Norway Yearbook - 1976

tbrambor

Norway Yearbook - 1976

PUBLIKASJONER FRA S TATISTISK SENTRALBYRÅ

Publications from the Central Bureau of Statistics

Norges offisielle statistikk (NOS)

Serien NOS omfatter:

(i) regelmessig — som regel årlig — utkommende

publikasjoner

a. oversiktspublikasjoner . med hovedtall fra forskjellige

statistikkområder;

b. publikasjoner med detaljerte data for ett statistikkområde.

(ii) publikasjoner som ikke utkommer regelmessig:

a. publikasjoner med resultater fra store tellinger

og spesialundersøkelser som holdes med flere

års mellomrom;

b. publikasjoner med resultater fra engangsundersøkelser.

Norway's Official Statistics (NOS)

The series NOS includes:

(i) periodic — in most cases annual — publications:

a. summary publications containing data from

different fields of statistics;

b. specialized subject-matter publications containing

detailed data relating to the individual

fields of statistics.

(ii) publications appearing at irregular intervals:

a. publications containing results of large-scale

censuses and special investigations carried out

at longer intervals;

b. publications containing results of one-time

investigations.

Statistiske analyser (SA)

I denne serien utgir Statistisk Sentralbyrå kommentarer

og analytiske oversikter for tallmateriale som

tidligere er offentliggjort i Norges offisielle statistikk

(NOS).

Statistical Analyses (SA)

In this series are published comments and analytical

surveys for data which previously are published

in the series Norway's Official Statistics (NOS).

Samfunnsokonomiske studier (SOS)

I denne serien utgir Statistisk Sentralbyrå undersøkelser

som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a.

historiske og analytiske studier om økonomiske og

sosiale forhold.

Social Economic Studies (SES)

In this series are published the results of studies

which are not of a purely statistical character, such

as historical and analytical studies of economic and

social problems.

Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART)

I denne serien utgir Statistisk Sentralbyrå kortere avhandlinger;

i første rekke analytiske og historiske

studier av mindre omfang enn de som blir offentliggjort

i serien SOS

Articles from the Central Bureau of Statistics (ART)

In this series are published occasional papers and

reprints, shorter than those published in the series

SES , but of the same general content.

Rapporter fra Kontoret for

intervjuundersøkelser (RAPP)

I denne serien utgir Statistisk Sentralbyrå resultater

av intervjuundersøkelser som ikke inngår i serien

NOS.

Reports from the Division for

Interview Surveys (REP)

In this series are published the results of interview

surveys which are not published in the series NOS.

Statistiske kommunehefter

I denne serien er det utgitt et særskilt hefte med

resultater fra Folke- og i;oligtelling 1970 for hver

enkelt kommune.

Municipal Reports of Statistics

In this series a separate volume containing results

from the Population and Housing Census 1970, has

been issued for each municipality.

Månedlige og ukentlige publikasjoner

Statistisk månedshefte (SM)

Denne publikasjonen inneholder vesentlig tabeller

med løpende måneds- og kvartalsstatistikk ; dessuten

artikler eller notiser om metodespørsmål. om ny

statistikk og om Byråets virksomhet ellers.

Månedsstatistikk over utenrikshandelen (MU)

Denne publikasjonen inneholder detaljerte månedstall

for innførsel og utførsel av varer.

Nye distriktstall (ND)

Denne publikasjonen inneholder fylkesvis statistikk

med kommentarer for så små geografiske regioner

som materialet tillater det.

Forts. 3. omslagsside

Monthly and weekly publications

Monthly Bulletin of Statistics (MB)

This publication contains current monthly and quarterly

statistics, articles and notes on statistical

methods, on new statistics and on the Bureau's

activities in general.

Monthly Bulletin of External Trade (MBT)

This publication contains detailed monthly data on

imports and exports.

New District Figures (ND)

This publication contains statistics with comments

by county for as small regions as the material

permits.

Cont. 3rd page of the cover


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 285

STATISTISK ÅRBOK

1976

95. ÅRGANG

STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY

1976

95th Issue

STATISTISK SENTRALBYRÅ

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1976

ISBN 82-537-0635-9


Standardtegn

Explanation of Symbols

Tall kan ikke forekomme

Category not applicable

Oppgave mangler • • Data not available

Oppgave mangler foreløpig • • • Data not yet available

Tall kan ikke offentliggjøres

Not for publication

Null

Nil

Mindre enn en halv av den

f Less than half of unit

brukte enhet J 0,0 I employed

Foreløpig tall

Provisional or preliminary figure

Brudd i den loddrette

Break in the homogeneity of

serie a vertical series

Brudd i den vannrette

Break in the homogeneity of

serie

a horizontal series

Forkortelser i kildeangivelser

NOS Norges offisielle statistikk

SM Statistisk månedshefte, utgitt av

Statistisk Sentralbyrå

Byrået Statistisk Sentralbyrå

Abbreviations in source references

NOS Norway's Official Statistics

MB Monthly Bulletin of Statistics,

published by the Central Bureau

of Statistics

The Bureau The Central Bureau of

Statistics of Norway

GRONDAHL & SON BOKTRYKKERI, OSLO


Forord

Statistisk årbok 1976 inneholder oppgaver for de siste år fra forskjellige områder av norsk

statistikk inndelt i 25 kapitler. I et eget kapittel er det tatt med en del internasjonale

oversikter.

I alt 28 nye tabeller er tatt med i denne utgaven, mens 22 tabeller er tatt ut. Av ny

statistikk denne gang kan en nevne areal og folketall i tettsteder med minst 10 000 innbyggere,

familier etter familietype og barnetall, og arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter

alder. Videre er det tatt inn tabeller for embets- og tjenestemenn etter kjønn, arbeidstid

og etat.

Innenfor jordbruksstatistikken gis nye tall for dyrking av jordbær, bringebær og grønnsaker

og for tørking og lagring av korn. Nye tall for beiteforhold, gjerdehold og driftskostnader

i skogbruket er tatt med, og under fiske og fangst en fordeling av fiskere etter fiske

som levevei og utøvernes gjennomsnittsalder. Under dette kapittel finner vi også nye tabeller

for fiskeoppdrett, fiskernes årsinntekt og driftsresultater for helårsdrevne fiskebåter.

I bygge- og anleggsvirksomhet er det gitt hovedtall etter eierforhold. Under kapitlet om

inntekt og formue inneholder denne utgaven fire nye tabeller om inntektsforhold i husholdningene.

Forbrukskapitlet gir nye tabeller over elevers og studenters utgifter ved ulike

skoleslag og læresteder.

I fire tabeller fra kommunestyrevalg og fylkestingsvalg i 1975 finner vi bl.a. opplysninger

om avgitte stemmer og valgte representanter for de forskjellige partier.

Statistisk Sentralbyrå har fått hjelp av andre offentlige og private institusjoner til utarbeiding

av noen av tabellene.

Byråets informasjonskontor har stått for redaksjonen av publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 24. september 1976.

Odd Aukrust

Juul Bjerke


Preface

The Statistical Yearbook of Norway contains data for the last years from various fields of

Norwegian statistics, divided into 25 chapters. In a separate chapter, some international

surveys are presented.

28 new tables are included in this edition, whereas 22 tables are omitted. Among new

statistics in the present edition should be mentioned area and population in urban settlements

with more than 10 000 inhabitants, families by type of family and number of children,

and non-employed persons seeking work, by age. Further, tables for central government

employees, classified by sex, working hours and service are added.

The agricultural statistics present new figures on production of strawberry, raspberry and

vegetables, and drying and storage of grains. New figures on grazing, fences and working

costs in forestry are included. Within fishing, sealing and whaling, a distribution of fishermen

by fishery as source of livelihood and by average age is shown. In this chapter are also

presented new tables for rearing of fish, the fishermen's annual income and operating results

of whole-year operated fishing boats. In the statistics on building and construction are

given main figures by ownership.

The chapter of income and property is extended to include four new tables for income

conditions of the households. Under Consumption we find figures for expenditure of students

in various types and locations of schools. Four tables from the municipal council elections

and the county council elections 1975 show number of persons entitled to vote, votes cast,

poll and elected representatives of the different parties.

The Information Division of the Bureau has been in charge of the editing of the yearbook.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 24 September 1976.

Odd Aukrust

Juul Bjerke


*5

Innhold Contents

Side

Page

Kapitler: Chapters:

I. Geografiske og meteorologiske forhold Geography and climate . . . .

II. Befolkning og helseforhold Population and health

III. Arbeidsmarked Labour market

IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap National accounts and balance

of payments

V. Jordbruk, skogbruk og jakt Agriculture, livestock production, forestry

and hunting

VI. Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling

VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning og byggevirksomhet Mining

and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply, building

construction

VIII. Utenrikshandel External trade

IX. Innenlandsk handel m. v. Internal trade etc

X. Sjøtransport Water transport

XI. Annen samferdsel Other transport and communications

XII. Offentlige finanser Public finance

XIII. Penger og kreditt Money and credit

XIV. Priser Prices

XV. Lønninger Wages and salaries

XVI. Inntekt og formue Income and property

XVII. Forbruk Consumption

XVIII. Boliger og boforhold Dwellings and housing conditions

XIX. Sosiale forhold Social conditions

XX. Rettsforhold Justice and crime

XXI. Utdanning og forskning Education and research

XXII. Kultur Culture

XXIII. Ferie og friluftsliv Holiday and out-of-door life

XXIV. Valg Elections

XXV. Svalbard Svalbard

XXVI. Internasjonale oversikter International tables

Innhold

Contents

Tabelldel

Tables

*5 1-4

*5 5-43

*7 44-56

*8 57-68

*8 69-106

*9 107-122

*10 123-152

*11 153-183

*12 184-192

*12 192-200

*12 201-224

*14 225-243

*14 244-267

*15 268-273

*15 274-290

*16 291-307

*16 308-312

*17 313-315

*17 316-332

*18 333-340

*18 341-354

*19 355-364

*19 364-368

*20 369-374

*20 375

*20 376-452

Alfabetisk sakregister, side *21Alphabetical index, page *29.

Mål og vekt, side 453 Measures and weight, page 453.

Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli 1975,

side 455 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since

I July 1975, page 455.

Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker

(SSH), side 458 Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås

Håndbøker (SSH), page 458.

I. Geografiske og meteorologiske forhold.

I. Geography and climate.

Tabell

Side Table

Page

1. Geografiske forhold 1 1 Geography 1

2. Administrative inndelinger 2 2 Administrative divisions 2

3. Meteorologiske forhold 3 3 Climate 3

II. Befolkning og helseforhold.

II. Population and health.

4. Hjemmehørende folkemengde 5 4 Resident population 5

5. Beregnet folkemengde 5 5 Estimated population 5

6. Areal og hjemmehørende folkemeng- 6. Area and resident population 6

de 6

7. Hjemmehørende folkemengde i tett- 7. Resident population in densely and

bygde og spredtbygde strøk 6 sparsely populated areas 6


*6

Tabell

8. Areal og folketall i 1960 og 1970 i

tettsteder med minst 1 000 innbyggere

i 1970

9. Areal og folketall i tettsteder med

minst 10 000 innbyggere

10. Hjemmehørende folkemengde i kommunene

11. Folkemengden etter kjønn, alder og

ekteskapelig status

12. Hjemmehørende folkemengde etter

kjønn og alder

13. Framskrevet folkemengde ved utgangen

av året, etter alder

14. Framskrevet folkemengde ved utgangen

av året, etter alder. Prosent . .

15. Hjemmehørende folkemengde etter

tilslutning til trossamfunn

16. Registrerte trossamfunn utenfor Den

norske kirke

17. Hjemmehørende folkemengde etter

inntektstakernes viktigste kilde til

livsopphold

18. Personer 16 år og over etter kjønn og

viktigste kilde til livsopphold

19. Personer 16 år og over med inntekt

av eget arbeid som viktigste kilde til

livsopphold, etter alder, kjønn og ekteskapelig

status

20. Familier etter familietype og barnetall

21. Folkemengdens bevegelse

22. Folkemengdens bevegelse. Fylker.

Kommunetyper

23. Inngåtte ekteskap etter ektefellenes

ekteskapelige status

24. Gjennomsnittlig alder ved giftermål

25. Inngåtte ekteskap etter brudens og

brudgommens alder

26. Giftermålshyppighet for ugifte etter

kjønn og alder

27. Skilsmisser og separasjoner

28. Skilsmisser etter ektefellenes alder .

29. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets

varighet

30. Fødte

31. Fruktbarheten etter morens alder

Reproduksjonskvotienter

32. Levendefodte i ekteskap etter barnets

nummer og ekteskapets varighet

33. Levendefødte pr. 1 000 innbyggere

34. Dødelighet i 1. leveår

35. Dødelighet i 1. leveår etter fylke .

36. Dødsfall og dødelighet

37. Døde etter kjønn og alder ..t

38. Dødelighet etter fylke

39. Kremasjoner

40. Dødelighet etter kjønn og alder .

41. Dødelighetstabeller

42. Middellevetiden

43. Flyttinger til og fra Norge

44. Flyttinger til og fra fylkene

45. Flyttinger innenlands etter personenes

kjønn og alder

Side

7

8

9

12

13

14

14

15

15

16

17

17

18

19

20

21

21

21

22

22

22

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

30

31

31

32

32

Table

Page

8. Area and population 1960 and 1970

of urban settlements with 1 000 or

more inhabitants in 1970 7

9. Area and population of urban settlements

with 10 000 inhabitants or

more 8

10. Resident population of the municipalities

9

11. Population by sex, age and marital

status 12

12. Resident population by sex and age 13

13. Projected population at the end of

the year, by age 14

14. Projected population at the end of

the year, by age Percentages 14

15. Resident population by religious denomination

15

16. Registered religious communities

outside church of Norway 15

17. Resident population by main source

of livelihood of the income earners 16

18. Persons 16 years and over by sex and

main source of livelihood

19. Persons 16 years and over with income

from own work as main source

of livelihood, by age, sex and marital

status

20. Families by type of family and number

of children

21 Vital statistics

22. Vital statistics. Counties. Types of

municipalities

23. Marriages by marital status of partners

24. Average age at marriage

25. Marriages by age of bride and bridegroom

26. Marriage rates for single persons, by

sex and age

27 Divorces and separations

28. Divorces by age of wife and husband

29. Average number of children by duration

of marriage

30 Births

31. Fertility rates, by age of mother. Reproduction

rates

32. Legitimate live births, by order of

birth and duration of marriage

33. Live births per 1 000 population

34. Infant mortality rates

35. Infant mortality rates by county

36. Number of deaths and mortality rates

37. Deaths by sex and age

38. Mortality rate by county

39. Cremations

40. Mortality rates by sex and age

41 Life tables

42. Expectation of life

43. Immigration and emigration

44. Migration to and from counties

.45. Internal migration by sex and age of

the migrants

17

17

18

19

20

21

21

21

22

22

22

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

30

31

31

32

32


*7

Tabell

46. Sykehus og sykehjem

47. Belegg og endringer i belegg i psykiatriske

sykehus og psykiatriske sykehjem

48. Tilfelle av de viktigste epidemiske

sykdommer etter alder

49. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose

50. Svangerskapsavbrott etter fylke .

51. Helsepersonale og apotek ved utgangen

av året

52. Personer med medisinsk embetseksamen

bosatt i Norge, etter alder og

yrkesområde

53. Personer med medisinsk embetseksamen

sysselsatt på medisinske yrkesområder

etter yrkesområde og fylke

54. Dødelighet av ondartede svulster etter

kjønn og alder

55. Dødsfall blant barn under 5 år etter

kjønn, alder og årsak

56. Døde etter alder og årsak

57. Dødelighet av hjerte- og karsykdommer

etter kjønn og alder

58 Voldsomme dødsfall etter kjønn og

alder

59. Dødsfall ved yrkesulykker og andre

ulykker etter alder

60 Gjennomsnittshøyde og svommeferdighet

for vernepliktige

61 Vernepliktige etter høyde

62 Vernepliktige etter stridsdyktighet .

63 Folketannrøkt

Side

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

40

40

41

42

42

43

43

Table

Page

46 Hospital establishments 33

47. Movement of patient population in

mental hospitals and psychiatric nursing

homes 33

48. Cases of principal epidemic diseases,

by age 34

49. New cases of bacillary tuberculosis 34

50. Legal abortions by county 35

51. Medical personnel and pharmacies at

the end of the year 35

52. Physicians resident in Norway, by

age and occupational group 36

53. Physicians in medical work, by occupational

group and county 36

54. Sex and age specific death rates from

malignant neoplasms 37

55. Deaths among children under 5 years

by sex, age and cause 37

56 Deaths by age and cause 38

57. Sex and age specific death rates from

cardiovascular diseases 40

58. Violent deaths, by sex and age 40

59. Deaths by occupational and other accidents,

by age 41

60. Average height and swimming ability

of conscripts 42

61. Conscripts by height 42

62. Conscripts by fitness for military service

43

63 Public dental care 43

HI. Arbeidsmarked.

64. Arbeidsformidling

65. Sysselsatte etter næring

66. Sysselsatte etter yrkesstatus og næring

67 Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig

status og arbeidstid

68 Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter

alder

69 Statens embets- og tjenestemenn etter

kjønn, arbeidstid og etat

70. Statens embets- og tjenestemenn etter

kjønn og arbeidstid

71 Befal og mannskap i handelsflåten

72. Personer meldt til arbeidskontorene

som helt arbeidsløse

73. Lønnstakere etter vanlig reisetid til

arbeidet

74. Andelen av lønnstakere med ulike

transportmåter til arbeidet

75. Arbeidskonflikter

76. Arbeidskonflikter etter næringsgruppe

77 Arbeidskonflikter etter varighet .

78 Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager

79 Landsorganisasjonen i Norge

80. Arbeidstakersammenslutninger .

81. Arbeidsgiversammenslutninger

44

45

46

46

46

47

48

49

50

51

51

52

52

52

52

53

54

55

III. Labour market.

64 Labour exchange 44

65. Employed persons by industry 45

66. Employed persons by status and industry

46

67. Employed persons by sex, marital

status and working hours 46

68. Non-employed persons seeking work

by age 46

69. Central government employees by sex,

working hours and service 47

70. Central government employees by

sex and working hours 48

71. Officers and crew in the merchant

fleet 49

72. Unemployed registered at the Employment

Offices 50

73. Wage earners by ordinary travel time

to work 51

74. Percentage of wage-earners with different

means of transportation in

their journey to work 51

75 Labour conflicts 52

76. Work stoppages by industry 52

77. Work stoppages by duration 52

78. Work stoppages by working days lost 52

79. The Norwegian Federation of Trade

Unions 53

80. Associations of wage earners 54

81. Employers' associations 55


Tabell

IV. Nasjonalregnskap og utenriksregnskap.

82. Nasjonalprodukt etter anvendelse . .

83. Privat konsum

84. Bruttoinvestering i fast kapital etter

næring

85. Bruttonasjonalprodukt etter næring

86. Faktorinntekt etter næring

87. Faktorinntekt etter inntektstype ..

88. øking i nasjonalformuen

89. Nasjonalprodukt etter anvendelse i

1970-priser

90. Privat konsum i 1970-priser

91. Private inntekter og utgifter

92. Offentlig forvaltnings inntekter og

utgifter

93. Utenriksregnskap

94. Realkapital ved utgangen av året. I

1970-priser

95. Realkapital ved utgangen av året. I

løpende priser

Side

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

67

68

*8

Table

Page

IV. National accounts and balance of

payments.

82. Domestic product by category of expenditure

52

83 Private consumption 58

84. Gross fixed capital formation by industry

58

85. Gross domestic product by industry 59

86 Factor income by industry 59

87. Factor income by distributive shares 60

88 Increase in national wealth 60

89. Domestic product by category of expenditure

at 1970-prices 61

90. Private consumption at 1970-prices 61

91. Private income and expenditure . . 62

92. General government income and expenditure

62

93 Balance of payments 63

94. Real capital at the end of the year. At

1970-prices 67

95. Real capital at the end of the year. In

current prices 68

V. Jordbruk, skogbruk og jakt.

96-104. Jordbmkstellingen 1969.

96. Landarealet

97. Brukene etter jordbruksarealet

98. Åpen åker etter bruken

99. Husdyr

100. Pelsdyr, tamrein og bikuber

101. Brukene etter jordbruksareal i drift.

Bruk med minst 5 dekar

102. Brukerne etter bruket som levevei og

etter alder. Bruk med minst 5 dekar

jordbruksareal

103. Leide bruk etter leieform. Bruk med

minst 5 dekar

104. Bruk som er blitt borte som særskilte

driftsenheter med minst 5 dekar jordbruksareal

og hva jordbruksarealet

ble nyttet til etter at brukene ble

borte

105. Plantedyrking i veksthus- og benkegartnerier.

Bedrifter med 100 m 2 og

mer

106. Frukttrær og bærbusker. Brukene etter

tallet på frukttrær og bærbusker

107. Jordbærdyrking. Bringebærdyrking.

Grønnsakdyrking på friland

108. Tallet på bruk med minst 5 dekar

jordbruksareal som dyrker forskjellige

vekster, og gjennomsnittlig areal

av disse

109. Bruk med korn, erter og oljevekster

til modning og bruk med poteter etter

størrelsen på arealet

110. Jordbruksarealet etter fylke

111. Husdyr etter fylke

112. Tallet på bruk som hadde husdyr av

forskjellig slag 20. juni, og gjennomsnittlig

buskapsstorrelse på disse brukene.

Bruk med minst 5 dekar jordbruksareal

69

69

69

70

70

70

71

72

74

75

76

78

79

79

80

82

84

V. Agriculture, livestock production,

forestry and hunting.

96-104. Census of agriculture 1969.

96. Land area 69

97. Holdnings by size of agricultural area 69

98 Crop land by use 69

99. Livestock 70

100. Fur-bearing animals, reindeer and

beehives 70

101. Holdnings by agricultural area in use.

Holdnings with 5 decares and more 70

102. Holders by holding as source of

hood and by age. Holdings with at

least 5 decares of agricultural area . 71

103. Rented holdings by form of renting.

Holdings with 5 decares and more . 72

104. Holdings discontinued as separate

holdings with 5 decares and more of

agricultural area and the use of the

agricultural area after discontinuation

of the holdings 74

105. Cultivation of plants in greenhouses

and forcing frames. Holdings with

100 m' and more 75

106. Fruit trees and berry-bearing shrubs.

Holdings by number of fruit trees

and berry-bearing shrubs 76

107. Cultivation of strawberries, raspberries

and field-grown vegetables 78

108. Holdings with at least 5 decares of

agricultural area which are cultivating

various crops, and average area

per holding 79

109. Holdings with grains, dry peas and

oil seed and holdings with potatoes

by size of area 79

110 Agricultural area by county 80

111 Livestock by county 82

112. Holdings with livestock of different

kinds 20 June and livestock per holding.

Holdings with at least 5 decares

of agricultural area 84


Tabellide Table

Page

113. Arbeidskraft på brukene

86 113 Labour force on holdings 86

114. M askiner i jordbruket

86 114 Farm machinery 86

115. Tørking og lagring av korn på bruk

med minst 5 dekar jordbruksareal i

115. Drying and storage of gain on holdings

with at least 5 decares of agridrift

6 cultural area in use 86

116. Avling i jordbruket

87 116. Agrictulrual production 87

117. Avling i hagebruket

88 117. Horticultural production 88

118. Avling. Kg pr. dekar

88 118. Crop yield Kg per decare 88

119. Avling pr. dekar. Prosent av middelsåret

119. Crop yield. Percentages of mean an-

89 nual yield

120. Forbruk av handelsgjødsel og av 120. Consumption of fertilizers and of

89

kraftfór

121. Husdyrprodukter til salg, hjemmeforbruk

89 concentrated feeds

121. Livestock products for sale, home

89

og fór

89 consumption and feeds 89

122. Førstegangskontrollerte godkjente 122. First-time controlled carcasses appro-

90 slakt

ved for human consumption 90

123. Husdyrsykdommer. Behandlede tilfelle

123. Animal diseases. Cases and herds

og besetninger etter dyreart 90 treated by species of animal 90

124. Beiteforhold m.v.

91 124 Grazing 91

125. Gjerdehold

91 125 Fences 91

126. Jordbrukets totalregnskap

92 126. Aggregate account of agriculture 92

127. Regnskapsresultater i jordbruket 93 127. Operating results of farms 93

128. Bøndenes inntekt og formue etter

skattelikningen. Bruk med minst 5

dekar jordbruksareal

129. Bøndenes inntekt og formue etter

skattelikningen. Bruk med minst 5

dekar jordbruksareal. Gj.snitt pr.

bruker

128. The holders' income and property according

to the tax assessment. Hol-

94 dings with at least 5 decares agricultural

area

129. The holders' income and property according

to the tax assessment. Hol-

95 dings with at least 5 decares agricultural

94

area. Average per holder . 95

130. Tinglyste hjemmelsoverganger for

fraste eiendommer

95 130 Sales of real property 95

131. Priser på faste eiendommer i herredskommuner

131. Prices of real property in rural muni-

etter eiendomsstørrelse .

cinalities 96

96

132. Gjennomsnittspris pr. skyldmark for

vanlige jordbrukseiendommer i fritt

salg. Herredskommuner

133. Skogeiendommer etter størrelsen av

skogareal

134. Skogeiendommers landareal etter

132. Average price of agricultural real

property, free sale. Rural municipali-

96 ties

133. Forest properties by size of forest

97 area

134. Land area by type of land

96

97

98

markslag

98

135. Skogeiendommers landareal etter 135. Land area by type of land and owmarkslag

og eierforhold

99 nership 99

136. Skogeiendommers landareal etter 136. Land area by type of land and size of

markslag og størrelsen av skogareal 99 forest area 99

137. Skogtaksering. Produktivt skogareal, 137. Forest appraisement. Productive fokubikkmasse

00 og årlig tilvekst

rest area, volume and annual increment

100

138. Avvirket trevirke

139. Skogkultur, skogreising og skoggrofting

140. Skogavgift

141. Bygging av skogsveier for motorkjøretøyer

101 138. Roundwood cut

139. Forest conservation, afforestation

101 and forest drainage

102 140. Forestation levy

141. Forest roads completed

102

101

101

102

102

142. Beregnede driftskostnader i skogbi-uket

142. Estimated working costs in forestry 103

103

143. Tømmerfløting

104 143 Timber floating 104

144. Skog- og utmarksbranner

104 144 Forest and outfield fires 104

145. Felt storvilt og betalte rovviltpremier 104 145. Game felled and bounties paid for

predators killed 104

146. Småviltjakten

105 146 Small game shooting 105

147. Jegere etter alder og bostedsfylke 105 147. Shooters by age and county of residence

105

148. Skogbrukets totalregnskap

106 148. Aggregate account of forestry 106

*9

VI. Fiske og fangst.

VI. Fishing, sealing and whaling.

149. Fiskere etter fiske som levevei og etter

fylke 07 og alder

velihood and by county and age ..

149 Fishermen by fishery as source of li-

107


*1 0

Tabell

Side

150. Fiskere i 1960 og 1971 107

151. Fiskere etter fiske som levevei og fiskernes

gjennomsnittsalder 108

152. Fiskere etter uker på fiske 109

153. Fiskere og ukeverk etter deltaking i

fiske og annet arbeid 109

154. Fiskebåter etter art, fylke og lengde

Gjennomsnittlig motorstyrke 110

155. Fiskebåter etter art og bruk. Gjennomsnittlig

uker på fiske 110

156. Fiskebåter som deltok i de enkelte

fiskerier og førstehåndsverdien av

fangsten 111

157. Fiskebåter og beregnede mannsukeverk

etter mann om bord under fiske 112

158. Fiskebåter og tonnasje etter eierforhold

og byggeår 112

159. Fiskebåtenes omsetningsverdi, forsikringssum,

pantegjeld og fangstverdi

113

160. Fiskere og registrerte fiskebåter 113

161. Utbytte av de viktigste fiskeslag. Fylkestall

for 1973 etter ilandforingssted

for fangstene 114

162. Skreifisket og vårtorskefisket. Bruken

av fangsten og deltakingen 116

163. Skreifisket og vårtorskefisket.

Fangstmåte 116

164. Vintersild, feitsild og småsild. Bruken

av fangsten 117

165. Loddefisket etter fangstfelt og etter

bruken av fangsten 117

166. Bruken av fangsten i fiskeriene 117

167. Fangstmengde av viktigere fiskeslag

etter måned 118

168. Produksjon av noen viktigere fiskeriprodukter

118

169. Laks- og sjøaurefiske 119

170. Fiskeoppdrett. Driftsenheter med

slakt av regnbueørret og laks 120

171. Selfangsten 120

172. Fiskernes årsinntekter 121

173. Driftsresultater for helårsdrevne

skebåter over 40 fot 121

174. Småhvalfangsten 122

175. Fiskets totalregnskap 122

Table

Page

150. Fishermen in 1960 and 1971 107

151. Fishermen by fishery as source of livelihood

and average age 108

152. Fishermen by number of weeks fishing

109

153. Fishermen and man-weeks by participating

in fishery and other work . 109

154. Fishing boats by type, county and

length. Average motive power 110

155. Fishing boats by type and use. Average

weeks fishing 110

156. Fishing boats participating in the various

fisheries and the firsthand value

of the catch 111

157. Fishing boats and calculated manweeks

by number of men on board

during the fishing 112

158. Number of fishing boats and tonnage

by ownership and year of construction

112

159. Market value, insurance amount,

mortgage debt and value of catch of

the fishing boats 113

160. Fishermen and registered fishing

boats 113

161. Quantity and value of landed fish by

principal species, by county of landing

1973 114

162. Spawning cod and Finnmark young

cod fisheries. Disposition of landings

and participation 116

163. Spawning cod and Finnmark young

cod fisheries. Fishing gear used 116

164. Winter herring, fat herring and small

herring. Disposition of landings . . . . 117

165. The capelin fishery by fishery ground

and by disposition of landings 117

166. Disposition of landings of fish 117

167. Catch of principal species of fish by

month 118

168. Production of some principal fishery

products 118

169. Salmon and sea trout fisheries 119

170. Rearing of fish. Working units

slaughtering rainbow trout and salmon

120

171 Sealing 120

172. The fishermen's annual income 121

173. Operating results of whole-year operated

fishing boats over 40 feet 121

174 Small-whale catching 122

175 Aggregate account of fishery 122

VII. Bergverksdrift, industri, kraftforsyning

og byggevirksomhet.

176. Regnskapsstatistikk for bergverksdrift

og industri. Resultatregnskapet 123

177. Regnskapsstatistikk for bergverksdrift

og industri. Noen hovedtall for

identiske foretak 124

178. Regnskapsstatistikk for bergverksdrift

og industri. Balanse 126

VII. Mining and quarrying, manufacturing,

electricity and gas supply, building

construction.

176. Statistics of accounts for large enterprises

in mining and manufacturing.

Profit and loss account 123

177. Statistics of accounts for mining and

manufacturing. Principal data for

identical enterprises 124

178 Statistics of accounts for large enterprises

in mining and manufacturing.

Balance sheet 126


*1 1

Tabell

Side

179. Bergverksdrift og industri etter fylke 127

180. Bergverksdrift og industri. Forbruk

av brensel og elektrisk kraft 127

181. Bergverksdrift og industri 128

182. Bergverksdrift og industri etter næringsgren

130

183. Bergverksdrift og industri. Produksjon

av viktigere varer 132

184. Meieridrift 137

185. Patenter, varemerker og monster 138

186. Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift,

industri og kraftforsyning 138

187. Årlig produksjonsindeks for bergverksdrift

og industri etter næringshovedgruppe

139

188. Månedlig produksjonsindeks for

bergverksdrift, industri og kraftforsyning

140

189. Bergverksdrift og industri. Bruttoinvestering

141

190. Bergverksdrift og industri. Anskaffelser

etter arten av kapitalen 141

191. Elektrisitetsforsyning 142

192. Maskininstallasjon, produksjon og

forbruk av elektrisitet etter fylke 143

193. Vannkraft. Viktigere vassdrag 143

194. Nyttbar og utbygd vannkraft etter

fylke 144

195. Elektriske anlegg og installasjoner 145

196. Elektrisitetsforsyning. Anskaffelse

av varige driftsmidler etter arten av

kapitalen 145

197. Oljeselskapenes salg av petroleumsprodukter

146

198. Salg av petroleumsprodukter etter

fylke 146

199. Netto sluttforbruk av energibærere 147

200. Totalt energiforbruk og tap hos forbrukerne

147

201. Prosentvis fordeling av forbruket etter

hovedgrupper av energibærere 147

202. Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall

etter næringsundergruppe 148

203. Privat bygge- og anleggsvirksomhet,

unntatt oljeboring. Hovedtall etter

bedriftenes sysselsetting 148

204. Verdi av bygge- og anleggsarbeid fordelt

på prosjekt 149

205. Privat bygge- og anleggsvirksomhet.

Hovedtall etter eierforhold 150

206. Privat bygge- og anleggsvirksomhet.

Hovedtall for bedrifter registrert i fylket

150

207. Bygg satt i gang etter brukerens næring

151

208. Fullførte bygg etter brukerens næring 151

209. Fullførte leiligheter etter byggets art 152

210. Fullførte boliger etter fylke 152

VIII. Utenrikshandel.

211. Innførsel og utførsel 153

212. Innførsel av viktigere varer 153

213. Utførsel av viktigere varer 159

Table

Page

179. Mining and manufacturing, by

county 127

180. Mining and manufacturing. Cost of

fuels and electricity 127

181. Mining and manufacturing 128

182. Mining and manufacturing, by major

industry group 130

183. Mining and manufacturing. Production

of principal commodities 132

184. Dairying 137

185. Patents, trade-marks and designs 138

186. Annual index of industrial production

138

187. Annual index of industrial production

by major group 139

188. Monthly index of industrial production

140

189. Mining and manufacturing. Gross

fixed capital formation 141

190. Mining and manufacturing. Composition

of gross fixed capital formation 141

191 Electricity supply 142

192. Capacity of installed machinery, production

and consumption of electricity

by county 143

193. Water power. Principal water-courses 143

194. Potential and developed water power,

by county 144

195. Electric plants and installations 145

196. Electricity supply. Acquisition of

fixed assets 145

197. Deliveries of petroleum products 146

198. Deliveries of petroleum products by

county 146

199. Final consumption of fuel 147

200. Energy consumption and losses by

final users 147

201. Share of total energy consumption 147

202. Contract construction. Principal figures

by industry subgroup 148

203. Contract construction, excluding oil

well drilling. Principal figures by

number of persons engaged 148

204. Value of construction work by project

group 149

205. Contract construction. Principal figures

by type of ownership 150

206. Contract construction. Principal figures

for establishments registered in

the county 150

207. Building work started by industry 151

208. Buildings completed by industry 151

209. Dwelling units completed, by type of

building 152

210. Dwelling units completed, by county 152

VIII. External trade.

211 Imports and exports 153

212. Imports of principal commodities 153

213. Exports of principal commodities 159


*12

Tabell

214. Indekser for utenrikshandelen . .

215. Innførsel til konsum, investering og

vareinnsats

216. Innførsels- og utførselsverdi etter

land

217. Innførsels- og utførselsverdi etter viktige

land og varegruppe

218. Innførsels- og utforselsverdi etter

tollsted og tollintrader etter tolldistrikt

Side

164

168

172

176

182

Table

Page

214. Index numbers of external trade 164

215. Imports for consumption, fixed capital

formation and input 168

216. Value of imports and exports by

country 172

217. Imports and exports by principal

countries and commodity group 176

218. Value of imports and exports by port

of clearance and duty collected, by

customs district 182

IX. Innenlandsk handel m.v.

219. Regnskapsstatistikk for store engros-handelsforetak.

Resultatregnskapet

220. Regnskapsstatistikk for store engroshandelsforetak.

Balanse

221. Regnskapsstatistikk for engroshandel.

Noen hovedtall for identiske foretak

222. Varehandel. Hovedtall etter næringsgruppe

223. Varehandel 1973. Hovedtall etter

handelsområde

224. Varehandel 1973. Hovedtall etter

fylke

225. Verdiindeks for detaljomsetningen

226. Forbrukssamvirket

227. Volumindeks over lagerhold

228. Lager av viktigere varer

229. Landbrukets salgs- og innkjøpssamvirke

230. Kystfart

184

185

186

187

188

188

189

190

191

192

192

193

X. Sjotransport.

231. Registrerte skip 193

232. Registrerte skip ikke tatt med i handelsflåten

194

233. Handelsflåten etter skipenes art . 194

234. Handelsflåten etter skipenes alder 195

235. Handelsflåten etter skipenes størrelse 195

236. Handelsflåten etter skipenes hjemsted

196

237. Tilgang og avgang i handelsflåten 197

238. Handelsskip i opplag 197

239. Opptjente bruttofrakter i alt og pr.

1 000 bruttotonn av norske skip i

utenriksfart etter befraktningsmåte

og skipenes art 198

240. Fraktindekser, turfrakter 199

241. Registrerte lyst-motorbåter 199

242. Sjøulykker 199

243. Kaier etter eierforhold og fylke . 200

244. Kailengde etter eierforhold og fylke 200

XI. Annen samferdsel.

245. Innførsel etter vareslag og transportmåte

201

246. Utførsel etter vareslag og transportmate

202

IX. Internal trade etc.

219 Statistics of accounts for large enterprises

in wholesale trade. Profit and

loss account

220. Statistics of accounts for large enterprises

in wholesale trade. Balance

sheet

221. Statistics of accounts for wholesale

trade. Principal data for identical enterprises

222. Internal trade. Principal data by industry

group

223. Internal trade 1973. Principal data by

trade area

224. Internal trade 1973. Principal data by

county

225. Index numbers of value of retail sales

226 Co-operative retail societies

227. Index numbers of volume of stocks

228. Stocks of principal commodities

229. Agricultural sales and purchasing

co-operatives

230 Coasting trade

X. Water transport.

231 Vessels on the register

232. Vessels on the register not included in

the merchant fleet

233. Merchant fleet by type of vessels

234. Merchant fleet by age of vessels

235. Merchant fleet by size of vessels .

236. Merchant fleet by port of registration

237. Increase and decrease in the merchant

fleet

238 Merchant vessels laid up

239. Gross freight earnings total and per

1.000 gross tons of Norwegian vessels

in ocean transport by type of chartering

and type of vessel

240. Freight indices, voyage freights .

241. Registered pleasure motor boats

242. Marine casualties

243. Quays by ownership and county .

244. Length of quays by ownership and

county

XI. Other transput and communications.

245. Imports by commodity and mode of

transport

246. Exports by commodity and mode of

transport

184

185

186

187

188

188

189

190

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

197

197

198

199

199

199

200

200

201

202


Tabell

247. Statsbanene. Banenett og trafikk

248. Statsbanene. Rullende materiell .

249. Statsbanene. Driftspersonalet

250. Statsbanene. Driftsresultater

251. Statsbanene. Forbruk av drivstoffer

og elektrisk energi

252. Statsbanenes bildrift

253. Private jernbaner

254. Forstadsbaner og sporveier

255. Motorkjøretøyer og tilhengere

256. Motorkjøretøyer etter fylke

257. Førstegangsregistrerte motorvogner

og tilhengere

258. Nye førerkort og fornyelser etter førerkorttype

259. Gjennomsnittlig kjørte kilometer pr.

personbil

260. rsgjennomsnitt for kjørte kilometer

pr. personbil

261. Kjørte kilometer med personbil etter

reiseformål

262. Personbelegg i personbil etter reiseformål

og fylke

263. Lastebiltransport. Turer med last og

transportert gods etter fylke

264. Lastebiltransport. Turer med last,

transportert gods og tonnkilometer

etter vareslag

265. Rutebiltrafikk

266. Offentlige veier

267. Veitrafikkulykker etter antatt hovedårsak

og ulykkestype

268. Veitrafikkulykker med personskade

269. Personer drept eller skadd ved veitrafikkulykker

270. Veitrafikkulykker hvor en eller flere

fen-ere er alkoholprøvd

271. Trafikken på flyplassene

272. Registrerte motordrevne luftfartøyer

273. Ruteflyging

274. Overnattinger på klassifiserte leirplasser

275. Hoteller

276. Ungdomsherberger, turisthytter o.l.

277. Personer innreist til Norge direkte fra

ikke-nordiske land med fly og skip

278. Reisevalutautgifter og -inntekter . .

279. Poststeder, sysselsetting og trafikk .

280. Faste poststeder og sendt brevpost etter

fylke

281. Brevpost til og fra utlandet

282. Postverkets driftsinntekter og -utgifter

283. Televerket. Stasjoner og sysselsetting

284. Telefonapparater

285. Telefon-, telegram- og telekstrafikk

286. Telefon-, telegram- og telekstrafikk

med utlandet

287. Televerkets driftsregnskap

*13

Side Table

Page

203 247. State Railways. Network and traffic 203

203 248. State Railways. Mobile equipment 203

204 249. State Railways. Operating staff 204

204 250. State Railways. Working account 204

251. State Railways. Consumption of fuel

205 and electric energy 205

205 252 State Railways. Road traffic 205

205 253 Private railways 205

206 254. Suburban railways and tramways 206

206 255 Motor vehicles and trailers 206

207 256 Motor vehicles by county 207

257. New registrations of motor vehicles

207 and trailers 207

258. New and renewed drivers' licences by

208 type 208

259. Average of kilometres done per pri-

208 vate car 208

260. Annual average of kilometres done

209 per private car 209

261. Kilometres done by private cars by

209 purpose of journey 209

262. Occupancy rate for private cars by

210 purpose of journey and county 210

263. Road goods transport. Journeys with

210 load and goods transported by

county 210

264. Road goods transport. Journeys with

load, goods transported and ton-kilo-

211 metres by commodity 211

212 265 Scheduled road transport 212

212 266 Public roads 212

267. Road traffic accidents by assumed

213 principal cause and by nature of accident

213

214 268. Road traffic accidents involving personal

injury 214

269. Persons killed or injured in road traf-

214 fic accidents 214

270. Road traffic accidents where one or

215 more drivers were alcohol-tested • • 215

215 271 Traffic at the airports 215

216 272. Engine-driven aircraft registered 216

216 273 Scheduled air service 216

274. Nights on classified camping sites 216

216

217 275. Hotels 217

218 276. Youth hostels and tourist huts, etc. 218

277. Persons arrived in Norway directly

218 from non-Nordic countries by air

and by sea 218

218 278. Foreign travel expenditure and receipts

218

219 279. Post offices, staff and trafic 219

280. Stationary post offices and letters etc.

219 posted, by county 219

220 281. Letter post to and from abroad 220

282. Working account of the State Postal

220 Administration 220

221 283. Telecommunication. Stations and

staff 221

221 284. Number of telephones 221

222 285. Telephone calls, telegrams and telex

traffic 222

286. Telephone calls, telegrams and telex

222 traffic, non-domestic 222

223 287. State Telecommunication Administration.

