjennom all innsats de har gjortfor Oslo Døveforening.Ola Svare kunne ikke delta på jubileumsfesten, men


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 13han fikk besøk av foreningsleder Torill Lorentzen ogdaglig leder Vidar R. Sæle som overrakte gavenhjemme hos Ola Svare.Båttur til København 5. - 7.desember25 medlemmer dro på en båttur til København, og ombord møtte vi ca 20 døve fra Trondheim og 2 døveVi ble vist inn i restauranten og fikk egen plass for ossselv. Kelneren sa noe som reiseleder Vidar R. Sæleikke forstod, men heldigvis var datteren til KarenSatinovic med på turen. Hun hadde også problemermed å forstå den danske kelneren. Men vi forstod detslik at vi måtte velge hvilken hoveddrikke vi ønsket ogda får vi påfyll. Dersom vi ønsker å drikke noe vedsiden av – måtte hver enkelt betale. På forhånd fikk vibeskjed fra DFDS selskapet om at festmiddagen varinkludert 1 drikke. Men etter hvert ble vi misforstått avkelneren, som sa neida man får påfyll og drikke til hverteneste måltid, dvs forrett, hovedrett, dessertrett. Såalle ble veldig fornøyde og overrasket at det varinkludert i prisen som Oslo Døveforening spanderte.Så kom kaffen, så ble vi enda mer overrasket jo vikunne velge konjakk eller likør til kaffen.Alle 25 var svært fornøyde med turen, og vi hadde detveldig hyggelig sosialt sammen om bord med godeminner fra festmiddagen.ungdommer som var på tur med arbeidsplassen sin.Nedover spiste vi julebordsbuffet, og hadde det koseligsosialt sammen på båten. Båten krenget litt slik at etpar falt på gulvet – men ingen ble skadet. Dagen etter,gikk alle spredt ut i byen København for å handle innjulegaver og se litt rundt om i byen. Andre var medTrondheimsfolka med buss til en shoppingssenter.Tilbake om bord på skipet, var alle fornøyde etter å hahandlet inn, og alle var spent på festmiddagen somOslo Døveforening spanderte på.TAKKEHILSENER OG GAVER FRA∼Bok om Oslo – tusen års historiefra Oslo kommune∼Kr 1.000,00fra Norges Døveforbund∼Vasefra Haugaland døveforening∼Blomster og hilsenfra Møre og Romsdal døveforening∼Kr 1.000,00fra feriehjemmet Skaug∼Kr 1.000,00fra Oslo Døves Pensjonistgruppe∼Kr 1.000,00fra Oslo Døves Sportsklubb∼Kr 1.000,00fra Teater Manu∼Kr 1.000,00fra Bergen Døvesenter∼


SIDE 14 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4OMORGANISERING AV OSLO DØVEFORENINGOslo Døveforening planlegger å ha en del kurskvelder i 2004 med ulike temaer hvor vi henter inn forelesere.Tema for kurset er Omorganisering av Oslo DøveforeningVi ønsker å få innspill og tanker hvordan det er hos andre organisasjoner eller grupper som driver noe lignende som oss.Første kurskveld blir enten fredag 23.januar eller fredag 30.januar.Husk å holde av en av datoene, og nærmere beskjed blir gitt over nyttår.Første foreleser i kurset blir:Omorganiseringen av Bergen Døvesenter ved Toralf RingsøKurset starter kl 17.00 med middag og avslutter ca kl 21.30.Kurset er åpent for alle, og er gratis!Vi håper at styre og tillitsvalgte i underavdelinger – og andre interesserte melder seg på kurset – som handler om OsloDøveforeningens framtid.Pga middag – ønsker vi å få beskjed på forhånd hvor mange som kommer, helst innen 15.januar.Hvilken kurskveld det blir, vil vi annonsere ved oppslag i foreningen og i tekst-tv side 772, over nyttår.VIL DU VÆRE MED?Vi trenger personer som vil være med på modellforsøk der vi skal prøve ut tjenester og service hos Hjelpemiddelsentralen iOslo.1. Foreldre til barnHer trenger vi døve eller hørende foreldre til døve barn i forhold til tekniske hjelpemidler, og her vil man få personligveiledning og oppfølging.2. BrukerpassHer trenger vi døve i ulike alder som trenger tekniske hjelpemidler, det være seg service, reparasjon, bytte ut, osv. Du vil dafå en brukerpass, som sier at du kan kontakte direkte til leverandøren og få hjelp istedenfor å kontakte kommunen ellerHjelpemiddelsentralen.Begge modellforsøkene trenger vi personer til å prøve ut, og få erfaring. Hjelpemiddelsentralen ønsker å forbedre tilbud tilbrukerne.3. Tolk og SMSVi trenger personer til prosjektgruppe sammen med Hjelpemiddelsentralen, der vi ønsker å se muligheter for attolketjenesten blir mer tilgjengelige. For eksempel at vi kan bestille tolk via SMS, og få bekreftet svar om du har fått tolk viaSMS. SMS går da direkte ut til alle tolkene.Sissel Gjøen og Vidar R Sæle har takket ja til å være med i prosjektgruppen, og vi trenger 1-2 personer til.Meld deg interesse innen 8.januar til Vidar R Sæle, post@odf.no eller ttlf 22 20 54 08.


