Download - Norsk biokjemisk selskap

biokjemisk.com

Download - Norsk biokjemisk selskap

Vårhilsen fra redaktøren

FA G L I G E O G F O R S K N I N G S P O L I-

T ISK E debatter har fl ere ganger vært

etterlyst i NBS-nytt. Tidligere har det

også blitt tatt initiativer for å få sparket igang

debatter, noe som blant annet resulterte i noen

innlegg i forrige nummer. Disse omhandlet

hvilken form slike innlegg burde ha. Initiativtakerne

ønsket nok en faglig debatt. Slike debatter

har ikke kommet igang, enda.

I dette nummeret har vi startet en fast spalte

hvor historiske norske artikler blir presentert (se

sise 6). Har du forslag til arbeider som bør omtales

her er det glimrende om du tar kontakt med

en av redaksjonsmedlemmene. Vi har i tillegg

tatt opp to tradisjoner i dette nummeret: Om-

REISESTIPEND HØSTEN 2006

Kjemi og biokjemi

NBS E R F OR tiden i dialog med

Norsk Kjemisk Selskap om samarbeid

på forskjellige fronter. De to

organisasjonene er svært like i formål, oppbygging,

størrelse og funksjon. I tillegg er det en

god del faglig overlapp. Begge foreningene ønsker

å styrke betydningen av sitt fagfelt, både

innen forskning, innen undervisning og når det

gjelder oppmerksomhet fra samfunnet. Som et

første trinn vil vi forsøke å samarbeide om produksjon

og utsendelse av våre tidsskrifter, NBSnytt

og KJEMI. Det er penger å spare både på

trykking, pakking, utsending og på innsamling

av annonser. I tillegg får vi spredt informasjonen

litt bedre. Det kan derfor tenkes at du neste gang

tale av spesielt gode arbeider som har kommet

ut fra norske miljøer i det siste, og vi omtaler nye

doktorander. For å sikre at vi dekker dette på en

skikkelig måte fremover vil det være veldig fi nt

om dere lesere tipser oss.

Jeg benytter samtidig sjansen til å oppfordre

dere til å bidra med artikler til NBS-nytt.

Spesielt for studenter og stipendiater er NBSnytt

en god kanal for å gjøre seg synlig innenfor

miljøet. Husk at arbeidet med å skrive en artikkel

faktisk er over halvferdig når dere har gått

grundig igjennom litteraturen for å forberede et

seminar. Kanskje er din artikkel med og bidrar

til å opplyse NBS-nytts 1400 lesere over sommeren?

God sommer!

NBS-medlemmer kan søke om støtte til deltakelse til vitenskapelige møter og kurs. Stipendiene

er i første rekke tiltenkt mastergrad-studenter. Søknaden må inneholde: Budsjett, uttalelse

fra veileder (med prioritering hvis fl ere fra samme gruppe søker) og en faglig begrunnelse.

Det kan ikke forventes fullfi nansiering av en reise, så annen fi nansiering må kunne

skaff es. Søknadsfrist: 20. august 2006.

Søknadene sendes til Erik Boye,

helst på epost: eboye@labmed.uio.no.

Postadresse:

Avdeling for Cellebiologi,

Rikshospitalet-Radiumhospitalet hf,

Montebello, 0310 Oslo

får tilsendt KJEMI sammen med NBS-nytt..

Det kanskje mest interessante aspektet av et

samarbeid med NKS er mulighetene for å danne

en mer slagkraftig enhet for å fremme realfags

interesser. Jeg snakker selvfølgelig her ikke som

en fagforeningspamp, men som en som er interessert

i at biokjemi blir styrket som fag innen

undervisning, forskning og industri. Veien dit

går gjennom å overbevise politikere, byråkrater

og næringslivsledere. Vi må vel innse at her har

vi ikke har vært særlig fl inke. En vei å gå kan

være å alliere seg med andre, tilsvarende realfagsforeninger,

slik at vi utgjør en enhet som må

tas hensyn til.

N BS-N Y T T 2 /2 0 0 6

REDAKTØR

EIR IK FR ENGEN

GENERAL-

SEKRETÆR

ER IK BOY E

5

More magazines by this user
Similar magazines