Working account 223


*14

Tabell

288. Norsk Rikskringkasting. Driftsregnskap

289. Norsk Rikskringkasting. Registrerte

lisenser og sysselsetting

290. Sendetid i radio

291. Sendetid i fjernsynet

Side

223

224

224

224

Table

Page

288. Norwegian Broadcasting Corporation.

Working account 223

289. Norwegian Broadcasting Corporation.

Registered licenses and persons

employed 224

290. Hours of radio broadcasting 224

291. Hours of television broadcasting 224

XII. Offentlige finanser.

292. Kommunenes balanse

293. Kommunenes inntekter og utgifter

294. Trygdeforvaltningens inntekter og

utgifter

295. Folketrygdfondet. Balanse

296. Statens balansekonto

297. Statskassens nettoutgifter og skatteinntekter

298. Offentlige utgifter til utviklingshjelp

og internasjonalt, humanitært hjelpearbeid

299. Offentlige utgifter til utviklingshjelp

m.v. Tosidig bistand etter mottakerland

300. Den offentlige forvaltnings inntekter

og utgifter etter art

225

226

230

230

232

234

241

241

242

XIII. Penger og kreditt.

301. Norges Bank. Balanse 244

302. Norges Bank. Driftsregnskap 245

303. Postgiro og Norges Postsparebank.

Balanser 245

304. Statsbanker. Balansetall 246

305. Statsbanker. Driftsregnskap 246

306. Statsbanker. Utlånsvirksomheten 247

307. Forretningsbanker. Balanse 248

308. Forretningsbanker. Driftsregnskap 249

309. Sparebanker. Driftsregnskap 249

310. Sparebanker. Balanse 250

311. Forretnings- og sparebanker. Innskott

over 100 000 kr 251

312. Innskott i banker og på Postgiro 252

313. Kredittforeninger o 1 253

314. Private finansieringsselskaper. Balanse

254

315. Gjensidige brannkasser 254

316. Forsikringsselskaper. Balanse 255

317. Livsforsikringsselskaper. Utlån 255

318. Livsforsikringsselskaper. Driftsregnskap

256

319. Livsforsikringsselskaper. Direkte tegnede

forsikringer 256

320. Skadeforsikringsselskaper. Driftsregnskap

257

321. Forsikringsselskaper. Premier for direkte

forsikringer 257

322. Norges Brannkasse. Driftsregnskap 258

323. Private pensjonskasser og -fond. Balanse

258

324. Ihendehaverobligasjonsgjelden 259

325. Ihendehaverobligasjonsgjelden. Emisjoner

og obligasjoner på markedet 260

326. Kapitaltilforsel til næringslivet og

privatpersoner 261

XII. Public finance.

292. Balance sheet of municipalities 225

293. Municipal revenue and expenditure 226

294. Social insurance, revenue and expenditure

230

295. National Insurance Fund. Balance

sheets 230

296. Central government balance sheet 232

297. Net expenditure and tax revenue of

the central government 234

298. Public expenditure for development

aid and international, humanitarian

relief work 241

299. Public expenditure for development

aid etc. Bilateral assistance by recipient

countries 241

300. General government revenue and expenditure

by function 242

XIII. Money and credit.

301. Bank of Norway. Balance sheet 244

302. Bank of Norway. Working account 245

303. Post Giro and Post Office Savings

Bank Balance sheets 245

304. State banks. Balance sheets extracts 246

305 State bank Working account 246

306. State banks. Loan operations 247

307. Commercial banks. Balance sheet 248

308. Commercial banks. Working account 249

309. Savings banks. Working account 249

310. Savings banks Balance sheet 250

311. Commercial and savings banks. Deposits

over 100 000 kr 251

312. Deposits with banks and Post Giro 252

313. Loan associations etc 253

314. Private financial companies. Balance

sheet 254

315. Mutual fire insurance companies 254

316. Insurance companies. Balance sheet 255

317. Life insurance companies. Loans 255

318. Life insurance companies. Working

account 256

319. Life insurance companies. Direct insurance

256

320. Non-life insurance companies. Working

account 257

.321. Insurance companies. Premiums on

direct insurance 257

322. Norges Brannkasse Mutual Insurance

Company. Working account 258

323. Private pension offices and funds.

Balance sheet 258

324. Bearer bond debt 259

325. Issues and market holdings of bearer

bonds 260

326. Supply of capital to enterprises and

private persons 261


*15

Tabell

Side

327. Kreditter knyttet til diskonterte avbetalingskontrakter

261

328. Næringenes lån 262

329. Fordringer og gjeld overfor utlandet 264

330. Valutakurser 266

331. Aksjeutbytte 266

332. Emisjoner av aksjer 266

333. Aksjekursindeks. Kurs og rente på

statsobligasjon 267

334 Endringer i publikums likviditet 267

Table

Page

327. Loans for hire purchase contracts 261

328 Loans by industry 262

329. Foreign assets and liabilities 264

330 Foreign exchange rates 266

331 Share dividends 266

332 Issues of shares 266

333. Index of share prices. Price and yield

of government bond 267

334. Changes in the public's money supply 267

XIV. Priser.

335. Produsentpriser på jordbruksvarer .

336. Jordbrukets prisindeks

337. Prisindeks for jordbruksprodukter etter

måned

338. Basispriser for bartretømmer

339. Prisindeks for fisk ved salg fra fisker

340. Priser til detaljist på meieriprodukter

341. Gjennomsnittspriser på elektrisitet

342. Indeks for byggekostnader

343. Engrosprisindeks etter varegruppe

344. Engrosprisindeks etter måned

345. Konsumprisindeks etter måned .

346. Konsumprisindeks etter utgiftsgrupPe

347. Detaljpriser på en del matvarer og

dagligvarer

268

268

268

269

269

269

270

270

271

271

272

272

273

XV. Lønninger.

348. Gjennomsnittsfortjeneste for ansatte

i jordbruk, gartnerier og hagebruk 274

349. Timefortjeneste i bergverksdrift og

industri. 3. kvartal 1975 275

350. Timefortjeneste i Norsk Arbeidsgiverforenings

medlemsbedrifter i industri

278

351. Timefortjeneste for voksne menn i

privat bygge- og anleggsvirksomhet 278

352. Timefortjeneste for voksne menn i offentlig

anleggsvirksomhet 279

353. Timefortjeneste for losse- og lastearbeidere

279

354. Månedsfortjeneste for sjøfolk i utenriksfart

280

355. Månedsfortjeneste for sjøfolk i innenriks

rutefart 281

356. Månedsfortjeneste for funksjonærer i

Norsk Arbeidsgiverforenings medlemsbedrifter

282

357. Månedsfortjeneste for ansatte i varehandel

283

358. Månedsfortjeneste for kontorfunksjonærer

i forretnings- og sparebanker

284

359. Månedsfortjeneste for funksjonærer i

forsikringsvirksomhet 284

360. Månedsfortjeneste for kommunale

arbeidstakere 285

361. Månedsfortjeneste for statens embets-

og tjenestemenn 286

XIV. Prices.

335. Prices received by farmers for agricultural

commodities

336 Index of agricultural prices

337. Index of prices of farm products by

month

338. Basic prices of coniferous timber

339. Index of first hand prices of fish

340. Prices to retailer of dairy products

341. Electricity. Average unit price .

342 Building cost index

343. Wholesale price index by commodity

group

344. Wholesale price index by month

345. Consumer price index by month

346. Consumer price index by expenditure

group

347. Retail prices of some food and daily

items

268

268

268

269

269

269

270

270

271

271

272

272

273

XV. Wages and salaries.

348. Average earnings of workers and salaried

employees in agriculture and

horticulture 274

349. Hourly earnings in mining and manufacturing.

3rd quarter 1975 275

350. Hourly earnings in establishments affiliated

with the Norwegian Employers'

Confederation 278

351. Hourly earnings in private construction.

Adult male workers 278

352. Hourly earnings in public construction.

Adult male workers 279

353. Hourly earnings of longshoremen 279

354. Monthly earnings of seamen in ocean

transport 280

355. Monthly earnings of seamen in scheduled

coasting trade 281

356. Monthly earnings of salaried employees

in establishments affiliated

with the Norwegian Employers' Confederation

282

357. Monthly earnings of employees in

wholesale and retail trade 283

358. Monthly earnings of salaried office

employees in commercial and savings

banks 284

359. Monthly earnings of salaried employees

in insurance 284

360. Monthly earnings of local government

employees 285

361. Monthly earnings of central government

employees 286


*16

Tabell

Side

362. Månedsfortjeneste for ansatte i skoleverket

289

Table

Page

362. Monthly earnings for employees in

publicly maintained schools 289

XVI. Inntekt og formue.

363. Oversikt over skattelikningen 291

364. Den ordinære kommune- og statsskattelikningen

292

365. Kommuneskattelikningen etter fylke 293

366. Personlige skattytere etter inntekt 294

367. Personlige skattytere etter skattytergruppe

og inntekt 296

368. Personlige skattytere etter skatteklasse

og inntekt 298

369. Personlige skattytere etter inntekt og

formue 300

370. Personlige skattytere etter alder og

inntekt 302

371. Tallet på husholdninger etter inntekt

og formue 304

372. Tallet på husholdninger etter inntekt

og husholdningstype. Gjennomsnitthg

inntekt pr. husholdning etter husholdningstype

304

373. Tallet på husholdninger etter formue

og husholdningstype. Gjennomsnitthg

formue pr. husholdning etter hus.-

holdningstype 304

374. Tallet på husholdninger og deres inntekt

etter inntekt 306

375. Tallet på husholdninger og deres formue

etter formue 306

376. Etterskottspliktige skattytere etter

næring 307

377. Innbetalte inntekts- og formuesskatter

307

XVI. Income and property.

363 Survey of the tax assessment 291

364. Ordinary municipal and central government

tax assessment 292

365. Municipal tax assessment by county 293

366. Personal taxpayers by income 294

367. Personal taxpayers by taxpayer

group and income 296

368. Personal taxpayers by exemption

group and income 298

369. Personal taxpayers by income and

property 300

370. Personal taxpayers by age and income

302

371. Number of households, by income

and property 304

372. Number of households, by income

and type of household. Average income

per household, by type of household

304

373. Number of households, by property

and type of household. Average property

per household, by type of household

304

374. Number of households and their income,

by income 306

375. Number of households and their property,

by property 306

376. Non-personal taxpayers by industry 307

377. Revenue from income and property

taxation 307

XVII. Forbruk.

378. Forbruksutgift pr. husholdning etter

vare- og tjenestegruppe 308

379. Forbruksutgift for husholdninger

med ulik total forbruksutgift etter

vare- og tjenestegruppe 309

380. Forbruksutgift pr. husholdning for

forskjellige husholdningstyper etter

vare- og tjenestegruppe 310

381. Andelen av husholdninger som har

fritidshus, bil og andre varige for

bruksvarer 310

382. Forbruksutgift for husholdninger

med forskjellig yrkesstatus for hovedinntektstaker

etter vare- og tjenestegruppe

311

383. Forbruksutgift pr. husholdning i forskjellige

handelsfelt og bostedsstrøk

etter vare- og tjenestegruppe 311

384. Utgift pr. måned for borteboende

ugifte elever og studenter i grupper

for skoleslag og lærested etter vareog

tjenestegruppe 312

XVII. Consumption.

378. Consumption expenditure per household

by commodity and service

group 308

379. Consumption expenditure for households

with different total consumption

expenditure by commodity and

service group 309

380. Consumption expenditure per household

for various types of households

by commodity and service group 310

381. Percentage of households having holiday

houses, car and other durable

consumer goods 310

382. Consumption expenditure for households

with various occupational status

of main income earner, by commodity

and service group 311

383. Consumption expenditure per household

in various trade regions and residential

areas, by commodity and

service group 311

384. Expenditure per month of unmarried

students not living with parents, in

groups for type of school and location

of school, by commodity and

service group 312


*17

Tabell

Side I Table

Page

XVIII. Boliger og boforhold.

XVIII. Dwellings and housing conditions.

385. Bosatte i privatboliger etter botetthet 313 385. Occupants of private dwellings by

density of occupation 313

386. Bosatte i privatboliger etter boligens 386. Occupants of private dwellings by

utstyr

313 equipment of the dwelling 313

387. Bebodde privatboliger etter hustype 314 387. Occupied private dwellings by type of

building 314

388. Bebodde privatboliger etter husets

byggeår

389. Husholdninger i forskjellige områder

etter boligens leieareal

390. Husholdninger av ulike typer etter

boligens leieareal pr. person

314

315

315

388. Occupied private dwellings by construction

period of the building

389. Households in different regions by

size of dwelling

390. Households of different types by

dwelling space per person

314

315

315

XIX. Sosiale forhold.

391. Folketrygden. Stønad under sykdom

og ved fødsel. Årlige utgifter

392. Folketrygden. Stønad under sykdom

og ved fødsel. Stønadstilfelle avsluttet,

med stønadsdager

393. Folketrygden. Attføringspengetilfelle

aysluttet

394. Folketrygden. Arbeidsløyse

395. Folketrygden. Stønadsmottakere og

ytelser

396. Folketrygden. Alderspensjon

397. Kommuner med tilleggsytelser til alderspensjoner

398. Folketrygden. Uførepensjon m.v. .

399. Kommuner med tillegsytelser til uførepensjon

400. Folketrygden. Pensjon og overgangsstønad

til etterlatte og ugifte mødre

401. Kommuner med tilleggsytelser til etterlatte

ektefeller som Far pensjon fra

folketrygden

402. Folketrygden. Barnepensjon

403. Barnetrygden. Stønadsmottakere og

barn

404. Folketrygden. Meldte yrkesskader etter

kjønn og næring

405. Aldershjem og aldershjemsavdelinger

ved kombinerte institusjoner

406. Sosialhjelp

407. Barnehjem

408. Barnevern. Nye tilfelle av barn under

vernetiltak

409. Barnevern. Barn under vernetiltak

410. Daginstitusjoner for barn

411. Adopterte

412. Sosial hjemmehjelp

413. Edruskapsnemndene

414. Edruskapsnemndene. Anmodninger

om inngrep

415. Edruskapsnemndene. Alkoholmisbrukere

behandlet

416. Edruskapsnemndene. Utgifter

417. Institusjoner for alkoholikere

XIX. Social conditions.

391. National insurance. Benefits during

316 sickness and childbirth. Yearly expenditure

316

392. National insurance. Allowances during

sickness and childbirth. Cases of

317 allowance terminated, with days of

allowance 317

393. National insurance. Cases of rehabi-

318 litation allowance discontinued 318

318 394. National insurance. Unemployment 318

395. National insurance. Allowance reci-

319 pients and payments 319

320 396. National insurance. Old age pension 320

397. Municipalities with supplementary

320 old age pensions 320

321 398. National insurance. Disablement

pension etc 321

399. Municipalities with supplementary

321 disablement pensions 321

400. National insurance. Survivors' bene-

322 fits and benefits to unmarried mothers

322

401. Municipalities with supplementary

widows' and mothers' pension 322

322

323 402. National insurance. Children's benefits

323

403. Family allowances. Allowance reci-

323 pients and children 323

404. National insurance. Reported inju-

324 ries by sex and industry 324

405. Old people's homes and old age de-

324 partments in combined institutions 324

325 406 Social care 325

325 407 Children's homes 325

408. Child welfare. New cases of children

326 placed under protection 326

326 409. Child welfare. Children under protection

326

327 410 Day care services for children 327

327 411 Adopted persons 327

327 412 Social home-help services 327

328 413 Temperance boards 328

414. Temperance boards. Requests for in-

328 tervention 328

415. Temperance boards. Alcoholics trea-

328 ted 328

329 416. Temperance boards. Expenditure 329

329 417 Institutions for alcoholics 329


*18

Tabell

418. Forbruk av brennevin, vin og øl

419. Forbruk av brennevin, vin og øl pr.

innbygger 15 år og over

420. Forbrukernes utgifter til brennevin,

vin og øl

421. Salgs- og skjenkesteder for brennevin,

vin og øl

422. Tid nyttet pr. person på forskjellige

ukedager til forskjellige aktiviteter .

423. Tid nyttet pr. person med og uten

yrke til forskjellige aktiviteter.

Gjennomsnitt for perioden mandagfredag

424. Tid nyttet pr. person til forskjellige

aktiviteter. Gjennomsnitt for alle dager

Side

329

330

330

330

331

331

332

Table

Page

418. Consumption of alcoholic beverages 329

419. Consumption of alcoholic beverages

per capita 15 years and over 330

420. Consumers' expenditure on alcoholic

beverages 330

421. Establishments licensed for sale of alcoholic

beverages 330

422. Time spent per person for different

days in the week for various activities 331

423. Time spent per person with and without

employment for various activities.

Average for the period Monday-Friday

331

424. Time spent per person on various activities.

Average for all days 332

XX. Rettsforhold.

425. Forbrytelser ferdig etterforsket av

politiet 333

426. Siktede for forbrytelser etterforsket

av politiet 334

427. Personer funnet skyldige i forbrytelser

334

428. Personer funnet skyldige i forbrytelser

etter reaksjonsform 334

429. Alkohollovforseelser 335

430. Personer registrert for drukkenskap 335

431. Veitrafikksaker 335

432. Domfelte og botlagte for forseelser 336

433. Nyinnsettinger i fengselsanstalter 336

434. Løslatte fra fengselsanstalter 336

435. Belegget i fengselsanstaltene 337

436. Tilbakefall i en 3-årsperiode blant

siktede for forbrytelser 337

437. Tvistemål avgjort ved rettene 338

438. Åpnede konkurser og akkordforhandlinger

339

439. Sluttede konkursbo og akkordforhandlingsbo

339

440. Utleggsforretninger og tvangsauksjoner

339

441. Overformynderier 340

442. Ektepakter 340

XX. Justice and crime.

425. Crimes investigated by the police .. 333

426. Persons charged with crimes investigated

by the police 334

427. Persons found guilty of crimes . 334

428. Persons found guilty of crimes by

type of sanction 334

429. Illegal distillation and sale of spirits,

smuggling etc 335

430. Persons registered for drunkenness 335

431 Traffic offences 335

432. Persons sentenced for misdemeanours

336

433. New imprisonments 336

434. Persons discharged from penal institutions

336

435. Population in penal institutions 337

436. Recidivism during a period of 3

years among persons charged with

crimes 337

437. Disputes dealt with by the courts 338

438. Bankruptcy proceedings and compositions

commenced 339

439. Bankruptcy proceedings and compositions

closed 339

440. Foreclosures and forced sales 339

441 Public trustee offices 340

442 Marriage settlements 340

XXI. Utdanning og forskning.

443. Personer 16 år og over etter høyeste

fullførte utdanning 341

444. Skoler, lærere og elever 342

445. Elever etter skoleslag og alder og i

prosent av registrert årskull 343

446. Elever etter klassetrinn, kjønn og fagfelt

344

447. Utdanning på barnetrinnet 345

448. Utdanning på ungdomstrinnet og

framhaldsskoleutdanning 345

449. Spesialskoleutdanning 345

XXI. Education and research.

443. Persons 16 years and over by highest

education completed 341

444 Schools, teachers and pupils 342

445. Pupils by type of school and age sand

as percentage of registered population

343

446. Pupils by grade, sex and field of study 344

447. Primary school, lower stage, education

345

448. Primary school, upper stage, and

continuation school education 345

449. Special education for the handicapped

345


*19

Tabell

Side

450. Elever som fikk realskole- og gymnasutdanning

346

451. Bestått examen artium eller eksamen

ved økonomisk gymnas 346

452. Videregående skoler 347

453. Universiteter og høgskoler 348

454. Personer som fullførte en utdanningsaktivitet

etter utdanningsnivå,

kjønn og fagfelt 349

455. Studietiltak med statstilskott arrangert

av folkeopplysningsorganisasjonene

350

456. Voksenopplæring i skoleverket 350

457. Universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Personale 351

458. Personer tildelt doktorgrad etter

kjønn, lærested, tittel og fagområde 352

459. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid

etter finansieringskilde og sektor

for utførelse 353

460. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid

etter utgiftstype og sektor for utførelse

353

461. Utgifter til forskning og utviklingsarbeid

etter sektor for utførelse og fagområde

354

462. Forskningspersonale og forskningsårsverk

etter sektor for utførelse 354

XXII. Kultur.

463. Spesialbibliotek 355

464. Folke- og skolebibliotek 358

465. Aviser 358

466. Utgitte skjønnlitterære verker 359

467. Utgitte bøker etter originalspråk og

emne 359

468. Utgitte bøker og småtrykk 359

469. Kinematografer 360

470. Kunstnerlønner og -stipendier 360

471. Radio og fjernsyn, gjennomsnittlig

lytter- og seertid 361

472. Radio og fjernsyn, lyttere og seere 361

473. Besøk i noen kulturinstitusjoner av

personer 15-79 år 362

474. Besøk ved religiose arrangementer av

personer 15-79 år 362

475. Bokmål og nynorsk 363

476. Norges Idrettsforbund. Lag og medlemmer

364

Table

Page

450. Pupils with secondary school education

346

451. Passed secondary schools, upper

stage, final examination 346

452. Upper secondary schools 347

453. Universities and colleges 348

454. Persons who completed an education

by educational level, sex and field of

study 349

455. State-subsidized study activities initiated

by the nation-wide popular organizations

350

456. Adult education initiated by the

schools 350

457. Universities and equivalent institutions

Personnel 351

458. Doctor's degrees, by sex, institution,

title and field 352

459. Expenditure on,research and experimental

development by source of

funds and sector of performance 353

460. Expenditure on research and experimental

development by kind of expenditure

and sector of performance 353

461. Expenditure on research and experimental

development by sector of performance

and field 354

462. Research personnel and man-years of

research by sector of performance . 354

XXII. Culture.

463 Specialized libraries 355

464 Public and school libraries 358

465 Newspapers 358

466 Works of fiction published 359

467. Book titles issued by original language

and category 359

468. Books and pamphlets published 359

469 Cinemas 360

470. Stipends and scholarships to artists 360

471. Radio and television, average time

spent listening and viewing 361

472. Radio and television, listeners and

viewers 361

473. Visits to various cultural institutions

by persons 15-79 years old 362

474. Visits to divine services and other religious

meetings by persons 15-79

years old 362

475. Use of official Norwegian languages

(«bokmål» and «nynorsk») 363

476. The Norwegian Confederation of

Sports. Associations and members . 364

XXIII. Ferie og friluftsliv.

477. Yrkesaktive personer i grupper for

yrke etter tallet på fridager siste år

478. Andelen av personer som var på ferietur

479. Andelen av personer på ferieturer i

forskjellige årstider

480. Personer, etter hvor mange ganger de

utøvde forskjellige friluftsliv-, idrettsog

mosjonsaktiviteter

481. Fritidshus etter type

364

365

365

366

367

XXIII. Holiday and out-of-door life.

477. Employed persons in groups for occupation,

by number of days off annually

478. Percentage of persons being on holiday

479. Percentage of persons on holidays at

different times of the year

480. Persons by annual frequency of participation

in outdoor life, sports and

exercises

481 Holiday houses by type

364

365

365

366

367


*20

Tabell

Side

482. Andelen av fritidshus som har bilvei

fram til huset, elektrisitet, innlagt

vann, avløp og bad 368

Table

Page

482. Percentage of holiday houses with

motor road up to the house, electricity,

piped water, discharge pipe and

bath 368

XXIV. Valg.

483. Stortingsvalg. Personer med stemmerett

og avgitte stemmer. Fylker . . 369

484. Stortingsvalg. Stemmer og representanter,

etter parti/valgliste. Fylker . . 370

485. Kommunestyrevalg. Personer med

stemmerett, avgitte stemmer og valgdeltaking

372

486. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget

1975. Valgdeltaking 372

487. Kommunestyrevalg. Stemmer og representanter

etter parti/valgliste . . 373

488. Fylkestingsvalget 1975. Stemmer og

representanter etter parti/valgliste . . 374

XXIV. Elections.

483. Parliamentary elections. Persons entitled

to vote and votes cast. Counties

369

484. Parliamentary elections. Votes and

representatives, by party/electoral

list. Counties 370

485. Municipal council elections. Persons

entitled to vote, votes cast and poll 372

486. County council elections and municipal

council elections , 1975. Poll ... 372

487. Municipal council election. Votes

and representatives by party/electoral

list 373

488. County council election 1975. Votes

and representatives by party/electoral

list 374

XXV. Svalbard.

489. Svalbard. Geografiske og meteorologiske

forhold, befolkning

490. Svalbard. Kulldriften

491. Svalbard. Post-, telegram- og telefontrafikk

489.

375

375 490.

491.

375 I

XXV. Svalbard.

Svalbard. Geography, climate and

population 375

Svalbard Coal mining 375

Svalbard. Postal, telegraph and telephone

services 375

XXVI. Internasjonale oversikter.

492. Areal, folkemengde og folketetthet 376 518. Registrerte skip på 100 br. tonn og

493. Folkemengden i de største byer . . 382 over

494. Folkemengden etter kjønn og alder 386 519. Registrerte skip på 100 br. tonn og

495. Yrkesbefolkningen etter næring . . 389 over etter størrelse

496. Giftermål, fødsler og dødsfall

497. Fruktbarheten etter morens alder.

390 520. Registrerte skip på 100 br.tonn og

over etter alder

Bruttoreproduksjonskvotienter . . 392 521. De nordiske lands handelsflåter.

498. Middellevetiden 393 522. Den utenrikske skipsfart

499. Døde pr. 1 000 innbyggere etter kjønn 523. Jernbanene

og alder 394 524. Automobiler

500. Døde pr. 100 000 innbyggere etter 525. Veitrafikkulykker i de nordiske land

dødsårsak 398 526. Personer innreist til det nordiske

501. Arbeidsløse 400 passområdet etter nasjonalitet ....

502. Netto og brutto nasjonalprodukt 401 527. Scandinavian Airlines System (SAS)

503. Utenriksregnskap 402 528. Flyselskapenes ruteflyging

504. Husdyrholdet 403 529. Postvesenet

505. Landareal, jordbruksareal og aN,ling 404 530. Telegraf- og telefonvesen

506. Fiskeriene 406 531. Statsgjelden

507. Hvalfangsten 407 532. Internasjonal likviditet

508. Produksjonsindeks for bergverks- 533. Dollarkurser

drift, industri og kraftforsyning . 408 534. Indekstall for kurser på industriak-

509. Produksjon av noen viktige varer .. 409 sjer

510. Produksjon av elektrisk energi . 418 535 .

Avkasting av statsobligasjoner

511. Boligbygging 418 536. Engrosprisindeks

512. Verdien av utenrikshandelen 419 537 .

Konsumprisindeks

513. Verdien av forskjellige lands innfør- 538. Forbruket av matvarer

sel etter land 420 539. Forbruket av avispapir

514. Frihandelsforbundets (EFTA's) han- 540. Forbruket av noen nytelsesmidler

del etter landområde

422 541. Offentlige utgifter til sosiale formål i

515. Fellesmarkedets (EF's) handel etter

de nordiske land

landområde

516. Volum- og prisindeks for innførselen 422 542. Universiteter og vitenskapelige høgskoler

i de nordiske land

og utforselen 422 543. Radio og fjernsyn

517. Innførsel og utførsel av noen viktige 544. Kinematografer

varer 423

Mål og vekt, side 453 Measures and weight, page 453.

430

431

431

432

433

434

435

436

437

437

438

439

440

441

442

443

443

443

444

445

446

447

448

449

450

452

452


Side

Administrative delinger 2

Adopsjoner 327

Agenturhandel 187, 188

Akkordforhandlingsbo 339

Aksjer, emisjoner 266

indeks 267, 443

Aksjeselskaper, skattelikn. .. 292

utbytte 266

Alder, folkem. . . 12-14, 386-388

Aldershjem 324

Alderspensjon 319, 320

Alkohol, drukkenskapsforseelser

335

forbruk 329, 330, 448

salgs- og skjenkesteder . ... 330

Alkoholikere,

kursteder 33, 328, 329

Alkoholprøver, bilførere . 215

Allmenninger 99

Allmennskoler, høgre 341-343, 346

Aluminium

produksjon 135, 417

utforsel 162

Anlegg, se bygg og anlegg

Apotek 35

Arbeidere, industri m.v. . 45, 46,

128, 130, 131, 372

i jordbruk 45, 46, 86

Arbeidsformidling 44, 50

Arbeidsgiversammenslutn 55, 56

Arbeidskonflikter 52

Arbeidskontorer, offentl. 44, 50

Arbeidskraft i jordbruket 86

Arbeidslønn, se lønninger

Arbeidsløyse 50, 400

-trygd 318

offentlige utgifter .... 237, 449

Arbeidsretten 338

Arbeidssøkere 46

Arbeidsiakersammenslutninger

54, 55

Areal, andre land 376-381

byer 8

fylkene 6, 7

skog 69, 97-100, 404

åker, eng .. 69, 70, 79-81, 404

Artium 346

Assuranse, se forsikring

Attføringssykehus 33

Auksjoner, tvangs- 339

Automobiler, i alt .. 206, 207, 435

avgifter 240

innf. og utforsel 158, 429

nyregistrerte 207

produksjon 417

rutebiltrafikk .... 206, 207, 212

ulykker .... 41, 213-215, 436

Avbetalingskontrakter 261

Av gifter 240

Aviser 358

Avispapir, forbruk 447

innf. og utførsel 161, 429

produksjon 133, 415

*21

Alfabetisk sakregister.

Side

Avling, hagebruket 88

jordbruket 87-89

Avvirking, skog 411

Balanse, kommuner 225

Balansekonto, staten ... 232, 233

Banker 244-252

Barn, daginstitusjoner 327

levendefødte .. 19, 20, 24, 25

390-392

i alt 386

Barnedødelighet . . 19, 20, 24, 26, 27

29-31, 37-41, 394-397

Barnehager, barnehjem 325-327

Barnepensjon 319, 323

Barnepleieskoler 347

Barneskoler 342-343, 345

Barnetall 23

Barnetrygd, -vern 323, 326

offentl. utgifter 237, 449

Bedrageri 333

Bedriftsskoler 347

Befolkning 5-16, 376-390

bevegelse 19-33, 381, 390-399

Bensin, avgift 240

forbruk 127, 210

innførsel,

utforsel 155, 160, 427, 428

lager 192

produksjon 414

Bergverksdrift, arb.loyse 50

folkemengde, arbeidere,

syssels. 16, 17, 45, 46, 123-131,

375, 389

lønninger 127-131

275-278, 375

nasjonalregnskap 59

produksjon, invest m.v .

58, 124, 125, 127-136, 138-141

375, 412-414

regnskapsstatistikk ... 123-126

skattytere, etterskottspliktige 307

Betalingsbalanse . . . . 63-66, 402

Biblioteker 355-358

Bikuber 70

Biler, se automobiler

Blindeskoler 345

Bo 339

Bokmål og nynorsk 363

Bokproduksjon 359

Boksamlinger, bibliotek 355-358

Boliger, bosatte i privat- 313, 314

Boligbankene 246

Boligbygging 148-152 418

Boligselskaper, skattelikn. .. 307

Boligutgifter, prisindeks . . . . 272

Bomull, innf., utførsel 154, 426

lager 192

produksjon 412

Branner, skog- og utmarks- . 104

Side

Brannforsikring . . . 254, 257, 258

Breer, de største 1

Brennevin, forbruk 329, 330, 448

innførsel 154

salgs- og skjenkesteder . . . 330

skatter 240

Brensel, forbruk .. 101, 127-129,

142, 143, 205

innf., utf. 154, 155, 160, 427, 428

lager 191, 192

prod. .. 101, 106, 375, 413, 414

Brenseloljer, se fyringsoljer

Brevpostsendinger . . . . 219, 220,

375, 439

Brukere 71

Brukstall 69-79, 84-86

Bruttofrakter, utenr.fart 63, 198

Bruttoinvestering,

elektrisitet 58, 142

industri . . . . 58, 127-129, 141

nasjonalregnsk. 57, 58, 61, 401

Bruttonasjonalprodukt 57, 59, 61

Brød, mjølk, etc., detaljpriser

og prisindeks 272, 273

Budsjett, stats- 234-240

Busser 206, 207, 208, 435

Byer, folketall . . 8-11, 382-385

Bygg og anlegg, arb.loyse .... 50

fortjen., ansatte 278, 279

nasjonalregnskap .. 57, 59, 61

sysselsetting .. 45, 46, 148, 149

Bygg, areal 69, 404

avling 87-89, 405

innførsel, utforsel 153, 423, 424

priser 268

Byggekostnadsindeks 270

Byggevirksomhet .. 148-152, 418

Byrettene, herredsrettene . . . . 338

Bytteforhold, utenr.handel . . 167

Bær, avkasting 78, 88

-busker 76, 77

Bøker 355-359

Bondenes inntekt og formue 92-95

Børskurser, aksjeindeks 267, 443

valuta 266, 443

Bøtestraff, -avsoning . . . 334-336

Båter, fiske- 110-113, 116, 120, 407

lyst-motor 199

se også skip

Cellulose, produksjon 133

utførsel 160

Daginstitusjoner for barn . . 327

Dagsaviser 358

Dampskip, se skip

Den Norske Turistforening . . 218

Detaljhandel, syssels. . . . . 45, 46


Side

etter handelsområde 188

etter fylke 188

månedsfortj. for ansatte • 283

Detaljomsetningsindeks 189

Detaljpriser 273

Diskonto 249

Dividende i aksjeselskap .. 266

Doktorgrad 352

Dollarkurser 266, 443

Domfelte 334-338

Domstoler 338

Drikkevarer, alkohol

forbruk 329, 330, 448

innførsel 154

produksjon 132, 410

salgs- og skjenkesteder ... . 330

skatter 240

Drukkenskapsforseelser 335

Drukninger 37-41

Dødfødte 19, 24

Dødsfall, dødelighet 19, 20, 26-30,

37-41, 390, 391, 394-399, 436

Dødsårsaker . . . 37-41, 398, 399

Døveskoler 345

Edruskapsnemnder .. . . 328, 329

EF, EFTA handel .. 172, 176, 422

EF, folkeavstemning 372

EFTA, EF, handel 172, 176, 422

Egg, forbruk 446

produksjon 89

Eggsamvirket 192

Eiendommer, bruk 69-74, 79

priser og salg 95, 96

Eiendomsskatt 291

Eksamen, artium 346

realskole 346

universiteter etc. ... 450, 451

Eksport og import 153-183, 419-429

nasjonalregnsk. 57, 61, 63, 402

Ektepakter 340

Ekteskap inngått 19-22, 390, 391

Elektrisitet, i industri .. 127, 128,

138, 140 , 142, 143

innførsel, utførsel .... 155, 160

installasjoner 145

investering 58, 142, 145

i transport 142, 205

lån 262, 263

priser 270

privat forbruk 142, 143

prod. .. 138, 140, 142, 143, 418

Elever 342-348

Elg, felte 104

Elvefiske 119

Elver, de lengste 1

vannkraft 143

Embetseksamen, medisinsk 36

Emigrasjon 31

Emisjoner, aksjer 262

obligasjoner 259, 260

Energi 147

Engareal 69

Engroshandel,

*22

Side

etter handelsområde 188

etter fylke 188

lager 191

månedsfortj. for ansatte 283

Engrosprisindeks 271, 444

Enketrygd 319, 322

Epidem. sykd. 34, 37-39, 398, 399

Erverv, yrke, befolkn. 16, 17, 389

Evneveike, skoler for 345

Fagforbund 53

arbeidsløyse 49

Fagskoler 343, 347, 348, 450, 451

Familier 18

Fanger, fengsler 336, 337

Farkoster, fiske og

fangst .. 110-113, 116, 120, 194

Farmasøyter 35

Farskapssaker 338

Fast dekke, veier med 212

Faste eiend., bruk .... 69-74, 79

priser og salg 95, 96

Felleskjøpene 192

Fellesmarkedet . . 172, 176, 422

Fengselsanstaltene 336, 337

Ferieturer 365

Ferjetrafikk 193

Ferrolegeringer, lager 192

produksjon 135, 416

utførsel 162

Fett og oljer, innførsel,

utførsel . 155, 160, 425, 426

prod 130-132, 414, 415

Film, kinoer 360, 452

Finanser, kommunale 225-229

291-303, 307

stats- 232-240, 291, 292

294-303, 307, 441

Finensieringsselskaper,

private 254

Finanstelling 264, 265

Fisk, fangst 114-120, 122, 406,407

innførsel, utførsel 153, 159, 423

priser 269, 273

Fiskarbanken 246

Fiske og fangst .... 114-120, 122,

406, 411

folkemengde,

sysselsetting 16

17, 44, 46, 113, 116, 120

lån 262, 263

nasjonalregnskap 58, 59

oppdrett 120

Fiskets totalregnskap 122

Fiske- og fangstskip 110-113, 116

120-122, 194,411

Fiskeprodukter, prod. .. 118, 132

utførsel 159

Fiskere 107-109,113, 116, 120, 121

Fiskeredskap 116

Fiskerfagskoler 347

Fiskeritelling 107-113

Fj el 1 topper 1

Fjernsyn 223, 224, 361, 452

produksjon av appar. . . .. 136

Side

Fjorder, de lengste 1

Fjørfe 70, 82, 83, 85, 403

Flateinnhold, se areal

Flesk, priser • 273

produksjon 89

Fly, antall og typer 216

innførsel 158

trafikk . 215, 216, 437, 438

Flyplasser 215

Flyttinger, innenlandske .. 32

til og fra Norge 31

Fløting, tømmer- 104

lønninger 104

Folkeboksamlinger 358

Folkeforsikring 256

Folkehøgskoler 342, 343

Folkemengdens bevegelse 19-32,

379, 390, 391, 394-399

Folkeopplysning og voksenopplæring

350

Folkeskolen, statsutgifter 236

Folketall, Norges ... 5-16, 374

fremmede lands 376-389

Folketannrøkt 43

Folketelling 5-8, 13

15-18, 313, 314, 341, 376-389

Folketrygd 230, 231, 237, 316-324

offentlige utgifter . . . . 237, 449

Forbruk, alkohol .. 329, 330, 448

avispapir 447

drivstoffer .. 122, 127, 128, 205

elektrisitet 127, 142, 143

147, 205

kunstgjødsel 89

matvarer etc. 446

nasjonalregnskap .. 57, 58, 61

nytelsesmidler .. 329, 330, 448

Forbruksforeninger 190

Forbruksutgifter, husholdningers

308-312

Forbrytelser . . 333, 334, 336, 337

Fordringer og gjeld i utlandet

264, 265

Foreningen til Ski-Idrettens

Fremme 218

Foreninger, arbeidsgiver- 55, 56

fag- 53

funksjonær- 54, 55

idretts- 218, 364

kreditt- 253

samvirke- 190, 192

skogeier- 192

Forgiftninger 40, 41

Fór, kraft-, se kraftfôr

Forliksråd 338

Fortis og kondemn. av skip . 197

Formue, bondenes 94, 95

skattelikning . . . . 291-301, 307

realkapital 67, 68

øking, nasjonalformue . . . . 60

Forretningsbanker 248-252

Forseelser 335, 336

Forsikring, privat- 255-257

skattytere, etterskottspliktige

307

sosiale trygder .. 316-324, 449


Side

Forskning, universiteter

etc. 348, 349, 351-354

Forsorgsstønad

offentlige utgifter .... 237, 449

Forstadsbaner 206

Fôrstoff, innf., utf. .... 153, 159

176-181

lager, indeks 191

produksjon 132

Forsvaret, offentlige

utgifter 234, 235

Forsørgertrygd for barn .... 323

Fosterhjem 326

Frakter i utenriksfart .. 63, 199

Fraktindeks og -rater 199

Framhaldsskoler 342, 345

Framskriving, folkemengde .. 14

Frihandelsforbund 172, 176, 422

Friluftsliv 366

Fritidshus 367, 368

Frukt, avling 88

innførsel 153

-trær 76, 77

Fruktbarheten i

ekteskapet

Funksjonærer

23-25, 392

45-48,

123-131, 375

arbeidsløyse 50

fortjeneste for ansatte 282-284

lønnsutgifter .... 123, 127-131

142

sammenslutninger .... 54, 55

Fylker, folketall .... 6, 7, 9-11

Fylkestingsvalg 372, 374

Fyringsoljer, innførsel

utforsel 155, 160, 428

lager 192

produksjon 414

Fødsler 19, 20, 24, 25, 390-392

Førerkort, inndradde 335

Førerprøver og førerkort

fornyelser av 208

Garn, innf., utførsel .... 156, 162

lager 192

produksjon 134, 415, 416

Gartnerier 75

Gartneri-, hagebruksskoler 347

Gass, innf., utførsel 155, 160, 161

produksjon 138-140, 414

Geistlige inndelinger 2

Geistligheten, offentlige

utgifter 234, 235

Geiter 70, 82-84, 403

Geografiske oppgaver 1

Giftermål 18-22, 390, 391

Gjeld, bøndenes 94, 95

ihendehaverobligasjoner,

i alt 259, 260

kommune- 225

stats- 233, 234, 237-239

og fordr. i utlandet 264, 265, 441

Gjensidig skadeforsikr.

254, 255, 257

Gjerdehold 91

*23

Side

Gjødn.stoffer, forbruk 89

innf, utforsel 154, 155, 160, 161,

176-181

lager 191

produksjon 133, 415

Godstransport, ferjer 193

fly 215, 216, 438

jernbane 203-205, 434

kystfart 193

Godstransport, rutebiler 212

skip 196

Grunnskolen 342-345

Gruvedrift, se bergverksdrift

Grøfting av skog 101

Grønnsaker,

innførsel 153

produksjon 88

Gull, beholdning 244, 442

produksjon 416

Gummi, innf., utf. 154, 160, 425, 426

produksjon 411

Gummivarer, innførsel,

utførsel 156, 161

produksjon 139

Gymnas 341-343, 346

Gymnastikkhøgskoler 450, 451

Gårdsbruk, se faste eiendom.