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 15SPØRRESKJEMAOslo Døveforening har mottatt prosjektmidler fra Oslo kommune ”Hva kan Oslo Døveforening gjøre for døve i Oslo og iAkershus?”, og vi engasjerte Erik Lundqvist og Geir Brodal som prosjektledere.Vi har gjennomført en del møter med medlemmer i Oslo Døveforening, pensjonistgruppen, tillitsvalgte i underavdelinger,Conrad Svendsens Senter og Gaustad.Oslo Døveforening ønsker å gjennomføre en trivselsundersøkelse, og vi ber deg fylle ut dette spørreskjema. Du kan sendeskjema i posten eller levere i egen kasse i døveforeningen. Vi vil at alle skal føle seg hjemme i døveforeningen, og derfor erdet viktig at du svarer på spørsmålene vi har her.Alle som sender inn skjema, vil vi trekke 3 vinnere som vil få en valgfrittDVD-film! Mitt navn og tlf/SMS er: _________________________________Innleveringsfrist 15.januar 20041 Trives du i Oslo Døveforening? Ja Nei2 Synes du tilbudet vi gir er bra? Ja Nei3 Hvor ofte synes du døveforeningen skal være åpen?Ingen dager1 dag i uken2 dager i ukenflere dager i ukenHvilke dager ønsker du døveforening skal være åpen? _____________________4 Når synes du døveforeningen skal være åpen?Bare dagtidBare kveldstidBegge deler5 Hva er viktigst for deg i Oslo Døveforening?Sosialt samværForedrag med temaBegge deler6 Er det tilbud du savner?MiddagtilbudBiljardAvisgruppeDiskusjonsgruppeKurstilbud – tema: _______________________________________________Åpen kafe på dagtidBedre ungdomstilbudBedre barnetilbudMer tilbud utenfor Døveforeningens lokalerAndre tilbud - ___________________________________________________7 Er det noe annet du ønsker at Døveforeningen skal gjøre?⇐ Klippe her_________________________________________________________________( Skriv kort kommentar).


SIDE 16 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4JULESTJERNENHvem er julestjernen?Send inn ditt svar: _______________________________________________Innsendte svar, vil bli trukket en premie – en DVD-film(valgfritt) og en twist-pose!Frist innen 15.januar 2004Brett herPortoFra:Til:________________________Oslo Døveforening________________________ Sven Brunsgt. 7________________________0166 Oslo


