Download - Norsk biokjemisk selskap

biokjemisk.com

Download - Norsk biokjemisk selskap

Forfatter:

HE GE AV SNES DA L E

Bidragsytere: A NNA

A R AG AY, OL AV H A-

R A L DSE TH, JA AKKO

SAR A STE, ENDY

SPR IE T, CHR ISTIAN

BR EKKEN

Molekylærbiologi

i form og farge

Mennesket er visuelle skapninger. 99 % av informasjonen mottatt fra

omgivelsene går via synet. Et godt bilde sier mer enn tusen ord. Trangen

til å visualisere gjør seg i høyeste grad gjeldende i forskningens verden.

Behovet for å se stadig mindre detaljer har drevet utviklingen av imaging

teknologi i alle tider. Naturlig nok er det nå prosesser i levende organismer

som står for døren, og det har bare nettopp begynt…

MO L E C U L A R I M A G I N G C E N T E R

(MIC) ble etablert i begynnelsen

av 2003 og fi nansieres gjennom

Norges forskningsråds Nasjonale Program for

Funksjonell Genomforskning (FUGE) med

støtte fra vertsinstitusjonene Universitetet i Bergen

(UiB) og Norges teknisk-naturvitenskaplige

universitetet, Trondheim (NTNU). MIC består

av to seksjoner, MIC Bergen og MIC Trondheim.

I M AGING (R) E VOLUSJON E N

Et kort blikk på vitenskaplige artikler fra de

senere år avslører fort at bruken av molekylære

imaging-teknikker innen natur- og biomedisinsk

vitenskap har økt dramatisk. Hele

desemberutgaven av Nature Methods vies molekylær

imaging og ledertittelen er ”Seeing is

believing”. Men det er ikke alltid til å tro det

man ser. Utviklingen av nye typer konfokale

mikroskop, har for første gang gjort det mulig

å visualisere molekylær dynamikk i reell hastighet,

såkalt ”real time” imaging. Kompleksiteten

dette avslører gjør ikke nødvendigvis den store

sammenhengen lettere å forstå, men det gir en

helt ny og viktig oppfatning av virkeligheten.

12 N BS-N Y T T 2 /2 0 0 6

Også innen imaging av levende dyr (in-vivo) ved

hjelp av magnetisk resonans teknologi skjer det

en rivende utvikling. Informasjon om anatomi,

fysiologi, organfunksjon, metabolisme og molekylærbiologiske

prosesser hos levende dyr, med

mulighet for å følge samme individ over lang

tid, gir ny og verdifull innsikt.

Men det viktigste av alt er at denne fremveksten

av avansert teknologi stadig blir mer

tilgjengelig for forskerne, og dermed blir imaging

en integrert del av funksjonell genomikk

(FUGE) på tvers av biologien. Denne ”imaging

(r)evolusjonen” endrer ikke bare den vitenskaplige

praksis, men også den biologiske helhetsforståelsen.

MOLEKYL ÆR IMAGING I NORGE

Da Norges forskningsråds program for funksjonell

genomforskning (FUGE) ble iverksatt og

de ulike teknologiplattformene ble initiert, var

det allerede fl ere laboratorier som aktivt brukte

imaging i Norge. Antallet er stadig økende, så

behovet for kunnskap innen disse teknikkene

bare vokser. I dette ligger mye av utfordringen

for fremtiden. Utviklingen av ekspertise må

følge de store investeringene i instrumenter som

More magazines by this user
Similar magazines