Hagebruk, avling 88

samvirke 192

telling 75-78

Hagebruks-, gartneriskoler .. 347

Handel, se varehandel

Handelsflåte 194-197, 430-432

opplagt tonnasje 197

Handelsgymnas, -skoler 346, 347

Handelshøyskolen . 348, 349, 350

4.50-451

Havnearbeidere, fortjen. 279

Havnevesen, off. utgifter 238

Havre, areal .... 69, 80, 81, 404

avling 87-89, 405

priser 268

Helsevesen og

dødsårsaker .. 33-41, 398, 399

off. utgifter 234, 236-237

Hermetikk, produksjon 132

utførsel 159

Herreder, folketall 9-11

Herreds- og byrettene 338

Hester 70, 82-85, 463

Hjemmebrenning 335

Hjemmehjelp, sosial 327

Hjemmesykepleie 327

Hjerte-karsykdommer

.... 38-40, 398, 399

Hogst, avvirking 101, 411

priser 269

Hospitaler, leger, etc. .... 33, 36

Hotelier 217

Husarbeid, syssels. 17

Husbank, Statens 246

Husdyr 70, 82-85, 403

forsikring 257

produksjon 89, 409

sykdommer 90

Side

Husholdninger

forbruksutgifter 308-311

inntekt 304-306

Husholdningstyper 304, 305

310, 315

Husmorvikarer 327

Husmødre 17

Husstellskoler 347

Hvalfangst, materiell

etc 122, 194, 407

produksjon, olje etc 414

skattytere, etterskottspliktige

307

Hvete, areal .... 69, 80, 81, 404

avling 87-89, 405

innførsel, utførsel .... 153, 423

priser 268

Hvetemjol, innf, utførsel 424

Hyrer på skip 280, 281

Høgre allmennskoler 341-343, 346

Høgskoler, universiteter 341-343,

348, 351, 450, 451, 452

Høns 70, 82-85, 403

Høstutbytte . . . . 87-89, 404, 405

Høyavling 87-89

Høyesterett 338

Håndverk og industri,

se industri

Håndverks- og kunstindustriskoler

347

Idrett, forbund og lag 364

Skiforeningen 218

Ihendehaverobligasjonsgjeld,

se gjeld

Import og

eksport . . . . 153-183, 419-429

nasj.regnskap 57, 61, 63, 402

Indekstall, aksjer 267, 443

byggekostnader 270

detaljomsetning 189

engrospriser 271

fiskepriser 269

frakter 199

industriprod. . . . . 138-140, 408

jordbrukspriser 268

konsumpriser 272, 445

lagerhold 191

utenrikshandel 164-167, 422

Indirekte skatter 240

Industri etc., arb.løyse 50

folkem., arb., syssels. .. 16, 17

45, 46, 123-131, 142, 375, 389

forskning og utviklingsarbeid

350

investering 58

127, 138, 140-142, 145

lager 129, 191, 192

lønn og fortjen. 275-277, 282

lønnsutgifter 127-131, 142

lån 262, 263

nasjonalregnskap 58, 59

produksjon 127-143, 375

408-418


Side

skattytere, etterskottspliktige

307

Industri-, heimeyrkeskoler 347

Industribanken 246

Industrielt rettsvern 138

Inndelinger, Norges 2

Inn- og utflytning, innen!. 32

til og fra utlandet 31

Innenriks handel 187, 188

Innenriks rutefart,

månedsfortjeneste 281

Innførsel og utførsel . 153-183

419-429

nasj. regnskap 57, 61, 63, 402

transportmåte 201

Innførsel til konsum, investering

og vareinnsats .. 168-171

Innkjøpssamvirke i landbr. 192

Innmarksareal . 69, 70, 404, 405

Innreiste utlendinger 218

Innsjøer, de største 1

Inntekt, Licondenes 94, 95

husholdninger .. 304, 305, 306

nasj.produkt .. 59, 60, 62, 401

skattelikning . . . . 291-303, 307

Inntekts- og formuesskatt

291-303, 307

Innvandring 31

Insolvens 339

Internasjonale tabeller .. 376-452

Investering 57, 58, 60, 61, 127-129

138, 140-142, 168-171, 401

Investeringsavgift, skog 102

Isbjørn, fangst 120

Jakt 104, 105

Jan Mayen 6

Jegere 105

Jern og andre metaller,

innførsel, utførsel 156, 153, 162

427, 429

lager 188, 191

produksjon 130, 131, 135, 412,

413, 416, 417

Jernbaner 203-206, 434

Jordbruk m.v. 69-96, 404, 405

arbeidsstyrke 86

arbeidsløyse 50

areal .. 69-74, 76-81, 404, 405

avling 87-89, 405

brukere 71

folkemengde 16, 17

husdyr 70, 82-85, 403

kraftfôr, gjødsel etc. 89

leie 72, 73

lønninger 274

lån 262, 263

maskiner etc 85

nasjonalregnskap 58, 59

regnskap 92, 93

samvirke 192

skoler 347, 348, 351, 352

sysselsetting 45, 46, 86

telling 69, 70, 72-74, 86

*24

Side

Jordbruksprodukter, forbruk

446, 448

innførsel, utførsel 153, 154

159-162, 423-426

priser, prisindeks 268, 269

272, 273

prod 87-89

404, 405, 409, 411, 412

Jordmødre 35

Kaffe, forbruk 448

innførsel, utforsel .... 153, 425

lager 192

priser 273

produksjon 410

Kaier 200

Kalorier, forbruk 446

Kapital, real- 67, 68

Kapitalforsikring 257

Kinematografer 360, 452

Kirker, etc., offentlige

utgifter .... 226-229, 234, 235

Kjøleskap, produksjon 135

Kjønn, befolkn. 12, 13, 386-388

Kjønnssykdommer 34, 38,

39, 398, 399

Kjøtt, forbruk 446

innf. utførsel .... 153, 159, 423

kontroll 90

priser 268, 273

produksjon 89, 409

Klima 3, 4, 375

Klinikker, sykehus 33

Klippfisk, lager 192

produksjon 118

utførsel 159

Klær, skotøy, 'innførsel, utførsel

158, 163

produksjon 130, 131, 134

Kokeriskip, hval- 194, 407

Kokk- og stuertskoler 347

Koks, innførsel 155

lager 192

priser 273

produksjon 414

Kolonialvarer, forbruk .. 446, 448

innførsel, utforsel .... 153, 159,

424, 425

lager 191, 192

priser, prisindeks 271-273

produksjon 409, 410

Kommunalbanken 246

Kommunale finanser 225-229

291-303, 307

kinematografer 360, 452

pensjoner, trygder 320-322, 325

skatter . 226-229, 291-303, 307

Kommunegjeld 225

Kommuner, folketall . 9-11

Kommunevalg 372-373

Konflikter, arbeids- 52

Konkurser 339

Konsum, se forbruk

Konsumprisindeks 272, 445

Kontorfunksjonærer,

Side

fortjeneste 282-284

Kontormaskiner, innførsel,

utførsel 157, 162

Kooperasjon 190, 192

Kopper, innf., utf. 157, 162, 429

produksjon 133, 416

Korn, areal 69, 80, 81, 404, 405

avling 87-89, 405

innførsel, utforsel .... 153, 159

423, 424

lager 191, 192

priser, prisindeks 268

tørking og lagring 86

Kraftfôr, forbruk 89

produksjon 132

Kraftforsyning, se elektr.

Kredittforeninger 253

Kredittmarked 240-267, 442, 443

Kreftdødelighet 37-39, 398, 399

Kremasjoner 28

Kriminalitet 333-337

Kringkasting 223, 224, 452

innførsel av mottakere .... 157

lisenser 224, 452

prod. av mottakere 136

stasjoner 221

Kull, forbruk 127, 205

innførsel, utførsel 155, 160, 372

425

lager 192

priser 273

produksjon 130, 131, 133, 139,

375, 413

Kultur 355-364

Kunstindustri- og handverksskoler

347

Kunstnerlønner, -stipend 360

Kuranstalter, alkohol .. 33, 329

tuberkulose 33

Kurser, aksjeindeks 443

valuta 443

Kvelstoffgjødning, forbruk 89

, produksjon 133, 415

utførsel 161

Kyr 70, 82-85

Kystfart 193

månedsfortjen., rutefart 281

Kystlengde 1

Kystradiostasjoner 221

Lag, idretts- 364

Lager, vare- 129, 191, 192

Lagerfunksjonærer, fortj. 282, 283

Lagmannsrettene 338

Laks- og sjøaurefiske 111

114, 115, 119

Landbruk, se jordbruk

Landbruksskoler 347, 348, 351, 352.

450, 451

Landegrensen 1

Landsorganisasjonen i Norge 53

Landsskogtakseringen 100

Laste- og lossearbeidere,

arbeidstid og fortjeneste 279


Side

Lastebiler 205-207, 210, 211, 435

innførsel, utførsel .... 157, 429

produksjon 417

transport 210, 211

Leger 35, 36

Leiligheter, boligbygg 151, 152, 418

Leirplasser, overnattinger ... 216

Lengde og bredde, Norges .. 1

Levekostnader, detaljpriser .. 273

konsumprisindeks . . .. 272, 445

Levekår 51

Levendefødte 19, 20, 24, 25,

390-392

Levetid, middel- .... 30, 31, 393

Levevei, befolkning 16, 17, 389

Likviditetstilførsel 267

Litteratur 358, 359

Livsforsikring 255-257

Loddefiske ... 114, 115, 117, 118

Lofotfisket 116

Lokomotiver 203

Losvesen, off. utgifter 238

Lotterier, avgiit 240

Luftfartforsikring 257

Lufttrafikk ... 215, 216, 437, 438

Lyst-motorbåter 199

Lyttere, radiolisenser 223, 224

361, 452

Lærere 289, 290, 342, 345

Lærerskoler 348

Lærlingeskoler 347

Lønninger, fortjeneste,

bankvirksomhet 284

forsikringsvirksomhet 284

funksjonærer 282-284

industri etc. .... 275-278, 282

jordbruk, gartnerier m.v. .. 274

komm. arb.takere 285

laste- og lossearbeidere 279

nasjonalregnskap 60

sjøtransport 280, 281

statens embets- og

tjenestemenn 286-288

skoleverket 289, 290

tømmerfløtere 104

varehandel 283

Lønnsutgifter,

funksjonærer 127-131

industri etc. 127-131, 142, 375

tømmerfløting 104

Lønnstakere, se arbeidere,

funksjonærer

Lånekassen for utdanning 246

Lån 262, 263

Mais, areal, avling 405

innførsel, utførsel .... 153, 424

Malmtrafikk, Ofotbanen 203

Malmutvinning, se bergverksdrift

Mannskap på skip 49

fortjeneste, hyrer .... 280, 281

mønstringer 49

*25

Side

Margarin, priser 273

produksjon 132, 410

utførsel 159

Maritime skoler 347

Maskiner, i jordbruket 86

innf., utførsel 157, 158, 162, 163

produksjon 135, 136

Maskininstallasjon 143

Maskinistskoler 347

Matvarer, se nærings- og

nytelsesmidler

Medisinalforhold 33-41, 398, 399

Meierier 137

Meierisamvirket 192

Meieriskoler 347

Menighetsfakultetet 348

Metaller, innførsel, utførsel 156,

157, 168, 176-181, 427, 429

lager 191, 192

produksjon 124, 125, 130, 131

135, 139, 412, 413, 416, 417-429

Meteorolog. forhold 3, 4, 375

Middellevetid 30, 31, 393

Militærvesen, utgifter 235

Mineraler, innførsel, utførsel

155, 161, 176-181, 427

prod. 130, 131, 133, 139,412-417

Mink 70

Mjøl, gryn etc., forbruk .... 446

innførsel, utførsel 423, 424

priser 273

produksjon 132

Mjølk, forbruk 137, .446

levering, produksjon 89

137, 409

priser, prisindeks 268, 272, 273

Mopeder 206, 207

Mord 37-40

Morstrygd 319, 322-323

offentlige utgifter 449

Motorbåter, fiske- 110, 113

lyst- 199

Motorer, innf., utførsel 157, 154,

162, 163

produksjon 135, 136

Motorkjøretøyer 206, 207, 212,

435, 436

se også automobiler

Motorskip, se skip

Motorsykler 206-208

innførsel 158

Motorvogner, jernbaner og

sporveier 203-206

Motorvognforsikring 257

Motorvognsaker 335

-ulykker 40, 41, 213-215, 398,

399, 436

Mottakerapparater, kringkasting,

innførsel

lisenser

produksjon

Møbler, etc., innførsel,

utførsel

produksjon

Monster

Mål og vekt

157

223, 224

136

158, 163

136, 139

138

453

Side

Nasjonalregnskap 57-68, 401, 402

Natureng 80, 81, 404

Naturgass, produksjon 414

Navigasjonsskoler 347

Nedbørhøyde 4, 375

Norges Bank 244, 245

Norges Brannkasse 258

- Handelshøyskole 348, 351, 352,

450, 451

- Idrettsforbund 364

- Kommunalbank 246

-Koop. Landsforening 190

- Land brukshøgskole

.. 348, 351, 352, 450, 451

- Lærerhøgskole 348, 352, 450, 451

-Postsparebank 245

- Tekniske Høgskole 348, 352,

450, 451

- Veterinærhøgskole 348, 351, 352

Norsk Arbeidsgiverforening 56

månedsfortjeneste for

funksjonærer i bedrifter 282

Norsk Rikskringkasting

223, 224, 361, 452

Næring, befolkning . 16, 17, 389

Nærings- og nytelsesmidler,

forbruk 446, 448

innførsel, utførsel 153, 154,

159, 176-181, 423-425

lager 191, 192

priser, prisindeks .... 268, 269,

271-273

produksjon 87-89, 92, 118. 130-

132, 137, 139, 404-407, 409-411

Nynorsk i statstjenesten og

folkeskolen 363

Obligasjoner, emisjon .. 259, 260

ihendehaver-, i alt . 259, 260

kommunegjeld 225

stats-, avkasting 443

statsgjeld 233, 234, 237-239, 441

Offend. finanser 225-243, 291-300,

307, 441

Oljeboring 148

nasjonalregnskap .. 57-59, 61

Oljer, forbruk ..... 127, 205

innførsel, utførsel 155, 160, 427

428

lager 191, 192

produksjon . 117, 118, 130-132

139, 414, 415

Oljevekster 79

Omsetningsavgifter 240

Opplegg, skips- 197

Ortopediske sykehus 33

Ost, innførsel, utførsel .. 159, 423

priser 269, 273

produksjon 137, 409

Overformynderier 340

Oversjøisk utvandring 31


Side

Papir, forbruk av avis- 447

innf., utførsel ... . 156, 161, 429

produksjon 133, 134, 139, 415

Papirmasse, innførsel,

utforsel 154, 160, 176-181, 426

produksjon

130, 131, 133, 134, 139, 411, 412

Pasienter, sykehus m.v. 33,

Passasjertransport, ferjer 193

Passasjertransport, fly 215, 216,

437, 438

jernbaner 203-205, 434

kystfart 193

rutebiler 206, 212

sporveier 206

Patenter 138

Pelsdyr 70

-samvirket 192

Penge- og kredittmarked

244-267, 442, 443

Pensjoner, alderstrygd .. 319, 320

offentlige utgifter .. . . 237, 449

Pensjonskasser og -fond,

private 258

Personbiler 206-210, 435

Petroleum, innførsel 155

produksjon 414

salg 146

Pleiehjem 33

Politiet, etterforskning .. 333, 334

statsutgifter 235

Politiske partier, valg . . 370, 371

373, 374

Postgiro 245, 248, 250, 252

Postsparebank 245, 252

Postverket .... 219, 220, 375, 439

Potetbrennerier 192

Poteter, areal .... 69, 79-81, 405

avling 87-89, 405

forbruk 446

priser, indeks.... 268, 272, 273

Potetmjølfabrikker 192

Prestegjeld 2

Priser, detalj- 273

elektrisitet 270

indeks, se indekstall

jord- og skogbruksprodukter

.. 268, 269, 271-273

jordeiendommer, tomter 96

meieriprodukter. . 269, 272, 273

støtte, off. utg 239

Privatbaner 205

Privatboliger, bosatte i.. 313, 314

Private finansieringsselskaper

254

pensjonskasser og -fond 258

Privatforsikring 255-258

Produksjon, elektrisitet 138,

140, 142, 143, 418

industri m.v. 127-141,

375, 408-418

jordbruk 87-89, 405, 409-412

Prognose, befolkning 14

Psykiatriske sykehus 33

Psykisk utviklingshemmede,

pleiehjem for 33

*26

Side

Radio, kringkasting 223, 224, 361,

452

innf. mottakerapparater 157

prod., mottakerapparater 136

stasjoner 221

Realkapital, nasj. regnskap 67, 68

Realkredittforeninger 253

Realskolen 342, 343, 346

Redskaper etc. i jordbruk . . . 86

fiske- 116

Regnskapsstatistikk, bergverksdrift

og industri 123-126

engroshandelsforetak 184-186

Reinsdyr, tamrein 70

villrein, felt 104

Reiseliv, hoteller 217

turisthytter etc 218

utlend. ankommet . . . . 218, 437

utreise 218

valutautgifter og -inntekter

63, 64, 218

se også samferdsel

Rekrutter, legemshøyde og

stridsdyktighet 42, 43

Religiose arrangementer . . . . 362

-formål, offentlige utgifter .. 228,

229, 234, 235

Renter og avdrag, offentlige

utgifter . ... 228, 229, 234, 239

Rentesats, diskonto 244

ihendehaveroblig.gjeld . . . 260

utlån etter 244, 253

Reproduksjonskvotienter 24, 392

Rettslige inndelinger 2

Rettsforhold 333-340

Rettsvern, industrielt 138

Rever, pelsdyr 70

Revmatiske sykehus 33

Rikskringkasting, Norsk .. . 223

224, 361, 452

Rikstelefon, -telegraf 222, 223, 440

Rotvekster, areal 69

produksjon 87-89

Rovviltpremier 104

Rug, areal 69, 404

avling 87-89, 405

innførsel, utførsel . . . 153, 424

priser 268

Rusdrikk, se drikkevarer

Rusdrikkforseelser 335

Rutebiler, busser 206, 207, 212, 435

Ruteflyging 216, 437, 438

Røyketobakk, prod 124, 125,

130-132, 139, 411

Råjern, produksjon 135, 416

utførsel 162

Råolje, innf., utforsel .. 155, 427

produksjon 414

Salgs- og skjenkesteder for

brennevin, vin og øl 330

Salgssamvirke i landbruk . . . . 192

Saltet sild og fisk, prod. 116-118

utførsel 159

Side

Samferdsel 193, 200-224,430-440

folkemengde, arbeidere,

sysselsetting .. 16, 17, 45, 46,

204, 206, 219, 221, 224

nasjonalregnskap 58, 59

skattytere, etterskottspliktige

307

Samvirkelag 190, 192

Sanatorier, tuberkulose- .... 33

SAS 437

Sauer 70, 82-85, 403

Seddelomløp 244

Sedelighetsforbrytelser 333

Seifisket 114, 115, 118

Selfangst 120

Selvmord 38-40, 398, 399

Sendetid, radio og fjernsyn .. 224

Separasjoner 22

Separasjonssaker 338

Sigaretter, sigarer, produksjon

132, 410, 411

Sikring, forvaring . 334, 336, 337

Sild, fiske . . . . 114, 115, 117, 118

406, 407

priser 269, 273

utf6rsél 159

Sildolje, -mjøl, produksjon 117

118, 132

innførsel, utførsel .... 153, 160

Sinnssyke, -hus 33

Sivile inndelinger 2

Sivilforsvaret, statsutgifter 235

Sivilsaker 338

Sjokolade, priser 273

produksjon 132

Sjoaurefiske .. 111, 114, 115, 119

Sjøfart, se sjøtransport

Sjømannsskoler 347

Sjømannsskatt 291

Sjømenn 49

fortjenester, hyrer .. . . 280, 281

mønstringer 49

Sjøtransport .. 193, 199, 430-433

bruttofrakter 63, 198

folkemengde, syssels. 16, 17, 49

fraktindeks 199

handelsflåte 194-197, 430-432

lån 262, 263

nasjonalregnskap 58, 59

skattytere, etterskottspliktige

307

ulykker 199

Skadeforsikring 255, 257

Skadeverk 333

Skattefri banksparing 253

Skattelikning 291-303, 307

Skatter, kommunale .... 226-229

242, 243, 291-303, 307

nasjonalregnskap 59, 62

stats- 234, 240, 242, 243

291, 292, 294-303, 307

Skattesaker 338

Skattytere 291-303, 307

etterskottspliktige 307

personlige 294-303

Skiftevesen 339, 340


Side

Skiforbund, -foreninger 218, 364

Skillemynt 244, 267

Skilsmisser 19, 20, 22

Skilsmissesaker 338

Skip, fiske- og fangst- .. 110-113

116, 120-122, 194

handelsflåte .... 194-197, 432

hvalkokerier 190, 407

innførsel, utførsel 63, 158

163, 197

lyst-motorbåter 199

opplagte 197

Skip, bygd, sjøsatt 136, 197, 417

Skipsfart, se sjøtransport

Skipsfrakter, indeks 199

Skipshypotekforeninger •253

Skipsmannskap, se sjømenn

Skipsopplegg 197

Skjenkesteder for brennevin,

vin og øl 330

Skjenkningsavgift 240

Skjønnlitteratur 359

Skogbranner 104

Skogbruket 97-104, 106

areal 69, 97-100, 404

avvirking 101, 411

driftskostnader i 103

folkemengde, syssels. 16, 17

45, 46

nasjonalregnskap 58, 59

telling 97-99

totalregnskap 106

Skogeierforeninger 192

Skogkultur, -reising 101

avgift 102

Skogsveier, nybygde 102

Skogtaksering 100

Skoleboksamlinger 358

Skoler 341-343, 345-348

351, 450, 451

Skotøy, innf., utførsel .. 158, 163

produksjon 124, 125, 130,

131, 134

Skreifisket 114-116, 118

Skyldmark, gj.snittspriser .... 96

Slakt, kontroll 90

kjøttproduksjon 89, 409

Slakterisamvirket 192

Smugling 335

Smør, innf., utførsel 153, 159

priser 269, 273

produksjon 137, 409

Småbarnstuer 327

Småhvalfangst 122

Småviltjakt 105

Sosial hjelp 325

Sosial trygd 316-324

offentlige utgifter 230, 231,

237, 242, 243, 449

Sosiale forhold 316-329

Sosialskoler 348

Sparebanker 245, 248-249

Spekk, produksjon .... 120, 122

Spesialskoler 345

Spinnestoffer, innførsel, utførsel

. . . . 156, 162, 176-181,

*27

Side

426, 427

produksjon 89, 412

Sport, Norges Idrettsforb 364

Skiforeningen 218

Sporveier, forstadsbaner 206

Sprit, se brennevin

Statens embets- og

tjenestemenn 47, 48

- fiskerfagskoler 347

- Husbank 246

Statsbanene 203-205

Statsbankene 246, 247

Statsfinanser 232-240, 291, 292

294-303, 307

Statsgjeld 233, 441

Statsobligasjoner 232

233, 259, 260

utbytte 443

Statsskatt .... 234-240, 291, 292,

294-303, 307

Statsskoger, -allmenninger 99

Stempelavgift 240

Stipendier 360

Storfe 70, 82-85, 403

Stortingsvalg 369-371

Storvilt og rovvilt 104

Studerende, universiteter og

høgskoler 348, 450, 451

Studietiltak med statstilskott 350

Stuert- og kokkskoler 347

Stål, innførsel, utforsel 156, 162

produksjon 124, 125, 130, 131,

132, 416

Subsidier, prisstøtte 239

Sukker, forbruk 446

innførsel, utførsel 153, 159,

424, 425

lager 192

priser 273

produksjon 405, 409

Sunnhetstilstand, dødsårsaker

33-35, 37-41, 398, 399

Svalbard 6, 372

Svangerskapsavbrott 35

Svin 70, 82-85, 403

Svovelkis, lager 192

produksjon 133, 412

utførsel 160

Sykdommer, sykehus ... 33-40

Sykehjem 33

Sykepleie, hjemme- 327

Sykepleiere 35

Sykepleieskoler 347, 348

Syketrygd 316-318

offentlige utgifter 237, 449

Sykler, motor- 206-208

innførsel 158

Sysselsetting, fiske og fangst 16,

17, 45, 46, 107-109, 112,

113, 116, 120

industri m v 16,

17, 45, 46, 123-131, 389

jordbruk etc 16

17, 45, 46, 86

lønnstakere 45-48

samferdsel 16, 17

Side

204, 206, 219, 221, 224, 389

selvstendige yrkesutøvere 46

varehandel 16

17, 45, 46, 187, 188

Særeie 340

Taksering av skog 100

Tamrein 70

Tannleger 35

Tannrøkt 43

Te, forbruk 448

innførsel, utforsel 425

produksjon 410

Tekniske skoler . ... 348, 351, 352

450, 451

Tekstil- og bekledningsvarer,

detaljomsetningsindeks 189

innførsel, utførsel 156

158, 162, 163

produksjon 124, 125, 130,

131, 134

Telefon, telegrammer 221-223,

375, 440

Telekommunikasjonsapparater,

innf. ? utførsel .. 157, 163

produksjon 136

Teleks 222

Televisjon .... 223, 224, 361, 452

prod av apparater 136

Temperaturforhold .. 3, 4, 375

Tettbygde strøk 6-8

Tidsnytting 331, 332

Tilbakefall blant siktede for

forbrytelser 337

Tjenestyting,

folkemengde, sysselsetting 16

17, 45, 46, 389

nasjonalregnskap 58, 59

Tobakk, forbruk 448

innførsel, utforsel 154, 159, 425

lager 191, 192

prod 124, 125

130-132, 139, 410, 411

skatter 240

Toll 153, 182, 183, 240

Tomtepriser 96

Tonnasje, fiske- og fangstskip

112, 194

handelsflåte 194-197, 430-432

hvalkokeriskip 407

Torsk, fiske 114-116, 118

Totalisatorav gift 240

Trafikkulykker 37-41

213-215, 398, 399, 436

Traktorer o.l. i jordbruk .... 86

innførsel 157

registrerte 207

Tran, produksjon 118

utførsel 160

Transport, se samferdsel

Transportforsikring 257

Transportmidler, innførsel og

utførsel 158, 163, 165, 167, 429

produksjon 136, 417


Side

Tremasse, produksjon 133

utførsel 160

Trevirke, avvirking ....

innf., utførsel ... 154,

priser

101,

160,

269,

411

427

273

Trossamfunn 15

Trygdeforvaltningen,

inntekter og utgifter .. 230, 231

Trygder, sosiale 316-324

Tuberkulose 34, 38, 39, 398, 399

Turister, utlendinger

ankommet 218, 365,

inntekt av utenlandske ....

reisevaluta 218

Turisthoteller 217

Turistforeningen 218

Turisthytter 218

Tvangsauksjoner 339

Tvillinger født 24

Tvistemål 338

Tyverier 333

Tømmerfløting 104

lønninger 104

437

63

Tømmerhogst, avvirk. 101, 411

tømmerpriser

269

Tørrfisk, produksjon 118

utførsel 159

Uføretrygd

319, 321

offentlige utgifter 237, 449

Ull, innf., utførsel . 154, 156, 162

426

lager 192

produksjon 89, 412

Ulykker 37-41,

199, 213-215, 398, 399, 436

Ulykkesforsikring 257

offentlige utgifter 237, 449

Underslag 333

offentlige utgifter 226-229

234-236

Ungdomsfengsel .. 334, 336, 337

Ungdomsherberger 218

Ungdomskriminalitet .. 333, 334

336, 337

*28

Side

Ungdomsskoler .... 341 343, 345

Universiteter 341-343

348, 351-354, 450, 451

Universitetsbibliotek 355

Utbytte, aksjer, oblig. 264-266

Utdanning, skoler 341-342,

450, 451

Utenriksfart,

bruttofrakter 63, 198

månedsfortjeneste, sjøfolk 280

skip i 433

Utenrikshandel 153-183, 419-429

nasjonalregnskap 57, 61, 63, 64

Utenriksregnskap .. 63 66, 402

Utførsel, se utenrikshandel

Utleggsforretninger 339

Utlendinger, innreiste .. 218, 437

Utvandring 31

Utviklingsarbeid 353, 354

Utviklingshjelp 241

Valg 369-374

Valutakurser 266, 443

Vannfall, de høyeste 1

Vannkraft 143, 144

Varehandel

detaljomsetningsindeks .... 189

etter næringsgruppe 187

lager 191, 192

lån 262, 263

månedsfortjen for ansatte 283

nasjonalregnskap 59, 63

regnskapsstatistikk .. 184-186

samvirke 190, 192

skattytere, etterskottspliktige

307

sysselsetting.... 16, 17, 45, 46

utenrikshandel 153-183, 419-429

Vareinnsats, innførsel til 168-171

Varemerker 138

Varevogner 206, 207

Vassdrag, lengste 1

Vannkraft 143, 144

Side

Ved, avvirking 101

priser 269, 273

Veier, offentlige 212

skogs-, nybygde 102

Veitrafikkulykker 37-41

213-215, 436

Vekt og mål 451

Verdipapirer, se aksjer,

obligasjoner

Verkstedskoler 347

Vernepliktige, legemshøyde

og stridsdyktighet .... 42, 43

Veterinærhøgskolen 348, 351, 352

Vielser 19-22, 390, 391

Villrein, felt 104

Vilt, rovviltpremier 104

Vin, forbruk 329, 330, 448

innførsel 154

produksjon 410

salgs- og skjenkesteder 330

skatter 240

Vitenskapelige institusjoner,

universiteter .... 341-343, 348

351-354, 450, 451

Voksenopplæring

og folkeopplysning 350

Voldsforbrytelser 333

Vårtorskfisket i Finnmark . 116

Yrke, befolkning ... 16, 17, 389

Yrkeskvinner 17

Yrkesutøvere, selvstendige,

sysselsatte 46

Yrkesskadetrygd 324

Yrkesskoler 342, 343, 347

Yrkesulykker, dødsfall 41

Økonomisk gymnas 346

01, forbruk 329, 330, 448

produksjon 132, 410

salgs- og skjenkesteder .... 330

skatter 240

Øyer, største bebodde 1

Åkerareal 69, 80, 81, 404


Page

Abortions, legal 35

Accident insurance 257

Accident, injuries 40, 41, 213-215

Accounts, agriculture . .. 92, 93

national 57-68

Administrative divisions .. . 2

Adopted persons 327

Adult education 350

Age, population 12-14

Agricultural College 348, 351, 352

Agricultural schools, other .. 347

Agriculture 69-96

accounts 92, 93

area 69-74, 76-81

census 69, 70, 72-74, 86

co-operatives 192

employment 45, 46, 86

feeds, fertilizers 89

labour force 86

livestock 70, 82-85

livestock products 89

machinery 86

national accounts . . . . 58, 59

prices 268, 269, 272, 273

production 87-89

unemployment 50

wages 274

Aircraft, air traffic 215-216

Alcohol tests 215

Alcoholic beverages

consumption 329, 330

imports 154

licences 330

taxes 240

Alcoholic, establishments . . . 33

institutions 329

Applied arts' schools 347

Apprenticeship schools 347

Area, agricultural 69-74, 76-81

by counties 6, 7

forests 69, 97-100

towns 8

Artists, stipends 360

Assets, foreign 264, 265

Associations, employers' 55, 56

salaried employees . . . . 54, 55

' sports 218, 364

trade unions 53

wage earners 54, 55

Auctions, forced 339

Automobiles, total 206-210

buses 206, 207, 212

imports 158

Automobiles, traffic,

scheduled 206, 212

Automobile accidents 41, 213-215

Aviation, civil 215, 216

N ote: 'Excl. international tables.

*29

Alphabetical index'.

Page

Balance, intern, payments 63-66

Balance sheet, central

government 232, 233

municipalities 225

Bank of Norway 244, 245

Banks, commercial 248, 249, 251,

252

savings 244, 249-252

state 246, 247

Bankruptcy proceedings . . . . 339

Barley, area 69

imports 153

prices 268

production 80, 81, 87

Bearer bonds, see bonds

Beef, prices 268, 273

production 89

Beer, consumption .. 329, 330

licences for serving 330

production 129

taxes 240

Benefits, children's 319, 323

survivors' 319, 322

unmarried mothers' 319, 322

Berries 78

Berry-bearing shrubs 76, 77

Beverages, see alcoholic

beverages

Births, live 19, 20, 24, 25

Blind, schools for the 345

Bonds, bearer, total 259, 260

central government 232,

233, 259, 260

issues 259, 260

municipal 225, 259, 260

Books 355-359

Broadcasting 223, 224, 361

Budget, centr. government 234-243,

291, 292, 307

Building construction . 148-152

Building costs, index 270

Buses 206, 207, 212

Butter, exports 159

prices 269, 273

production 137

Cabins, tourist

Camping sites, nights on

Cancer mortality

Canned goods, exports

production

Capital formation

218

216

37-39

159

129

57,

58, 61, 127, 141, 145

Capital, real 67, 68

Cars, private 206-210

Catcher boats 110-113

116, 120, 122, 194

Cattle 70, 82-85

diseases 90

Causes of death 37-41

Census of agriculture 69,

70, 72-74, 86

-fisheries

-forestry

-horticulture

-population . . .

Central government,

employees

finances

5-8,

Page

107-113

97-99

75-78

13, 15-17

47, 48

232-243,

291, 292, 294-303, 307

loans 225

taxes 234, 240, 242, 243,

291, 292, 294-303, 307

Cereals, see grains

Cheese, exports 159

prices 269, 273

production 137

Child nursing schools 347

Child welfare 326

Children, born 19, 20, 24, 25

homes 325

Church of Norway

public expénd. 226-229, 234, 235

Cigars, cigarettes, prod. . . . 132

Cinemas 360

Cities, towns, population 6-11

Civil defence, public expend. 235

Civil divisions 2

Civil justice 338, 339

Climate 3, 4, 372

Clinics, hospitals 33

Clothing, imp., exports 158, 163

production 130, 131, 134

Coal, consumption . . . . 127, 205

imports, exports 155, 160, 375

prices 273

production 130, 131, 133, 139,

375

stocks 192

Coast line 1

Coasting trade 193

Cod fisheries 114-116, 118

Coffee, imports 153

prices 273

stocks 192

Coke, imports 155

prices 273

stocks 192

Commerce, see trade

Commercial banks 248,

249, 251, 252

Commercial schools 347

Communications, see transp.

Companies, joint-stock,

dividends 266

taxation 292

Compositions, opened, closed 339

Concilations councils 338

Conscripts 42, 43

Construction, building . 148-152

earnings 278, 279

employment 45, 46

national accounts .. 57-59, 61

Consumer price index 272


Page

Consumers' co-operatives . . . . 190

Consumption, alcohol 329, 330

electricity 127, 128, 142, 143, 205

expenditure of

households 308-312

feeds, fertilizers 89

fuels, oils etc. 127, 128, 147, 201

national accounts .. 57, 58, 61

Continuation schools .. 342, 345

Convictions 334-338

Cooks' schools 347

Co-operatives 190, 192

Cost of living, index 272

retail prices 273

Cotton, imports 154

stocks 192

Counterfeiting 333

Counties, population .. 6, 7, 9-11

Courts 338

Credit market 244-267

Cremations 28

Crew on vessels 49

earnings 280, 281

signed on an off 49

Crimes 333, 334, 336, 337

Crops, area 69, 80, 81

yield 88, 89

Culture 355-364

Currency notes 244

Customs receipts . 153, 182, 240

Cycles, motor 206, 207

imports 158

Dairies 137

co-operatives 192

Damages of fire 104

Damages, offences 333

Day nurseries 327

Deaths, death rates 19„

20, 26-30, 37-41

causes of death 37-41

Debt, bearer bonds .... 255, 256,

259, 260

central government 233

foreign 264, 265

loans by industry . . . 262, 263

municipal 225

Dentists 35

Dental treatment, public . . . 43

Designs 138

Development, expenditure 353, 354

Development aid 241

Disablement pensions .. 319, 321

Discount rate 249

Diseases 34, 37-40

Disputes, by the courts 338

Distillation, illegal 335

Ditching, forestry 101

Dividends 266

Divine services 362

Divorces 18, 19, 22

Doctors, physicians 35, 36

degrees 352

*30

Page

Domestic animals .... 70, 82-85

Domestic service. . 16, 17, 45, 46

Drainage, forestry 101

Drivers licences, renewed . . . 206

Drunkenness 335

Dwellings 313, 314

construction 151, 152

Earnings, see wages, etc.

Education . . . . 341-343, 345-346

public expenditure 226-229,

234-235

EC, EFTA 172, 176

EC-referendum 372

EFTA, EC 172, 176

Eggs, production 89

Elections 369-374

Electricity, consumption 127, 128,

142, 143, 147, 205

imports, exports 155, 160

installations 145

prices 270

production .. 138-140, 142, 143

Embezzlement 338

Emigration 31

Emissions, see issues

Employees, salaried 45-48

123, 127-131, 142

associations 54, 55

earnings, salaries . . . 282-284

salaries paid . 123, 126-130, 142

Employers' associations 55, 56

Employment 16, 17, 45-49,

86, 113, 116, 120, 123,

126-131, 219, 221, 375

Energy, electric, see electr.

Epidemic diseases 34, 37-39

Exchange, labour 44, 49

Exchange rates, foreign 266

Excises 240

Expectation of life 30, 31

Exports and imports . . . . 153-183

national accounts .. 57, 61, 63

Families 18

Family allowances 237, 323

Farm land 69, 70, 80, 81

Farms 70, 72, 73

Farmers 86

Feeds, imports, exports 153, 159,

164, 166, 176-181

production 130, 132, 137

sales 192

Fences 91

Ferries 193

Fertility rates 24

Fertilizers, consumption . . . 89

imports, exports 154, 155, 160,

161, 164, 166, 176-181

production 133

Finance, public 225-243

291-303, 307

Finnmark young cod 114-116, 118

Page

Fire, insurance 257, 258

Fires, forests 104

Firewood, cut 101

prices 269

Fish, co-op., associations

imports, exports 153, 159, 162,

176, 181

landings 114-121

rearing of 120

Fishermen 107-109, 113, 116, 121

Fishermen's schools 347

Fishery products 118, 132

Fishing, whaling etc. 114-120, 122

Fishing vessels 110-113

116, 120-122, 194

gear 116

Fjords, the largest 1

Fleet, merchant 194-197

whaling 122

Floating of timber 104

Flour, prices 273

production 132

Folk high schools 342, 343

Food, imports, exports 153, 159,

164, 166, 176-181

prices, price index . . . 268, 269,

271-273

production 87-89

114-119, 130, 132, 137

Footwear, imp., exports 158, 163

production 130, 134

Foreclosures 339

Foreign debt, assets . .. . 259, 260

trade . . 57, 61, 63, 64, 153-183

travel and visitors 218

Forests, area 69, 97-100

aggregate account 106

appraisement 100

fires 104

roads, completed 102

sivilculture 101

Forestry working costs 103

Forgery, fraud 333

Freight earnings, shipping 63, 198

index 199

Frontier land 1

Fruit, imports 153

production 88

trees 76, 77

Fuel, consumption 101,

127, 128, 142, 143, 205

imports, exports 154, 155, 160

production 139

stocks 191, 192

Fuel oils, imp., exports 155, 160

stocks 191

Fur animals 70

Game, felled 104-105

Gas, imports, exports 155, 160, 161

production 138, 140

Gasoline, see petrol

Geography 1, 375

Glaciers, the largest 1

Goats 72, 82-84


Page

Gold stock 244

Government, see central

government and munic.

Grains, area 69, 80, 81

drying and storage 86

imports, exports 153, 159

prices, price index 268

production 87-89

stocks 191

Grazing 91

Greenhouses 75

Groceries, imports, exports 153,

159, 164-167

prices, price index . . . . 272, 273

Gross fixed capital formation 57,

58, 61, 128, 138, 140, 142

Gross freight earnings . . 63, 198

Gymnasiums, secondary

schools 341-343, 346

Handicapped children,

schools 345

Handicraft schools 347

Hay, prod. 87-89

Health conditions 33-41

institutions 33

insurance 237, 316-318

Heart diseases 38-40

Herring, exports 159

landings .... 114-115, 117, 118

Highways, public roads . . . . 212

Hire purchase, contracts . . . . 261

Holders, source of livelihood 71

Holders' income, property 94, 95

Holdings 69-77, 79, 84-86

rented 72, 73

Holiday, people on 365

Holiday houses 367, 368

Home distillation 335

Home-help service, nursing . 327

Homicides 37-40

Horses 70, 82-85

Horticulture, production . . . . 88

census 75-78

Hospitals, clinics 33

Hostels, youth 218

Hotels 217

Households consumption

expenditure 308-311

income 304-306

Housing condtions 315

Housekeeping schools 347

Housewives 17

Housing

dwelling construction . . 152

Housing Bank 246

Hunting 104, 105

Immigration 31

Imports and exports . . . . 153-183

national accounts .. 57, 61, 63

Imports for consumption,

fixed capital formation

and input 168-171

Imprisonment . . . . 334, 336, 337

Income, assessed 291-307

*31

Page

holders' 92-95

national product .. 59, 60, 62

Index numbers, building costs 270

consumer prices 272

external trade 164-167

industr. production 138-140

retail trade 189

share prices 267

shipping freights 198

wholesale prices 271

Industry, national accounts

by 58, 59

population by 16, 17

Infant mortality 24,

26, 27, 29, 30, 37-41

Insurance, private 255-258

social .. 230, 231, 237, 316-324

Interest rates, bearer bonds .. 260

loans by 247, 253

Internal migration 32

Internal trade,

by industry group 187

International payments,

balance 63-66

Investments 57,

58, 61, 127, 138, 140-142

Iron, se metals

Issues, bonds 259, 260

shares 266

Joint-stock companies,

dividends 266

taxation 292

Justice and crime 333-340

Juvenile criminality 333, 334,

336, 337

Klipfish, exports 159

production 118

stocks 192

Labour conflicts

court

exchange

force

Labourers, see workers

Lakes, the largest

Land frontier

Languages, official

Larceny

Letter mail

Liabilities, foreign

Libel

Libraries

52

338

44, 50

86

1

1

363

333

219, 220

259, 260

333

355-358

Licences, serving of alcohol . 330

radio, television 224

Life tables 30, 31

Liquidity supply 267

Liquors, see alcohol beverages

Listeners, radio licences . . . . 224

Literature 358, 359

Livestock 70, 82-85

insurance 257

products 89

Living costs, index 272

Page

Loan associations 253

Loans, see debt

Local governm., see municip.