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 17DEPUTASJON I RÅDHUSETJUBILEUMSBOKAOslo Døveforening representerte med Torill Lorentzen,Svein Sundkvist og Vidar R Sæle med 2 tolker på 2 møter iRådhuset 13.november 2003.Kultur- og utdanningskomiteenVi ba om et møte, fordi vi har fått avslag på midler til kultur,særlig til Oslo Døveteater og andre kulturelle tiltak tidligere.Det var et positivt og hyggelig møte med komiteen. Vi bleenige om å ta ny kontakt igjen – når vi får avslag på søknadsom er inne hos kulturavdelingen i Byrådet. Da vil komiteeninnkalle byråd og be om forklaring i forhold til retningslinjene.Komiteen mente at retningslinjene ikke er ment å værefirkantete, men vurderes i forhold til tilbud for døveteater ogkulturelle tiltak for døve.Vi tok også opp om muligheter for å opprette en stilling somkulturarbeider i Oslo Døveforening, og vi ble oppmuntret å takontakt med Ødegaard i kulturavdelingen i Byrådet ogfremlegge saken for ham. Kulturkomiteen ønsket ossvelkommen igjen og lykke til med arbeidet vårt.Helse- og sosialkomiteenVi ba om et møte, fordi vi var bekymret for OsloDøveforeningens framtid i forhold til driftstøtte ogprosjektstøtte. De stilte en del spørsmål, som vi svarte sågodt vi kunne. Inntrykket med komiteen var ikke så positivtsom kulturkomiteen, men det kan være at de hadde en harddag med mange møter med andre organisasjoner. Visnakket særlig med en fra Venstre som tok kontakt med oss,og vi fremla våre synspunkter igjen og begrunnet dem.Erfaringer etter møtene i RådhusetEtter talen fra Knut Even Lindsjørn så vi at det hjalp å væretilstede på møte i Rådhuset og legge fram våre synspunkterselv om vi følte at vi ikke fikk fram våre synspunkter i Helseog sosialkomiteen. Men vi er overrasket at Venstre ikkestøttet oss i Bystyrets behandling 11.desember. Det kanvære at de var bundet til solidaritet med Byrådet, i forhold tilavtaler de har med Høyre og Fremskrittspartiet. For Venstrestemte stort sett sammen med dem i de fleste saker.Siste nytt – avslag på kulturmidlerOslo Døveforening fikk avslag fra kulturavdelingen i Byrådettil kultur midler for høsten 2003, og de henviste tilretningslinjene om at tiltak skal være åpen for befolkningen iOslo kommune og at de ikke dekker reisetilskudd. Dette erhåpløst! Ser at de ikke skjønner at det vil gi oss enda merjobb å tilrettelegge for hørende i kultur for døve! Vi trodde atvi skulle tilrettelegge kultur for døve, når hørende har enhaug med kulturtilbud å velge og vrake – mens døve harsvært fåtall å velge imellom. Så sier kommunen at vi måtilrettelegge tilbud til hørende i kultur for døve – det viser atde ikke har skjønt!Oslo Døveforening vil følge opp saken med kulturavdelingeni Byrådet og kulturkomiteen i Oslo kommune.Odd-Inge Schrøder måtte trekke seg fra å væreforfatter av 125 årsjubileumsboka av privateårsaker. Vi har fått en ny forfatter som er OleMosand, og han er kommet i gang med å skriveboka.I boka vil vi trykke opp på nytt fra 25årsjubileumsboka (1878 – 1903), og Ole Mosandskal skrive resymeer fra de siste 25 årene (1978 –2003) og mange bilder. Vi håper boken kan bliferdig i løpet av 2004.EtterlyserOle Mosand og Vidar R. Sæle har funnet framårsberetninger, tidligere utgivelser av SEHER,Døves Tidsskrift, protokoller etc.Det er oppdaget at vi mangler viktige papirer, og vilurer på om du kanskje har dem hjemme – vi kanlåne og kopiere opp?Det vi mangler er:• Årsberetning fra 1978• Årsberetning fra 1979• Se Her utgivelser hele 1978• Se Her nr 1 og nr 2 fra 1979NY REGNSKAPSFØRERStyret har engasjert Bibbi Hagerupsen som nyregnskapsfører fra og med 1.desember, og hunstarter med å bokføre regnskap fra og med1.januar. Svein Arne Peterson avslutter overnyttår, da han først skal avslutte årsregnskapenefor 2003.Vi ønsker henne velkommen.


