Download - Norsk biokjemisk selskap

biokjemisk.com

Download - Norsk biokjemisk selskap

DI F F USJON T E NSOR M R AV-

BIL DN I NG (D T-M R I)

Vann diff underer mer eff ektivt langs nervebaner

enn på tvers av disse (anisotrop diff usjon). Ved å

gjøre MR signalet følsomt for vannets diff usjon

i mange ulike retninger i vevet kan nervefi brenes

retning beregnes og visualiseres. Ved skade

på nerven vil vannet diff undere mer isotropt noe

som gjenspeiles i MR-bildene (Figur 2) (Th uen

etal. 2006). På denne måten kan utviklingen av

en nerveskade følges i samme individ over tid

og eff ekten av behandling monitoreres non-invasivt.

Den eksperimentelle modellen vi her har

utviklet vil være et nyttig verktøy for forskning

innen regenerasjon av nerver i CNS – for eksempel

i jakten på ett eller fl ere funksjonelle

gener ved bruk av genmodifi serte dyremodeller.

Sammen med de mer konvensjonelle MR

avbildningsteknikker gir disse nye avbildningsmetodene

mer komplett informasjon om vevs-

struktur og funksjon in vivo. I vårt laboratorium

er jobber vi videre med basal videreutvikling

av MR-teknologien parallelt med utprøving av

ulike former for regenerativ behandling (perifere

nervegraft, stamceller etc.) i et tverrfaglig

internasjonalt samarbeide med en langsiktig

målsetning om translasjon fra grunnforskning

til klinikk.

R E F E R A NSE R :

1) Sandvig A. etal. Myelin-, Reactive Glia-, and Scar-Derived

CNS Axon Growth Inhibitors: Expression, Receptor

Signaling, and Correlation with Axon Regeneration.

GLIA 46:225–251 (2004)

2) Th uen M. etal. Manganese-Enhanced MRI of the

Optic Visual Pathway and Optic Nerve Injury in Adult

Rats. Journal of Magnetic Resonance Imaging 22:492-500

(2005).

3) Th uen M. etal. In vivo echo planar diff usion tensor

imaging of the optic nerve in rats. Proceedings of the

International Society of Magnetic Resonance in Medicine

14:1517. (2006).

N BS-N Y T T 2 /2 0 0 6

FIGUR 2. Manganforsterket

og diff usjon-tensor

avbildning

av en rotte med normal

optisk nerve (a-c) og

med skade ca. 4 mm fra

distalt fra retina (optical

nerve crush, d-f).

Mangan transporten

fungerer i den normale

optiske nerven til høyre

i (a) mens den hindres

etter skade (d). I (b) og

(e) vises såkalte FA-kart

av samme dyr (Fraksjonell

Anisotropi)

hvor mørke områder

indikerer isotrop vanndiff

usjon. I den høyre

nerve i (e) viser FAkartet

at nerven ikke

har normal struktur

i det skadde området

(mørkt område). I (c og

d) vises et fargekodet

FA-kart med projeksjonen

av den største

diff usjon tensor egenvektoren

(sorte piler).

Her ser vi at retningen

på egenvektorene ikke

sammenfaller med retningen

på den optiske

nerven, indikativt for

skade på nervebanen.

19

More magazines by this user
Similar magazines