Longshoremen, earnings . . . . 279

Lorries 206, 207

Lumberjacks, wages 104

Machinery, agriculture 86

imports, exports 157, 158,

162, 163

Machinery, installed 143

production 135, 136

Mail, postal service 219

Maize, imports 153

Manufacturing and mining,

employment 16,

17, 45, 46, 127, 128, 130, 375

fixed capital formation 58, 127,

128, 138, 140-142

national accounts . . . . 58, 59

prod. . . 124-136, 138-140,

143, 375

salaries, wages 127-128, 142, 375

statistics of accounts . . 123-126

non-personal taxpayers . . . 292

Margarine, exports 159

prices 273

production 132

Maritime schools 347

Marriage settlements 340

Marriages contracted . . . . 19-22

Maternity pensions 319, 322, 323

Measures and weight 453

Meat, imports, exports . . 153, 159

inspection 90

prices 273

production 89

Medical institutions etc. . . . 33

Mental diseases, hospitals . 33

Mentally deficient, homes for 33

Merchant fleet 194-197

Metals, imports, exports 157,162,

164, 165, 167

production 124, 125, 130, 131,

135

stocks 191, 192

Meteorology 3, 4, 375

Midwives 35

Migration 32

Milk, consumption 137

delivery, prod 89, 137

prices, price index 268, 273

Minerals, see ores, minerals

Mining, see manufacturing

Misdemeanours 336

Money, credit market .. 244-267

Mortality 26-30, 37-41

Motor spirits, see petrol

Motor vehicles, rail . . . . 203-206

Motor vehicles, road 206, 207, 212

accidents 41, 213-215

imports 158

traffic offences 335

Mountain Touring Club . . . 218

Mountains 1

Municipal Bank 246


Page

Municipalities, debt 225

elections 372-373

finances 225-229

population 9-11

social pensions 320-322

National accounts 57-68

National insurance 230, 231, 237,

316-324

Navigation schools 347

Newspapers 358

Newsprint, exports 161

production 133

Notes in circulation 244

Nursery schools 327

Nurses 35

Nursing, home-help service 327

Nursing homes 33

Nursing schools 347

Oats, area 69, 80, 81

prices 268

production 87-89

Occupation, population 16, 17

Occupational accidents 41

Offences 333-337

Office employees, earnings .. 283

Oil well drilling 148

national accounts .. 57-59, 61

Oils, consumption 127, 205

imports, exports 155, 160

production . . 117, 118, 130, 132

stocks 191, 192

Old age pensioners . . . 319, 320

centr. governm. expend. .. 237

Old people's homes 324

Ores and minerals, imports,

exports . . . . 154, 160, 164-167

production 130, 131, 133

stocks 131, 192

Outdoor life 366

Paper, imports, exports 156, 161

production 133, 134

Parliamentary elections 369-371

Patents 138

Paternity cases 338

Patterns, designs 138

Penal institutions 336, 337

Pension funds, private 258

Pensions, social 316-324

public expend 228, 229, 237

Perjury 333

Persons seeking work 46

Petrol, consumption . . . . 127, 205

imports, exports 155, 160

sale 146

stocks 192

Pharmacies 35

Physicians 36

Pigs 70, 82-85

Population 5-16

vital statistics 19-22,

24-28, 30-32

*32

Page

Pork, prices 273

production 89

Postal Giro 245

Post Office Savings Bank 252

Postal service 219, 220, 375

Potatoes, area 69, 79-81

crops 87-89

prices, index 268, 273

Poultry 70, 82-85

Power, electric, see electr.

water 143, 144

Precipitation 4, 375

Prices, agric. products 268, 269, 273

dairy products 269, 273

electricity 270

index, see index numbers

real property, sites . . . . 95, 96

timber, fuelwood 269

Primary schools . . . 342-343, 345

Prisoners, prisons 336, 337

Private financial companies .. 254

Production, agricultural .. 87-89

electricity . . 138, 140, 142, 143

mining and manufacturing

etc. 124-136, 138-141, 375

Projection, population 14

Property, assessed 291-301

holders' 94, 95

real capital 67, 68

Prosecution 333-338

Public finance 225-243,

291-303, 307

Pulp, imp., exports . . . 154, 160

production 133-134

Pupils 342-347

Quarrying, see manufacturing

Quays 200

Radio, broadcasting 223, 224, 361

Radio stations 221

Railways 203-205

Real capital 67, 68

Real property, holdings 69-74, 79

prices and sales 95, 96

Recidivism 337

Rehabilitation hospitals. . . 33

Relief, governm. expend. . . . 237

Religious communities 15

meetings 362

Reproduction rates 24

Research, universities etc. 348-349,

351-354

expenditure 353-354

Retail prices 273

Retail societies, co-oper. 190

Retail trade, by county 188

by trade area 188

index 189

Rivers, the longest 1

water power 143

River fishing 119

Road traffic accid. 37-41, 213-215

Page

Roads, forest, completed . . 102

public 212

Roundwood cut 101

Rural area 6, 7

municipalities, population 9-11

towns 8

Rye, area 69, 80, 81

imports 153

prices 268

production 87-89

Salaried employees 45, 46,

127-131, 142, 375

associations 54-56

earnings, salaries 282

salaries paid 127-131, 142

Sales, forced 339

Salmon and sea trout fisheries 114,

115, 119

Savings banks . . . . 245, 249-252

Scientific institutions,

universities etc. 337-341, 348, 351

Schools .. 337-341, 345-348, 351

Sea-damages 193

Sealing 120

Seamen 49

earnings 280, 281

schools 347

Secondary schools 342, 343, 346

Securities, see bonds, shares

Security detention. . 334, 336, 337

Self-employed 46

Sentenced persons 334-338

Separations 22

Sex, population by 5, 12, 13

Sexual offences 333

Share, dividends 266

issues 266

index of prices 267

Sheep 70, 82, 83

Shipping, see water transport

Ships, constr., delivery .. 136, 197

fishing vessels 110-113, 116, 120,

194

imports, exports 63, 158, 163, 197

laid up 197

merchant fleet 194-197

whaling fleet 194

Sickness, hospitals etc. 33

health insurance 316-318

Shooters 105

Site prices 96

Ski-ing., assoc., unions . 218, 364

Slaughtering, co-operatives 192

inspection 90

meat production 89

Social care 325

Social conditions 316-330

Social insurance 316-324

public expend. . .228, 229, 237

revenue and

expenditure 230, 231

Special schools 345

Spirits, consumption . . . 329, 330

imports 154


Page

licences for serving 330

taxes 240

Sport, assoc., unions 218, 364

Stamp duty 240

State banks 246, 247

State railways 203-205

Statistics of accounts,

mining and manufacturing

123-126

wholesale trade 184-186

Steel and iron, see metals

Stillbirths 19, 24

Stipends 360

,Stockfish, exports 159

production 118

Stocks, see shares

Stock of commodities 191, 192

Stoppages of work 52

Storting elections 369-371

Students at universities etc. . . 348

Students' loan fund 2

Study activities, state-subsidized

350

Suburban railways 206

Sugar, imports 153

prices 273

stocks 192

Suicides 38-40

Supreme court 338

Sval bard 6, 375

Taxes, central government 234, 240,

242,243,291,283,194-303,207

municipal .. 226-229, 242, 243,

291-303, 307

Tax-free bank deposit 252

Teachers 342-345

training colleges 341

Techn. schools 347, 348, 351, 352

Telegraph, telephone 221-223, 375

Television 223, 224, 361

Telex 222

Temperature 3, 4, 375

Terms of trade 167

Tests, alcohol. of drivers . . . 215

Timber and fuelwood cut . . 101

prices 269

Timber floating 104

wages 104

Time spent 331, 332

Tobacco, imports 154

production 130, 132, 139

stocks, raw tobacco .. 191, 192

taxes 240

Tonage, fishing vessels . . . 112,

113, 194

merchant fleet 194-197

whaling fleet 194

Touring Club, Mountain . . . 218

Tourist hotels 217

Tourists 218

income from foreign 63

Towns and cities, area . . . . 6-8

population 9-11

Tractors 86

*33

Page

imports 157

Trade, co-operatives . . . . 190, 192

employment .. 16, 17, 44-46,

external 153-183

mode of transport 201

national accounts . . . . 59, 63

retail, index numbers 189

statistics of accounts . .. . 184,

185, 186

Trade marks 138

Trade unions 53

unemployment 50

Traffic accidents 37-41, 213-215

offences 335

Tramways 206

Transport and communications

193, 196-224

employment 16, 17,

204, 205, 206, 219

insurance 257

national accounts . . 58, 59

road goods 210, 211

Travel expend., receipts . 63, 218

Travellers 218

Trustee offices, public 340

Tuberculosis 34, 37-39

Unemployment 50

insurance 318

central governm. expend. 237

Unit value 164-167

Universities 341-343, 348, 351, 352

Urban areas 6-8

population 5-11

Vans 206

Vegetables, imports 153, 176-181

production 88

Vehicles, road motor 206, 207, 212

accidents . . . . 40, 41, 213-215

imports 158

traffic, Scheduled . 206, 212

Vessels, see ships

Veterinary College 348, 351, 352

Violence, offences of 333

Vital statistics 19-32

Vocational schools 342, 343, 347

Volume, index numbers of

imports and exports .. 164-167

Wage earners, see workers

Wages, salaries, earnings,

agriculture, horticulture 274

banking 224

central government

employees 286-288

insurance 284

local governm. empl. • • • • 285

longshoremen 279

manufacturing etc. 275-278, 282

national accounts 60

publ. maintained

schools 289, 290

salaried employees 282-284

Page

seamen 280,281

wholesale, retail trade . . . . 283

Wages, salaries, payments,

manufacturing etc. 127-131,

142, 375

salaried employees 127-131, 142

timber floating 104

Warehouse employees,

earnings 282

Water-courses 143

Waterfalls, the highest 1

Water power 143, 144

Water transport 193, 199

earnings of seamen 280, 281

freight index 199

freight, gross in ocean

transport 63, 193, 199

national accounts . . . . 58, 59

non-personal taxpayers . . . 307

officers and crew 49

Wealth, assessed .. 291-301, 307

real capital 67, 68

Weight and measures 373

Whaling, equipment 122

national accounts 59

Wheat, area 69, 80, 81

imports 153

prices 268

production 87-89

Wholesale price index 271

Wholesale trade

by county 188

by trade area 188

Widows' pension 319

Wine, consumption . . . . 329, 330

imports 154

licences for sale 330

taxes 240

Wireless receivers, imports . 157

licences 224

production 136

Wood, fuelwood, production 101

prices 269

roundwood cut 101

Wood pulp, exports 160

production 133

Wool, imports, exports 154

156, 162

production 89

stocks 192

Workers, in agriculture and

forestry 45, 46, 86

in manufacturing etc. 45, 46,

127-131, 375

trade unions 53

unemployment 50

Work stoppages 52

Workshop schools 347

Yarn, imports, exports . 156, 162

production 134

Yield of crops 88, 89

Youth hostels 218

Youth prison 334, 336, 337

2


*35

0

Fylkesinndeling og sete for fylkesadministrasjon

County division and location of county administration

/*1

68°

17

r "--

Stemkieri

60°

01 ØSTFOLD

02 AKERSHUS

03 OSLO

04 HEDMARK

05 OPPLAND

06 BUSKERUD

07 VESTFOLD

08 TELEMARK

09 AUST-AGDER

10 VEST-AGDER

11 ROGALAND

12 HORDALAND

14 SOGN OG FJORDANE

15 MØRE OG ROMSDAL

16 SØR-TRØNDELAG

17 NORD-TRØNDELAG

18 NORDLAND

•5./102

19 TROMS

104osio--1--;

• 20 FINNMARK

Målestokk—Scaie

0 100 200 km.

6° 10 0


Beliggenhet. Geographic position.

1

Tabell 1. Geografiske forhold' Geography'

Nord-sør f mellom, between 71 11' 8" n. b. (Knivskjelodden på Magerøy)

0

North—southl og 57° 57' 31" n. b. (øya Kråka ved Ryvingen fyr nær Mandal);

mellom, between 40 30' 13" øst Greenwich (Steinsøy ved Utvær utenfor

Vest-øst f

Sognafjordens munning

West—east 1

og 31 10' 4" øst Greenwich (Hornøy nær Vardø).

0

Fastlandets nordligste punkt. The northernmost point of the mainland: Nordkinn (Kinnarodden)

ligger på 71° 8' 1" n. b. og 27° 40' 9" øst-Greenwich. Dets sørligste punkt. The southernmost point:

Lindesnes 57 0 58' 43" n. b. og 7° 3' 44" øst Greenwich.

Avstanden mellom Nordkinn og Lindesnes er i rett linje 1 752 km. The shortest distance between

Nordkinn and Lindesnes.

Lengden av fastlandets kystlinje uten fjorder og bukter er 2 650 km, medregnet fjorder og bukter

ca. 21 112 km. The length of the mainland coast line not includedjords and bays, includedjords and bays.

Landets største bredde er 430 km, minste bredde 6,3 km. The largest and smallest width of the country.

Landegrensens lengde. Length of land frontier: 2 531 km (mot Sverige 2 1 619 km, mot Finland 716

km, mot Sovjetunionen 196 km).

Areal, se tabell 6. Area, see table 6.

Største sjøer 3. The largest lakes: Mjøsa 368 km2, Femund 201 km 2 , Rossvatn3 190 km2 , Randsfjorden

135 km 2, Tyrifjorden 134 km 2 , Snåsavatn 117 km 2 , Tunnsjø 99 km 2 , Limingen 94 km2 , Øyeren

88 km2 , Nisser 77 km2, Møsvatn 74 km 2, legjav'ri 69 km2 .

Lengste vassdrag. The longest rivers: Glomma 598 km, Tana med Anarjokka 360 km, Numedalslågen

337 km, Dramsvassdraget 309 km, Skiensvassdraget 244 km, Otra 242 km, Namsen 210 km,

Arendalsvassdraget 209 km, Altelva 200 km, Gudbrandsdalslågen 199 km (til Mjøsa), Orkla 179 km,

Vefsna 160 km, Trysilelva 132 km (ned til riksgrensen).

Noen av de høyeste vannfall (tilnærmet loddrett fall). Some of the highest waterfalls (approximate

vertical fall) : Skykkjedalsfossen (Ullensvang) 300 m, Vettisfossen (Årdal) 275 m, Sore Mardalsfoss

(Nesset) 250 m, Feigefossen (Luster) 200 m, Vøringen (Ullensvang) 145 m.

Høyeste fjelltopper (høyde o. h.). The highest mountains (m. above sea level): Glittertinden 4

2 472 m, Galdhøpiggen 2 469 m, Store Skagastølstind 2 405 m, Styggdalstind 2 387 m, Skardstind 2 373

m, Surtningssui 2 368 m, Store Memurutind 2 364 m, Hellstugutind 2 346 m, Knutsholstind 2 340 m,

Tjørnholstind 2 329 m, Snøhetta 2 286 m.

Noen andre vel kjente fjelltopper. Other well known mountains: Rendalssøln 1 755 m, Rondslottet

2 178 m, Skogshorn 1 728 m, Høgevarde 1 460 m, Gausta 1 883 m, Hårteigen 1 690 m, Hardangerjøkulen

1 861 m, Folarskardnuten (Hallingskarvet) 1 933 m, Fannaråki 2 069 m, Romsdalshornet

1 550 m, Venjetind 1 852 m, Oksskolten 1 915 m, Suliskongen (Sulitjelma) 1 908 m, Storsteinstjellet

1893 m, Jiekkevarri 1833 m, Njunis 1713 m, Oksfjordjokulen 1174 m, Cakkararga 1139 m.

Største breer'. The largest glaciers: Jostedalsbreen med omliggende breer ca. 815 km', herav

selve Jostedalsbreen med utløpere ca. 545 km 2 , Svartisen ca. 490 km 2 , Folgefonni ca. 220 km 2 , Blåmannsisen

ca. 125 km 2 , Hardangerjøkulen ca. 95 km2 .

Lengste fjorder. The longest fjords: Sognafjorden (Solund—Skjolden) 204 km, Hardangerfjorden

(Bømlo—Odda) 179 km, Trondheimsfjorden (Agdenes—Steinkjer) 126 km, Porsangen (Brennelv—Sværholtklubben)

123 km, Nordfjord (Husevågøy — Loen) 106 km, Oslofjorden (Oslo — Færder) 100 km.

Største bebodde øyer. The largest inhabited islands: Hinnøy 2198 km2 , Senja 1 590 km 2 , Langøy

860 km2 , Sørøy 816 km 2, Kvaløy (Troms) 737 km 2, Ringvassøy 656 km 2, Seiland 585 km 2, Hitra

571 km 2, Austvågøy 526 km 2, Andøy 489 km 2 , Vestvågøy 411 km 2 .

Svalbard. Se særskilt tabell. See table on Svalbard.

Andre norske besittelser, se tabell 6, note 1. Other Norwegian territories see table 6, note 1.

Kilde: Norges geografiske oppmåling. Source: Geographical Survey of Norivar.

N oter : 'Etter seneste malinger eller beregninger. 2 Etter grenseoppgang 1459-1962. 'Etter regulering er

Rossvatns areal av Vassdragsvesenet anslått til ca. 210 km 2. 4 Medregnet snobreen på toppen. 'Arealoppgavene

er usikre.

Notes: According to the latest surveys or estimates. 2 According to survey 1959-1962. 3 After regulation the area

of Rossvatn is estimated at approximately 210 km'. 41ncluding glacier at summit. 'Area .figures are uncertain.


2

Tabell 2. Administrative inndelinger 1. januar 1976'

Administrative divisions 1 January 1976 1

Alm. sivile inndelinger General civil

divisions

Geistlige inndelinger Ecclesiastical divisions

Fylke

County Kommuner Bykom- Herredsi

alt muner kommuner

Municipal- Urban Rural

ities, total municipalities municipalities

Bispedømmer

Dioceses

Prostier

Deaneries

Prestegjeld

Clerical

districts

Sogn

Parishes

Østfold 25 4 21

Akershus 22 22

2

Oslo 1 1 — /

Hedmark 23 2 21

Oppland 25 2 23 )

1

Buskerud 20 3 17

1

Vestfold 21 6 15 }

Telemark 18 3 15

Aust-Agder 19 3 16

1

Vest-Agder 15 4 11 i

Rogaland 26 4 22 1

Hordaland 33 1 32

Sogn og Fjordane. 25 1 24

More og Romsdal. 35 3 32 2

Sør-Trøndelag 25 1 24

Nord-Trøndelag .. 24 2 22

Nordland 44 2 42 I 1

Troms 24 2 22

Finnmark 20 3 17

1

)

I alt Total 445 47 398 10

4 29 47

4 33 52

3 40 40

5 28 50

5 33 66

5 28 52

3 24 43

5 31 59

19 41

8

) 18 43

6 43 70

5 58 108

4 29 81

7 39 90

32

65

10

}

25

56

8 50 72

4 22 40

3 18 23

89 599 1 098

Rettslige inndelinger Judicial divisions

Fylke

County Lagdømmer Lagsogn Domssogn

Appelate court Appelate court Primary

districts subdistricts court districts

Østfold

1 7

Akershus

7

Oslo

1

Hedmark

1 2

6

Oppland

/

5

Buskerud I

1 6

Vestfold 1 6

Telemark 1

Aust-Agder 1

2

45

Vest-Agder / )

2 4

Rogaland . 7

Hordaland 1

6

Sogn og Fjordane . .

1

2 4

More og Romsdal. . k 1 6

Sør-Trøndelag 15

Nord-Trøndelag .. I I 1 1 3

Nordland 9

Troms 1

2 5

}

Finnmark )

1 4

1 alt Total 5 16 100

Forliksrådkretser

Conciliation

board

districts

Politidistrikter

Police

districts

Lens-

manns-

distrikter

Rural police

districts

Legedistrikter

Local

medical

districts

25 4 20 18

22 3 19 19

2 1 — 1

23 3 23 22

25 2 26 23

20 3 21 15

21 4 14 11

5

1166

1163

1198

15

3

14

13

26 3 21 21

33 3 31 30

25 2 26 24

35 3 25 32

25 2 23 21

24 2 21 19

44 4 36 40

24 2 16 24

20 4 16 16

446 53 384 378

Kilde : Materiale i Byrået. Source: Unpublished data in the Bureau.

Noter: 'Ikke medregnet Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya og Peter I's øy. 2Setesdal domssogn omfatter kommuner så vel i

Aust-Agder sod), i Vest-Agder, her medregnet under Aust-Agder.

Notes: 'Excluding Svalbard, Jan Mayen, Bouvet Island and Peter l's Island. 'The primary court district of Setesdal covers

municipalities both in Aust-Agder and in Vest-Agder, here included in Aust-Agder.


3

Tabell 3. Meteorologiske forhold 1 Climatel

Stasjon Station

Året Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des.

Year

Luftens temperatur. Celsius grader Air temperature. Centigrade

Oslo Normal .. .. 5,9 -4,7 -4,0 -0,5 4,8 10,7 14,7 17,3 15,9 11,3 5,9 1,1 -2,0

(Blin- 1975 Gj.snitt 7,2 0,1 -3,5 0,5 4,3 11,3 14,4 18,0 18,4 11,9 7,2 2,5 0,7

dem) Maks. 32,5 10,3 5,2 8,6 15,9 23,6 27,8 27,0 32,5 22,6 15,3 10,9 12,4

Min. -14,9 -11,2 -14,9 -6,9 -4,8 1,0 1,4 9,3 8,4 2,8 -2,4 -5,6 -10,3

Kise Normal .... 4,2 -6,5 -6,8 -3,5 2,8 8,6 13,2 15,9 14,6 10,1 5,0 0,2 -3,1

(Hed- 1975 Gj.snitt 5,4 -1,6 -6,9 -1,9 1,9 9,0 12,5 16,6 16,9 11,3 5,6 2,0 -0,8

mark) Maks. 32,0 9,9 4,8 6,2 13,0 23,1 27,8 27,5 32,0 21,9 15,9 10,5 11,5

Min. -19,4 -12,4 -19,4 -11,0 -8,0 -1,8 0,5 8,0 7,4 1,2 -2,0 -6,9 -13,0

Oksoy Normal .. . . 7,6 0,2 -0,3 1,2 4,9 9,7 13,3 16,2 15,9 13,1 9,1 5,4 2,8

1975 Gj.snitt 8,8 4,6 1,8 2,4 4,5 9,7 12,4 15,7 18,0 13,4 9,5 6,2 5,5

Maks. 32,6 10,5 9,2 7,4 12,0 18,2 19,6 23,4 32,6 21,1 14,6 11,8 10,6

Min. -4,6 -1,6 -4,6 -2,6 -1,3 3,5 3,8 11,2 11,5 5,9 1,8 -0,6 -4,4

Sta- Normal .. .. 7,6 1,0 0,8 2,6 5,6 10,0 12,4 14,9 14,8 12,2 8,4 5,3 3,0

vanger 1975 Gj.snitt 8,3 4,5 2,7 3,3 4,8 9,5 12,0 14,4 17,4 11,9 8,8 5,6 4,6

Maks. 31,2 8,6 8,4 10,0 11,8 22,3 22,7 24,3 31,2 18,6 15,3 12,8 9,0

Min. -3,8 -2,1 -3,8 -3,0 -1,8 2,3 2,3 7,7 9,0 5,6 1,2 -1,0 -3,2

Bergen Normal .... 7,8 1,5 1,3 3,1 5,8 10,2 12,6 15,0 14,7 12,0 8,3 5,5 3,3

(Fred- 1975 Gj.snitt 8,2 4,4 3,1 3,5 4,9 9,4 11,7 14,2 16,6 11,3 8,8 5,9 4,1

riks- Maks. 29,8 10,3 10,1 9,6 14,4 23,2 25,1 25,7 29,8 17,9 21,2 12,3 9,3

berg) Min. -3,9 -2,0 -3,9 -2,9 -2,7 1,2 2,4 7,7 7,7 5,7 1,7 -0,5 -3,0

Lærdal Normal.... 6,1 -2,7 -2,6 0,9 5,5 10,4 13,3 15,7 14,6 10,5 5,7 2,3 0,0

(Ton- 1975 Gj.snitt 6,6 2,4 -1,5 1,1 4,3 9,7 11,9 15,7 16,0 10,0 5,3 2,3 2,5

jum) Maks. 29,0 13,3 9,2 9,3 12,6 22,2 25,7 29,0 28,1 18,5 17,6 14,4 12,1

Min. -11,9 -5,6 -11,9 -5,3 -4,9 0,3 2,4 7,0 5,4 3,2 -4,2 -4,2 -5,6

Trond- Normal . ... 5,2 -3,1 -2,6 -0,4 3,5 8,2 11,6 14,7 13,6 9,8 5,4 1,8 -0,7

heim 1975 Gj.snitt 5,6 0,2 0,8 1,2 2,7 7,3 9,9 12,8 13,7 9,3 6,2 2,9 0,3

(Tyholt) Maks. 27,1 9,6 10,2 8,1 13,2 22,0 23,5 23,8 27,1 16,0 15,8 11,3 7,4

Min. -16,8 -11,2 -16,8 -7,1 -6,9 -0,5 1,8 5,2 5,0 1,8 -4,1 -5,7 -5,8

'toms Normal .... 0,5 -11,2 -9,8 -6,4 -0,7 5,0 9,4 12,4 10,9 6,6 1,1 -3,8 -7,4

1975 Gj.snitt 2,0 -5,7 -5,9 -5,0 -2,3 5,0 8,3 12,5 12,3 7,4 2,6 -1,5 -4,1

Maks. 29,8 6,4 6,5 3,6 9,0 18,0 23,6 26,2 29,8 17,4 11,7 7,7 5,7

Min. -32,0 -30,2 -32,0 -20,2 -21,9 -4,0 -3,7 -2,0 -1,0 -2,1 -9,4 -12,5 -16,2

Mo- Normal .... 4,1 -5,2 -4,5 -2,1 2,6 7,5 11,2 14,8 13,5 9,0 4,5 0,2 -2,9

sjøen- 1975 Gj.snitt 4,6 -2,4 1,2 0,9 1,7 6,9 8,8 11,7 12,5 8,8 5,5 1,3 -1,5

Mosal Maks. 23,7 9,5 9,5 6,9 12,5 20,0 17,4 21,7 23,7 16,8 17,1 11,5 8,5

Min. -20,8 -20,8 -20,4 -8,8 -8,6 -2,0 -0,5 3,3 5,2 1,1 -5,5 -12,5 -12,0

Bodo Normal .. . . 4,6 -2,1 -2,4 -1,0 2,2 6,2 9,9 13,6 12,7 9,4 5,1 1,9 -0,1

luft- 1975 Gj.snitt 4,6 -0,5 1,3 1,3 1,8 6,1 7,2 9,9 11,0 8,7 6,4 3,0 -0,7

havn Maks. 23,4 8,7 8,0 6,8 11,9 18,7 15,3 19,0 23,4 16,7 15,0 10,0 7,0

Min. -12,0 -10,6 -12,0 -6,5 -6,1 -1,2 1,5 5,4 5,9 3,0 -3,8 -7,1 -9,3

Tromso Normal .. . . 2,9 -3,5 -4,0 -2,7 0,3 4,1 8,8 12,4 11,0 7,2 3,0 -0,1 -1,9

1975 Gj.snitt 2,5 -3,7 -1,3 -0,5 0,7 4,4 6,3 9,3 8,9 6,8 2,7 0,5 -4,0

Maks. 24,7 6,5 6,5 5,0 9,0 16,2 16,8 24,7 18,1 14,8 9,0 10,0 3,2

Min. -12,4 -12,2 -11,4 -8,0 -7,3 -3,0 1,0 3,6 2,5 0,6 -8,2 -8,0 -12,4

Vardø Normal .. .. 1,6 -4,3 -5,2 -4,0 -0,8 2,6 6,2 9,1 9,7 6,8 2,5 -0,5 -2,7

1975 Gj.snitt 1,8 -4,3 -2,9 -1,0 0,0 3,6 5,6 8,4 7,5 7,6 1,4 -0,5 -4,3

Maks. 18,4 5,0 6,7 4,7 5,5 14,0 12,5 18,4 12,5 14,8 8,7 10,4 4,3

Min. -12,5 -12,5 -11,7 -8,9 -9,5 -1,0 0,1 4,0 3,2 2,3 -7,4 -8,1 -11,2

Kara- Normal . . -1,5 -14,8 -14,6 -9,9 -2,9 3,8 10,1 13,9 11,5 5,9 -1,2 -7,3 -11,9

sjok 1975 Gj.snitt -1,7 -17,3 -10,6 -4,5 -2,9 4,7 7,3 10,9 8,9 6,2 -1,1 -6,5 -15,4

Maks. 27,4 4,4 6,2 5,8 8,0 18,4 19,0 27,4 18,6 16,0 8,4 8,4 1,0

Min. -40,0 -38,0 -40,0 -24,2 -23,4 -4,0 -1,6 1,8 -2,0 -7,0 -23,4 -30,2 -35,0

Kilde: Meteorologisk Institutt. Source: Meteorological Institute.

Note: 'Temperatur- og nedbornormalene er basert på gjennomsnitt 1931-1960.

Note: I The temperature and precipitation normals are based on averages 1931- 1960.


4

Tabell 3 (forts.). Meteorologiske forhold Climate'

Stasjon Station

Året

Year

Jan.

Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept.

Okt. Nov. Des.

Oslo (Blindern) . . . . 132 24

Kise (Hedmark) . . . 154 29

Oksøy 45 3

Stavanger 47 3

Bergen (Fredriksberg)

39 3

Lærdal (Tonjum) 113 16

Trondheim (Tyholt) 111 21

Røros 210 30

Mosjøen-Mosal . . . 137 24

Bodø lufthavn . . . 116 23

Tromso 152 30

Vardø 148 31

Karasjok 220 31

Oslo Normal 740 49

(Blindern) 1975 684 106

Kise Normal 563 35

(Hedmark) 1975 468 74

Oksøy Normal 1 079 105

1975 997 224

Stavanger Normal 1 107 94

1975 1 302 292

Bergen Normal 1 958 179

(Fredriksberg) 1975 2 642 339

Lærdal Normal 410 32

(Tønjum) 1975 524 107

Trondheim Normal 857 68

(Tyholt) 1975 1 184 97

Røros Normal 480 30

1975 526 53

Mosjøen- Normal 1 656 163

Mosal 1975 2 277 273

Bodø Normal 1 042 90

lufthavn 1975 1516 129

Tromso Normal 994 96

1975 1 548 85

Vardø Normal 545 45

1975 609 41

Karasjok Normal 340 17

1975 461 18

Oslo (Blindern) .. . . 156 22

Kise (Hedmark) Kise . ... . 126 17

Oksøy 214 29

Stavanger 214 31

Bergen (Fredriksberg)

232 30

Lærdal (Tønjum) .. 198 20

Trondheim (Tyholt) 217 16

Røros 192 20

Mosjøen-Mosal . 247 20

Bodø lufthavn . 279 18

Tromso 270 22

Vardø 245 17

Karasjok 184 14

Døgn med nedbør 1975 3 Days with precipitation 3

7 12 11 13 11 11 11 19

3 6 5 10 12 9 11 17

5 10 14 10 8 8 5 19

10 11 14 13 14 12 13 25


14 12 17 16 17 13 15 26

9 8 13 14 16 10 15 26

18 9 17 19 14 11 15 25

12 9 11 15 15 12 19 23

25 17 12 18 17 17 21 28

25 19 17 23 23 26 22 29

26 19 16 21 19 21 22 29

21 17 15 27 25 22 16 22

12 8 8 19 23 17 18 16

3 13 25

6 13 26

2 7

2 4

1 8

10 15 13

4 9 28

15 26 31

8 13 30

4 7 28

10 17 31

15 25 30

23 28 31

76 69 • 63

66 84 27

50 47 40

67 57 14

123 132 124

82 135 80

134 121 112

95 133 159

236 207 203

231 236 400

51 35 40

56 26 202

98 67 76

174 44 328

31 28 32

52 24 137

207 158 172

174 208 392

132 100 104

208 148 202

115 88 95

155 160 248

56 43 43

44 47 62

23 21 19

41 10 24

15 18 6

15 16 5

13 21 15

19 21 31

19 23 30

19 21 27

24 20 29

17 11 28

21 22 29

24 23 30

24 24 27

22 17 24

18 12 19

Noter: 1Se foregående side, note 1. 2Døgn med min, temperatur under 0°. 3Døgn med nedbørhoyde 0,1 mm eller mer.

Notes: 'See preceding page, note I. 2Days with min, temperature below 0°C. 3Days with precipitation of 0,1 mm or more.


5

Tabell 4. Hjemmehørende folkemengde Resident population

Ar

Year

Hele landet

The whole country

I alt Menn Kvinner

Total Males Females

Bykomm.-

befolkning

By- Herreds- Kvinner i pst. av

kommuneri kommuner' pr. 1000 bef. i alt

Urban Rural menn Urban

municip- municip- Females population

alities' antics' per 1000 as

males percentage

of total

15. aug. 1769' 723 618 343 269 380 349 64 747 658 871 1 108 8,9

1. feb. 1801 883 487 422 976 460 511 77 642 805 845 1 089 8,8

30. april 1815 885 431 86 604 798 827 9,8

27. nov. 1825 1 051 318 511 033 540 285 114 198 937 120 1 057 10,9

29. nov. 1835 1 194 827 585 381 609 446 129 002 1 065 825 1 041 10,8

31. des. 1845 1 328 471 652 233 676 238 161 875 1 166 596 1 037 12,2

» 1855 1 490 047 729 905 760 142 197 815 1 292 232 1 041 13,3

» 1865 1 701 756 835 947 865 809 266 292 1 435 464 1 036 15,6

» 1875 1 813 424 885 368 928 056 332 398 1 481 026 1 048 183

» 1890 2 000 917 965 911 1 035 006 474 129 1 526 788 1 073 23,7

3. >> 1900 2 240 032 1 087 603 1 152 429 627 650 1 612 382 1 064 28,0

1. » 1910 2 391 782 1 155 673 1 236 109 689 228 1 7.02 554 1 076 28,8

» 1920 2 649 775 1 290 469 1 359 306 785 404 1 864 371 1 053 29,6

» 1930 2 814 194 1 371 919 1 442 275 800 514 2 013 680 1 051 28,5

3. » 1946 3 156 950 1 557 278 1 599 672 884 097 2 272 853 1 027 28,0

1. » 1950 3 278 546 1 625 351 1 653 195 1 054 820 2 223 726 1 017 32,2

1. nov. 1960 3 591 234 1 789 406 1 801 828 1 152 377 2 438 857 1 007 32.1

1. >> 1970 3 874 133 1 926 148 1 947 985 1 641 315 2 232 818 1 011 42,4

Kilde: Folketellinger. Source: Population censuses.

Noter :'Etter de grenser som gjaldt hvert Ar. Mellom 1960 og 1970 ble de fleste bykommunene betydelig utvidet. 2Garnisonerte

militære ikke regnet med (ca. 4 000 mann).

Notes: According to the boundaries in existence each year. Between 1960 and 1970 most urban municipalities were considerably

extended. 2Garrisoned soldiers not included.

Tabell 5. Beregnet folkemengde Estimated population

År

Year

I alt

Total

Middelfolkemengde Mean population

Menn

Males

Kvinner

Females

Folkemengden ved utgangen av året

Population at the end of the year

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Folketilvekst

Increase of population

I alt

Total

Prosent

Percentage

1952 3 327 728 1 652 496 1 675 232 3 344 010 1 661 465 1 682 545 32 564 0,98

1953 3 360 888 1 670 432 1 690 456 3 377 766 1 679 399 1 698 367 33 756 1,01

1954 3 394 246 1 688 178 1 706 068 3 410 726 1 696 957 1 713 769 32 960 0,98

1955 3 427 409 1 705 859 1 721 550 3 444 093 1 714 761 1 729 332 33 367 0,98

1956 3 459 992 1 722 776 1 737 216 3 475 890 1 730 791 1 745 099 31 797 0,92

1957 3 491 938 1 739 028 1 752 910 3 507 986 1 747 265 1 760 721 32 096 0,92

1958 3 522 993 1 754 933 1 768 060 3 538 001 1 762 602 1 775 399 30 015 0,86

1959 3 552 854 1 770 180 1 782 674 3 567 707 1 777 758 1 789 949 29 706 0,84

1960 . . . • • 3 581 239 1 784 451 1 796 788 3 594 771 1 791 144 1 803 627 27 064 0,76

1961 3 609 800 1 798 672 1 811 128 3 624 829 1 806 200 1 818 629 30 058 0,84

1962 3 638 919 1 813 174 1 825 745 3 653 009 1 820 149 1 832 860 28 180 0,78

1963 3 666 540 1 826 891 1 839 649 3 680 069 1 833 632 1 846 437 27 060 0,74

1964 3 694 339 1 840 825 1 853 514 3 708 609 1 848 018 1 860 591 28 540 0,78

1965 3 723 153 1 855 178 1 867 975 3 737 696 1 862 338 1 875 358 29 087 0,78

1966 3 753 628 1 869 384 1 884 244 3 769 559 1 876 430 1 893 129 31 863 0,85

1967' 3 786 019 1 884 650 1 901 369 3 802 479 1 892 870 1 909 609 32 920 0,87

1968' 3 818 983 1 900 752 1 918 231 3 835 486 1 908 634 1 926 852 33 007 0,87

1969' 3 850 977 1 916 052 1 934 925 3 866 468 1 923 471 1 942 997 30 982 0,81

1970', 2 • • 3 877 386 I 928 585 I 948 801 3 888 305 1 933 700 1 954 605 21 837 0,56

1971' 3 903 039 1 941 040 1 961 999 3 917 773 1 948 379 1 969 394 29 468 0,76

1972' 3 933 004 1 955 671 1 977 333 3 948 235 1 962 964 1 985 271 30 462 0,78

1973' 3 960 613 1 968 738 1 991 875 3 972 990 1 974 512 1 998 478 24 755 0,63

1974 1 3 985 258 1 980 364 2 004 894 3 997 525 1 986 215 2 011 310 24 535 0,62

1975* 4 007 378 .. 4 017 231 19 706 0,49

Kilde :' NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter: ' Opptelling i det sentrale personregisteret. Tilveksten er regnet på grunnlag av opptellingen hvert år og stemmer ikke

helt med tilvekst regnet ut fra de publiserte tall for fødte, døde, inn- og utflytting. 'Tallene er ikke rettet opp etter endelig folketellingsresultat

gitt i tabell 4.

Notes: Data from the central population register. Increase of population calculated from the central population register, not

from data published for births, deaths and migration. The figures do not correspond with final data from the census, given in table 4.


Fylke

County

Fylke

County

I alt

Total

6

Tabell 6. Areal og hjemmehørende folkemengde. Fylker

Area and resident population. Counties

Flateinnhold i km 2 1 , 2

Area in km2

2

I alt

Total

Landareal

Land area 19602

Hjemmehørende folkemengde

Resident population

Innbyggere pr. km 2

landareal

Population density per km 2

1 /, 1976* 1960 1/i 1976*

Østfold 4 183,4 3 890,6 202 641 228 546 52,2 58,7

Akershus 4 916,7 4 587,3 233 747 355 196 50,9 77,4

Oslo 453,7 426,3 475 562 462 732 1 103,4 1 085,5

Hedmark 27 335,2 26 067,6 176 718 183 465 6,8 7,0

Oppland 25 278,7 24096,1 166 109 178 259 6,9 7,4

Buskerud 14933,2 13 927,9 182 518 209 684 13,1 15,1

Vestfold 2 215,8 2136,8 160 219 182 433 74,9 85,4

Telemark 15 315,3 14 186,4 149 797 158 853 10,6 11,2

Aust-Agder 9 211,7 8 607,3 77 045 86 216 9,0 10,0

Vest-Agder 7 280,3 6 816,5 108 876 131 659 16,0 19,3

Rogaland 9 140,6 8 553,0 238 641 287 653 28,0 33,6

Hordaland 15633,7 14961,5 341 006 386 492 15,1 25,8

Sogn og Fjordane 18 566,0 17 834,1 99 844 103 135 5,6 5,8

More og Romsdal 15 109,8 14 599,7 213 027 231 944 14,5 15,9

Sør-Trøndelag 18 918,8 18 110,8 212 125 241 361 11,7 13,3

Nord-Trøndelag 22463,3 21 056,1 116 635 122 886 5,5 5,8

Nordland 38 327,0 36 288,2 237 193 243 233 6,5 6,7

Troms 25 953,9 25 121,2 127 549 144 111 5,0 5,7

Finnmark 48 649,0 46 498,7 71 982 79 373 1,5 1,7

Fastlandet Mainland 323 886,1 307 766,1 3 591 234 4 017 231 11,6 13,1

Svalbard og Jan Mayen . . . 62 422,0 . 3 . 3

Hele landet The whole c. .. 386 308,1 307 766,1 3 591 234 4 017 231 11,6 13,1

Kilde: Norges geografiske oppmåling, NOS Folketelling 1960 I og NOS Folketallet i kommunene.

Source: Geographical Survey of Norway, NOS Population Census 1960 I and NOS Population in Municipalities.

Noter: 'Ikke medregnet Bouvetøya 58,5 km', Peter I's øy 249,2 km', Dronning Mauds land. 2Tallene gjelder 1960 med

korreksjon for grensereguleringer fram til 1973. 3 Folkemengden er registrert bosatt i kommuner på fastlandet.

Notes: 'Excluding Bouvet Island 58,5 km 2, Peter I's Island 249,2 km 2, Queen Maud's Island. 2Figures for 1960 corrected for

changes in boundaries up to 1973. The population is registered resident in miniciplalities at the mainland.

Tabell 7. Hjemmehorende folkemengde i tettbygde og spredtbygde strok. Fylker

Resident population in densely and sparsely populated areas. Counties

Absolutte tall Number

Prosent Percentages

Tettbygde strok

Tettbygde strok

Densely populated areas

Densely populated areas Spredt-

bygde

Spredt-

bygde Under 2 000 strek

Under

2 000 strok I At 2 000 per- Spar-

I alt 2 000 personer Sparsely Total I alt soner sely

per-

Total personer

og flere populated Total soner o. fl. Mulated

persons and

persons

areas per-

and more

sons more areas

1. nov. 1960 3 591 234 2 052 634 302 222 1 750 412 1 538 600 100 57 8 49 43

1. nov. 1970 3 874 133 2 554 913 338 951 2 215 962 1 319 220 100 66 9 57 34

Østfold 220 892 164 874 14 639 150 235 56 018 100 75 7 68 25

Akershus 322 321 248 327 25 702 222 625 73 994 100 77 8 69 23

Oslo 477 898 475 489 723 474 766 2 409 100 99 0 99 1

Hedmark 178 923 68 613 21 287 47 326 110 310 100 38 12 26 62

Oppland 172 163 69 176 30 709 38 467 102 987 100 40 18 22 60

Buskerud 198 225 133 890 23 705 110 185 64 335 100 68 12 56 32

Vestfold 174 640 127 137 14 652 112 485 47 503 100 73 8 65 27

Telemark 156 405 106 068 11 404 94 664 50 337 100 68 7 61 32

Aust-Agder 80 575 43 615 10 538 33 077 36 960 100 54 13 41 46

Vest-Agder 124 013 87 669 12 248 75 421 36 344 100 71 10 61 29

Rogaland 268 171 192 427 22 613 169 814 75 744 100 72 9 63 28

Hordaland 259 438 143 682 24 512 119 170 115 756 100 55 9 46 45

Bergen 112 734 112 734 112 734 100 100 - 100 -

Sogn og Fjordane 100 761 33 990 12 797 21 193 66 771 100 34 13 21 66

More og Romsdal . 223 360 113 048 19 974 93 074 110 312 100 51 9 42 49

Sør-Trøndelag . . . . 233 420 149 085 16 257 132 828 84 315 100 64 7 57 36

Nord-Trøndelag 117 718 44 468 12 184 32 284 73 250 100 38 10 28 62

Nordland 240 461 127 166 32 583 94 583 113 295 100 53 14 , 39 47

Troms 136 224 64 370 14 408 49 962 71 854 100 47 10 37 53

Finnmark 75 791 49 085 18 016 31 069 26 706 100 65 24 41 35

Kilde: NOS Folketelling 1960 1 og Folke- og boligtelling 1970 1. Source: NOS Population Census 1960 land Population and

Housing Census 1970 I.