SIDE 18 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4TREKNING AV JULEBASAR11.DESEMBER 2003Det var en fin førjulstemning i døveforeningen, hvor vispanderte risgrøt og saft. Besøket var overveldende atgrøten ble tomt, så det ble kjøpt inn mer risgrøt – slik atalle fikk smake grøten. Det kom ca 65 personer!Før trekningen presenterte vi Norges Døveforbund’sforbundsleder Hanne Kvitvær som fortalte en del tingom hva hun jobber med i døveforbundet og somstyremedlem i WFD (Verdens Døveforbund). Så etterpresentasjonen ville mange se håndballkampen, mendessverre ble kabel-tv sorte skjermer pga feil hosTelenor.Trekningen ble startet ca kl 20.00 der EitanZuckermann og Maj-Lis Marman ledet trekningen, ogTrygve Bjerck med Vidar R Sæle som bistod åkontrollere loddbøker og notere på PC – slik atvinnerne ble presentert på storskjermen.01.premie Gavesjekk på kr 5.000,- fra OsloDøveforeningAnita G. Olsen02.premie Båttur Oslo-København t/r for 2 personerfra DFDS Seaways ASBodil Fleischer03.premie Weekend-opphold på Hafjell fra Oslo DøvesSportsklubbØrnulf og Ruth Holstad04.premie Båttur Oslo Frederikshavn t/r for 2 personerfra Stena Line Norge ASTurid Gloslie Olsen05.premie Båttur Oslo-Hirtshals t/r for 2 personer fraColor Line ASHelge Dahl06.premie 2 teaterbilletter fra Teater ManuØrnulf og Ruth Holstad07.premie 4 kuvert festsnitter II fra Gunnar Ruud ASGunnar Løvskeid08.premie Vaffelautomat fra feriehjemmet SkaugEvy Solberg09.premie Sandwich toaster fra feriehjemmetSkaugHarold Nilsen10.premie Gåstav fra Oslo Døves PensjonistgruppeBjørg S. Strandem11.premie 2-delt sett sengetøy fra BoråsRagna og Ola Svare12.premie Døveidretten i Oslo gjennom 110 år (bok)fra Oslo Døves SportsklubbMargarete Wang13.premie Døveidretten i Oslo gjennom 110 år (bok)fra Oslo Døves SportsklubbSolveig Larsen14.premie Døveidretten i Oslo gjennom 110 år (bok)fra Oslo Døves SportsklubbSverre Isaksen15.premie Veggklokke fra Oslo DøvblittgruppeBrynjulf Dammen16.premie Sofapute fra Gudborg ArnesenFam. Knut Bj. Kjøde17.premie Snøbrett-bindingMira Zuckermann18.premie LaGal kubb (spill)Randi Smenes19.premie Slips og sokker fra Exxon MobilErik Andresen20.premie Slips og sokker fra Exxon MobilBørre Roås21.premie Skjorte fra Exxon MobilJohn Nordtorp22.premie Skjorte fra Exxon MobilKjell-Snorre Nysted23.premie Håndkle og såpe fra Exxon MobilUnni Arnesen24.premie Håndkle og såpe fra Exxon MobilIrene Debora Zuckermann25.premie Ransel fra Exxon MobilOlav BrennhovdAlle gevinster må hentes hos Keir Evjeninnen 15.januar 2004, og vi takker allegivere til årets julebasar 2003 for allstøtten!