7

Tabell 8. Areal og folketall i 1960 og 1970 i tettsteder' med minst 1 000 innbyggere i

1970. Fylker

Area and population 1960 and 1970 of urban settlements' with 1 000 or more inhabitants

in 1970. Counties

Tallet på Beregnet areal Beregnet areal

tettsteder (hektar) pr. innb. (m 2 )

i 1970 Estimated Folketall Estimated

Number of area Population area per

urban settle- ( hectare) inhabitant (m 2 )

ments in

1970

1960 1970 1960 1970 1960 1970

Endring

1960-1970

i prosent

Percentage

change

1960-1970

Areal

Area

Folketall

Population

Hele landet The whole country 264 56 132 79 300 1 958 542 2 366 510 290 340 41 21

Tettstedsstørrelse i 1970

Size of urban settlement in 1970

1 000— 1 999 innb. inh. . . . 109 4 997 7 787 105 791 151 017 470 520 56 43

2 000— 4 999 » » 90 8 006 12 044 201 880 278 541 400 430 50 38

5 000— 9 999 » 30 5 562 8 489 152 102 201 804 370 420 53 33

10 000-49 999 » » 29 17 052 24 010 543 790 678 005 310 350 41 25

50 000 innb. og over

inh. and more 6 20 515 26 970 954 979 1 057 143 210 260 31 11

Fylker: Counties:

Østfold 11 4 331 5 646 133 644 156 071 320 360 30 17

Akershus og Oslo 20 14 511 19 364 614 947 709 238 240 270 33 15

Hedmark 11 2 066 3 097 40 332 55 564 510 560 50 38

Oppland 14 1 838 2 536 41 481 50 791 440 500 38 22

Buskerud 20 3 854 4 986 102 805 118 655 370 420 29 15

Vestfold 11 3 577 4 831 100 751 118 498 360 410 35 18

Telemark 14 3 428 4 196 87 865 99 968 390 420 22 14

Aust-Agder 9 1 260 1 803 32 780 40 307 380 450 43 23

Vest-Agder 12 1 809 2 755 62 726 81 427 290 340 52 30

Rogaland 24 4 401 6 979 148 577 183 912 300 380 59 24

Hordaland og Bergen 19 3 509 6 364 185 006 240 935 190 260 $1 30

Sogn og Fjordane 12 676 992 20 361 27 581 330 360 47 35

More og Romsdal 17 2 237 3 254 83 870 99 092 270 330 45 18

Sør-Trøndelag 14 2 935 4 245 113 674 142 209 260 300 45 25

Nord-Trøndelag 9 991 1 404 29 410 36 187 340 390 42 23

Nordland 23 2 618 3 918 87 621 Ill 516 300 350 50 27

Troms 7 1 124 1 672 38 812 53 527 290 310 49 38

Finnmark 14 967 1 258 33 880 41 032 290 310 30 21

Kilde: Beregninger av areal ved Geografisk Institutt, Norges Handelshøyskole/Universitetet i Bergen basert på materiale

fra folke- og boligtellingene 1960 og 1970.

Source: Area estimated at Department of Geography, Norwegian School of Economics and Business Administration/University

of Bergen on the basis of material from the population censuses of 1960 and 1970.

Note: ' Tettsted: tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter.

Note: Urban settlement: agglomeration having at least 200 residents and where the distance between the houses as a rule does not

exceed 50 metres.


8

Tabell 9. Areal og folketall i tettsteder med minst 10 000 innbyggere. 1960 og 1970

Area and population of urban settlements with 10 000 inhabitants or more. 1960 and 1970

Tettsted

Urban settlement'

Beregnet areal Folketall Areal pr. innb.

Estimated area Population Area pr. inh.

1960 1970 1960 1970 1960 1970

Hektar Hectare 1 1 m2 m 2

Oslo 12 810 16 225 581 179 645 413 220 250

Bergen 2 324 3 861 152 121 182 265 150 210

Trondheim 1 966 2 820 92 614 112 103 210 250

Stavanger 1 904 3 136 70 100 79 330 270 400

Drammen 1 425 1 767 50 169 56 422 280 310

Fredrikstad 1 318 1 611 45 228 51 141 290 320

Kristiansand 877 1 369 37 390 47 880 230 290

Sarpsborg 1 017 1 307 31 888 36 449 320 360

Tønsberg 1 164 1 532 31 641 36 374 370 420

Porsgrunn 1 092 1 309 25 257 32 613 430 400

Skien 1 006 1 178 27 807 29 592 360 400

Haugesund 588 832 26 700 29 277 220 280

Tromso 511 748 21 091 28 872 240 260

Sandefjord 930 1 133 23 935 28 660 390 400

Moss 570 887 21 328 27 430 270 320

Ålisund 443 599 23 436 25 470 190 240

Hamar 814 1 113 18 263 25 138 450 440

Bodo 471 768 17 902 24 431 260 310

Sandnes 513 882 14 917 21 792 340 400

Arendal 648 923 18 082 21 228 360 430

Mo i Rana 476 723 14 137 21 033 340 340

Halden 798 952 18 929 20 650 420 460

Larvik 479 828 16 933 19 202 280 430

Kristiansund 265 334 17 943 18 049 150 190

Horten 447 540 15 804 17 246 280 310

Narvik 317 408 15 818 16 228 200 250

Gjøvik 496 599 13 302 14 781 370 410

Molde 306 534 11 366 14 400 270 370

Harstad 267 334 11 281 13 904 240 240

Lillehammer 514 684 11 901 13 743 430 500

Hønefoss 415 540 10 490 12 219 400 440

Kongsberg 396 504 9 817 11 813 400 430

Kilde: Folketelling 1960 og Folke- og boligtelling 1970. Areal beregnet ved Geografisk institutt, Norges Handelshøyskole/Universitetet

i Bergen.

Source: Population Census 1960 and Population and Housing Census 1970. Area estimated at the Depar tement of Geography,

Norwegian School of Economics and Business Administration/University of Bergen.

Note : " Tettsted: Tettbygd område med minst 200 bosatte der aystanden mellom husene som regel ikke overstiger

50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative grenser.

Note: Urban settlement: Agglomeration haring at least 200 resedents and where the distance between the houses as a rule

does not exceed 50 metres. An urban settlement is delimited indepedent of administrative boundaries.


9

Tabell 10. Hjamnehorende folkemengde i kommunene. 1. januar 1976* 1

Resident population of the municipalities. 1 January 1976* 1

Nr.

No.

Fylke og kommune

County and municipality

Folkemengde

Resident

population

Nr. Kommune

No. Municipality

Folkemengde

Resident

population

Nr. Kommune

No. Municipality

Folkemengde

Resident

population

I alt Total

Fylker Counties

01 Østfold

02 Akershus

03 Oslo

04 Hedmark

05 Oppland

06 Buskerud

07 Vestfold

08 Telemark

09 Aust-Agder

10 Vest-Agder

11 Rogaland

12 Hordaland

14 Sogn og Fjordane

15 Møre og Romsdal

16 Sør-Trøndel4

17 Nord-Trøndelag

18 Nordland

19 Troms

20 Finnmark

01 Ostfold

0101 Halden

0102 Sarpsborg

0103 Fredrikstad

0104 Moss

02 Akershus 05 Oppland

4 017 231 0211 Vestby 7 258 0501 Lillehammer 21 248

0213 Ski 18 108 0502 Gjøvik 25 963

0214 As 10 758

0215 Frogn 8 781 0511 Dovre 3 215

0216 Nesodden 9 559 0512 Lesja 2 493

228 546 0217 Oppegård 14 963 0513 Skjåk 2 601

355 196 0219 Bærum 81 612 0514 Lom 2 836

462 732 0220 Asker 34 337 0515 Vågå 4 068

183 465 0221 Aurskog-Høland 11 917 0517 Sel 6 531

178 259 0226 Sørum 9 098 0518 Fron 9 629

209 684 0227 Fet 6 917 0520 Ringebu 5 365

182 433 0228 Rælingen 10 764 0521 Øyer 4 359

158 853 0229 Enebakk 6 005 0522 Gausdal 6 605

86 216 0230 Lørenskog 19 149 0528 Ostre Toten 13 946

131 659 0231 Skedsmo 34 888 0529 Vestre Toten 13 033

287 653 0233 Nittedal 13 739 0532 Jevnaker 5 397

386 492 0234 Gjerdrum 2 892 0533 Lunner 6 218

103 135 0235 Ullensaker 16 784 0534 Gran 12 417

231 944 0236 Nes 13 621 0536 Sondre Land 6 416

241 361 0237 Eidsvoll 14 480 0538 Nordre Land 7 146

122 886 0238 Nannestad 7 252 0540 Sør-Aurdal 3 760

243 233 0239 Hurdal 2 314 0541 Etnedal 1 766

144 111 0542 Nord-Aurdal 6 165

79 373 0543 Vestre Slidre 2 430

0301 Oslo 462 732 0544 Øystre Slidre 2 900

0545 Vang 1 752

27 087 04 Hedmark 06 Buskerud

12 889 0401 Hamar 16 418 0601 Ringerike 30 156

29 024 0402 Kongsvinger 16 146 0602 Drammen 50 777

25 786 0604 Kongsberg 19 854

0111 Hvaler

0113 Borge

0114 Varteig

0115 Skjeberg

0118 Aremark

0119 Marker

0121 Rømskog

0122 Trøgstad

0123 Spydeberg

0124 Askim

0125 Eidsberg

0127 Skiptvet

0128 Rakkestad

0130 Tune

0131 Rolvsøy

0133 Kråkerøy

0134 Onsøy

0135 Råde

0136 Rygge

0137 Våler

0138 Hobøl

2 459 0412 Ringsaker 29 760 0615 Flå 1 255

10 510 0414 Vang 9 054 0616 Nes 3 287

1 695 0415 Løten 6 456 0617 Gol 3 799

12 869 0417 Stange 17 159 0618 Hemsedal 1 520

1 364 0418 Nord-Odal 5 284 0619 Al 4 426

3 448 0419 Sør-Odal 7 033 0620 Hol 4 432

669 0420 Eidskog 6 391 0621 Sigdal 3 789

4 294 0423 Grue 6 224 0622 Krødsherad 1 998

3 738 0425 Åsnes 9 124 0623 Modum 11 849

11 157 0426 Våler 4 785 0624 Øvre Eiker 13 638

8 794 0427 Elverum 15 457 0625 Nedre Eiker 15 645

2 557 0428 Trysil 7 420 0626 Lier 17 504

6 832 0429 Amot 4 827 0627 Røyken 12 074

17 677 0430 Stor-Elvdal 3 727 0628 Hurum 6 965

5 828 0432 Rendalen 2 917 0631 Flesberg 2 390

7 462 0434 Engerdal 1 794 0632 Rollag 1 377

11 794 0436 Tolga 1 860 0633 Nore og Uvdal . . .. 2 949

4 974 0437 Tynset 5 095

9 733 0438 Alvdal 2 463 07 Vestfold

2 612 0439 Folldal 2 208 0702 Holmestrand 8 246

3 294 0441 Os 1 863 0703 Horten 13 746

Kilde : NOS Folketallet i kommunene. Source: NOS Population in Municipalities.

Note : ' Nordmenn på Svalbard og Jan Mayen er regnet som hjemmehørende i de kommuner hvor de etter folkeregistrene er

regnet som bosatt.

Note: Norwegians on Svalbard and Jan Mayen are considered as residents of the municipalities in which they are residents

according to the population registers.


10

Tabell 10 (forts.). Hjemmehørende folkemengde i kommunene. 1. januar 1976*

Resident population of the municipalities. 1 January 1976*

Nr. Kommune

Nr. Kommune

Nr. Kommune

Folkemengde

Folkemengde

Folkemengde

0705 Tønsberg 9 964 0940 Valle 1 467 1228 Odda 9 466

0706 Sandefjord 33 350 0941 Bykle 522 1230 Ullensvang 5 159

0707 Larvik 9 097 1233 Ulvik 1 353

0708 Stavern 2 604 10 Vest-Agder 1234 Granvin 999

1001 Kristiansand 59 488 1235 Voss 13 992

0711 Svelvik 5 315 1002 Mandal 11 579 1238 Kvam 8 764

0713 Sande 5 904 1003 Farsund 8 908 1241 Fusa 3 630

0714 Hof 2 350 1004 Flekkefjord 8 750 1242 Samnanger 2 236

0716 Vile 3 251 1243 Os 9 347

0717 Borre 8 424 1014 Vennesla 10 647 1244 Austevoll 3 853

0718 Ramnes 3 024 1017 Songdalen 3 965 1245 Sund 3 346

0719 Andebu 3 926 1018 Søgne 5 710 1246 Fjell 8 521

0720 Stokke 7 236 1021 Marnardal 2 144 1247 Askøy 15 950

0721 Sem 20 620 1026 Åseral 842 1251 Vaksdal 4 987

0722 Nøtterøy 16 353 1027 Audnedal 1 472 1252 Modalen 268

0723 Tjøme 3 186 1029 Lindesnes 4 047 1253 Osterøy 6 211

0725 Tjølling 7 276 1032 Lyngdal 5 478 1256 Meland 3 052

0726 Brunlanes 7 251 1034 Hægebostad 1 508 1259 Øygarden 2 456

0727 Hedrum 9 048 1037 Kvinesdal 5 434 1260 Radøy 4 227

0728 Lardal 2 262 1046 Sirdal 1 687 1263 Lindis 9 189

1264 Austrheim 2 368

08 Telemark 11 Rogaland • 1265 Fedje 876

0805 Porsgrunn 31 709 1101 Eigersund 11 379 1266 Masijordgn 1 880

0806 Skien

0807 Notodden

47 105

12 970

1102 Sandnes

1103 Stavanger

1106 Haugesund

33 934

86 639

27 386

14 Sogn og

Fjordane

1401 Flora 8 822

0811 Siljan

1 702

0814 Bamble 10 091 1111 Sokndal 3 435 1411 Gulen 2 801

0815 Kraperø 10 518 1112 Lund 2 800 1412 Solund 1 251

0817 Drangedal 4 507 1114 Bjerkreim 1 954 1413 Hyllestad 1 781

0819 Nome 7 253 1119 HA 11 450 1416 Høyanger 5 086

0821 Bø 4 211 1120 Klepp 10 130 1417 Vik 2 605

0822 Sauherad 3 890 1121 Time 8 912 1418 Balestrand 1 813

0826 Tinn 7 675 1122 Gjesdal 4 888 1419 Leikanger 2 783

0827 Hjartdal 1 730 1124 Sola 11 401 1420 Sogndal 5 139

0828 Seljord 3 067 1127 Randaberg 5 391 1421 Aurland 2 131

0829 Kviteseid 2 917 1129 Forsand 903 1422 Lærdal 2 223

0830 Nissedal 1 446 1130 Strand 7 611 1424 Årdal 6 934

0831 Fyresdal 1 458 1133 Hjelmeland 2 642 1426 Luster 5 084

0833 Tokke 2 754 1134 Suldal 3 923 1428 Askvoll 3 312

0834 Vinje 3 850 1135 Sauda 5 779 1429 Fjaler 3 422

1141 Finnøy 2 491 1430 Gaular 2 699

09 Aust-Agder 1142 Rennesøy 2 103 1431 Jølster 2 748

0901 Risør 6 560 1144 Kvitsøy 529 1432 Førde 6 082

0903 Arendal 11 701 1145 Bokn 700 1433 Naustdal 2 453

0904 Grimstad 13 091 1146 Tysvær 6 469 1438 Bremanger 5 523

1149 Karmøy 29 964 1439 Vågsøy 6 677

0911 Gjerstad 2 598 1151 Utsira 286 1441 Selje 3 322

0912 Vegårshei 1 647 1154 Vindafjord 4 554 1443 Eid 4 885

0914 Tvedestrand

0918 Moland

0919 Froland

0920 Øyestad

0921 Tromøy

0922 Hisøy

0926 Lillesand

0928 Birkenes

5 539

6 998

3 490

7 379

3 941

3 976

6 311

3 450

12 Hordaland

1201 Bergen

1211 Etne

1214 Ølen

1216 Sveio

1219 Bømlo

1221 Stord

213 434

3 827

2 845

3 838

8 809

12 403

1445 Gloppen

1448 Stryn

15 More og

Romsdal

1501 Ålesund

1502 Molde

1503 Kristiansund

6 027

7 532

40 868

20 334

18 847

0929 Åmli 2 122 1222 Fitjar 2 773 1511 Vanylven 3 900

0935 Iveland 802 1223 Tysnes 2 697 1514 Sande 7354

9448

0937 Evje og Hornnes 3 099 1224 Kvinnherad 12 439 1515 Herøy

0938 Bygland 1 523 1227 Jondal 1 297 1516 Ulstein 5 085.


11

Tabell 10 (forts.). Hjenunehorende folkemengde i kommunene. 1. januar 1976*

Resident population of the municipalities. 1 January 1976*

Nr. Kommune

Nr. Kommune

Nr. Kommune

Folkemengde

Folkemengde

Folkemengde

1517 Hareid

1519 Volda

1520 Ørsta

1524 Norddal

1525 Stranda

1527 Ørskog

1528 Sykkylven

1532 Giske

1534 Haram

1535 Vestnes

1539 Rauma

1543 Nesset

1545 Midsund

1546 Sandøy

1547 Aukra

1548 Fræna

1551 Eide

1554 Averøy

1556 Frei

1557 Gjemnes

1560 Tingvoll

1563 Sunndal

1566 Surnadal

1567 Rindal

1569 Aure

1571 Halsa

1572 Tustna

1573 Smøla

16 Sør-Trøndelag

1601 Trondheim

1612 Hemne

1613 Snillijord

1617 Hitra

1620 Frøya

1621 Orland

1622 Agdenes

1624 Rissa

1627 Bjugn

1630 Afjord

1632 Roan

1633 Osen

1634 Oppdal

1635 Rennebu

1636 Meldal

1638 Orkdal

1640 Røros

1644 Holtålen

1648 Midtre Gauldal .

1653 Melhus

1657 Skaun

1662 Klæbu

1663 Malvik

1664 Selbu

1665 Tydal

17 Nord-Trøndelag

1702 Steinkjer

1703 Namsos

4 156

7 965

9 897

2 077

4 915

5 291

6 000

5 614

8 641

6 035

8 467

3 569

2 174

1 727

2 889

8 129

3 019

5 319

3 323

2 883

3 593

7 954

6 024

2 325

2 907

2 220

1 155

3 150

134 910

4 136

1 259

4 345

5 024

4 982

1 956

6 450

4 711

3 863

1 366

1 358

5 628

2 890

4 556

9 531

5 294

2 663

6 150

10 277

4 644

2 925

7 637

3 814

992

20 553

11 452

1711 Meråker 2 894

1714 Stjørdal 15 352

1717 Frosta 2 487

1718 Leksvik 3 186

1719 Levanger 15 575

1721 Verdal 12 246

1723 Mosvik 973

1724 Verran 3 693

1725 Namdalseid 2 008

1729 Inderøy 5 217

1736 Snåsa 2 696

1738 Lierne 1 880

1739 Røyrvik 762

1740 Namsskogan 1 558

1742 Grong 2 557

1743 Høylandet 1 370

1744 Overhalla 3 409

1748 Fosnes 876

1749 Flatanger 1 595

1750 Vikna 3 719

1751 Nærøy 5 854

1755 Leka 974

18 Nordland

1804 Bodø 31 077

1805 Narvik 19 582

1811 Bindal 2 277

1814 Brønnøy 8 686

1815 Vega 1 768

1816 Vevelstad 710

1818 Herøy 2 272

1820 Alstahaug 7 231

1822 Leirfjord 2 231

1824 Vefsn 13 342

1825 Grane 1 628

1826 Hattfjelldal 1 787

1827 Dønna 2 037

1828 Nesna 1 881

1832 Hemnes 5 014

1833 Rana 26 273

1834 Lurøy 2 604

1835 Træna 564

1836 Rødøy 2 054

1837 Meløy 6 964

1838 Gildeskål 3 099

1839 Beiarn 1 687

1840 Saltdal 5 083

1841 Fauske 9 199

1842 Skjerstad 1 428

1845 Sørfold 2 827

1848 Steigen 3 837

1849 Hamarøy 2 353

1850 Tysfjord 2 890

1851 Lødingen 3 154

1852 Tjeldsund 1 952

1853 Evenes 1 859

1854 Ballangen 3 277

1856 Røst

1857 Værøy

1859 Flakstad

1860 Vestvågøy

1865 Vågan

1866 Hadsel

1867 Bø

1868 Øksnes

1870 Sortland

1871 Andøy

1874 Moskenes

19 Troms

1901 Harstad

1902 Tromso

1911 Kvæfjord

1913 Skånland

1915 Bjarkøy

1917 Ibestad

1919 Gratangen

1921 Salangen

1922 Bardu

1924 Målselv

1925 Sørreisa

1926 Dyrøy

1927 Tranøy

1928 Torsken

1929 Berg

1931 Lenvik

1933 Balsfjord

1936 Karlsøy

1938 Lyngen

1939 StorOord

1940 Kåfjord

1941 Skjervøy

1942 Nordreisa

1943 Kvænangen

20 Finnmark

2001 Hammerfest

2002 Varde

2003 Vadsø

2011 Kautokeino

2012 Alta

2014 Loppa

2015 Hasvik

2016 Sørøysund

2017 Kvalsund

2018 Måsøy

2019 Nordkapp

2020 Porsanger

2021 Karasjok

2022 Lebesby

2023 Gamvik

2024 Berlevåg

2025 Tana

2027 Nesseby

2028 Båtsfjord

2030 Sør-Varanger

820

1 081

2 009

11 102

9 694

8 797

4 677

5 386

7 492

7 841

1 707

21 125

43 830

3 783

3 070

883

2 832

1 760

3 705

4 004

8 070

3 444

1 859

2 240

1 616

1 447

11 098

7 092

3 147

4 068

1 769

3 157

3 677

4 433

2 002

7 610

3 875

6 019

2 803

12 360

2 195

1 707

2 181

1 837

2 856

5 049

4 467

2 694

2 143

1 746

1 810

3 150

1 168

2 819

10 884


1 7

Tabell 11. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig status 31. desember 1974

Population by sex, age and marital status 31 December 1974

Alder

Age

Menn og

kvinner

Menn Males

Kvinner Females

i alt

Males Ugifte For Ugifte For

and fe- I alt Un- Gifte gifte i I alt Un- Gifte gifte 2

males, Total married Married Previously Total married Married Previously

total married' married 2

Hele landet

The whole country

0- 4 år years 313 558 160 443 160 443 153 115 153 115

5- 9 o » 331 622 170 339 170 339 161 283 161 283

10-14 » 310 159 159 014 159 014 151 145 151 145

15-19 » 309 062 158 137 157 080 1 049 8 150 925 143 025 7 793 107

20-24 » 0 301 178 154 829 114 861 38 763 1 205 146 349 71 091 72 211 3 047

25-29 » 315 411 163 167 51 105 106 916 5 146 152 244 24 059 121 147 7 038

30-34 » 244 902 126 133 20 453 99 991 5 689 118 769 10 144 101 728 6 897

35-39 » 200 520 101 543 12 597 83 731 5 215 98 977 5 893 86 610 6 474

40-44 » 200 712 101 767 12 249 84 473 5 045 98 945 5 790 86 312 6 843

45-49 » 221 202 111 501 13 512 92 461 5 528 109 701 7 366 92 835 9 500

50-54 » 255 150 127 000 15 538 104 472 6 990 128 150 10 514 102 949 14 687

55-59 o 233 200 114 075 13 153 93 762 7 160 119 125 11 545 88 516 19 064

60-64 » 217 607 104 884 12 146 84 668 8 070 112 723 13 642 73 435 25 646

65-69 » 185 658 85 387 10 320 66 338 8 729 100 271 15 403 53 874 30 994

70 Ar og over

and over 357 584 147 996 18 203 92 722 37 071 209 588 41 405 60 271 107 912

1 alt Total 3 997 525 1 986 215 941 013 949 346 95 856 2 011 310 825 420 947 681 238 209

Bykommuner

Urban municipalities

0— 4år years 133 004 68 316 68 316 64 688 64 688

5- 9 » 134 112 68 424 68 424 65 688 65 688

10-14 » 124 882 63 967 63 967 60915 60 915

15-19 » 130 664 65 680 65 165 507 8 64 984 61 534 3 377 73

20-24 » 144 178 70 623 50 600 19 259 764 73 555 37 117 34 536 1902

25-29 »

151 621 77 958 23 952 50 793 3 213 73 663 14 214 55 169 4 280

30-34 »

110 400 57 046 9 290 44 243 3 513 53 354 5 986 43 224 4 144

35-39 » 87 518 43 807 5 108 35 549 3 150 43 711 3 354 36 559 3 798

40-44 »

88 355 43 876 4 671 36 179 3 026 44 479 3 193 37 361 3 925

45-49 »

99 694 48 898 4 913 40 614 3 371 50 796 4 031 41 422 5 343

50-54 »

117 964 57 030 5 526 47 295 4 209 60 934 5 673 46 979 8 282

55-59 »

108 889 51 372 4 533 42 706 4 133 57 517 6 267 40 706 10 544

60-64 »

102 017 46 821 3 938 38 444 4 439 55 196 7 304 33 699 14 193

65-69 » »

87 219 37 407 3 290 29 658 4 459 49 812 8 377 24 477 16 958

70 Ar og over

and over 164 622 60 538 5 399 39 715 15 424 104 084 22 083 26 566 55 435

1 alt Total 1 785 139 861 763 387 092 424 962 49 709 923 376 370 424 424 075 128 877

K i Ide : NOS Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. Source: NOS Population hy Age and Marital Status.

Noter : ' Separerte, skilte og enkemenn. 2 Separerte, skilte og enker.

Notes: ', 2 Separated, divorced and widowed.


13

Tabell 11 (forts.). Folkemengden etter kjønn, alder og-ekteskapelig status 31. desember 1974

Population by sex, age and marital status 31 December 1974

Alder

Age

Menn og

kvinner

i alt

Males

and females,

total

I alt

Total

Ugifte

Unmarried

Menn Males

For

Gifte gifte' 1 alt

Married Previously Total

married'

Kvinner Females

Ugifte

Unmarried

For

Gifte gifte 2

Married Previously

married 2

Herredskommuner

Rural municipalities

0- 4år years 180 554 92 127 92 127 88 427 88 427

5- 9 » 197 510 101 915 101 915 95 595 95 595

10-14 » 185 277 95 047 95 047 90 230 90 230

15-19 » 178 398 92 457 91 915 542 85 941 81 491 4 416 34

20-24 » 157 000 84 206 64 261 19 504 441 72 794 33 974 37 675 1 145

25-29 » 163 790 85 209 27 153 56 123 1 933 78 581 9 845 65 978 2 758

30-34 » 134 502 69 087 11 163 55 748 2 176 65 415 4 158 58 504 2 753

35-39 » 113 002 57 736 7 489 48 182 2 065 55 266 2 539 50 051 2 676

40-44 » 112 357 57 891 7 578 48,294 2 019 54 466 2 597 48 951 2 918

45-49 » 121 508 62 603 8 599 51 847 2 157 58 905 3 335 51 413 4 157

50-54 137 186 69 970 10 012 57 177 2 781 67 216 4 841 55 970 6 405

55-59 » 124 311 62 703 8 620 51 056 3 027 61 608 5 278 47 810 8 520

60-64 » 115 590 58 063 8 208 46 224 3 631 57 527 6 338 39 736 11 453

65-69 » 98 439 47 980 7 030 36 680 4 270 50 459 7 026 29 397 14 036

70 år og over

and over 192 962 87 458 12 804 53 007 21 647 105 504 19 322 33 705 52 477

1 alt Total 2 212 386 1 124 452 553 921 524 384 46 147 1 087 934 454 996 523 606 109 332

Noter : ' Separerte, skilte og enkemenn. 2 Separerte, skilte og enker.

i

Notes: I , Separated, divorced and widowed.

Alder

Age

Tabell 12. Hjenunehørende folkemengde etter kjønn og alder

Resident population by sex and age

1 /12 1950 L/„ 1960 3'/12 1974

I alt Total Menn M. Kvinner F. 1 alt Total Menn M. Kvinner F. I alt Total Menn M. Kvinner F.

0- 6 år years . . . 441 410 226 807 214 603 430 505 220 523 209 982 447 877 229 353 218 524

7-15 o o . 397 388 202 492 194 896 559 422 287 213 272 209 569 131 292 123 277 008

16-19 » » . • . • 165 191 84 196 80 995 202 424 103 665 98 759 247 393 126 457 120 936

20-29 0 0 • • 491 321 250 356 240 965 408 035 207 957 200 078 616 589 317 996 298 593

30-39 » » . 513 658 258 264 255 394 479 789 243 306 236 483 445 422 227 676 217 746

40-49 0 0 . 449 689 221 223 228 466 500 981 251 026 249 955 421 914 213 268 208 646

50-59 » 0 . 367 100 177 220 189 880 428 951 209 472 219 479 488 350 241 075 247 275

60-69 0 » • . • 245 871 113 787 132 084 327 421 154 628 172 793 403 265 190 271 212 994

70-79 0 0 .. .. 150 669 67 863 82 806 182 524 81 360 101 164 259 914 110 485 149 429

80 og over and over 55 985 23 015 32 970 71 182 30 256 40 926 97 670 37 511 60 159

Uoppg. Unknown . . . 264 128 136

I alt Total 3 278 546 1 625 351 1 653 195 3 591 234 1 789 406 1 801 828 3 997 525 1 986 215 2 011 310

Kilde : NOS Folketelling 1960 II og materiale i Byrået.

Source: NOS Population Census 1960 11 and unpublished data in the Bureau.


14

Tabell 13. Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter alder. 1 000

Projected population at the end of the year, by age. 1 000

Alder

Age

Alternativ H'

Alternative H'

Alternativ L 2

Alternative L 2

1980 1985 1990 1995 2000 1980 1985 1990 1995 2000

0- 6år rears . . 419 432 444 450 443 371 367 377 382 365

7-15 » 584 549 542 559 573 584 520 467 475 486

16-19 » 249 265 247 238 245 249 265 247 204 209

20-29 » 608 618 639 631 601 608 618 639 627 554

30-39 » 573 612 603 612 634 573 612 603 612 634

40-49 >> 398 460 563 601 592 398 460 563 600 592

50-59 » 449 393 380 440 538 449 393 380 440 538

60-69 » 428 432 398 349 338 428 432 398 349 338

70-79 » 280 297 312 314 287 280 297 312 314 287

80 og over

and over 115 126 136 144 151 115 126 136 144 151

1 alt Total 4 103 4 184 4 264 4 338 4 402 4 055 4 090 4 122 4 147 4 154

Kilde : NOS Framskriving av folkemengden 1975-2000. Regionale tall.

Source: NOS Population Projections 1975-2000. Regional Figures.

Noter : alternativ H er forutsatt fødselshyppighet som i 1974. 2I alternativ L er forutsatt en nedgang i fødselshyppigheten

på i alt 15 prosent i forhold til 1974.

Notes: 'In alternative H fertility rates as in 1974 are assumed. 2In alternative L a decrease of 15 per cent in fertility rates

1974 are assumed.

Tabell 14. Framskrevet folkemengde ved utgangen av året, etter alder. Prosent

Projected population at the end of the year, by age. Percentages

Alder

Age

1980 1985

Alternativ H'

Alternative H'

1990 1995 2000 1980 1985

Alternativ L 2

Alternative L 2

1990 1995

2000

0- 6 år .rears 10,2 10,3 10,4 10,4 10,1 9,2 9,0 9,2 9,2

7-15 » » . 14,2 13,1 12,7 12,9 13,0 14,4 12,7 11,3 11,4

16-19 » » 6,1 6,4 5,8 5,5 5,6 6,2 6,5 6,0 4,9

20-29 » » 14,8 14,8 15,0 14,5 13,6 15,0 15,1 15,5 15,1

30-39 » » 14,0 14,6 14,2 14,1 14,4 14,1 14,9 14,6 14,8

40-49 » » 9,7 11,0 13,2 13,9 13,5 9,8 11,2 13,6 14,5

50-59 » » 11,0 9,4 8,9 10,1 12,2 11,1 9,6 9,2 10,6

60-69 » » 10,4 10,3 9,3 8,1 7,7 10,5 10,6 9,7 8,4

70-79 » » 6,8 7,1 7,3 7,2 6,5 6,9 7,3 7,6 7,6

80 og over

and over 2,8 3,0 3,2 3,3 3,4 2,8 3,1 3,3 3,5

I alt Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8,8

11,7

5,0

13,3

15,3

14,3

13,0

8,1

6,9

3,6

100,0

Kilde: NOS Framskriving av folkemengden 1975-2000. Regionale tall.

Source: NOS Population Projections 1975-2000. Regional Figures.

Noter : 'Se note 1, tabell 13. 25e note 2, tabell 13.

Notes: 'See note 1, table 13. 2See note 2, table 13.


15

Tabell 15. Hjemmehorende folkemengde etter tilslutning til trossamfunn. Fylker. 1970

Resident population by religious denomination. Counties. 1970

Absolutte tall Number

Prosent Percentages

Fylke

County

1 alt

Total

Den

norske

kirke

Church

of

Norway

Annet

trossamfunn

Other

religious

community

Intet

trossamfunn

No religious

community

Uoppgin

Not

reported

1 alt

Total

Annet Intet

tros- troll-

Den sam- samnorske

funn funn

kirke Other No

Church reli- reliof

gious gious

Norway com- community

munitY

Uoppgitt

Not

reported

Hele landet The

whole country . .

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag . . .

Nord-Trøndelag .

Nordland

Troms

Finnmark

3 874 133 3 642 277 134 915 52 362 44 579 100,0 94,0 3,5 1,3 1,2

220 892 202 710 14 077 2 607 1 498 100,0 91,7 6,4 1,2 0,7

322 321 300 269 10 228 7 272 4 552 100,0 93,1 3,2 2,3 1,4

477 898 432 698 18 564 13 711 12 925 100,0 90,5 3,9 2,9 2,7

178 923 173 054 3 641 1 569 659 100,0 96,7 2,0 0,9 0,4

172 163 166 627 3 223 1 201 1 112 100,0 96,8 1,9 0,7 0,6

198 225 185 411 7 901 2 619 2 294 100,0 93,5 4,0 1,3 1,2

174 640 162 406 7 961 2 354 1 919 100,0 93,0 4,6 1,3 1,1

156 405 140 136 12 170 3 088 1 011 100,0 89,6 7,8 2,0 0,6

80 575 71 833 7 176 1 117 449 100,0 89,2 8,9 1,4 0,5

124 013 112 611 9 008 1 812 582 100,0 90,8 7,3 1,5 0,4

268 171 252 508 9 416 2 855 3 392 100,0 94,1 3,5 1,1 1,3

259 438 249 355 5 607 2 269 2 207 100,0 96,1 2,2 0,9 0,8

112 734 104 516 4 101 1 684 2 433 100,0 92,7 3,6 1,5 2,2

100 761 99 049 633 327 752 100,0 98,3 0,6 0,3 0,8

223 360 217 130 3 742 961 1 527 100,0 97,2 1,7 0,4 0,7

233 420 224 693 4 298 2 325 2 104 100,0 96,3 1,8 1,0 0,9

117 718 115 144 1 332 523 719 100,0 97,8 1,1 0,5 0,6

240 461 229 681 7 256 2 045 1 479 100,0 95,5 3,0 0,9 0,6

136 224 129 903 3 209 1 333 1 779 100,0 95,3 2,4 1,0 1,3

75 791 72 543 1 372 690 1 186 100,0 95,7 1,8 0,9 1,6

Kilde: Folke- og boligtelling 1970 I.

Source: Population and Housing Census 1970 I.

Tabell 16. Registrerte trossamfunn utenfor Den norske kirke. 1975'

Registered religious communities outside Church of Norway 1975 1

Trossamfunn

Religious community

Menig- Medheter

lemmer

Congre- Members

gations

Trossamfunn

Religious community

Menigheter

Med-

Congre- lemmer

gations Members

Den romersk katolske kirke Roman

Det Norske Misjonsforbund The

Catholics 28 11 293 Mission Covenant Church of Norway 49 4

Metodistkirken i Norge Methodists . . . 54 17 263 Kristi menighet Congregation of

Det Norske Baptistsamfunn Baptists . 64 12 205 Jesus Christ 2

Adventistsamfunnet Adventists 69 6 381 Pinsemenigheter Pentecostalists 173 39

Den Evangelisk Lutherske Frikirke i

Det Mosaiske Trossamfund

Norge The Lutheran Free Church Orthodox Jews 2 837

of Norway 63 18 904 Den Engelske Kirke i Norge The

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

The evangelic-lutheran

Andre registrerte trossamfunn

English Church in Norway

11 1 173

church community 17 3 703 Other registered religious

Guds menighet Congregation of communities 12 2 392

God 1 1 503 I alt Total 547 121 159

Kilde : Materiale i Byrået. Souce: Unpublished data in the Bureau.

Note: Registrerte trossamfunn med statstilskott for 1975, jfr. Lov om trudomssamfunn av 13. juni 1969.1

Note: 'Registered religious communities having central government subsidies for 1975.

776

611

894


16

Tabell 17. Hjemmehørende folkemengde etter inntektstakernes

viktigste kilde til livsopphold' 1950, 1960, 1970. Fylker 1970

Resident population by main source of livelihood of the income earners'.

1950, 1960, 1970. Counties 1970

Arbeidsinntekt fra Income from work in

Tjenesteord-

og Fiske Vare- Sam- ytende

Fylke I alt skogbruk m.v. og Industri handel ferdsel næringer

County Total

m.v. hval- m.v.2 Whole- Trans- Financial

Agricul- fangst Manufac- sale port inst.,

ture and Fishing luring and and real

forestry etc. and etc.' retail communi- estate

etc. whaling trade cation and

services

Pensjon,

trygd,

formue,

lån,

stipend

m.v.

Pension,

social

security

fund,

property,

loan,

benefits

etc.

Uoppgitt

Not

reported

Hele landet The

whole country . . .

1950 3 278 546 712 707 181 557 1 122 944 255 808 302 379 358 334 324 283 20 534

1960 3 591 234 546 764 141 405 1 247 093 325 178 366 988 519 136 436 115 8 555

1970 3 874 133 296 667 68 627 1 300 490 383 178 353 207 717 283 709 392 45 052

1970

Østfold 220 892 14 574 884 98 914 18 084 15 508 31 774 38 879 2 275

Akershus 322 321 15 160 135 100 001 45 244 31 123 88 364 38 771 3 523

Oslo 477 898 1 117 35 124 596 76 084 41 070 129 269 98 272 7 455

Hedmark 178 923 28 413 11 60 713 14 177 12 155 25 968 35 367 2 119

Oppland 172 163 28 954 11 59 631 12 796 10 891 25 304 32 732 1 844

Buskerud 198 225 14 601 88 81 245 17 460 15 886 30 488 36 515 1 942

Vestfold 174 640 9 800 325 70 351 14 620 18 094 27 195 32 336 1 919

Telemark 156 405 10 495 315 65 818 11 887 11 706 21 692 32 855 1 637

Aust-Agder 80 575 6 235 403 27 135 5 650 9 875 12 567 17 939 771

Vest-Agder 124 013 5 972 1 364 48 031 11 227 12 584 21 186 22 462 1 187

Rogaland 268 171 25 458 3 852 98 192 25 889 25 265 42 495 44 036 2 984

Hordaland 259 438 16 501 5 252 98 174 21 672 29 279 43 636 42 466 2 458

Bergen 112 734 150 100 31 290 14 961 12 454 27 118 24 819 1 842

Sogn og Fjordane . 100 761 18 796 3 801 31 761 5 520 7 392 12 586 20 191 714

More og Romsdal . 223 360 19 252 12 262 79 300 18 488 21 662 29 976 40 583 1 837

Sør-Trøndelag . . . . 233 420 21 677 3 428 66 933 26 188 22 261 47 612 42 456 2 865

Nord-Trøndelag 117 718 23 608 1 257 33 899 7 779 8 706 18 229 22 953 1 287

Nordland 240 461 20 239 16 208 68 200 17 967 27 525 40 642 46 693 2 987

Troms 136 224 11 176 11 207 33 653 12 314 13 185 27 096 25 549 2 044

Finnmark 75 791 4 489 7 689 22 653 5 408 6 586 14 086 13 518 1 362

K ilde: Folketelling 1950, 1960 og Folke- og boligtelling 1970.

Source: Population Census 1950, 1960 and Population and Housing Census 1970.

Noter: lIkke-inntektstakere (personer med husarbeid i hjemmet, eller som har viktigste kilde til livsopphold gjennom underhold

fra privatpersoner) er gruppert under samme kilde som en inntektstaker i samme familie, som regel ektefelle eller forsørger.

2 Bergverksdrift m.v., industri, bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning m.v.

Notes: 'Non-income earners (persons with housework in their home, or having their main source of livelihood by support from

private persons) are classified to the same source as an income earner in the same family, generally the spouse or the supporter.

'Mining and quarrying, manufacturing, construction and electricity, gas, water and sanitary services.


17

Tabell 18. Personer 16 Ar og over etter kjønn og viktigste kilde til livsopphold'. 1970

Persons 16 years and over by sex and main source of livelihood'. 1970

Absolutte tall Number Prosent Percentages

Viktigste kilde til livsopphold

Main source of livelihood

Personer

16 år og

over i alt

Persons 16

years and

over, total

Menn

Males

Kvinner

Females

Personer

16 år og

over i alt

Persons 16

years and

over, total

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt Total

Inntekt av eget arbeid Income from own work

Jordbruk Agriculture

Skogbruk m.v. Foresto' etc.

Fiske m.v. og hvalfangst Fishing etc. and

whaling

Bergverksdrift m.v. Mining and quarrying

Industri Manufacturing

Bygge- og anleggsvirksomhet Construction

Kraft- og vannforsyning Electricity, gas,

water and sanitary services

Varehandel Wholesale and retail trade . .

Finansinstitusjoner og eiendomsdrift Financial

institutions and real estate

Sjøtransport Water transport

Annen samferdsel Transport and communication

other than water transport

Offentlig administrasjon og forsvar Government

services

Offentlig og privat tjenesteyting Community

and business services

Personlig tjenesteyting Personal services

Uoppgitt næring Industry not reported . .

Pensjon, trygd Pension, social security fund . .

Formue, lån, stipend m.v. Property, loan,

benefits etc.

Husarbeid i hjemmet Housework in own home

Forsørget Supported

2 873

1 462

130

11

114 1

159 1

833

773

27 413

9 350

390 906

129 125

15 847

198 549

33 541

67 311

89 613

88 050

209 824

57 109

2 915

544 862

54 297

622 184

189 612

412

057

100

11

566 1

765

792

570

27 211

8 919

319 444

125 772

14 511

114 846

18 285

60 574

71 770

70 392

96 591

14 784

2 304

222 596

35 081

2 989

94 135

460

404

30

548

394

041

203

202

431

71 462

3 353

1 336

83 703

15 256

6 737

17 843

17 658

113 233

42 325

611

322 266

19 216

619 195

95 477

100

51

5

0

1

0

14

5

1

7

1

2

3

3

7

2

0

19

2

22

6

100

75

7

1

2

1

23

9

1

8

1

4

5

5

7

1

0

16

2

0

7

100

28

2

0

0

0

5

0

0

6

1

1

1

1

8

3

0

22

1

42

7

Kilde: Folke- og boligtelling 1970 II. Source: Population and Housing Census 1970 II.

Note : ' Både inntektstakere og ikke -inntektstakere er gruppert etter egen kilde til livsopphold.

Note: Both income earners and non-income earners are classified by their own source of livelihood.