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 19HVA SKJER PÅ TORSDAGER?Oslo Døveforening har sin faste dag på torsdagerfra kl 18.00 og utover kvelden. Program begynnerkl 19.00.08/01 Åpen cafe og første åpningsdag etternyttår15/01 Hjelpemiddelsentralen (HMS)Hjelpemiddelsentralen kommer ogorienterer hva som finnes av tekniskehjelpemidler, og hva som er nytt. Det eranledning å komme med spørsmål.22/01 Amnesty internasjonal NorgeAmnesty kommer og forteller om deresarbeid, og om de har vært borti døve rundt iverden. Det stod en artikkel i Dagbladet ihøst, der det stod at Amnesty kom i kontaktmed døv ungdom i fengsel i Murmansk29/01 MedlemsmøteSaksliste: Døves Hus – vedrørendevurdering av salg.Program for februar og mars er ikke klar pr i dag –og følg gjerne med i tekst-tv side 772 og vedoppslag i foreningen.18/03 MedlemsmøteVAKTORDNING PÅ TORSDAGEREn fra foreningsstyret vil alltid være tilstede påtorsdager når foreningen er åpen.Januar08. Eitan15. Trygve22. Bengt29. SveinFebruar05. Mira12. Maj-Lis19. Eitan26. TrygveMars04. Bengt11. Svein18. Mira25. Maj-LisJanuarBAKVAKTLISTE – VÅREN 200408. Kvinneforening15. Bridgeklubben22. Feriehjemmet Skaug29. Oslo Døves TeatergruppeFebruar05. Døvblittgruppen12. Kvinneforening19. Bridgeklubben26. Feriehjemmet SkaugMars04. Oslo Døves Teatergruppe11. Døvblittgruppen18. Kvinneforening25. BridgeklubbenAnita G. Olsen ble en glad vinner som vant kr5.000 i gavesjekk i julebasar.Instruks- Oppmøte kl 18.00. Det skal ryddes fra bordene ogoppvasken settes inn i oppvaskmaskinen. Deretterpå plass i hyller/skap.- Bytt med andre underavdelinger hvis datoen ikkepasser.- Husk å møte opp den dagen dere har vakt, ellers blirdet en bot på kr 100,-.


SIDE 20 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4VELLYKKET TUR TILJULEGÅRDENLørdag 29.november hadde vi en vellykket tur tilJulegården i Jevnaker. Det var meldt på i alt 29voksne og barn, men pga influensa som herjet, bledet 23 voksne og barn. Alle møtte utenfor OsloDøveforening, og vi leide en buss som tok oss tilMidtre Olimb gård som ligger i Jevnaker.Barna fikk hilse på eselet som sa ”velkommen –velkommen” og gryntet. Andre dyr var geiter,sauer, lam, kalv, villsvin, griser, høner, kaniner ogkuer. Noen av barna prøvde å melke ku.Alle fikk prøve å hoppe i høyet, og synes det varveldig stas. Noen fikk ri på eselet, så ble det mørktute. Så vi fikk kringle, saft og kaffe og te før vireiste tilbake. Men før vi dro, så dukket julenissenopp – og barna ble overrasket. Han pratet medbarna, og det ble tolket av Helge Haugen. Etter atnissen dro før bonden kom – så løp noen av barnaut for å finne ut hvor han bor.. men han forsvantfort. Julenissen kommer jo alltid tilbake på julaften,ikke sant?Vi var der i 4 timer, og ved ankomst stod to hesterog vogner klare til å frakte barn og noen voksne.Pga lite snø og glatt så klarte ikke hestene å frakteoss voksne slik at vi gikk mens barna slappet avog satt i vognen og nøt turen oppover i åsen.Der fikk vi grille pølser og spiste med lomper ogvarm saft. Noen spiste reinsdyrkjøtt stekt på wokmed lompe og det smakte godt.Så ventet vi på bussen som ikke kom til avtalt tid.Det viste seg at det var glatt ute, og bussjåførenslet med kjettinger på hjul. Men vi kom av gårdemed bussen til slutt og noen av barna var heltutslitt etter den fine turen og sovna i bussen.Etter maten, fikk hver av barna lov å ri på hestenen tur rundt på åsen – deretter dro vi alle ned tilgården med vognene.


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 21RALLYKONKURRANSENEttersom Oslo Døves Ungdomsgruppe er lagt påis, har Oslo Døveforening overtatt ansvaret. Vi harfått midler fra frifond, og kjøpte inn playstation 2med spillet WRC3 der vår populære PetterSolberg er med i spillet.Stian Giltvedt og Rafael Rogalsky sa ja til å taansvar for å gjennomføre ungdomskvelden medrallykonkurransen som fant sted fredag 12.juni.De laget en fin plakat som ble hengt opp påSandaker, Skådalen, Vetland og i Døvekirken. 4ungdommer kom og i tillegg 6 voksne kom. Allefikk prøvd seg å kjøre rally med ratt. Dette varartig, sa mange! Konkurransen var for ungdom, ogvi viser resultatene her:Første omgang: Argentina SS1Knut Egil (03:40:11) vs. Alex (03:24:51)Lars P. (05:53:04) vs. Lennart (05:07:04)Lars P. (04:58:11) vs. Muhammed (07:15:35)Ekstra omgang: Argentina SS1Muhammed (02:30:20) vs. Stian (07:30:20)Finale: Sverige SS4Alex (05:14:18) vs. Lars P. (05:47:28)Alexander vant konkurransen, og Lars P ble nr 2,og fikk utdelt premier.1. - Alex2. - Lars P.Slik ser spillet ut på storskjerm, der 2 kjørersamtidig med hver sin ratt.