Tabell 19. Personer 16 år og over med inntekt av eget arbeid som viktigste kilde

til livsopphold, etter alder, kjønn og ekteskapelig status. 1970

Persons 16 years and over with income from own work as main source

of livelihood, by age, sex and marital status. 1970

Kjenn

og

ekteskapelig status

Sex

and

marital status

I alt Total

Ugifte Unmarried .

ifte Married

For gifte Prey. marr

Menn Males

gifte Unmarried . .

ifte Married

For gifte Prey. marr

vinner Females

gifte Unmarried . .

ifte Married

For gifte Prey. marr

I alt

Total

16-19

år

years

Absolutte tall

Number

20-24

år

years

25-69

år

years

70 år

og over

70 years

and over

1 462 159 79 497 199 110 1 170 807 12 745

405 082 76 478 135 107 191 454 2 043

982 406 3 000 62 392 908 606 8 408

74 671 19 1 611 70 747 2 294

1 057 765 44 527 126 044 876 785 10 409

251 768 43 652 87 321 119 693 1 102

772 020 871 37 989 725 234 7 926

33 977 4 734 31 858 1 381

404 394 34 970 73 066 294 022 2 336

153 314 32 826 47 786 71 761 941

210 386 2 129 24 403 183 372 482

40 694 15 877 38 889 913

1 alt

Total

51

54

53

26

75

61

84

42

28

46

23

20

1 prosent av personer i alt

i den enkelte gruppe

As percentage of the total

number of persons in each group

16-19

år

years

20-24

år

years

25-69

år

years

70 år

og over

70 years

and over

33 64 59 4

33 71 72 4

37 52 58 6

23 56 46 2

36 78 89 7

36 74 78 6

89 89 92 9

80 86 73 4

30 48 29 1

30 67 65 2

30 32 23 1

19 43 35 1

Kilde: Folke- og boligtelling 1970 II. Source: Population and Housing Census 1970 II.


18

Tabell 20. Familier 1 etter familietype og barnetall 31. desember 1974. Fylker

Families' by type of family and number of children 31 December 1974. Counties

Fylke

County

Hele landet The

whole country . .

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag . . .

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Familier

i alt

Families,

total

1 589

90

131

235

73

69

84

71

63

33

48

104

148

38

85

95

45

90

52

28

920

356

003

252

114

970

212

486

171

414

936

112

006

822

216

909

223

451

567

700

Ektepar

uten barn

Couples

without

children

300

19

23

47

15

14

17

14

13

6

8

18

25

6

14

17

8

15

7

3

400

429

949

218

806

424

785

842

179

290

868

392

804

264

691

589

532

930

655

753

I alt

Total

632

37

61

58

28

28

33

29

25

13

21

47

61

16

38

37

19

38

22

12

094

041

444

444

991

552

663

382

251

384

303

248

498

247

159

996

809

932

726

024

Ektepar med barn Couples with children

1 barn 2 barn 3 barn 4 barn

child children children og flere

children

ilIld more

221 353 232 882 118 978 58 881

14 072 14 423 6 121 2 425

21 117 25 861 10 944 3 522

26 364 22 878 7 460 1 742

11 002 10 604 5 096 2 289

10 206 10 709 5 080 2 557

12 955 13 086 5 533 2 089

10 489 11 417 5 424 2 052

9 426 9 377 4 525 1 923

4 494 4 722 2 724 1 444

6 884 7 313 4 689 2 417

14 824 16 643 10 183 5 598

19 871 21 702 12 792 7 133

5 003 5 221 3 476 2 547

12 160 12 983 8 171 4 845

13 399 13 966 7 181 3 450

6

12

6

3

255 6 834 4 124 2 596

545 13 445 8 103 4 839

988 7 682 4 843 3 213

299 4 016 2 509 2 200

or med barn

Far med barn

Mother with children

Father with children Enslige

Fylke

Single

1 alt 1 barn 2 barn 3 barn I alt 1 barn 2 barn 3 barn persons

og flere

og flere

Hele landet 88 145 58 052 19 881 10 212 18 919 12 570 4 281 2 068 550 362

Østfold 4 731 2 987 1 157 587 1 124 785 226 113 28 031

Akershus 6 479 3 951 1 724 804 1 614 997 444 173 37 517

Oslo 12 852 8 855 2 970 1 027 2 360 1 592 560 208 114 378

Hedmark 3 594 2 456 755 383 891 645 185 61 23 832

Oppland 3 379 2 280 734 365 847 572 195 80 22 768

Buskerud 3 912 2 625 892 395 1 021 697 216 108 27 831

Vestfold 3 739 2 311 958 470 815 526 184 105 22 708

Telemark 3 237 2 125 737 375 782 547 161 74 20 722

Aust-Agder 1 743 1 130 386 227 384 256 92 36 11 613

Vest-Agder 2 520 1 561 589 370 547 338 133 76 15 698

Rogaland 5 216 3 315 1 187 714 1 134 767 238 129 32 122

Hordaland 8 139 5 149 1 913 1 077 1 756 1 213 355 188 50 809

Sogn og Fjordane 1 832 1 185 415 232 570 389 114 67 13 909

More og Romsdal 4 595 3 128 955 512 1 018 650 241 127 26 753

Sør-Trøndelag . . . 5 772 3 893 1 233 646 1 094 710 250 134 33 458

Nord-Trøndelag . . 2 452 1 636 510 306 585 410 110 65 13 845

Nordland 6 658 4 597 1 301 760 1 127 725 276 126 27 804

Troms 4 440 3 030 855 555 827 514 183 130 16 919

Finnmark 2 855 1 838 610 407 423 237 118 68 9 645

Kilde : NOS Familiestatistikk. Source: NOS Family Statistics.

Note : 'Som familie er regnet (1) ektepar med eller uten ugifte hjemmeværende barn. (2) mor eller far med ugifte

hjemmeværende barn og (3) hver enkelt person som ikke homes inn under noen av disse gruppene.

Note: As a family are classified ( 1 ) married couple with/without unmarried children at home, (2) mother or father with unmarried

children at home and (3) each person not belonging to any of these groups.


19

Tabell 21. Folkemengdens bevegelse Vital statistics

Ar'

Year'

Ekteskap Levendefødte

oppløst Live births

Marriages

Inngåtte

dissolved

ekteskap

Marriages ved ved I alt

Utenfor

contracted død skilsm. Total

ekteskap

by by Illegitimate

death divorce

Død.

fødte Døde

Still- Deaths

births

Overskott

av fødte

Excess of

births

over deaths

1901-05

1906-10

1911-15

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

1936-40

1941-45

1946-50

1951-55

1956-60

1961-65

1966-70

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975*

1901-05

1906-10

1911-15

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

1936-40

1941-45

1946-50

1951-55

1956-60

1961-65

1966-70

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975*

Ar'

Year'

13 892 10 101 175 65 202 4 558 1 598 33 257 31 945

14 068 10 157 318 61 978 4 114 1 427 32 539 29 439

15 320 10 367 477 61 103 4 267 1 390 32 700 28 403

17 851 11 744 589 63 249 4 424 1 430 36 656 26 593

17 002 10 568 654 60 267 4 126 1 310 31 211 29 056

16 859 10 846 783 50 087 3 485 1 270 30 603 19 484

18 604 10 714 941 43 342 30l1 1 106 29 561 13 781

24 949 11 239 1 081 45 183 2 823 1 043 30 338 2 14 845

23 994 11 458 1 413 56 067 4 098 1 154 31 715 2 24 352

28 772 10 990 2 220 65 886 3 233 1 176 29 254 36 632

26 969 11 379 2 086 62 478 2 282 968 28 565 33 913

24 091 12 960 2 160 63 021 2 249 912 31 298 31 723

24 300 14 922 2 496 63 989 2 590 803 34 994 28 995

29 055 16 523 3 036 66 697 3 816 752 37 522 29 175

27 680 15 682 2 672 67 061 3 286 812 36 010 31 051

29 154 15 998 2 876 66 779 3 428 735 36 216 30 563

29 441 16 611 3 058 67 350 3 770 756 37 668 29 682

29 630 17 153 3 146 67 746 4 163 758 38 994 28 752

29 370 17 173 3 429 64 551 4 431 697 38 723 25 828

29 510 17 175 3 731 65 550 5 197 623 38 981 26 569

28 596 l7363 4 022 64 260 5 568 620 39 375 24 885

28 141 17 427 4 664 61 208 5 552 575 39 958 21 250

27 344 17 357 5 156 59 603 5 543 524 39 464 20 139

26 365 ••• ••• 55 924 • • • 39 481 16 443

Pr. 1 000

innbyggere

Per 1 000

population

Pr. 100 inngåtte

Per 100 contracted

Pr. 1 000

innbyggere

Per 1 000

population

Pr. 100

lev. fødte

Per 100

live births

Pr. 1 000

fødte

Per I 000

birth

Pr. 1 000 innbyggere

Per 1 000 population

6,1 72,7 1,3 28,5 7,1 23,9 14,6 13,9

6,0 72,2 2,3 26,4 6,6 22,5 13,9 12,5

6,3 67,7 3,1 25,0 7,0 22,2 13,4 11,6

6,9 65,8 3,3 24,5 7,0 22,1 14,2 10,3

6,3 62,2 3,8 22,2 6,8 21,3 11,5 10,7

6,1 64,3 4,6 18,0 7,0 24,7 11,0 7,0

6,5 57,6 5,1 15,2 6,9 24,9 10,4 4,8

8,5 45,0 4,3 15,4 6,2 22,6 10,32 5,1

7,9 47,8 5,9 18,5 7,3 20,2 10,42 8,1

9,0 38,2 7,7 20,6 4,9 17,5 9,1 11,5

8,0 42,2 7,7 18,6 3,7 15,3 8,5 10,1

6,8 53,8 9,0 17,9 3,6 14,3 8,9 9,0

6,5 61,4 10,3 17,5 4,0 12,4 9,5 8,0

7,6 56,9 10,4 17,5 5,7 11,1 9,8 7,7

7,4 56,7 9,7 17,9 4,9 12,0 9,6 8,3

7,7 54,9 9,9 17,6 5,1 10,9 9,6 8,0

7,7 56,4 10,4 17,6 5,6 11,1 9,9 7,7

7,7 57,9 10,6 17,6 6,1 11,1 10,1 7,5

7,6 58,5 11,7 16,6 6,9 10,7 10,0 6,6

7,6 58,2 12,6 16,8 7,9 9,4 10,0 6,8

7,3 60,7 14,1 16,3 8,7 9,6 10,0 6,3

7,1 61,9 16,6 15,5 9,1 9,3 10,1 5,4

6,9 63,5 18,9 15,0 9,3 8,7 9,9 5,1

6,6 • • • 14,0 • • • 9,9 4,1

K i Ide : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter : ' Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Medregnet krigsdødsfall.

Notes: ' Annual average.* the five-year period. 2 Including deaths caused by the war.


20

Tabell 22. Folkemengdens bevegelse. Fylker. Kommunetyper. 1974

Vital statistics. Counties. Types of municipalities. 1974

Over-

Inn- Levendefedte

Fedsels-

Folketilvekst

gåtte

Døde Deaths

Live births

over- skott av

Increase in

innfl.,

Fylke

ekte- Skilsskott

population

County

skap misser' Utenfor Under EATeSS Ia. (-)

Marria- Divorces' I alt ekteskap I alt I Ar of births Excess

ges con- Total ll legi- Total Under over of

I alt Prosent

tracte (rattet!timais'I year deaths immigr.. Tots,! Pere" -

emigr. (--) tags'

Hele landet

The whole 0 country 27 344139 5 156 2 59 603 5 543 464 622

4 922 25 061 0,63

Fylker Counties

Østfold 1 590 304 3 257

Akershus 2 323 512 5 348

Oslo 3 786 1 167 6 028

Hedmark 964 140 2 174

Oppland 1 113 126 2 373

Buskerud 1 346 256 2 893

Vestfold 1 269 288 2 391

Telemark 1 046 178 2 159

Aust-Agder 630 85 1 285

Vest-Agder 962 121 2 123

Rogaland 2 148 290 4 737

Hordaland 2 807 437 6 341

Sogn og Fjordane 588 38 1 508

More og Romsdal 1 589 165 3 651

Sør-Trøndelag 1 614 288 3 849

Nord-Trøndelag . . 737 71 1 878

Nordland 1 457 223 3 667

Troms 888 148 2 442

Finnmark 487 112 1 99

221 2 494 32

294 2 454 40

582 5 881 57

172 2 101 14

167 1 889 31

176 2 262 29

147 1 943 31

114 1 720 29

63 938 10

91 1 147 22

183 2 424 45

375 3 532 65

71 1 039 12

329 1 958 47

528 2 383 41

230 1 137 17

807 2 290 50

565 1 213 29

428 659 21

763 467 1 230 0,54

2 894 1 663 4 5571,32

147 —3 310 —3 163 —0,6 8

73 698 771 0,42

484 482 966 0,55

631 1 997 2 628 1,28

448 649 1 097 0,61

439 459 898 0,57

347 971 1 318 1,57

976 312 1 288 1,00

2 313 2 077 4 390 1,57

2 809 —422 2 387 0,62

469 —44 425 0,42

1 693 84 1 777 0,77

1 466 —646 820 0,34

741 417 1 158 0,96

1 377 —842 535 0,22

1 229 134 1 363 0,96

840 —224 616 0,78

Kommunetyper 3

Types of municip. 3

1 Landbrukskomm.

Agricultural mun. . . 1 223 86 2 889 301 2 614 25 275 93 368 0,17

2 Mindre sentrale,

bland. landbr.- og

ind.komm. Noncentral

mixed agr.-

and manufact. mun. . 2 062 186 4 935 473 3 878 44 1 057 379 1 436 0,40

3 Sentrale, blandede

landbr.- og ind.k.

Central, mixed agr.-

and manufact. mun. . 1 165 125 2 692 148 1 943 33

4 Fiskerikommuner

749 160 909 0,50

Fishing mun.

5 Mindre sentrale

714 89 2 005 375 1 325 29 680 1 681 0,54

ind.k. Non-central

manufact. mun. . 1 306 178 3 072 369 1 777 41 1 295 166 1 461 0,73

6 Sentrale ind.k.

2 Centr. manuf. mun. 730 3 648 579 7 850 423 5 120 84

784 3 514 0,67

7 Særlig sentr., bl.

tjenesteytings- og

ind.k. Esp. centr.,

mixed service and

manufact. mun. 10 813 2 598 21 598 1 703

8 Øvr. bl. tj.yt.- og

13 501 209 8 097 2 866 10 963 0,78

ind.komm. Remain.

mixed serv. and man

municipalities

9 Andre kommuner

5 192 980 11 441 1 329 7 301 128 4 140 305 4 445 0,60

Othermunicipalities . 1 221 128 3 121 422 2 005 29 1 116 168 1 284 0,62

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

No ter : 'Fordelingen av skilsmissene er foretatt etter mannens bosted ved søknaden. 2Medregnet 207 skilsmisser der bostedet

var utlandet eller ukjent. 'Se Artikler 67 Klassifisering av kommunene i Norge 1974.

Notes: 'The classification of divorces made according to the residence of the husband at the time of the petition for divorce. 'Including

207 divorces with the residence abroad or unknown. 3See Articles 67 Classification of the Municipalities of Norway 1974.


Ar' Year'

Tabell 23. Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status

Marriages by marital status of partners

Inngåtte

ekteskap

Marriages

contracted

Ungkarer med:

Bachelors and:

21

Enkemenn med: Skilte med:

Widowers Divorced

and: men and:

Pr. 100 ekteskap

Per 100 marriages

Ungkarer Enkem. og

med: skilte med:

.ou

eu

r.,o 1;

o

I alt I" i , , g

l' ú 6' I 4 rl!, i 1 I ji 2 h e I; 2

t-, r; .

Total e 1. .4

..-.

.17

c ", .

a c; 6: ,,i" irl i ri, 42.

w ,#)

C ..td 4

us CA

I = -,. ' Ti 2 ,..'f: Ti

1951-1955 26 969 4 444 23 876 438 573 671 242 83 727 82 277 88,6 3,7 5,2 2,5

1956-1960 24 091 4 011 21 169 354 654 479 238 83 723 76 315 87,9 4,2 5,0 2,9

1961-1965 24 300 3 529 21.328 218 804 295 178 95 867 87 428 87,8 4,2 4,8 3,2

1966-1970 29 055 4 265 25 845 182 902 222 157 120 1 039 96 492 89,0 3,7 4.3 3,0

1970 29 370 5 023 26 142 173 923 224 157 108 1 035 89 519 89,0 3,7 4,3 3.0

1971 29 510 5 324 26 168 165 982 203 160 121 1 104 77 530 88,7 3,9 4,4 3,0

1972 28 596 5 444 25 393 152 923 163 164 103 1 094 74 530 88,8 3,8 4,4 3,0

1973 28 141 5 926 24 621 181 987 174 182 106 1 180 94 616 87,5 4,2 4,8 3,5

1974 27 344 6 612 23 296 200 1 227 167 174 107 1 280 79 814 85,2 5,2 5,3 4,3

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note : Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

Note: ' Annual average for the five-year period.

Tabell 24. Gjennomsnittlig alder ved giftermål Average age at marriage

Ar' Year'

Alle vigde Total married

Menn

Males

Kvinner

Females

Menn

Males

Ugifte Single

Kvinner

Females

For gale Previously

married

Menn

Males

Kvinner

Females

1951-1955 2

1956-19602

29,7

29,0

26,3

25,5

28,4

27,7

25,5

24,5

44,6

44,7

38,4

38,7

1961-1965 27,8 24,5 26,4 23,4 43,7 38,3

1966-1970 26,5 23,7 25,3 22,8 41,9 37,3

1970 26,3 23,7 25,1 22,8 41,5 37,0

1971 26,3 23,7 25,1 22,7 41,0 36,6

1972 26,3 23,7 25,1 22,7 40,8 36,5

1973 26,3 23,7 25,1 22,7 40,1 36,4

1974 26,7 24,0 25,3 22,8 39,7 36,2

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

N oter: ' Årsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 Alderen regnet ved utgangen av året, for senere år alder i fylte år ved vigselen.

Tallene fra 1961 er rettet.

Notes: 'Annual average for the five-year period. 2Age at the end of the year, for later years age in completed years at marriage.

Corrected figures from 1961.

Tabell 25. Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens alder 1974

Marriages by age of bride and bridegroom 1974

Brudgommens alder

Age of bridegroom 1 alt

Total

15-

19 år

20-

24år

25- 30-

29år 34ãr

Brudens alder Age of bride

15-19 år years 1 370 1 037 318 15 - - - - - -

20-24 >> » 13 164 4 156 8 160 767 64 10 1 1 - 5

25-29 » >> 8 248 875 4 669 2 283 345 49 12 5 - - 10

30-34 » » 2 134 72 615 902 400 104 24 11 2 - 4

35-39 » » 814 16 128 256 227 128 35 17 4 1 - 2

40-44 » » 508 2 34 79 127 117 100 25 15 5 2 1 1

45-49 >> » 381 14 47 61 83 74 65 25 10 1 1

50-54 » » 262 4 17 18 29 51 63 55 18 5 2

55-59 » » 195 1 5 13 14 18 47 56 30 8 1 2

60-64 » » 123 2 2 5 5 16 36 34 15 5 3

65-69 » » 76 1 2 6 4 8 10 20 15 10

70 år og over years and

over 69 1 2 4 8 12 20 21 1

I alt Total 27 344 6 158 13 943 4 373 1 258 541 327 256 205 116 63 45 36 23

35-

39år

40-

44 år

45-

49år

50-

54 år

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

55-

59år

60-

Mår

65-

69år

70 år

og

over

Uoppgitt

Unknown


Tabell 26. Giftermålshyppighet for ugifte etter kjønn og alder

Marriage rates for single persons by sex and age

Vigde pr. 1 000 av middelfolkemengden Persons married per 1 000 mean population

Alder Age Menn Males Kvinner Females

1929-

1932

1945-

1948

1949-

1952

1955-

1956

1959-

1962

1973'.-

1974

1929-

1932

1945-

1948

1949-

1952

1955-

1956

1939-

1962

1973'-

1974

15 år years 0,0 - 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3

16 » 0 . 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 1,2 2,1 2,9 3,2 7,f

17 » 0 • • 0,5 0,6 1,2 1,1 1,3 7,4 11,3 18,0 21,4 30,2

18 » 0 .. 1,6 2,5 4,7 7,0 10,2 23,4 34,1 58,6 64,0 80,0

19 » » . • 5,3 9,6 16,5 26,5 34,3 ... 44,8 66,7 104,5 125,8 121,0

20-24 » 0 30,2 44,1 57,0 79,1 98,8 119,5 67,0 108,1 146,6 193,1 222,5 205,6

25-29 » 0 94,6 125,0 139,6 154,1 174,1 156,3 96,0 162,5 178,7 197,3 213,8 159,0

30-34 » 0 101,3 132,9 128,5 118,4 111,1 80,4 61,4 111,3 110,3 107,3 104,0 71,4

35-39 » » 67,3 91,4 81,0 69,8 59,8 36,5 29,3 57,8 55,0 53,7 50,1 37,4

40-44 » » 38,3 55,3 46,8 38,5 33,9 17,5 15,6 29,1 27,4 27,5 25,2 15,1

45-49 » 0 22,1 31,9 27,0 21,5 17,9 9,7 8,8 14,0 14,1 14,9 13,5 9,0

50-54 » 0 12,2 18,1 14,6 13,6 9,7 5,6 4,4 7,1 6,4 7,5 7,5 5,6

55-59 » » 6,7 9,0 8,6 7,3 6,0 3,5 1,6 2,5 3,1 3,3 3,3 2,9

60-64 » 0 3,8 4,1 3,8 3,5 2,9 1,6 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9 1,0

65-69 » » 1,4 2,1 1,9 1,6 1,9 1,2 0,5 0,6 0,5 0,7 0,7 0,4

70-74 » » 0,6 0,8 0,7 1,2 1,3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2

75 år og over and over 0,1 0,5 0,2 0,2 0,6 0,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1

15 år og over and over 38,0 55,2 58,6 58,1 53,5 56,4 37,9 60,0 65,2 66,3 63,0 70,9

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note : ' Alder i fylte Ar ved vigselen, for tidligere år alder ved utgangen av året.

Note: Age in completed years at marriage, for previous years age at the end of the year.

Tabell 27. Skilsmisser og separasjoner Divorces and separations

Skils- Skilsmisser etter ekteskapets varighet (ir) Skilsmisser etter felles barn i live Sepamisser

Barn Divorces, by duration of marriage ( years) Divorces, by number of children

rasjo-

Ar i alt i alt ner

Year Divor., Child., Untotal

total der 3-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25' 0 I 2 3 4 5 V

Sepa-

3 og over °Foyer rations

1970 3429 5114 322 574 999 552 373 314 295 819 1089 909 382 137 56 37 4157

1971 3731 5585 310 642 1115 558 438 319 349 871 1188 974 468 150 55 25 4741

1972 4022 6361 291 672 1183 701 445 360 370 868 1219 1128 508 199 54 46 5691

1973 4664 7198 325 743 1455 800 549 396 396 1020 1444 1305 594 201 65 35 6185

1974 5156 8110 361 844 1596 861 586 442 466 1104 1567 1422 701 267 61 34 6460

K ilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Notes: 25 and over. 2 6 and over.

Tabell 28. Skilsmisser etter ektefellenes alder 1974

Divorces by age of wife and husbond 1974

Hustruens alder Age of wife

Mannens alder

Age of husband

I alt

Total

Under

20 år

years

20-

24 år

25-

29 år

30-

34 år

35-

39 år

40-

44 år

45-

49 år

50-

54 år

55-

59 år

60-

64 år

70 år Uoppgitt

65- og over

69 år andover Unknown

Under 20 Ar years

20-24 » »

25-29 » »

30-34 » »

35-39 » »

40-44 » »

45-49 » »

50-54 » »

55-59 >> »

60-64 o »

65-69 o »

70 dr og over and over

Uoppgitt Unknown

4 2 2 - - - - - - - - -

360 23 293 43 1 - - - -

1 285 10 447 728 88 10 2 - - - -

959 70 430 406 45 6 1 1 - - - - -

748 8 119 312 249 42 15 3

582 6 39 105 232 152 35 12 1 - - -

407 4 24 64 141 128 35 8 2 1 - -

377 - 3 18 20 66 111 118 34 6 1 - _

240 - 1 6 22 47 72 66 21 4 - 1

112 - 1 1 2 3 7 23 36 30 6 2 1

57 - 1 2 1 1 6 9 16 18 3

24 - - - 2 1 4 5 8 4

1 - 1

Ialt Total 5 156 35 827 1 368 955 630 436 347 271 158 80 38 9 2

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


23

Tabell 29. Gjennomsnittlig barnetall etter ekteskapets varighet. 1920-1970

Average number of children by duration of marriage. 1920-1970

0 ar year

1 » »

2 » years

3 »

4 »

5 »

6 » »

7 » »

8 » »

9 » »

10 >»>

11 » »

12 »

13 »

14 » »

15 »

16 » »

17 » »

18 »

19 >> »

20 » »

21 >> »

22 » >,

23»

24 »

25 »

26 » »

27 »

28 »

29 >> »

30 »

Ekteskapets varighet

Duration of marriage

31 » »

32 »

33 » og over

years and over

Gjennomsnittlig barnetall øking + Increase +

Average number of children Nedgang - Decrease -

1920 1930 1946 1950 1960 1970

0,45 0,28 0,24 0,22 0,25 0,26

0,83 0,63 0,63 0,59 0,67 0,67

1,13 0,93 0,91 0,83 0,94 0,97

1,47 1,19 1,10 1,05 1,16 1,24

1,78 1,40 1,28 1,24 1,38 1,49

2,05 1,62 1,44 1,45 1,54 1,70

2,32 1,84 1,58 1,63 1,68 1,87

2,54 2,04 1,70 1,76 1,78 2,01

2,77 2,27 1,80 1,87 1,89 2,12

3,04 2,47 1,89 1,99 1,96 2,20

3,23 2,62 1,94 2,05 2,02 2,29

3,50 2,77 2,06 2,13 2,06 2,33

3,69 2,93 2,13 2,20 2,10 2,40

3,88 3,18 2,20 2,23 2,15 2,41

4,09 3,31 2,27 2,26 2,18 2,42

4,28 3,47 2,33 2,33 2,26 2,43

4,52 3,65 2,36 2,37 2,35 2,43

4,62 3,78 2,43 2,41 2,39 2,41

4,81 3;88 2,52 2,44 2,42 2,44

4,92 4,08 2,61 2,48 2,47 2,41

5,09 4,17 2,66 2,49 2,47 2,40

5,19 4,39 2,74 2,50 2,47 2,37

5,27 4,46 2,81 2,60 2,48 2,36

5,32 4,57 2,92 2,67 2,48 2,36

5,45 4,65 3,05 2,71 2,45 2,37

5,58 4,73 3,14 2,76 2,51 2,42

5,60 4,85 3,28 2,86 2,49 2,47

5,64 4,89 3,32 2,95 2,51 2,49

5,66 5,00 3,43 3,08 2,53 2,53

5,71 5,08 3,62 3,18 2,55 2,56

5,71 5,10 3,76 3,29 2,54 2,55

5,89 5,17 3,82 3,33 2,60 2,55

5,89 5,38 3,97 3,48 2,63 2,57

6,39 5,85 4,94 4,57 3,57 2,90

1920- 1930- 1946- 1950- 1960- 1920-

1930 1946 1950 1960 1970 1970

-0,17 -0,04 -0,02 +0,03 +0,01 -0,19

-0,20 - -0,04 +0,08 -0,16

-0,20 -0,02 -0,08 +0,11 +0,03 -0,16

-0,28 -0,09 -0,05 +0,11 +0,08 -0,23

-0,38 -0,12 -0,04 +0,14 +0,11 -0,29

-0,43 -0,18 +0,01 +0,09 +0,16 -0,35

-0,48 -0,26 +0,05 +0,05 +0,19 -0,45

-0,50 -0,34 +0,06 +0,02 +0,23 -0,53

-0,50 -0,47 +0,07 +0,02 +0,23 -0,65

-0,57 -0,58 +0,10 -0,03 +0,24 -0,84

-0,61 -0,68 +0,11 -0,03 +0,27 --0,94

-0,73 -0,71 +0,07 -0,07 +0,27 -1,17

-0,76 -0,80 +0,07 -0,10 +0,30 -1,29

-0,70 -0,98 +0,03 -0,08 +0,26 -1,47

-0,78 -1,04 -0,01 -0,08 +0,24 -1,67

-0,81 -1,14 - -0,07 +0,17 -1,85

-0,87 -1,29 +0,01 -0,02 +0,08 -2,09

-0,84 -1,35 -0,02 -0,02 +0,02 -2,21

-0,93 -1,36 -0,08 -0,02 +0,02 -2,37

-0,84 -1,47 -0,13 -0,01 -0,06 -2,51

-0,92 -1,51 -0,17 -0,02 -0,07 -2,69

-0,80 -1,65 -0,24 -0,03 -0,10 -2,82

-0,81 -1,65 -0,21 -0,12 -0,12 -2,91

-0,75 -1,65 -0,25 -0,19 -0,12 -2,96

-0,80 -1,60 -0,34 -0,26 -0,08 -3,08

-0,85 -1,59 -0,38 -0,25 -0,09 -3,16

-0,75 -1,57 -0,42 -0,37 -0,02 -3,13

-0,75 -1,57 -0,37 -0,44 -0,02 -3,15

-0,66 -1,57 -0,35 -0,55 - -3,13

-0,63 -1,46 -0,44 -0,63 +0,01 -3,15

-0,61 -1,34 -0,47 -0,75 +0,01 -3,16

-0,72 -1,35 -0,49 -0,73 -0,05 -3,34

-0,51 -1,41 -0,49 -0,85 -0,06 -3,32

-0,54 -0,91 -0,37 -1,00 -0,67 -3,49

alt Total

4,02 3,45 2,52 2,40 2,28 2,24

-0,57 -0,93 -0,12 -0,12 -0,04 -1,78

Kilde: Folketellinger. Source: Population censuses.


24

Tabell 30. Fødte Births

Ar' Year'

Av disse utenfor Av disse utenfor Dødfødte pr.

Levendefødte ekteskap Dødfødte ekteskap I 000 fødte i alt Flerfødsler

Live births Of which Stillbirths Of which Stillbirths Multiple births

illegitimate

illegitimate per 1000 births

Gutter

Males

Piker

Females

Gutter

Males

Piker

Females

Gutter

Males

Piker

Females

Gutter

Males

Piker

Female.s

1 ekteskap

Legitimate

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

Tvillingfødsler

Twin

births

Trillingfødsler

Triple

births

1951-55 .. 32 182 30 296 1 167 1 115 538 429 33 22 14,9 23,7 787 9 2

1956-60 .. 32 374 30 647 1 155 1 094 489 423 31 23 13,9 23,6 731 7

1961-65 .. 32 992 30 997 1 363 1 227 430 373 25 24 12,1 18,6 700 8

1966-70 . . . 34 368 32 329 1 960 1 856 408 144 36 23 10,9 15,2 663 73

1970 33 271 31 280 2 291 2 140 376 321 36 29 10,4 14,5 630 64

1971 33 588 31 962 2 651 2 546 3 2 5 298 43 42 8,8 16,1 621 6

1972 32 994 31 266 2 860 2 708 334 286 37 28 9,8 11,5 560 5

1973 31 590 29 618 2 806 2 746 290 285 29 32 9,4 11,0 587 4

1974 30 413 29 190 2 831 2 712 277 247 37 30 _ 8,4 11,9 534 3

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

No : 'Årsgjennomsnitt i femårsperioden. 2Medregnet firlingfødsler. 'Medregnet Ming- og femlingfødsler. 4Av disse 1

femlingfødsel.

Notes: 'Annual average in the five-year period. 2Including quadruple births. 'Including quadruple and quintuple births. 40f these

I quintuple birth.

Tabell 31. Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter

Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates

Ar' Year'

15-44 15-19

år år

20-24

år

Morens alder

Age of mother

25-29

år

30-34

år

35-39

år

Levendefødte pr. 1 000 kvinner i alt Live births per 1000 women

40-44

år

Reproduksjonskvotienter

Reproduction rates

Brutto2

Gros.s.2

1910-1911 117,1 10,6 105,6 186,2 188,7 165,4 93,2 1,863 1,453

1920-1921 108,1 12,6 109,4 175,8 166,8 138,4 75,5 1,679 1,337

1930-1931 69,1 8,2 70,9 112,2 105,8 79,9 42,3 1,036 0,890

1932-1935 61,2 7,6 63,3 101,9 94,3 67,8 34,7 0,910 0,780

1936-1940 62,1 8,2 67,8 107,9 96,3 62,7 28,3 0,911 0,831

1941-1945 75,2 11,3 83,9 127,4 113,3 75,5 29,9 1,074 0,981

1946-1950 90,4 15,3 99,5 145,7 133,4 89,8 36,3 1,272 1,189

1951-1955 88,6 21,8 129,5 152,1 116,8 72,4 28,5 1,263 1,217

1956-1960 90,9 27,3 159,8 170,1 117,6 67,5 24,8 1,379 1,329

1961-1965 89,3 37,9 178,0 177,3 112,7 58,1 18,7 1,411 1,370

1966-1970 92.3 43.7 175.1 164.6 98.5 48,7 14,1

1972 86,4 47,1 160,7 148,7 78,4 34,5 8,7

1,320

1,158

1,291

1,133

1973 81,3 44,3 150,0 139,6 74,8 31,2 7,2 1,078 1,057

1974 78,3 42,5 144,8 136,1 69,8 27,3 6,5 1,046 1,026

Levendefødte pr. I 000 gifte kvinner Live births per 1000 married women

1899- I 900 305,1 592,6 484,6 381,9 333,4 264,4 159,3

1910-1911 270,6 564,2 461,9 358,0 283,7 227,2 130,8

1920-1921 250,5 784,4 454,6 335,3 254,3 198,2 106,6

1930-1931 160,6 693,6 373,5 237,0 163,1 114,6 60,8

1946-1947 174,8 623,7 364,0 255,9 193,4 130,7 53,2

1949-1952 147,4 651,2 346,4 225,6 152,7 95,6 40,0

1955-1956 139,8 554,1 329,2 219,5 143,6 85,7 31,8

1959-1962 134,3 555,0 329,6 214,8 132,7 71,2 25,7

1969-1972 129,5 574,7 309,1 162,6 92,7 46,0 12,3

1973-1974 116,1 507,8 263,0 165,2 82,0 32,2 7,6

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter: 'Se note 1, tabell 30. 2Def gjennomsnittlige antall levendeftadte piker som under de gjeldende fruktbarhetsforhold

vil bli født av en kvinne som gjennomlever hele den fødedyktige periode (15-44 år). 3Det gjennomsnittlige antall levendefødte

piker hver kvinne vil komme til å føde i alderen 15-44 år under de gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold.

Notes: 'See note 1, table 30. 'The average number of live-born daughters born to a woman passing through the whole childbearing

period (15-44 years), according to the existing fertility rates. 3 The average number of live-born daughters born to a woman passing

through the child-bearing period (15-44 years), exposed at each age to the existing fertility and mortality rates.

Netto'

Nee


25

Tabell 32. Levendefodte i ekteskap etter barnets nummer og ekteskapets varighet

Legitimate live births by order and duration of marriage

Ar Year

Ekteskapets varighet'

Duration of marriage'

1 alt

Total

1.

barn

1st child

2.

barn

2nd child

3.

barn

3rd child

4.

barn

4th child

5.

barn

5th child

6. barn

og over

6th child

and later

i I alt Total 60 120 24 177 19 024 9 985 4 261 1 578 1 095

1970 ‘ Pst. P.c. 100,0 40,2 31,7 16,6 7,1 2,6 1,8

(I alt Total 60 353 24 573 19 417 9 798 4 093 1 498 974

1971 i Pst. P.c. 100,0 40,7 32,2 16,2 6,8 2,5 1,6

f l alt Total 58 692 24 146 19 505 9 173 3 781 1 274 813

1972 1 Pst. P.c. 100,0 41,1 33,2 15,6 6,5 2,2 1,4

{ I alt Total

55 656 23 288 18 933 8 585 3 133 1 054 663

1973 Pst. P.c. 100,0 41,9 34,0 15,4 5,6 1,9 1,2

{I alt Total

54 060 22 991 19 008 7 993 2 584 896 588

1974

Pst. P.c.

100,0 42,5 35,1 14,8 4,8 1,7 1,1

0- 1 år year 15 655 15 281 371 3

2- 4 » years 18 465 6 408 11 008 999 50

5- 9 » » 14 685 1 172 7 006 5 104 1 135 221 47

10-14» » 3 914 105 552 1 602 1 050 391 214

15-19 0 » 1 101 18 68 260 310 231 214

20-24 » » 225 7 3 22 39 52 102

25 Ar og over

years and over 15 3 1 11

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note: ' Differansen mellom barnets fødselsår og vigselsåret.

Note: 'Difference between the year of birth of the child and the year of marriage.

Tabell 33. Levendefodte pr. 1 000 innbyggere

Live births per 1000 population

Fylke County

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

1941-

1945

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

Hele landet The whole country 22,2 18,0 15,2 15,4 18,5 20,6 18,6 17,9 17,5 17,5

Bykommuner Urban municipalities

18,4 13,2 11,1 11,9 15,6 17,9 15,4 15,2 15,3 16,9

Herredskommuner Rural

municipalities 23,8 19,9 16,8 16,9 19,9 21,6 20,1 19,2 18,6 17,9

Østfold 22,2 17,6 14,5 15,0 17,0 19,6 17,2 16,7 16,3 16,1

Akershus 23,6 18,5 14,3 14,8 17,4 19,7 18,7 19,7 19,6 19,2

Oslo 14,1 9,6 8,2 9,4 12,9 14,8 13,1 13,7 13,8 14,1

Hedmark 26,0 21,1 16,8 15,7 18,6 20,4 17,5 16,2 15,2 14,6

Oppland 24,3 20,2 17,0 17,0 19,5 20,6 18,1 17,1 16,0 16,0

Buskerud 22,9 16,9 13,1 13,2 16,4 18,9 16,9 16,2 15,3 15,6

Vestfold 21,5 15,8 14,9 15,8 16,0 19,6 17,9 17,6 16,8 16,2

Telemark 22,1 16,5 12,9 13,0 16,6 19,4 17,6 16,5 15,6 15,8

Aust-Agder 19,9 16,1 14,6 14,1 17,0 20,2 17,6 16,9 15,8 15,8

Vest-Agder 20,1 16,7 15,9 16,4 19,4 20,7 19,9 18,7 18,6 18,4

Rogaland 23,3 19,1 17,2 17,6 21,4 22,3 21,5 20,2 19,8 20,0

Hordaland 23,8 19,8 17,8 17,8 20,5 23,2 22,2 21,3 19,8 19,8

Bergen 18,5 14,9 13,7 14,3 16,3 18,4 15,1 15,4 16,2 17,7

Sogn og Fjordane 21,4 18,8 16,9 16,0 18,2 20,0 19,4 18,6 17,6 16,8

More og Romsdal 22,6 18,9 15,9 16,0 20,8 22,2 21,6 20,3 18,6 18,5

Sør-Trøndelag 22,6 18,1 15,0 14,8 19,9 20,5 18,4 17,9 18,1 18,6

Nord-Trøndelag 23,4 19,8 16,3 16,5 21,8 23,1 20,9 18,9 18,7 17,9

Nordland 24,6 21,8 18,3 18,8 23,0 23,7 21,1 19,4 19,6 18,9

Troms 25,7 22,0 18,7 19,4 23,9 24,7 22,3 20,8 20,6 21,3

Finnmark 30,8 27,0 22,6 24,0 22,7 26,7 25,7 22,5 23,1 23,7

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistic's and Migration Statistics.


")6

Tabell 34. Dodelighet i 1. leveår Infant mortality rates

Dade under 1 år

Deaths under I year of age

Cowie under I ir pr. 1000 levendefedte

Deaths under 1 year of age per 1000 live births

Ar' Year'

1 alt

Total

Gutter

Males

Piker

Females

1 alt

Total

Under

4 uker2

Under

4 weeks.

4 uker-

11 mndr.'

4 ireeks-

11 months'

Fødte i

ekteskap

Legitimate

births

Fødte

utenfor

ekteskap

Illegitimate

births

1921-25 3 115 1 756 1 359 51,7 22,1 29,6 49,4 82,8

1926-30 2 479 1 425 1 054 49,5 24,5 25,0 47,2 80,5

1931-35 1 946 1 127 819 44,9 22,5 22,4 42,5 76,8

1936-40 1 779 1 029 750 39,4 21,3 18,1 37,4 68,8

1941-45 2 088 1 177 911 37,3 18,4 18,8 34,5 71,2

1946-50 2 048 1 200 848 31,1 16,0 15,0 29,4 63,7

1951-55 1 415 814 601 22,6 13,1 9,6 21,7 46,9

1956-60 1 251 721 530 19,9 12,4 7,4 19,2 37,2

1961-65 1 096 633 463 17,1 12,0 5,1 16,7 26,8

1966 70 928 539 389 13.9 10,3 3.6 13.5 20.3

1966 976 568 408 14,5 10,2 4,3 14,3 20,1

1967 985 563 422 14,8 11,1 3,6 14,5 19,3

1968 923 520 403 13,7 10,1 3,6 13,4 18,3

1969 933 543 390 13,8 10,5 3,3 13,1 23,5

1970 823 499 324 12,7 9,5 3,3 12,2 19,9

1971 836 505 331 12,8 9,6 3, 2 12,2 19,6

1972 756 446 310 11,8 8,9 2,9 11,1 18,3

1973 730 443 287 11,9 8,5 3,4 11,4 17,5

1974 622 373 249 10,4 7,4 3,1 9,8 16,6

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter : Ärsgjennomsnitt for femårsperioden. 2 For 1951, under I mined. 3 For 1951, 1-11 måneder.

Notes: Annual average for the five-year period.' Before 1951, under 1 month. Before 1951, 1-11 months.

Tabell 35. Dodelighet i 1. leveår etter fylke Infant mortality rates by county

Døde under 1 år pr. 1000 levendefedte

Deaths under 1 year of age per 1000 live births

Fylke County

1921-

1925

1926-

1930

1931-

1935

1936-

1940

1941-

1945

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

Hele landet The

whole country. 51,7 49,5 44,9 39,4 37,3 31,1 22,6 19,9 17,1 13,9

Bykomm. Urban

municip 58,3 54,1 48,7 38,7 34,5 29,6 20,3 18,7 16,3 13,7

Herredskomm.