SIDE 22 SE HER ÅRGANG 40, NUMMER 4Oslo Døveforening får kr 58.000Oslo Døveforening får kr 58.000 fra Helse og Rehabilitering via Norges Døveforbund i prosjektmidler for2004. Prosjektet er 3 årig, men for 2004 får vi kr 58.000,-. Vi søkte om kr 269.000,- og tanken var å ansetteen person i 40% stilling. Men dette må vi se bort fra i første omgang.Prosjektet som vi skal gjennomføre heter ”Er det kult å være døv ungdom?” med tema ”Døv ungdom haringen steder å gå til.” Med dette mener vi at døv ungdom ikke har noen fast sted å gå til. Oslo Døveforeningønsker å få opp aktiviteter i Grotten, og samarbeide med noen andre organisasjoner med ulike ogspennende aktiviteter som vi skal prøve ut på.Prosjektleder er Vidar R Sæle, og prosjektet starter opp i januar 2004. Vi søker derfor etter personer somvil sitte i barne- og ungdomsutvalg og engasjere barne- og ungdomsledere.Prosjektet er fokusert på ungdom fra 13 år og oppover, men vi har fått andre midler som Frifond som viønsker også å fokusere tilbud til barn.Barne- og ungdomsutvalgOslo Døveforening søker etter interesserte som har lyst til å være med i barne- og ungdomsutvalget. Deter ingen aldersgrense i å sitte i utvalget, alt fra 15 år og opptil 100 år kan melde seg interessert.Vi søker etter 3 personer som kan gi råd til ”ledere” som vi skal engasjere, og komme med ideer til tiltakog prosjekter vi kan søke om penger. Samt å gjennomføre prosjektet fra Helse og rehabilitering.Ta kontakt med daglig leder Vidar R Sæle innen 10.januar 2004.Barne- og ungdomsledereOslo Døveforening søker etter barne- og ungdomsledere. Fra før har vi allerede 2 ledere, men vi ønskeross flere som kan ta ansvar ulike arrangementer gjennom hele året. Det er ulike målgrupper etter alder,som så vel barn og ungdom.Lederne får honorar etter avtale pr arrangement.Barne- og ungdomsledere sammen med barne- og ungdomsutvalget samarbeider og finner en form sompasser. Da dette er en ny arbeidsform som vi ikke har erfaring med tidligere.Skriv en kortfattet søknad med CV, og hvilke erfaring du har med barn eller ungdom. Skriv gjerne hvorfordu søker og hva du kunne tenke deg å jobbe med og type aktivitet. Søknaden sendes Oslo Døveforening,Sven Brunsgt. 7, 0166 Oslo innen 10.januar 2004.For nærmere informasjon kan kontaktes Vidar R Sæle sms 930 32 049 eller post@odf.no .