Rural municip.. 49,6 48,3 44,0 39,6 38,1 31,5 23,5 20,3 17,5 14,0

Østfold 58,7 64,3 51,9 48,9 36,5 33,3 20,4 20,3 19,9 13,8

Akershus 46,2 46,1 42,6 30,1 32,2 25,2 17,8 17,9 15,2 13,1

Oslo 52,7 47,2 37,3 30,4 31,0 23,4 18,0 16,7 14,8 13,1

Hedmark 47,9 48,5 43,7 40,5 36,7 32,1 21,6 20,3 18,8 13,7

Oppland 44,6 41,0 38,0 31,8 36,2 25,5 21,5 18,5 15,6 12,9

Buskerud 53,8 48,9 43,4 36,6 38,3 27,7 20,8 20,2 15,0 13,6

Vestfold 56,3 48,0 51,3 38,4 35,2 27,0 20,9 18,0 1,9,0 13,5

Telemark 56,9 55,7 52,0 38,5 32,1 31,3 20,7 22,1 17,9 12,6

Aust-Agder 42,9 55,4 45,8 36,8 41,3 30,7 21,7 20,2 19,7 15,5

Vest-Agder 48,0 44,9 40,5 39,8 47,3 34,1 24,8 21,2 19,3 15,1

Rogaland 51,6 48,5 48,5 45,4 39,2 36,3 21,5 20,3 15,2 13,9

Hordaland 45,0 39,4 38,7 33,8 31,9 27,1 20,8 17,5 13,5 11,3

Bergen 44,8 46,2 40,3 31,3 29,8 25,4 16,4 16,0 12,3 12,4

Sogn og Fjordane 41,5 36,1 31,0 33,8 26,2 24,7 23,1 19,3 15,3 14,3

More og Romsdal 43,9 40,6 36,3 34,9 33,6 30,3 23,3 17,7 15,5 14,8

Sør-Trøndelag . 50,4 48,6 43,3 36,0 35,1 28,9 22,9 19,6 17,6 14,8

Nord-Trøndelag 42,7 41,5 38,4 42,8 33,8 32,2 23,5 17,1 16,5 12,0

Nordland 53,5 51,4 42,8 44,2 40,4 37,0 28,9 23,7 22,5 15,4

Troms 66,4 67,2 62,4 51,2 54,3 46,4 31,6 28,0 21,8 17,4

Finnmark 111,9 91,7 92,0 75,1 83,8 57,1 42,3 32,3 24,6 19,3

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


27

Tabell 36. Dødsfall og dedelighet

Number of deaths and mortality rates

Dude i alt Total number of deaths

Dude pr. 1000 innb. Deaths per 1000 population

An Year'

Hele landet The whole country

1 alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

Bykomm.

Urban

municip.

Herredskomm.

Rural

municip.

Hele landet The whok country

1 alt

Total

Menn

Males

Kvipner

Females

Bykomm.

Urban

municip.

Herredskomm.

Rural

municip.

1941-45 2

1946-50

1951-55

1956-60

1961-65

1966-70

1970

1971

1972

1973

1974

31 7153 16 738 14 977 9 372 22 307 10,4 11,2 9,7 11,1 10,3

29 2543 14 626 14 628 8 324 20 422 9,1 9,2 9,1 9,9 8,9

28 565 14 493 14 072 9 838 18 727 8,5 8,7 8,3 9,1 8,2

31 298 16 303 14 995 11 196 20 102 8,9 9,3 8,5 9,9 8,4

34 994 18 644 16 350 13 405 21 589 9,5 10,2 8,9 10,2 9,2

37 522 20 459 17 063 16 794 20 728 9.8 10,8 8,9 10.5 9,4

38 723 21 345 17 378 17 503 21 220 10,0 11,1 8,9 10,6 9,5

38 981 21 309 17 672 17 528 21 453 10,0 11,0 9,0 10,6 9,6

39 375 21 488 17 887 18 070 21 305 10,0 11,0 9,0 10,2 9,8

39 958 21 890 18 068 18 456 21 502 10,1 11,1 9,1 10,4 9,8

39 464 21 485 17 979 18 548 20 916 9,9 10,8 9,0 10,4 9,5

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Noter: Arsgiennomsnitt for femårsperioden. 2 Medregnet krigsdødsfall. Medregnet personer med uoppgitt hjemsted.

Notes: I Annual averagefor the live-year period.' Including deaths mused by the war. 3 Including persons with unknown residence.

Tabell 37. Døde etter kjønn og alder Deaths by sex and age

1973 1974

Menn Males

Kvinner Females

Menn Males

Kvinner Females

Alder'

Age'

Hek Bylandet

komm.

The Urban

whole municountry

cip.

Hele Bylandet

komm.

The Urban

whole minicountry

cip.

Hele Bylandet

komm.

The Urban

whole municountry

cip.

Hele Bylandet

komm.

The Urban

whole municountry

cip.

Herredskomm.

Rural

municip.

Herredskomm.

Rural

municip.

Herredskomm.

Rural

muni-

Herredskomm.

Rural

municip.

0 år year 443 180 263 287 110 177 373 188 185 249 114 135

1 » 0 30 11 19 26 13 13 34 15 19 19 6 13

2 » years 25 6 19 21 7 14 31 12 19 15 8 7

3 o » 32 11 21 16 8 8 29 11 18 20 10 10

4 » » 26 6 20 11 4 7 20 7 13 16 6 10

556 0- 4 »

214 342 361 142 219 487 233 254 319 144 175

5- 9 » » 77 25 52 51 22 29 94 35 59 48 20 28

10-14 »

58 25 33 35 14 21 52 21 31 28 11 17

15-19

187 86 101 48 15 33 165 53 112 58 28 30

20-24

152 62 90 43 19 24 200 81 119 40 20 20

25-29

188 90 98 60 28 32 161 75 86 60 27 33

30-34 »

149 81 68 66 30 36 160 73 87 74 45 29

35-39 »

184 88 96 80 31 49 162 77 85 82 38 44

40-44 »

273 125 148 152 76 76 287 155 132 141 67 74

45-49 »

509 237 272 249 124 125 527 252 275 263 128 135

50-54 »

950 494 456 485 251 234 951 448 503 476 252 224

55-59

1 431 681 750 630 321 309 1 355 655 700 616 320 296

60-64

1 980 977 1 003 1 000 518 482 2 011 959 1 052 1 003 541 462

65-69 » 2 576 1 229 1 347 1 450 759 691 2 510 1 241 1 269 1 484 774 710

70-74 » 3 350 1 591 1 759 2 428 1 240 1 188 3 267 1 566 1 701 2 458 1 298 1 160

75-79 » 3 539 1 535 2 004 3 327 1 603 1 724 3 434 1 567 1 867 3 252 1 572 1 680

80-84 » 2 897 1 166 1 731 3 403 1 565 1 838 2 894 1 186 1 708 3 382 1 609 1 773

85-89 »

1 884 703 1 181 2 585 1 205 1 380 1 820 671 1 149 2 566 1 204 1 362

90 år og over

years and over 950 361 589 1 615 723 892 948 337 611 1 629 765 864

Alle aldrer

All ages 21 890 9 770 12 120 18 068 8 686 9 382 21 485 9 685 11 800 17 979 8 863 9 116

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note: ' Alder = fylte år.

Note: 'Age = complete years.


Fylke County

28

Tabell 38. Dødelighet etter fylke Mortality rate by county

1921-

1925

1926-

1930

Dade pr. 1000 innbyggere Deaths by 1000 population

1931-

1935

Hele landet The whole country 11,5 11,0 10,4 10,4 10,6 9,1 8,5 8,9 9,5 9,8

Bykommuner Urban municipalities

11,7 11,1 10,6 10,7 11,1 9,9 9,1 9,9 10,2 10,5

Herredskommuner Rural municipalities

11,4 10,9 10,3 10,2 10,3 8,9 8,2 8,4 9,2 9,4

Østfold 10,8 10,5 10,3 10,6 10,2 9,3 8,5 9,1 9,8 10,4

Akershus 9,5 9,1 8,8 8,6 8,9 7,8 7,6 7,8 7,6 7,2

Oslo 11,4 11,3 10,7 10,7 10,8 10,2 9,0 9,9 11,0 11,7

Hedmark 11,2 10,8 10,0 10,0 9,7 8,9 8,3 9,0 10,1 10,6

Oppland 11,2 10,7 10,2 10,3 9,9 8,5 8,4 8,8 9,6 9,9

Buskerud 10,9 10,4 9,9 10,0 9,9 8,8 8,8 9,3 10,3 10,4

Vest fold 11,4 10,5 10,8 11,2 11,2 9,4 8,6 9,1 9,8 10,1

Telemark 11,0 10,5 10,3 10,4 10,4 9,2 9,0 9,3 10,4 10,6

Aust-Agder 12,8 13,0 12,3 11,6 12,0 11,0 10,2 10,4 11,9 11,5

Vest-Agder 12,7 12,6 11,6 12,2 11,7 10,0 9,2 9,1 9,5 9,9

Rogaland 11,3 11,0 10,4 10,3 10,2 8,7 7,7 8,2 8,7 8,7

Hordaland 11,6 11,1 10,6 10,2 10,4 8,6 7,7 8,1 8,3 8,4

Bergen 11,7 10,8 9,9 10,1 11,0 9,1 9.1 10,3 10,9 11,6

Sogn og Fjordane 12,6 12,3 11,8 11,4 11,4 10,3 9,4 9,6 10,3 10,6

Møre og Romsdal 11,9 11,4 10,6 9,8 10,8 9,3 8,5 8,3 8,9 9,2

Sør-Trøndelag 12,3 11,7 10,8 10,7 11,0 9,7 8,8 9,3 9,5 9,9

Nord-Trøndelag 12,8 11,7 10,6 10,8 10,4 9,1 8,1 8,2 9,2 9,8

Nordland 11,4 10,7 9,7 10,1 10,4 9,0 8,1 8,0 8,8 9,3

Troms 11,9 11,1 10,3 10,5 11,3 9,2 8,0 8,0 8,5 9,1

Finnmark 15,3 12,8 11,5 10,7 14,4 8,6 7,8 7,7 8,1 8,5

1936-

1940

1941-

1945'

1946-

1950

1951-

1955

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note : 'Medregnet krigsdødsfall.

Note: ' Including deaths caused by the war.

Tabell 39. Kremasjoner Cremations

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

Tallet på kremerte

Cremations

Tallet på kremerte

Cremations

Krematorium

Crematory

Apnet

Opened

I alt

Total

Hjemmehørende

i kommunen

Residents

Krematorium

Crematory

Apnet

Opened

I alt

Total

Hjemmehørende

i

kommunen

Residents

1975 Tinn(Rjukan) 1954 41 40

Halden 1957 69 38 Arendal 1929 62 44

Sarpsborg 1961 152 83 Kristiansand 1938 76 48

Fredrikstad 1965 109 66 Stavanger 1941 279 250

Moss 1938 276 175 Haugesund 1967 43 34

Borge 1964 24 14 Odda 1958 29 28

Askim 1965 42 20 Bergen 1907 1 253 1 202

Asker 1961 125 104 Ålesund 1956 73 69

Bærum (Haslum) 1966 413 357 Kristiansund 1939 127 119

Skedsmo 1958 211 127 Trondheim 1919 413 388

Ullensaker 1972 38 24 » Lade 1962 292 273

Oslo Vest 1909 1 924 1 844 Orkanger 1967 26 19

Oslo Øst 1961 2 580 2 508 Steinkjer 1953 56 26

Hamar 1938 446 159 Verdal 1969 10 3

Kongsvinger 1973 40 25 Stamsund 1939 15 3

Ringerike 1971 157 128 Narvik 1958 45 41

Drammen 1927 632 429 Harstad 1973 18 17

Kongsberg 1973 39 30 Tromso 1957 56 46

Horten 1940 128 89

Pr. 100 døde

Tønsberg . . . . .. 1939 270 111

Per 100 deaths

Sandefjord 1960 121 111

Larvik 1956 164 92 I alt Total 1975 . . . . 10 980 28

Skien 1936 106 49 » 1974 . . . . 10 669 27

Kilde : Norsk Kremasjons Forening. Source: Norwegian Cremation Association.


29

Tabell 40. Dødelighet etter kjønn og alder

Mortality rates by sex and age

Døde pr. 10000 innbyggere. Årlig gjennomsnitt Deaths per 10000 population. Annual average

Kjønn og alder

Sex and age 1871-

1875

1901-

1905

1921-

1925

1931-

1935

1936-

1940

1941-

1945'

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

1974

Menn

Males

0- 4 449,9 281,6 157,2 126,0 121,2 129,3 91,7 63,5 55,6 49,0 40,6 30,0

5- 9 74,5 36,5 21,1 14,8 14,7 23,0 11,9 7,7 6,7 6,2 5,5 5,5

10-14 41,0 31,9 19,0 13,6 11,6 17,7 7,5 6,0 4,8 4,5 4,0 3,3

15-19 59,8 61,7 40,7 24,3 22,5 29,1 13,4 9,8 9,7 9,4 9,7 10,5

20-24 94,3 96,8 69,0 41,9 38,3 56,6 20,0 14,3 13,0 12,0 11,0 12,9

25-29 93,9 85,7 63,2 44,9 41,5 55,0 21,3 13,9 13,2 11,9 10,7 9,9

30-34 90,4 78,1 59,9 45,6 42,4 51,8 23,4 16,3 14,3 14,2 14,2 13,1

35-39 91,1 76,0 57,9 47,2 45,5 56,8 26,3 20,0 17,0 19,5 18,1 16,1

40-44 99,4 85,6 64,5 54,8 53,0 62,1 34,9 27,3 26,7 28,0 28,8 27,9

45-49 117,5 102,0 81,5 67,0 68,0 76,7 48,6 41,6 40,3 42,0 46,8 46,5

50-54 163,3 126,9 104,3 89,1 91,6 98,5 70,5 67,7 67,5 71,7 72,9 75,1

55-59 199,1 159,8 146,0 132,3 130,9 126,7 104,0 105,0 110,0 118,3 120,2 118,4

60-64 299,6 231,0 216,8 196,7 198,1 184,8 163,1 160,3 179,9 191,6 197,8 192,4

65-69 409,8 348,6 318,6 315,4 315,1 277,6 254,4 259,8 273,7 304,4 323,8 297,8

70-74 664,0 515,4 511,3 495,4 492,8 450,2 412,5 419,8 444,4 475,5 506,7 500,8

75-79 950,0 822,6 819,5 812,9 821,3 749,4 717,6 691,0 720,7 758,1 775,7 770,9

80 og over

and over . . . . 1995,5 1 634,0 1 782,7 1 743,3 1 822,4 1 727,4 1 606,9 1 515,6 1 524,5 1 605,0 1 571,9 1 530,7

Kvinner

Females

0- 4 400,8 239,7 129,0 99,1 93,6 104,6 69,5 49,8 42,7 37,3 30,6 20,6

5- 9 72,8 37,2 19,2 11,9 9,7 17,0 7,4 4.4 3,6 3,3 2,9 3,0

10-14 41,5 36,3 20,6 11,6 9,5 12,6 4,6 3,4 2,6 2,4 2,2 1,9

15-19 49,6 56,6 43,3 23,3 16,6 18,2 9,0 4,4 3,3 3,2 3,8 3,8

20-24 63,1 65,3 56,6 32,4 25,0 24,5 12,5 5,3 4,3 3,6 3,7 2,7

25-29 71,7 67,9 53,9 37,7 27,9 25,9 14,3 8,0 5,5 4,2 4,0 4,0

30-34 80,0 74,0 52,0 38,1 29,9 26,0 15,9 9,6 7,7 6,2 5,6 6,4

35-39 87,6 77,7 54,0 40,3 33,5 30,4 18,2 12,9 11,1 10,4 9,6 8,4

40-44 97,9 82,6 58,5 47,0 38,6 35,4 25,5 19,0 16,2 15,9 15,3 14,1

45-49 103,8 86,5 70,8 59,3 50,8 46,6 36,0 28,4 26,2 24,7 24,2 23,6

50-54 128,6 107,1 92,0 79,3 75,1 65,8 51,8 44,4 38,8 37,4 36,9 37,2

55-59 163,8 135,5 117,7 111,2 102,5 91,1 76,3 70,1 63,6 61,0 59,0 51,6

60-64 256,6 194,7 173,7 160,3 157,0 138,2 124,2 111,8 105,8 105,8 97,8 89,2

65-69 350,8 291,9 266,3 253,3 246,5 224,7 206,8 190,2 188,7 180,4 174,8 149,3

70-74 570,8 459,3 437,5 417,6 429,8 367,9 363,0 345,6 340,2 343,5 316,0 289,2

75-79 875,0 753,1 704,1 725,1 733,1 646,0 636,5 610,7 616,7 611,4 571,5 517,2

80 og over

and over . . . I 929,9 1 512,0 1 642,2 1 629,4 1 690,5 1 583,3 1 500,2 1 480,0 1 454,4 1 489,9 1 358,3 1 283,0

Kilde : NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Note:' Medregnet krigsdødsfall.

Note: Including deaths caused by the war.


30

Tabell 41. Dødelighetstabeller 1973-1974

Life -tables 1973-1974

Menn Males K vinner Females Menn Males K vinner Females

Alder

Age

Dcidsrisiko

pr. 1000

Mortality

rate

Middellevetid

1

Expectalion

of life'

Dødsrisiko

pr. 1000

Mortality

rate

Middellevetid

1

Expectalion

of life '

Alder

Age .

Dedsrisiko

pr. 1000

Mortality

rate

Middellevetid

I .

Expectalion

of life'

Dødsrisiko

pr. 1000

Mortality

rate

Middellevetid

Expectolion

of life'

0 år


2 »

3 »

4 »

5 »

6 »

7 »

8 »

9 »

10 »

11»

12 »

13 >>

14 »

15 >>

16 »

17 »

18 »

19 »

20 »

21»

22 »

23 »

24 »

25 »

26 »

27 »

28 »

29 »

30 »

31»

32 »

33 »

34 »

35 »

36 o

37 »

38 »

39 »

40 »

41»

42 »

43 »

44 >>

45 »

46 »

47 »

48 »

49 »

13,09 71,50 9,06 77,83 50 år 6,23 25,44 3,00 30,14

0,98 71,45 0,73 77,54 51» 6,84 24,60 3,51 29,23

0,89 70,52 0,61 76,60 52 » 7,40 23,76 3,72 28,33

0,80 69,58 0,51 75,64 53 » 8,20 22,94 3,88 27,43

0,74 68,64 0,45 74,68 54 » 9,15 22,12 4,01 26,54

0,64 67,69 0,36 73,72 55 >> 10,10 21,32 4,30 25,64

0,57 66,73 0,34 72,74 56 >> 10,99 20,53 4,73 24,75

0,50 65,77 0,29 71,77 57 » 12,01 19,76 5,15 23,87

0,45 64,80 0,28 70,79 58 » 13,09 18,99 5,79 22,99

0,41 63,83 0,25 69,81 59 » 14,34 18,24 6,60 22,12

0,36 62,85 0,19 68,83

0,30 61,88 0,18 67,84 60 » 15,37 17,49 7,27 21,26

0,28 60,90 0,18 66,85 61» 16,99 16,76 8,02 20,41

0,37 59,91 0,25 65,86 62 » 19,07 16,04 8,76 19,58

0,50 58,93 0,28 64,88 63 » 21,02 15,34 9,81 18,74

0,76 57,96 0,30 63,90 64 >> 22,92 14,66 10,94 17,92

0,96 57,01 0,37 62,92 65 » 25,19 13,99 12,01 17,12

1,19 56,06 0,35 61,94 66 » 27,25 13,34 13,18 16,32

1,31 55,13 0,31 60,96 67 » 30,14 12,70 14,50 15,53

1,28 54,20 0,33 59,98 68 » 32,78 12,08 16,42 14,75

69 » 36,66 11,47 18,76 13,99

1,23 53,27 0,36 59,00

1,17 52,33 0,34 58,02

1,10 51,39 0,32 57,04 70 » 40,80 10,89 21,29 13,25

1,10 50,45 0,30 56,06 71» 45,10 10,33 24,60 12,52

1,06 49,51 0,34 55,07 72 » 50,20 9,80 28,59 11,83

1,07 48,56 0,33 54,09 73 >> 54,81 9,29 32,29 11,16

1,04 47,61 0,34 53,11 74 » 59,32 8,80 36,61 10,52

1,09 46,66 0,39 52,13 75 >> 64,72 8,32 41,57 9,90

1,17 45,71 0,42 51,15 76 » 70,28 7,86 46,64 9,31

1,16 44,76 0,40 50,17 77 >> 76,72 7,42 52,26 8,74

78 » 82,91 6,99 58,17 8,19

1,18 43,81 0,46 49,19 79 >> 90,65 6,58 65,24 7,67

1,26 42,86 0,56 48,21

1,24 41,92 0,60 47,24

1,26

1,41

1,52

1,62

1,76

1,90

2,10

2,18

2,35

2,71

40,97

40,02

39,08

38,13

37,20

36,26

35,33

34,40

33,48

32,55

0,68

0,67

0,73

0,77

0,84

0,94

1,12

1,23

1,35

1,42

46,27

45,30

44,33

43,36

42,39

41,43

40,47

39,51

38,56

37,61

80 »

81»

82 >>

83 »

84 »

85 >>

86 >>

87 »

88 »

89 »

99,56

107,81

118,18

130,18

140,02

151,97

163,71

176,89

194,60

207,13

6,19

5,82

5,46

5,12

4,82

4,52

4,24

3,97

3,72

3,49

73,30

80,97

91,39

103,36

115,34

127,21

137,98

151,31

165,57

182,68

7,17

6,69,

6,24

5,82,

5,43

5,07 .

4,74

4,42

4,11

3,83

2,89 31,64 1,61 36,66

3,24 30,73 1,65 35,72

3,62 29,83 1,78 34,78 90 >> 223,24 3,28 198,85 3,57

3,97 28,93 1,96 33,84 91» 239,46 3,07 215,15 3,34

4,43 28,05 2,20 32,91 92 >> 258,70 2,88 234,82 3,12

4,84 27,17 2,44 31,98 93 » 278,24 2,72 254,85 2,92

5,40 26,30 2,73 31,06 94 >> 289,78 2,57 272,64 2,74

Kilde : NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note : 'Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår.

Note: Average number of years of life remaining.


31

Tabell 42. Middellevetiden' Expectation of life'

Kjonn og alder

Sex and age

1891-

1900

1901-

1910

1911-

1920

1921-

1930

1931-

1940

1946-

1950

1951-

1955

1956-

1960

1961-

1965

1966-

1970

1971 -

1972

1973-

1974

Menn

Males

0 50,41 54,82 55,62 60,98 64,08 69,25 71,11 71,32 71,03 71,09 71,24 71,50

1 55,31 58,66 58,80 63,51 66,24 70,70 71,95 71,94 71,42 71,22 71,27 71,45

5 54,73 56,93 56,71 60,72 63,11 67,30 68,40 68,29 67,74 67,51 67,55 67,69

10 51,05 52,92 52,65 56,27 58,56 62,63 63,65 63,50 62,94 62,69 62,72 62,85

20 43,58 45,16 44,85 47,73 49,59 53,25 54,11 53,93 53,34 53,08 53,12 53,27

30 37,69 38,85 38,83 40,39 41,48 44,22 44,81 44,57 43,93 43,61 43,67 43,81

40 30,62 31,49 31,64 32,40 33,15 35,16 35,54 35,19 34,58 34,22 34,32 34,40

50 23,34 23,95 24,10 24,41 24,90 26,43 26,60 26,21 25,62 25,32 25,38 25,44

60 16,39 16,80 16,98 16,97 17,22 18,39 18,52 18,12 17,60 17,33 17,39 17,49

70 10,29 10,59 10,40 10,63 10,71 11,43 11,60 11,38 11,04 10,87 10,86 10,89

Kvinner

Females

0 54,14 57,70 58,71 63,84 67,55 72,65 74,70 75,57 75,97 76,83 77,43 77,83

1 58,26 60,81 61,24 65,76 69,11 73,56 75,21 75,89 76,13 76,77 77,22 77,54

5 57,66 59,04 59,06 62,86 65,88 70,03 71,57 72,17 72,37 72,99 73,40 73,72

10 54,11 55,08 54,98 58,35 61,25 65,24 66,72 67,30 67,49 68,10 68,52 68,63

20 46,54 47,34 47,19 49,85 52,12 55,64 56,96 57,49 57,66 58,28 58,69 59,00

30 39,43 40,24 40,35 42,14 43,55 46,29 47,31 47,74 47,87 48,49 48,90 49,19

40 32,31 32,92 32,96 34,00 34,89 36,96 37,79 38,14 38,22 38,81 39,24 39,51

50 24,86 25,30 25,28 25,87 26,35 27,95 28,57 28,84 28,88 29,47 29,87 30,14

60 17,46 17,85 17,78 18,16 18,38 19,45 19,93 20,06 20,06 20,64 21,00 21,26

70 10,97 11,24 11,15 11,40 11,38 12,03 12,30 12,36 12,29 12,83 13,04 13,25

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.

Note : 'Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår.

Note: ' Average number of years of life remaining.

Tabell 43. Flyttinger til og fra Norge Immigration and emigration

Ar Land

Year Country

Flyttinger til Norge

Immigration

Menn

Males

Kvinner

Females

Flyttinger fra Norge

Emigration

Menn

Males

Kvinner

Females

Overskott av innflyttinger,

utflyttinger (-) Net immigration,

emigration (-)

1 alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt 1972 Total

» 1973 >>

» 1974 »

1974

Danmark Denmark

Finland Finland

Island Iceland

Sverige Sweden

Frankrike France

Italia Italy

Nederland Netherlands

Spania Spain

Storbritannia United Kingdom

Vest-Tyskland West-Germany

uropa ellers Rest of Europe .

Afrika Africa

Canada Canada

Samb.statene United States

Amerika ellers Rest of America

Asia Asia

ustral-Sambandet Australia

seania ellers Rest of Oceania

Uoppgitt Unknown

9 278 9 110 6 840 7 125 4 423 2 438 1 985

8 544 8 839 6 698 7 241 3 444 1 846 1 598

10 075 9 134 7 060 7 227 4 922 3 015 1 907

1 722 1 558 950 1 202 1 128 772 356

131 186 129 233 - 45 2 - 47

80 144 101 144 - 21 - 21

1 259 1 115 1 261 1 285 -172 - 2 -170

169 158 144 119 64 25 39

83 57 91 62 - 13 - 8 - 5

169 203 133 176 63 36 27

187 140 191 193 - 57 - 4 - 53

970 973 689 753 501 281 220

388 385 333 369 71 55 16

987 722 649 498 562 338 224

535 485 447 410 163 88 75

186 152 196 165 - 23 - 10 - 13

1 531 1 495 998 998 1 030 533 497

242 232 122 92 260 120 140

1 291 989 477 389 1 414 814 600

109 113 117 110 - 5 - 8 3

25 26 23 24 4 2 2

11 1 9 5 - 2 2 - 4

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


32

Tabell 44. Flyttinger til og fra fylkene 1974 Migration to and from counties 1974

Innflyttinger Utflyttinger Nettoflytting

in-migration Out-migration Net migration

Fylke

County

I alt

Total

Fra

andre

fylker

From

other

counties

Fra

utlandet

From

foreign

countries

I alt

Total

Til

andre

fylker

To

other

counties

Til

utlandet

To

foreign

countries

I alt

Total

Fra/til

(-)

andre

fylker .

From/to

(-)

other

counties

Fra/til

(-)

utlandet

From/to

(-)

foreign

countries

Østfold 6 295 5 216 1 079 5 828 4 989 839 467 227 240

Akershus 20 519 17 920 2 599 18 856 16 852 2 004 1 663 1 068 595

Oslo 23 571 18 967 4 604 26 881 23 488 3 393 -3310 -4521 1 211

Hedmark 5 259 4 875 384 4 561 4 176 385 698 699 1

Oppland 5 421 4 956 465 4 939 4 581 358 482 375 107

Buskerud 8 490 7 458 1 032 6 493 5 875 618 1 997 1 583 414

Vestfold 5 809 5 111 698 5 160 4 614 546 649 497 152

Telemark 4 234 3 775 459 3 775 3 437 338 459 338 121

Aust-Agder 3 329 2 998 331 2 358 2 137 221 971 861 110

Vest-Agder 4 309 3 505 804 3 997 3 481 516 312 24 288

Rogaland 7 948 5 713 2 235 5 871 4 599 1 272 2 077 1 114 963

Hordaland 9 213 7 434 1 779 9 635 8 268 1 367 - 422 834 412

Sogn og Fjordane 3 022 2 856 166 3 066 2 945 121 - 44 89 45

More og Romsdal 5 654 5 090 564 5 570 5 200 370 84 110 194

Sør-Trøndelag 6 935 6 263 672 7 581 6 887 694 - 646 624 22

Nord-Trøndelag 3 884 3 608 276 3 467 3 307 160 417 301 116

Nordland 6 588 6 167 421 7 430 7 060 370 - 842 893 51

Troms 5 337 4 989 348 5 203 4 892 311 134 97 37

Finnmark 3 594 3 301 293 3 818 3 414 404 - 224 113 111

I alt Total 139 411 120 202 19 209 134 489 120 202 14 287 4 922 4 922

Kilde: NOS Flyttestatistikk. Source: NOS Migration Statistics.

Tabell 45. Flyttinger innenlands etter personenes kjønn og alder

Internal migration by sex and age of the migrants

Ar Alder

Year Age

I alt Total

Tallet på flyttinger

Number

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt Total

Pr. 1000 innbyggere

Per 1000 population

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt 1972 Total 190 175 91 437 98 738 48,4 46,8 49,9

1973 190 513 92 122 98 391 48,1 46,8 49,4

1974 192 962 94 021 98 941 48,4 47,5 49,3

1974

0- 4 är years 28 227 14 528 13 699 88,9 89,4 88,5

5- 9 » >> 13 385 6 850 6 535 40,5 40,4 40,7

10- 14 » » 6 428 3 342 3 086 208 21,1 20,5

15- 19 » >> 19 967 6 197 13 770 64,7 39,3 91,3

20-24 » >> 46 201 19 746 26 455 153,6 127,5 181,2

25-29 » » 36 403 20 084 16 319 115,9 123,5 107,7

30-34 » » 14 962 8 596 6 366 63,1 70,6 55,2

35-39 » » 7 315 4 368 2 947 36,9 43,5 30,1

40-44 » » 4 664 2 714 1 950 23,0 26,4 19,5

45-49 » » 3 640 2 036 1 604 16,2 18,0 14,4

50-54 » » 3 248 1 714 1 534 12,8 13,5 12,0

55-59 » » 2 383 1 153 1 230 10,2 10,1 10,3

60-64 » » 1 960 906 1 054 9,0 8,7 9,4

65-69 » » 1 662 782 880 9,0 9,3 8,9

70 år og over .years and over 2 517 1 005 1 512 7,1 6,8 7,3

Kilde: NOS Folkemengdens bevegelse. Source: NOS Vital Statistics and Migration Statistics.


33

Tabell 46. Sykehus og sykehjem 31/12 1974

Hospital establishments 31/12 1974

Type Type

Institusjoner

Establishments

Plasser

Beds

Alminnelige sykehus General hospitals 89 20 136

Fødselsklinikker Maternity clinics 2 66

Tuberkulose- og lungesykehus Hospitals for tbc. and pulmonary diseases 4 217

Kreftsykehus Hospital for neoplasms 1 323

Revmatismesykehus Hospitals for rheumatics 6 549

Ortopedisykehus Hospital for orthopedics 4 401

Epileptikersykehus Hospital for epileptics 1 172

Attførings- og opptreningssykehus Rehabilitation hospitals 5 550

Andre spesialsykehus Other specialized hospitals 1 20

Sykestuer og fødehjem Cottage hospitals and maternity homes 68 1 209

Somatiske sykehjem General nursing homes

Sykehjemsavdelinger i kombinerte alders- og sykehjem Nursing departements in combined

206 10 048

institutions 291 7 920

Sykehjem for spesielle somatiske sykdommer Nursing homes for special somatic diseases 21 536

Sykehjem for vanføre Nursing homes for crippled 11 312

Klinikker for alkoholikere og narkomane Clinics for alcoholics and drug addicts 11 313

Psykiatriske sykehus Mental hospitals 21 8 272

Psykiatriske sykehjem Psychiatric nursing homes 121 4 134

Psykiatriske klinikker, nervesanatorier Psychiatric clinics, sanatoria 7 408

Barne- og ungdomspsykiatriske klinikker og behandlingshjem Psychiatric clinics and

nursing homes for children and adolescents 25 339

Pleiehjem for psykisk utviklingshemmede Nursing homes for mentally deficient 100 5 541'

Daghjem for psykisk utviklingshemmede Day nurseries for mentally deficient 46 1 617

Kilde: NOS Helsestatistikk.

Source: NOS Health Statistics.

Note : 'Medregnet 83 dagplasser.

Note: 'Including 83 day patients.

Tabell 47. Belegg og endringer i belegg i psykiatriske sykehus og psykiatriske sykehjem

Movement of patient population in mental hospitals and psychiatric

nursing homes

Ar

Year

I alt

Total

Innskrivinger

Admissions

Menn Kvinner

Males Females

I alt

Total

Utskrivinger

Discharges

Menn Kvinner

Males Females

I alt

Total

Pasienter pr. 31/12

Patients 31 December

Menn

Males

Kvinner

Females

Psykiatriske sykehus

Mental hospitals'

1971 8 855 4 341 4 514 8 994 4 455 4 539 7 807 4 158 3 649

197 1 9 084 4 495 4 589 9 226 4 514 4 712 7 665 4 139 3 526

1973 9 578 4 982 4 596 9 647 5 002 4 645 7 596 4 119 3 477

1974 9 481 4 901 4 580 9 810 5 120 4 690 7 267 3 900 3 367

Psykiatriske sykehjem

Psychiatric nursing

homes

1971 859 451 408 652 368 284 3 702 2 038 1 664

197 2 1 016 493 523 908 458 450 3 933 2 113 1 820

1973 964 431 533 905 439 466 4 007 2 102 1 905

1974 977 482 495 922 470 452 4 083 2 125 1 958

Kilde: NOS Psykiatriske sykehus. Source: NOS Mental Hospitals.


34

Tabell 48. Tilfelle av de viktigste epidemiske sykdommer etter alder

Cases of principal epidemic diseases, by age

7—, r:1:•

a Ar

k. . .2 a

Year

0

*2'

E .2

Alder

& br-G E §

Age

-4. 4,-

31


Tabell 50. Svangerskapsavbrott etter fylke' Legal abortions by county'

Ar

Tallet på

innbyggere

Sykepleiere

Apotek

Nurses

Ar

Population Jordmødre

Pharmacies

Leger Tann-

Year

Physi- leger

Fylke

pr. lege pr. Midper

tannlege wives

ved utenfor Utdannet

institusjon cians Dentists

County

institusjon Antall personale

physi- per

in outside Number Qualified

cian dentist

hospitals hospitals personnel

35

Søknader Svangerskapsavbrott innvilget

Applications -Legal abortions authorized

Year

Av disse Av disse

Fylke

I alt gifte. Pst. 1 alt gifte. Pst.

County Total Of which Total Of which

married. married.

Percentages Percentages

1 prosent

av søknader

Per 100

applications

1 prosent

av levende-

&Ate'

Per 100

live births'

Hele landet The whole

country 1973 14 708 56,5 13 680 58,0 93,0 22,3

--0- 1974 16 047 55,1 15 169 56,2 94,5 25,4

Østfold 797 62,0 712 64,6 89,3 23,7

Akershus 1 429 61,6 1 323' 62,2 95,13 28,8

Oslo 2 978 35,4 2 967' 35,4 96,94 41,9

Hedmark 781 60,7 752 61,8 96,3 32,1

Oppland 584 61,8 526 63,5 90,1 27,4

Buskerud 957 60,3 910 60,9 95,1 31,2

Vestfold 677 60,4 647 61,7 95,6 28,0

Telemark 547 62,7 539 63,3 98,5 25,2

Aust-Agder 235 65,5 228 66,7 97,0 18,7

Vest-Agder 367 58,9 338 61,5 92,1 15,8

Rogaland 839 62,3 811 63,3 96,7 16,6

Hordaland 1 149 60,3 1 022 65,1 88,9 16,7

Sogn og Fjordane 231 68,4 204 71,6 88,3 15,2

More og Romsdal 752 58,1 712 59,6 94,7 20,2

Sør-Trøndelag 1 068 54,1 1 037 55,1 97,1 26,1

Nord-Trøndelag 382 63,1 358 64,0 93,7 19,2

Nordland 1 129 57,0 1 067 58,4 94,5 28,7

Troms 674 53,4 596 57,0 88,4 25,1

Finnmark 471 51,2 420 52,9 89,2 29,6

Kilde : NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Noter: ' Fylke der søknaden ble behandlet. 2 Etter bostedsfylke. Medregnet saker anket til Oslo. Ikke medregnet saker

primærbehandlet i andre fylker.

Notes:' County where the application was considered.' By residence of woman. 3 Including cases appealed to Oslo. Not including

cases primarily considered in other counties.

Tabell 51. Helsepersonale og apotek ved utgangen av året

Medical personnel and pharmacies at the end of the year

I alt Total 1973 6717' 3661' 591 1 085 684 14 377 2 262' 280 867

» » 1974 6 996' 3 667 2 571 1 090 706 15 592 2 838 280 900

Østfold 319 182 715 1 253 38 713 153 18 58

Akershus 477 299 735 1 172 42 1 152 183 16 65

Oslo 1 993 802 233 580 59 3 198 3274 47 220

Hedmark 246 135 741 1 351 25 507 115 16 41

Oppland 231 128 769 1 387 30 525 113 12 38

Buskerud 301 170 691 1 224 30 680 144 15 40

Vestfold 241 172 753 1 056 21 582 123 13 40

Telemark 252 136 627 1 162 21 516 80 13 33

Aust-Agder 113 73 752 1 165 13 330 65 8 19

Vest-Agder 214 121 610 1 078 26 633 109 8 28

Rogaland 356 228 797 1 245 42 1 116 217 17 54

Hordaland 683 402 564 958 93 1 631 381 21 74

Sogn og Fjordane 107 61 959 1 682 26 213 99 9 15

More og Romsdal 290 146 797 1 583 52 840 144 13 32

Sør-Trøndelag 357 170 673 1 413 56 996 136 16 44

Nord-Trøndelag 157 73 779 1 675 24 530 96 7 21

Nordland 312 145 779 1 676 49 711 169 18 40

Troms 259 104 553 1 377 39 492 112 7 25

Finnmark 85 45 934 1 765 20 227 72 6 13

Kilde : NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Noter : 'Tall fra Byråets legeregister. Medregnet leger på Svalbard og i ukjent fylke, i 1974 henholdsvis 2 og 1. 2Medregnet

tannleger som ikke er med i oppgavene fra de offentlige leger. 'Oppgave mätigler for Oslo. 'Ufullstendige oppgaver.

Notes: Data from the central register of physicians. Including physicians on Svalbard and in unknown county, for 1974.' 2 and

1 respectively. 2Including dentists not reported from public health officers. 3Records lacking for Oslo. 'Incomplete records.


36

Tabell 52. Personer med medisinsk embetseksamen bosatt i Norge 20. januar 1975, etter

alder og yrkesområde

Physicians resident in Norway 20 January 1975, by age and occupational hroup

Yrkesområde' I alt

Occupational group' Total

Under

30 år

Under

30 rears

Alder Age

30-39 40-49 50-59

80 år

60-69 70-79

år år år år

ir og over

years years years years years any:aorvser

Personer med med. emb.eks. I alt Total . . . 6 996 1 144 2 253 1 057 1 030 1 000 420 92

i alt Physicians, total Kvinner Fem. 973 192 345 152 127 100 39 18

Yrkesaktive i alt Economically I alt . . . 6 602 1 108 2 228 1 036 1 011 928 262 29

active physicians, total Kvinner 860 172 326 140 119 84 16 3

Adm. og forebyggende medisin I alt . . . 181 2 26 53 52 43 5

Adm. and preventive medicine Kvinner 17 3 5 6 3

Helsearbeid utenfor institusjon I alt . . . 2 735 441 715 311 475 543 222 28

Non-hosp. health services Kvinner 392 59 119 71 65 59 16 3

Helsearbeid i institusjon I alt . . . 3 257 636 1 315 571 422 292 20 1

Hospital health services Kvinner 410 110 185 55 42 18

Med. forskning og undervisning I alt . . . 366 28 160 96 43 33 6

Medical research and education Kvinner 30 3 16 9 2

Medisinsk arbeid ellers I alt . . . 51 1 7 3 15 17 8

Other medical services Kvinner 7 1 4 2

Ikke-medisinsic arbeid I alt . . . 12 — 5 2 4 — 1

Non-medical work Kvinner 4 — 2 2

Ikke yrkesaktive' I alt . . . 394 36 25 21 19 72 158 63

Economically inactive physicians 2 Kvinner 113 20 19 12 8 16 23 15

Kilde : NOS Legestatistikk. Source: NOS Statistics on Physicians.

Not er : 'Gjelder viktigste yrke. 2Medregnet 4 menn og 1 kvinne med ukjent yrkesaktivitet.

Notes: 'Occupational group for main occupation. 2Including 4 males and I female with unknown occupational status.

Tabell 53. Personer med medisinsk embetseksamen sysselsatt på medisinske yrkesområder

20. januar 1975, etter yrkesområde. Fylker

Physicians in medical work 20 January 1975, by occupational group. Counties

Helsearbeid utenfor institusjon

Non-hospital health services

Med.

Adm. og

Heise-

Mediforskning

sinsk

forebygg.

Av dette: Of which: arbeid

og underarbeid

i insti-

Fylke I alt medisin Stadslege, Allmenn- Prakti- tusjon visning ellers

County Total Adm. and distrikts- I alt prakti - serende

preventive

Hospital Medical

Total lege serende spesia- research Other

medicine

health

medical

District General list

servicesand edu-

services

medical practi- Speciaofficer

tioner

cation

list

Østfold 298 9 128 13 74 20 160 1

Akershus 442 10 208 15 107 33 217 6 1

Oslo 1 852 70 576 175 221 945 232 29

Hedmark 237 6 122 26 58 20 107 1 1

Oppland 222 6 122 27 54 16 93 1

Buskerud 289 5 158 14 87 28 125 1

Vestfold 224 8 120 9 71 23 95 1

Telemark 235 5 101 17 48 11 127 2

Aust-Agder 104 3 53 12 22 9 47 1

Vest-Agder 200 4 92 14 45 17 103 1

Rogaland 337 8 169 24 74 36 157 3

Hordaland 638 16 232 39 76 57 311 76 3

Sogn og Fjordane 102 2 62 34 6 2 38 —

More og Romsdal 274 8 117 38 37 12 148 — 1

Sør-Trøndelag 346 5 129 23 40 35 202 6 4

Nord-Trøndelag 147 4 70 25 22 2 73 —

Nordland 307 5 132 52 30 5 170 —

Troms 251 4 94 31 14 2 107 45 1

Finnmark 83 3 49 26 4 31 — —

I alt Total' 6 590 181 2 735 439 1 044 549 3 257 366 51

Kilde: NOS Legestatistikk. Source: NOS Statistics on Physicians.

Note : Medregnet 2 personer på Svalbard.

Note: 'Including 2 persons on Svalbard.


37

Tabell 54. Dodelighet av ondartede svulster' etter kjønn og alder

Sex and age specific death rates from malignant neoplasms'

Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100000 population

Yew-2

0-29 år

years

30-39 år

years

40-49 år

years

50-59 ar

years

60-69 år

years

70-79 år

Years

80 år og over

Years and over

M.

M.

K.

F.

M.

M.

K.

F.

M.

M.

K.

F.

M.

Al.