ÅRGANG 40, NUMMER 4 SE HER SIDE 23STOCKHOLM DØVEFORENING FLYTTERForeningen flytter fra Storgatan 23 i disse dagerinn til nye lokaler ved Globen i Stockholm. Deåpner nye lokalene i Palmfeltsgatan 13-15 vedGloben (se bildet) mandag 2.februar.Oslo Døveforening ønsker StockholmDøveforening lykke til med nye lokaler på nyåret.FOTBALL KONKURRANSE I GROTTENOslo Døveforening arrangerer Playstation 2 kveld med fotball konkurranse!Du er invitert til fotball konkurransen som skal holde seg i Grotten. Du kan bli med å spille Fifa 2004 som bl.aDavid Beckham og andre spillere. Dette bør du ikke gå glipp av når du kan spille det på storskjerm! Bli med ogvinn fete premier.Kr 20 pr påmelding for de som skal delta i konkurransenGratis pizza og brus til alle som er invitert.Dato: Fredag 16. JanuarDøra: 18:00Kampen: 18:30Inngangspris: Gratis!KURS I BRIDGEHAR DU LYST Å LÆRE Å SPILLE BRIDGE?Kurset avholdes i Oslo Døveforening over 2 helger á 20 timer pr helg.13.-15. februar og 19. – 21.marsDeltakeravgift er ikke bestemt, da det avhenger av hvormange som melder seg på. I Stockholm er det meldt på 19deltakere på samme type kurs som vi arrangerer.Meld deg på innen 1.februar til daglig leder Vidar R Sæle.Kursleder vil være Gunnar Løken, og du kan også ta kontaktmed ham for mer informasjon.BRIDGE - ET SPILL FOR LIVETET SPILL FOR DEGLiker du kortspill?Synes du det er gøy å spille Amerikaner?Bridge er det råeste av alle kortspill,bridge er kortspillenes Formel 1!Amerikaner blir da å sammenligne med en tråbiluten ratt. Bridge er: KREVENDE - FARTSFYLT -DRAMATISK og utrolig SPENNENDE


A - BLADBlad i postabonnementReturadresse:Oslo DøveforeningSvein BrunsGt. 70166 OsloTlf.: 149 (22205408) Teksttlf.: 22205408 Telefaks: 22112321 E-post: post@odf.noJANUARTerminliste for Oslo Døveforening - 2004MARSMan. 05. Pensjonistgruppen styremøte kl.10.00Tir. 06. Bridge og Kvinneforening # ODT iOskarhall kl.18.00Ons. 07. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00 #DøvblittgruppenTor. 08. Åpen Cafè og første åpningsdag etternyttårMan. 12. ODF styremøte kl.17.30Ons. 14. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00Tor. 15. Åpen Cafè foredrag: HMS kl.19.00Tir. 20. BridgeOns. 21. Døvblittgruppen styremøte kl.16.30Tor. 22. Åpen Cafè foredrag: Amnesty kl.19.00Fre. 23. Seminar (?)Lør. 24. ODSK pub + nyttårscup bowlingOns. 28. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00Tor. 29. Åpen Cafè medlemsmøte kl.19.00Fre. 30. Seminar (?)FebruarTir. 03. Bridge og KvinneforeningOns. 04. ODT medlemsmøte kl.19.00Tor. 05. Åpen CafèLør. 07. Lørdagscafè kl.13.00-17.30Man. 09. ODF styremøte kl.17.30Ons. 11. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00Tor. 12. Åpen CafèTir. 17. BridgeOns. 18. Døvblittgruppen styremøte kl.16.30Tor. 19. Åpen CafèTir. 24. BridgeOns. 25. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00Tor. 26. Åpen CafeLør. 28. Skaug – SkuddårfestTir. 02. KvinneforeningOns. 03. Døvblittgruppen årsmøteTor. 04. Åpen CafèTir. 09. BridgeOns. 10. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00 # ODTTor. 11. Åpen CafèTir. 16. ODSK årsmøteTor. 18. Åpen Cafè medlemsmøte kl.19Man. 22. Temakveld: ungdomsforeldreTir. 23. BridgeOns. 24. Pensjonist-treff kl.10.00-15.00 #Døvblittgruppen styremøte kl.16.30Tor. 25. Åpen CafèLør. 27. ODF årsmøte kl.12.00Ons. 31. ODF styremøte kl.17.30Terminlisten er med forbehold om endringer.Følg med på oppslag i døveforeningen, Oghjemmesiden vår http://www.odf.no.Abonnement på Se HerEr du interessert i å følge med hva somskjer i Oslo Døveforening?Bladet kommer ut t 4-5 nummer hvert år.Send telefaks til oss:Oslo Døveforening, 22112321Årskostnad: Kr 150,00(Medlemmer av Oslo Døveforening får bladet gratis.)

More magazines by this user
Similar magazines