K.

F.

M.

M.

K.

F.

M.

M.

K.

F.

M.

Al.

K.

F.

1956-1960 . . . 12 8 27 37 67 104 216 224 543 430 1 128 778 1 724 1205

1961 1965 .. 11 8 27 32 70 97 215 209 562 404 1 132 757 1 844 1 220

1966-1970 . . 10 8 17 32 74 100 210 217 57 1 409 1 210 776 1 991 1246

1971 10 7 29 35 72 97 213 204 582 403 1 291 737 2 154 1 187

1972 9 7 28 29 77 97 234 210 577 393 1 182 754 2 015 1 226

1973 10 6 25 31 74 97 223 210 597 389 1 235 755 1 937 1 187

1974 10 6 20 33 71 105 218 211 578 389 1 193 705 1 955 1 128

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Noter: ' Reviderte tall i samsvar med den internasjonale klassifikasjon av 1965. 2 Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

Notes: ' Revised figures in accordance with ICD 1965. 2 Annual average for the five-year period.

Tabell 55. Dødsfall blant barn under 5 år etter kjønn, alder og årsak. 1974

Deaths among children under 5 years by sex, age and cause. 1974

Dødsårsak Cause of death

I alt

under 5 år

Total

under

5 .rears

Alder Age

0-27 28 dager I alt

dager -11 mndr. under 1 år 1-4 år

days 28 clays- Total under years

il months I year

M.

M.

K.

F.

M.

Al.

K.

F.

M.

M.

K.

F.

M.

Al.

K.

F.

M.

Al.

K.

F.

Fødselsskader og vanskelig fødsel Birth injury and

difficult labour 14 14 14 14 - 14 14 -

Andre komplikasjoner i forbindelse med fødselen

Other complications in connection with birth 111 52 111 52 - 111 52

Hemolytisk sykdom hos nyfødte Haemolytic disease

of newborn 4 4 3 4 1 4 4

Asfyksi og anoksi i.n.a. Asphyxia and anoxia NOS 39 21 37 19 2 2 39 21

Andre årsaker til perinatal dødelighet Other causes

of perinatal mortality 29 15 28 14 1 1 29 15

Medfødte misdannelser: Congenital anomalies:

i nervesystemet of nervous system 13 24 5 12 6 5 11 17 2 7

i hjerte og kar of circulatory system 48 46 27 20 16 20 43 40 5 6

andre others 38 31 29 23 7 4 36 27 2 4

Diarésykdommer Diarrhoeal diseases 8 3 3 3 5 1

Alle andre infeksjøse og parasittære sykd. All other

infective and parasitic diseases 17 11 6 3 3 9 3 8 8

Leukemi Leukaemia 8 3 1 1 7 3

Andre svulster Other neoplasms 5 5 2 2 4 5 1

Meningitt og encefalitt Meningitis and encephalitis 3 4 1 2 1 2 2 1 2

Andre sykdommer i nervesystem og sanseorganer

Other diseases of'nervous system and sense organs 12 5 1 5 3 5 4 7 1

Influensa, lungebetennelse og bronkitt Influenza,

pneumonia and bronchitis 20 13 3 2 11 8 14 10 6 3

Andre sykdommer i åndedrettsorganene Other

diseases of respiratory system 9 I 5 5 4 1

Brokk og tarmslyng Intestinal obstruction and hernia 9 5 7 1 2 3 9 4 1

Alle andre sykdommer All other diseases 13 19 1 4 4 8 5 12 8 7

Plutselig død i.n.a. Sudden death NOS 30 17 26 16 26 16 4 1

Veitrafikkulykker Road traffic accidents 11 9 11 9

Drukning Accidental drowning 20 5 - 20 5

Kvelning Accidental suffocation 6 5 5 4 5 4 1 1

Andre ulykker Other accidents 20 7 2 2 18 7

Drap Homicide - - - - - -

I alt Total 487 319 271 169 102 80 373 249 114 70

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.


38

Tabell 56. Døde etter alder og årsak. 1974

Forkort.

intern.

nomenklatur

av 1965

Dødsår sak

I alt

Total

Pr.

100 000

innb.

Per

1(X)000

popul.

0-4

AO

years'

5-9

år

years

10-14

år

years

15-19

år

years

20-24

år

years

25-29

Ar

years

Alder (= fylte Ar)

30-34

ar

years

35-39

år

years

B 3 Basillær dysenteri og amøbeinfeksjon

2

B 4 Enteritt og andre diarésykdommer

0,0 - - 1 - 1 - - -

58 1,5 11 1 - - - 1 - -

B 5 Tuberkulose i åndedrettsorganene

16 0,4 _ _

- - -

_ _

B 6 Annen tuberkulose, inkl. senfølger

72 1,8 - - 1 - - - - -

B 9 Kikhoste 1 0,0 1 - - - - - -

B 11 Meningokokkinfeksjoner 31 0,8 12 4 2 5 2 1 - -

B 14 Meslinger 1 0,0 - 1 - - - - - -

B 17 Syfilis, inkl. senfølger 11 0,3 - - - - - - - -

B 18 Alle andre infeksjøse og parasittære

sykdommer 85 2,1 15 - 1 1 - - 1 -

B 19 Ondartede svulster, inkl.

svulster i lymfatisk og

bloddannende vev 7 346 184,3 17 28 19 18 26 45 47 68

B 20 Godartede svulster og svulster

av uspesifisert art 264 6,6 4 3 2 2 1 1 3

B 21 Sukkersyke 273 6,9 - - 1 1 1 4 4 3

B 22

Avitaminoser og andre kostmangelsykdommer

15 0,4 - - - - - - - -

B 23 Anemier 60 1,5 - - - - - - - -

B 24 Meningitt 28 0,7 7 - - 1 1 - - -

B 25 Aktiv revmatisk feber 1 0,0 - - - - - - -

B 26

Kronisk revmatsk hjertesykdom

567 14,2 - - - - - 2 1 1

B 27 Hypertensjonssykdommer 609 15,3 - - - - - 1 - 2

B 28 Ischemisk hjertesykdom 10 387 260,6 - - - - - 5 5 15

B 29 Andre hjertesykdommer 1 709 42,9 - - - 2 6 4 5 5

B 30

Karlesjoner i sentralnervesystemet

5 959 149,5 3 2 - 1 6 9 12 9

B 31 Influensa 118 3,0 - - - - - -

B 32 Lungebetennelse 2 738 68,7 31 4 3 4 3 1 6 2

B 33 Bronkitt, ernrysem og astma 551 13,8 2 1 1 1 - - - 3

B 34 Sir i mage og tolvfingertarm 170 4,3 - - - - 1 1 2

B 35 Blindtarmsbetennelse 20 0,5 - 1 - 2 - - 1 -

B 36 Brokk og tarmslyng 156 3,9 14 - - - 1 - - -

B 37 Leverkirrose 163 4,1 1 - 1 1 2 4 -

B 38 Nefritt og nefrose 129 3,2 1 1 - - 3 5 3 1

B 39 Prostatahypertrofi 149 3,7 - - - - - - - -

B 41 Komplikasjoner ved svangerskap,

fødsel eller barselseng 4 0,1 . - 1 1 1 -

B 42 Medfødte misdannelser 281 7, 1 200 9 5 12 2 7 3 2

B 43 Fødselsskader, vanskelig fødsel

og andre anoksiske og hypoksiske

tilstander 88 2,2 88

B 44 Andre årsaker til perinatal

dødelighet 215 5,4 215

B 45 Symptomer og ubestemte

tilstander 1 878 47,1 57 _ 2 6 7 8 8 11

B 46 Alle andre sykdommer 2 854 71,6 45 14 5 14 18 20 14 32

B 47-50 Ulykker, selvmord og drap2 2 455 61,6 83 72 37 152 160 103 115 88

I alt 39 464 990,3 806 142 80 223 240 221 234 244

Kilde : NOS Helsestatistikk.

Noter: 'Se også tabell 55. 'Se også tabellene 58 og 59.


39

Deaths by age and cause. 1974

Age ( = complete years)

90 år Abbrevog

over iated

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 years list

år år Ar år år Ar år år år år - and of

years years years years years years years years years years over 1965

Cause of death

B 3 Bacillary dysentery and

— — — — — — — —

amoebiasis

B 4 Enteritis and other diarr-

_ 1 4 5 4 4 10 10 7 hoeal diseases

B 5 Tuberculosis of respiratory

1 1 3 4 2 2 3 system

B 6 Other tuberculosis, incl. late

1 3 6 9 8 17 11 11 3 2 effects

— B9 Whooping cough

1 1 1 1 1 B 11 Meningococcal infections

— — — — —

— - — — B14 Measles

- — 1 1 4 1 3 1 B 17 Syphilis and its sequelae

B 18 All other infective and para-

1 3 5 8 7 11 15 12 4 1 sitic diseases

B 19 Malignant neoplasms, incl.

neoplasms of lymphatic

128 246 424 622 881 1 035 1 164 1 189 829 411 149 and haematopoietic tissue

B 20 Benign neoplasms and neoplasms

of unspecified

2 4 6 8 19 26 44 39 49 36 15 nature

7 6 13 9 21 24 37 47 52 31 12 B 21 Diabetes mellitus

B 22 Avitaminoses and other

5 1 2 1 1 1 4 nutritional deficiency

2 4 9 11 11 5 13 5 B 23 Anaemias

2 1 3 5 3 5 B 24 Meningitis

1 B 25 Active rheumatic fever

B 26 Chronic rheumatic heart

1 4 18 40 58 78 82 113 82 61 26 disease

2 4 16 26 55 64 124 134 105 56 20 B 27 Hypertensive disease

76 180 408 634 970 1 298 1 785 1 906 594 973 538 B 28 Ischaemic heart disease

12 18 31 39 64 101 201 329 380 305 207 B 29 Other forms of heart disease

13 54 79 103 250 449 888 1 272 347 970 492 B 30 Cerebro vascular disease

1 1 2 2 6 10 12 19 25 26 14 B 31 Influenza

8 13 19 30 54 94 276 435 680 620 455 B 32 Pneumonia

.B 33 Bronchitis, emphysema and

2 9 19 44 67 71 101 112 58 42 18 asthma

3 9 8 14 22 24 33 36 13 4 B 34 Peptic ulcer

1 1 2 4 2 3 2 1 B 35 Appendicitis

B 36 Intestinal obstruction and

1 3 2 10 7 19 38 25 23 13 hernia

5 17 21 13 27 18 22 18 9 3 1 B 37 Cirrhosis of liver

3 1 1 10 14 21 20 20 13 8 4 B 38 Nephritis and nephrosis

3 1 9 21 32 35 32 16 B 39 Hyperplasia of prostate

B 41 Complications of pregnancy.

childbirth and the puer-

— 1 — — — — — — — perium

3 5 2 13 4 6 5 1 1 1 B 42 Congenital anomalies

B 43 Birth injury, difficult labour

and other anoxic and

hypoxic conditions

B 44 Other causes of perinatal

mortality

B 45 Symptoms and ill-defined

22 57 82 98 141 176 267 248 241 216 231 conditions

25 50 95 103 172 281 433 471 466 366 230 B 46 All other diseases

B 47-50 Accidents, suicide and

114 110 165 141 154 151 150 178 210 157 115 homicide'

428 790 1 427 1 971 3 014 3 994 5 725 6 686 6 276 4 386 2 577 Total

Source: NOS Health Statistics.

Notes: 'See also table 55. 2See also tables 58 and 59.


40

Tabell 57. Dodelighet av hjerte- og karsykdommer' etter kjønn og alder

Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases'

Dade pr. 100000 innbyggere Deaths per 100000 population

Ar2 Year'

1 alt

Total

0-39 år

years

40-49 år

years

50-59 år

years

60-69 år

years

70-79 år

years

80 år og over

years and over

Menn Ma/es,

1956-1960 424 7 99 360 1 105 3 141 8 244

1961-1965 496 8 112 429 1 281 3 367 8 936

1966-1970 539 7 143 456 1 389 3488 8 733

1971 556 8 147 465 1 335 3 631 8 846

1972 558 6 137 443 1 360 3 586 8 941

1973 567 8 128 491 1 310 3 674 8 853

1974 547 6 136 456 1 274 3 486 8 465

Kvinner Females

1956-1960 418 4 38 161 686 2 718 8 280

1961-1965 456 4 39 152 688 2 742 8 683

1966-1970 450 3 40 141 633 2 447 7 873

1971 464 4 37 136 558 2 429 7 791

1972 463 3 41 131 560 2 282 7 858

1973 467 3 31 133 511 2 284 7 893

1974 467 4 39 134 525 2 253 7 554

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Noter Reviderte tall i samsvar med den internasjonale klassifikasjon av 1965. 2 Årsgjennomsnitt for femårsperioden.

Notes: Revised figures in accordance with ICD 1965. 2 Annual average for the five-year period.

Tabell 58. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder Violent deaths, by sex and age

Dødsårsak Cause of death

1973

I alt

Total

1 alt

Total

0-14 år

years

1974

15 år og over

years and over

M.M. K.F. M.M. K.F.

Ulykker og skader ved:

Accidents and injuries caused by:

Transport med jernbane Railway transport 11 13 1 9 3

Transport med motorkjøretøy Motor vehicle transport 567 549 48 26 349 126

Annen landtransport Other land transport 10 8 3 4

Luftfart i alt Aviation 9 11 2 9

Sjøtransport, unntatt drukning Water transp., excl. drowning 42 26 26

Drukning, fiske og skipsf. Drowning in fishing and shipping 121 79 3 76

Drukning fra liten båt Drowning from small boat 84 97 9 1 83 4

Drukning, ellers Drowning, other 158 147 36 6 91 14

Forgiftning Poisoning 65 100 2 82 16

Fall Falls 759 729 6 5 279 439

Slag eller støt av fallende gjenstand Blow from falling object 36 36 4 31 /

Brann, forbrenning Fire, burns 45 64 11 3 40 10

Kvelning Suffocation 33 32 9 7 12 4

Skytevåpen, sprengstoff Firearms, explosives 31 18 2 16

Maskiner Machinery 7 10 1 9

Elektrisk strøm Electric current 7 11 11

Skred Avalanches 1 1 1

Andre ulykker (inkl. senfolger) Other accidents ( incl. late effects) . . 88 74 4 2 52 16

Skader hvor det er uklart om de skyldes ulykke eller er påført med

hensikt Injuries of undetermined circumstances 9 11 6 5

Ulykker/skader i alt Total accidents 2 083 2 016 136 53 1 185 642

Selvmord ved: Suicide by:

Gift Poisoning 97 132 88 44

Hengning Hanging 102 96 1 80 15

Drukning Drowning 40 52 29 23

Skyting Shooting, blasting 65 1 04 1 101 2

Annen eller ikke oppgitt dødsmåte Other or unspecified methods 39 30 23 7

Selvmord i alt Total suicides 343 414 2 321 91

Drap Homicides 30 25 / 13 11

Voldsomme dodsfall i alt Violent deaths. total 2 456 2 455 138 54 1 519 744

Kilde : NOS Helsestatistikk , Source: NOS Health Statistics.


41

Tabell 59. Dødsfall - ved yrkesulykker og andre ulykker etter alder

Deaths by occupational and other accidents, by age

1974

Dødsårsak

Cause of death

1973

I alt

Total

I alt

Total

70 år

Under 5-14 15-29 30-49 50-69 og over

5 ar år år år år rears

years years years years years and

over

Yrkesulykker og skader ved:

Occupational accidents and injuries in:

Landtransport Land transport

Jernbaneulykker Railway accidents

Trafikkulykker med motorkjøretøy Road motor vehicle traffic

accidents

Ulykker med traktor eller bulldoser Accidents with tractors or

bulldo:ers

Andre kjøreulykker Other accidents

Sjøtransport Water transport

I fiske og fangst In fishing, sealing and whaling

1 skipsfart In shipping

Luftfart Aviation

Jord- og skogbruk Agriculture and forestry

Gruver, steinbrott, sandtak osv. Mine, quarry, gravel

or sand pit

Industri o.l. Industrial places and premises

Ulykker på andre arbeidsplasser Other occupational

accidents

Yrkesulykker i alt Total occupational accidents

Ikke yrkesulykker ved:

Non-occupational accidents in:

Landtransport Land transport

Jernbaneulykker Railway accidents

Trafikkulykker med motorkjøretøy Road motor vehicle traffic

accidents

Sykketulykker Pedal crcle accidents

Traktorulykker Tractor: accidents

Andre kjøreulykker Other accidents

Sjøtransport Water transport

Luftfart Aviation

Ulykker i og ved hjemmet Accidents in home and on

home premises

Forgiftninger Poisoninz

Fall i trapp Fall on stairs

Fall fra en høyde til en annen Fall from one level to another

Fall på samme høyde Fall on same . level

Brann, forbrenning og skålding Fire, burns

Kvelning Suffocation

Andre Other

Ulykker på andre steder Accidents in other and not

specified places

Forgiftninger Poisoning

Fall Falls

Brann, eksplosjon og skytevåpen Fire, explosives and firearms

Drukning (unntatt ved sjøtransport) Accidental drowning (except in

water transport):

i brønn, dam eller vann på gårdsplass in well or pond on home

premises

under bading when bathing

gjennom is through ice

på annen kjent mite under other known circumstances

på ukjent måte under unknown circumstances

Skred Avalanches

Andre Other

Ikke yrkesulykker i alt Total non-occupational accidents

Dødsfall ved ulykker og skader i alt' Total deaths from

accidents and injuries'

37

2

12

23

35

2

15

18

-

-

156 92 33 42 13 4

29 40 10 18 9 3

127 52 23 24 4 I

5 3 2 1

8 14 2 2 8 2

7

5

2

10

5

5

18

2

13 2 — — 2 —

33 24 8 10 6

29 52 12 20 19

281 222 64 85 66 7

551 535 21 55 166 62 129 102

9 11 1 2

521 477 20 44 158

7 27 - 7 2

11 14 3 4

3 6 1

91 106 — 13 26

4 8 — 2 —

806 745 30 8 11

29 32 - 1

48 39 -

39 38 2 2

596 537 2

40 50 11 1 1

29 18 10 3 1

25 31 7 2 6

315 378 32 28 56

35 65 1 1 8

58 89 3 4 8

12 20 3 6

3 2 1

17 16 3 5

13 7 3 1 1

77 78 21 12 11

48 44 1 12

1 1 1

51 56 3 3 4

5

11

-

3 4 1

54 110 91

3 8 7

2 4 1

- 3 2

33 26 8

3 3 —

26 88 582

10 18 3

2 12 25

4 30

5 34 496

6 14 17

1 - 3

2 6 8

78 111 73

18 34 3

13 22 39

3 6 2

1

4 3 1

1 1

15 14 5

7 17 7

-

17 13 16

1 767 1 772 83 106 259 202 357 765

2 048 1 994 83 106 323 287 423 772

Kilde: NOS Helsestatistikk. Source: NOS Health Statistics.

Note: 'Ikke medregnet dødsfall der ulykken skjedde mer enn ett år før døden inntrådte (26 i 1973 og 11 i 1974), og dødsfall

der det er uklart om det var en hendelig ulykke eller om skaden ble påført med hensikt (9 i 1973 og 11 i 1974).

Note: 'Excluding deaths from «Late effects of accidental injury» (26 in 1973 and 11 in 1974), and deaths «Injury undetermined

whether accidently or purposely inflicted» (9 in 1973 and 11 in 1974).


42

Tabell 60. Gjennomsnittshøyde og svonuneferdighet for vernepliktige'. Fylker

Average height and swimming ability of conscripts'. Counties

1974 1975 1976

Fylke

County

Tallet på

vernepliktige'

Number of

conscripts'

Gjennomsnittshøyde,

cm

Average

height, cm.

Tallet på

vernepliktige'

Number of

conscripts'

Gjennomsnittshøyde,

cm

Average

height, cm.

Tallet på

vernepliktige'

Number of

conscripts'

Gjennomsnittshøyde,

cm

Average

height, cm

Pst. som kan

svomme 200 m .

Pct. able to ,

swim 200 m.

Østfold 1 640 178,9 1 637 179,4 1 705 179,4 88,6

Akershus 2 468 179,6 2 566 179,6 2 513 179,3 93,3

Oslo 2 685 179,8 2 810 179,7 2 739 179,5 89,4

Hedmark 1 358 178,3 1 342 178,6 1 393 179,7 87,7

Oppland 1 279 179,0 1 431 178,8 1 377 179,5 79,8

Buskerud 1 455 179,5 1 567 179,2 1 494 179,6 90,2

Vestfold 1 356 179,7 1 394 179,4 1 386 179,4 92,6

Telemark 1 208 179,7 1 264 180,0 1 215 179,8 90,7

Aust-Agder 634 179,5 605 179,4 611 179,9 89,0

Vest-Agder 1 003 179,9 1 041 180,5 1 054 180,6 94,8

Rogaland 2 251 178,6 2 311 178,8 2 215 179,9 89,4

Hordaland 3 013 178,5 2 986 179,1. 2 946 179,0 91,6

Sogn og Fjordane 880 178,5 907 179,4 839 179,2 86,3

More og Romsdal • • • 1 984 178,6 2 025 179,8 2 020 179,1 85,4

Sør-Trøndelag 1 744 178,9 1 824 179,0 1 791 179,2 86,2

Nord-Trøndelag 1 017 178,6 1 012 178,5 1 034 178,6 86,5

Nordland 2 110 178,2 2 045 178,3 2 060 178,6 82,3

Troms 1 133 177,4 1 178 177,8 1 194 177,5 76,4

Finnmark 681 175,1 643 175,6 603 175,4 78,3

I alt Total 29 899 178,9 30 588 179,1 30 189 179,2 87,9

Kil de: Generalkrigskommissæren. Source: The Conscription Service.

Noter 'Oppgavene gjelder utskrivingsstyrken året for. 'Omfatter også vernepliktige med uoppgitt høyde, 708 i 1974,

623 i 1975 og 740 i 1976.

Notes: 'The data refer to the enrolment of the previous year. 2Including conscripts with unknown height, 708 in 1974, 623 in

1975 and 740 in 1976.

Tabell 61. Vernepliktige' etter høyde. Prosent

Conscripts' by height. Percentages

Ar

Year

Gjennomsnittshøyde,

cm

Average

height, cm

Under

Under

165 cm

165-169

cm

170-174

cm

175-179

cm

180-184

cm

185-189

cm

190-194

cm

195 cm

og over

and over

1900 . . 170,0 16,9 28,0 30,9 18,0 5,4 0,82

1910 . . 171,0 12,8 26,0 32,3 20,4 6,8

1,72

1920 . . 171,4 12,3 24,4 32,6 21,3 7,7 1,72

1930 . . 172,8 8,4 20,0 32,2 25,8 10,6 3,02

1937. . 173,8 6,5 17,3 30,8 27,4 13,2 4,82 . . . .

1952 . . 176,2 3,0 10,5 25,4 30,4 21,5 7,4 1,6 0,2

1960 . . 177,1 2,4 8,3 22,8 31,1 23,4 9,6 2,1 0,3

1965 . . 178.0 1.7 6.6 NM 30.6 26.0 11.6 3.0 0.4

1970 . . 1 78, 7 1,4 5,6 17,2 28,9 29,2 13,5 3,7 0,5

1972 . 178.7 1.3 5.5 18.0 29.3 28.2 13. 2 3,8 0,7

1973 . . 179,0 1,2 5,3 17,1 28,3 29, 2 14,1 4,1 0,7

1974.. 178,9 1,2 5,6 17,3 28,6 29,0 13,4 4,2 0,7

1975.. 179,1 1 , 1 5,0 16,7 28,5 29,5 14,1 4.4 0,7

1976.. 179,2 1,1 5,1 16,9 28,0 28,6 15,1 4,4 0,8

Kilde: Generalkrigskommissæren. Source: The Conscription Service.

No ter : 'Oppgavene gjelder utskrivningsstyrken året for. 2 185 cm og over.

Notes:' The data refer to the enrolment of the previous year. 2 185 cm. and over.


43

Tabell 62. Vernepliktige' etter stridsdyktighet. Prosent

Conscripts' by fitness for military service. Percentages

Ar

Year

I alt

Total

Stridsdyktige

A, B og C

Fit for army

service

Arbeidsdyktige

Fit for auxiliary

service

Kjennelse

utsatt

Decision of

ability

postponed

Tallet pa

Udyktige vernepliktige

Rejected Number ol

conscripts

1960 100,0 81,3 8,0

1965 100.0 87,4 6, 2

1970 100,0 82,0 11,1

1972 100,0 80,2 12,3

1971 100,0 80,3 12,6

1974 100,0 79,7 12,1

1975 100,0 81,0 11,8

1976 100,0 79,2 13,9

2,0 8,7 23 270

1,3 5,1 31 448

1,8 5,1 29 547

1,8 5,7 30 074

1,3 5,8 30 193

1,5 6,7 29 899

1,6 5,6 30 588

1,9 5,0 30 929

Kilde: Generalkrigskommissæren. Source: The Conscription Service.

Note: ' Oppgavene gjelder utskrivingsstyrken Aret for.

Note: The data refer to the enrolment of the previous year.

Tabell 63. Folketannrokt. 1964 Public dental care. 1974

Fylke og alder

County and age

Behandling av permanente tenner Pr. 100 ferdig behandlede pasienter

Treatment of permanent teeth Per 100 treated patients

Ferdig

behand- Uttrukne tenner Uttrukne tenner

lede Fylte Rot- Extractions Fylte Rot- Extractions

pasienter tann- behandlede

tann- behandlede

i alt flater tenner På grunn Andre flater tenner Pi grunn Andre

Treated Filled Root av tann- grun - Filled Root av tann- grun -

patients sur- treat- rite ner sur- treat- rite ner

faces ntents Due to Due to faces ments Due to Due to

caries other

causes

caries other

causes

Hele landet The whole

country

274 698

1 139 118

1 941

4 413

11 948

414,7

0,7

1,6

4,3

Fylke County

Hedmark

Oppland

Buskerud

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Alder Age

6 år years

7 0 »

8 o »

9 » »

10 0 »

11 » »

12 » »

13 0 »

14 0 »

15 » »

16 0 »

17 >> »

Uoppgitt Unknown

10

6

27

14

15

11

20

18

23

21

23

41

26

14

22

25

26

26

26

24

23

23

22

19

18

14

1

480

893

331

675

456

569

161

258

013

446

154

237

414

611

501

739

126

332

126

850

508

625

233

924

098

228

408

42

28

102

59

52

51

94

74

86

96

93

188

97

70

23

60

55

51

60

73

103

145

163

162

133

101

5

835

304

691

372

468

220

317

808

865

105

374

891

758

110

516

591

313

426

159

198

323

148

454

732

449

467

342

70

36

134

77

72

91

171

149

145

158

146

335

218

139

3

13

17

41

55

108

127

205

266

364

377

354

11

154

259

264

103

62

95

355

247

289

408

307

907

452

511

49

173

211

448

559

523

361

334

366

377

435

538

39

417

270

1 555

790

914

628

1 062

827

927

849

747

1 465

1 103

394

1 171

2 059

2 605

2

1

12

42

119

420

050

545

910

632

342

41

408,7

410,6

375,7

404,6

339,5

442,7

467,8

409,7

377,5

448,1

403,3

458,1

370,1

479,8

104,5

235,4

211,7

195,3

230,3

294,6

439,5

614,4

735,2

816,8

737,4

713,2

379,4

0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

0,8

0,6

0,7

0,6

0,8

0,8

1,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,5

0,9

1,2

1,8

2,1

2,5

0,8

1,5

3,8

1,0

0,7

0,4

0,8

1,8

1,4

1,3

1,9

1,3

2,2

1,7

3,5

0,2

0,7

0,8

1,7

2,1

2,1

1,5

1,4

1,6

1,9

2,4

3,8

2,8

4,0

3,9

5,7

5,4

5,9

5,4

5,3

4,5

4,0

4,0

3,2

3,6

4,2

2,7

0,1

0,2

0,5

1,6

4,5

8,3

11,1

8,7

6,9

4,6

3,5

2,4

2,9

Kilde: Oppgaver fra fylkestannlegene. Source: Data from the County Dental Officers.


44

Tabell 64. Arbeidsformidling' Labour exchange'

Ar og måned

Year and month

Ved

inngangen

av året,

måneden

Al the

beginning of

the %.ear,

the Month

Arbeidssøkere

Applicants tiff work

Tilgang i

løpet av året,

måneden

Registrations

during the

. rear, the

month

Ved

inngangen

av året,

måneden

Al the

beginning of

the lear,

the i'llonth

Ledige plasser

Vacancies

Tilgang i

løpet av Aret,

måneden

Registrations

during the

year, the

month

1971 • • • • I alt Total 22 227 279 072 7 894 258 280

Kvinner Females 5 294 76 093 2 383 73 753

1972 .. . . I alt 24 540 280 033 7 058 245 315

Kvinner 5 603 73 594 2 303 70 741

1973 . . . .1 alt 29 630 281 333 5 831 246 621

Kvinner 7 416 76 727

1974 . . . . I alt 20 696 283 821 6 944 254 055

Kvinner 6 525 84 360

1975 . . . . I alt 19 939 340 407 6 766 223 969

Kvinner 7 124 104 390

1975

Januar . . I alt 19 939 47 961 6 766 24 520

Kvinner 7 124 15 713

Februar . . I alt 25 629 22 281 6 269 15 039

Kvinner 9 299 7 114

Mars . . . . I alt 28 564 18 926 5 740 14 502

Kvinner 10 763 5 179

April . . . . I alt 28 206 25 208 6 052 20 209

Kvinner 10 347 6 915

Mai I alt 28 503 28 621 7 905 22 869

Kvinner 11 252 9 345

Juni . . . . I alt 29 425 31 375 8 573 26 824

Kvinner 12 582 10 381

Juli I alt 26 573 27 361 7 444 19 877

Kvinner 11 268 8 083

August . . I alt 22 864 28 503 6 703 18 028

Kvinner 8 526 9 438

September I alt 24 893 29 471 5 708 16 706

Kvinner 10 163 9 618

Oktober . . I alt 30 892 27 966 4 516 16 685

Kvinner 12 572 8 494

November I alt 36 722 24 601 4 367 15 042

Kvinner 14 340 7 072

Desember I alt 38 433 28 133 4 522 13 668

Kvinner 14 365 7 038

Kilde :Arbeidsdirektoratet. Source: The Directorate of Labour.

Note : Oppgaver fra arbeidskontorene.

Note: Data from employment offices.


45

Tabell 65. Sysselsatte etter næring. 1 000 Employed persons, by industry. 1 000

Nr.

No.

Næring

Industry

Årsgjennomsnitt

Annual average

1972 1973 1974 1975

1 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Agriculture, hunting, forestry and

fishing

11 Jordbruk Agriculture and hunting

12 Skogbruk Forestry and logging

13 Fiske og fangst Fishing, sealing and whaling

2 Bergverksdrift Mining and quarrying

3 Industri Manufacturing

Av dette: Of which:

31 Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Manufacture of

food, beverages and tobacco

32 Prod. av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Manufacture

of textiles, wearing apparel, leather and leather products

33 Prod. av trevarer Manufacture of wood and wood products, incl . furniture

34 Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Manufacture of paper

and paper products; printing and publishing

35 Prod. av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter

Manufacture of chemicals and of chemical petroleum, coal,

rubber and plastic products

6 Prod. av mineralske produkter Manufacture of mineral products . . .

37 Prod. av metaller Manufacture of basic metals

38 Prod. av verkstedprod. Manufacture of fabricated metal products,

machinery and equipment

4 Kraft- og vannforsyning Electricity, gas and water supply

5 Bygge- og anleggsvirksomhet Construction

501 Byggevirksomhet Building construction

502 Anleggsvirksomhet Construction other than building construction

6 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Wholesale and retail trade,

restaurants and hotels

61 Engros- og agenturhandel Wholesale trade and commission broking

62 Detaljhandel Retail trade

63 Hotell- og resturantdrift Operation of hotels and restaurants

7 Transport, lagring, post og telekommunikasjoner Transport, storage and

communication

71 Transport og lagring Transport and storage

72 Post og telekommunikasjoner Communication

8 Bank- og finans.virks., forsikringsvirks., eiendomsdrift og forr.messig

tj.yting Financing, insurance, real estate and business services

81 Bank- og finans.virks. Financial institutions

82 Forsikringsvirksomhet Insurance

83 Eiendomsdrift og forr.messig tj.yting Real estate and business services

9 Offentlig, sosial og privat tj.yting Community, social and personal services

Av dette: Of which:

91 Off. adm., forsvar, politi og rettsvesen Public administration and

defence

92 Renovasjon og rengjøring Sanitary and similar services

93 Undervisning, helse- og andre sosialtjenester Social and related community

services

94 Kulturell tj.yting, underholdning og sport Recreation and cultural

services

95 Personlig tj.yting Personal and household services

201

161

14

26

10

392

57

39

37

42

37

19

33

120

17

145

103

42

264

68

163

33

162

127

35

65

23

10

32

392

78

12

232

15

55

189

150

15

24

12

389

56

34

38

43

37

17

31

129

17

142

100

42

270

79

155

36

163

129

34

66

22

9

35

405

76

13

247

14

55

175

135

14

26

10

392

50

31

39

46

35

17

33

138

18

147

90

57

275

84

158

33

163

130

33

72

29

9

34

406

71

12

254

13

55

172

139

13

20

12

404

54

35

45

44

30

15

30

147

17

148

96

52

262

75

156

31

155

120

35

74

30

10

34

449

85

10

14

61

1-9 I alt, medregnet uoppgitt Total, including unspecified

1 649 1 654 1 659 1 694

Kilde : NOS Arbeidsmarkedstatistikk.

Source: NOS Labour Market Statistics.


46

Tabell 66. Sysselsatte etter yrkesstatus og riming. Årsgjennomsnitt 1974 og 1975. 1 000

Employed persons by status and industry. Annual average 1974 and 1975. 1 000

Yrkesstatus Status

I alt, medregnet

Selvstendige Lønnstakere

Nr . Næring uoppgitt yrkesutøvere Salaried

No. Industry Total, including Self

mployees and

unspecified

-employed

ewage earners

Familiemedlemmer

Family

workers

1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975

1 Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Agriculture,

hunting, forestry and fishing 175 172 90 87 40 37 45 48

2-4 Bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning

Mining and quarrying, manufacturing, electricity,

gas and water supply 420 433 14 14 404 418 (2) (1)

5 Bygge- og anleggsvirksomhet Construction 148 148 27 25 119 121 (1) (1)

6 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet

Wholesale and retail trade, restaurants and hotels 275 262 25 29 242 224 8 9

7 Transport, lagring, post og telekommunikasjoner

Transport, storage and communication 163 155 18 14 143 141 (1) (0)

8 Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet,

eiendomsdrift og forretningsmessig

tjenesteyting Financing, insurance, real dtate and

business services 72 74 5 5 66 68 (0) (1)

9 Offentlig, sosial og privat tjenesteyting Community,

social and personal services 406 449 19 26 384 420 (2) (3)

1-9 I alt, medregnet uoppgitt Total, including unspecified 1 659 1 694 199 200 1 399 1 429 60 64

Kilde: NOS Arbeidsmarkedstatistikk. Source: NOS Labour Market Statistics.

Tabell 67. Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidstid.

Årsgjennomsnitt 1974 og 1975. 1 000

Employed persons by sex, marital status and working hours.

Annual average 1974 and 1975. 1 000

Kvinner Females

lt Menn

Arbeidstid pr. uke

Av disse: Gifte

otal Males 1 alt

Working hours per week

Of which:

Total

Married

1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975

0 timer (midlertidig fraværende) Hours ( temporarily absent)

106 109 66 64 40 45 26 30

1— 9 timer hours 57 64 11 13 46 51 34 37

10-19 » » 91 93 16 17 75 76 64 63

20-29 » 125 135 26 26 99 109 85 92

30 timer og mer hours and more 1 239 1 249 902 901 337 348 188 195

I alt, medregnet uoppgitt Total, including unspecified. . . 1 659 1 694 1 056 1 060 603 634 400 420

Kilde : NOS Arbeidsmarkedstatistikk. Source: NOS Labour Market Statistics.

Tabell 68. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter alder. 1 000

Non-employed persons seeking work by age. 1 000

Årsgjennomsnitt

Alder

Annual average

Age

1972 1973 1974 1975

16— 19 år years 9 9 10 14

20 — 24 år years 6 6 5 9

25 — 49 år years 8 7 6 11

50 — 74 år years 5 (4) (4) 6

1 alt Total 28 26 25 40

Kilde: NOS Arbeidsmarkedstatistikk. Source: NOS Labour Market Statistics.


47

Tabell 69. Statens embets- og tjenestemenn etter kjønn, arbeidstid og etat'. 1974 og 1975

Ccmral government employees by sex, working hours and service'. 1974 and 1975

1974 1975

Etat

Service

Ansatte

med i

tellingen

Menn Kvinner

Employees Males Females

covered

by the

census

Ansatte

med i

tellingen

Employees

covered

by the

census

Av dette ansatte med

arbeidstid under 28

timer i uken

Menn Kvinner Of which employees

Males Females who work less than

28 hours per week

I alt Menn Kvinner

Total Males Females

I alt 2 Total' 124 972 87 064 37 908 128 961 88 543 40 418 5 184 425 4 759

Det kongelige hus The royal

family 7 6 1 7 6 1

Storting og riksrevisjon Parliament

and Audit Department . 395 266 129 402 272 130 18 2 16

Hoyesterett 3 Supreme court 3 13 3 10 14 3 11

Statsministerens kontor Office

of the Prime Minister 24 15 9 27 16 11 2 2

Utenriksdepartementet Ministry

of Foreign Affairs

Kirke- og undervisningsdepartementet

832 458 374 852 466 386 28 28

Ministry of Church and

Education 11 969 7 754 4 215 12 766 8 137 4 629 1 078 207 871

Justis- og politidepartementet

Ministry of Justice and Police . .

Kommunal- og arbeidsdepartementet

9 782 7 726 2 056 10 095 7 885 2 210 307 14 293

Ministry, of Labour and

Municipal Affairs 2 326 1 307 1 019 2 451 1 348 1 103 182 27 155

Sosialdepartementet Ministry of

Social Affairs 13 896 4 958 8 938 14 343 5 119 9 224 780 98 682

Departementet for handel og skipsfart

Ministry of Commerce and

Shipping 832

Departementet for industri og

474 358 888 499 389 65 65

håndverk Ministry of Industry

and Handicrafts 2 371 1 940 431 2 564 2 062 502 62 2 60

Fiskeridepartementet Ministry

of Fisheries 1 166 952 214 1 209 966 243 41 2 39

Landbruksdepartementet Ministry

of Communications 3 492 2 714 778 3 573 2 754 819 179 12 167

Samferdselsdepartementet Ministry

of Agriculture 46 071 33 872 12 199 47 170 34 396 12 774 1 470 30 1 440

Miljøverndepartementet Ministry

of Environment 647 492 155 678 519 159 19 2 17

Forbruker- og administrasjonsdepartementet

Ministry of Consumer

Affairs and Government

Administration 1 261 791 470 1 451 832 619 222 9 213

Finans- og tolldepartementet Ministry

of Finance and Customs . . 8 751 5 275 3 476 8 881 5 288 3 593 381 11 370

Forsvarsdepartementet Ministry

of Defence 21 137 18 061 3 076 21 590 17 975 3 615 350 7 343

Kilde: NOS Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn.

Source: NOS Wage and Employment Statistics for Central Government Employees.

Noter: 'Omfatter også underliggende etater. 2 En del av økingen i tallet på ansatte fra 1974 til 1975 skyldes at 959 renholdsassistenter

som tidligere var overenskomslønte kom med i statistikken for 1975. 3 Høyesterettsdommerne er ikke med i statistikken.

Notes: 'Include also subordinate services. 2 Part of the increase in the number of employees from 1974 to 1975 are due to the .fact

that 959 cleaners are included in the statistics for 1975 but not in the statistics for 1974. 3 Members of the Suprëme Court are not

included in the statistics.


48

Tabell 70. Statens embets- og tjenestemenn etter kjønn og arbeidstid.

Arbeidsfylke og utvalgte arbeidstedkommuner. 1974 og 1975

Central government employee.v 1) .1. sex and it'orkiiN hours'. Plow of work

Countics and municipalities. 1974 and 1975.

1974 1975

Fylke

County

Ansatte

med i

tellingen

Employees

covered

hy the

census.

Menn Kvinner

Males Females

Ansatte

med i

tellingen

Employees

covered

b_y the

census

Menn Kvinner

Males Females

Av dette ansatte

med arbeidstid under

28 timer i uken

Of which employees

who work less than

28 hours per week

1 alt Menn Kvinner

Total Males Females

I all' Total' 124 972 87 064 37 908 128 961 88 543 40 418 5 184 425 4 759

01 Østfold 2 821 2 016 805 2 893 2 044 849 110 4 106

02 Akershus 5 176 3 383 1 793 5 352 3 450 1 902 301 13 288

03 Oslo 39 444 22 526 16 918 40 572 23 013 17 559 2 025 186 1 839

04 Hedmark 3 564 2 772 792 3 800 2 861 939 165 17 148

05 Oppland 2 761 2 062 699 2 881 2 128 753 117 10 107

06 Buskerud 4 644 3 647 997 4 720 3 650 1 070 176 13 163

Av dette: Of which:

Drammen 2 535 2 022 513 2 566 2 014 552 78 1 77

07 Vestfold 2 668 1 745 923 2 677 1 755 922 110 3 107

08 Telemark 2 574 1 887 687 2 666 1 944 722 124 6 118

09 Aust-Agder 1 322 954 368 1 390 996 394 51 7 44

10 Vest-Agder 2 552 1 874 678 2 606 1 921 685 119 7 112

Av dette: Of which:

Kristiansand 1 927 1 384 543 1 974 1 438 536 81 2 79

11 Rogaland, 4 381 3 339 1 042 4 601 3 428 1173 198 16 182

Av dette: Of which:

Stavanger 2 290 1 699 591 2 436 1 751 685 126 12 114

12 Hordaland 8 501 5 845 2 656 8 693 5 930 2 763 435 52 383

Av dette: Of which:

Bergen 7 012 4 721 2 291 7 131 4 781 2 350 364 37 327

14 Sogn og Fjordane 1 411 1 018 393 1 495 1 059 436 71 7 64

15 Møre og Romsdal 2 985 2 156 829 3 117 2 243 874 103 10 93

16 Sør-Trøndelag 7 854 5 882 1 972 8 245 6 015 2 230 308 44 264

Av dette: Of which.

Trondheim 6 784 5 008 1 776 7 149 5 138 2 011 275 38 237

17 Nord-Trøndelag 1 815 1 389 426 1 912 1 432 480 74 3 71

18 Nordland 4 796 3 489 1 307 4 968 3 589 1 379 128 8 120

Av dette: Of which:

Bodes 1 304 862 442 1 443 965 478 34 1 33

19 Troms 2 730 1 759 971 2 941 1 855 1086 152 6 146

Av dette : Of which:

Tromso 1 732 1 110 622 1 915 1 201 714 119 2 117

20 Finnmark 1 487 1 026 461 1 574 1 054 520 76 8 68

21 Svalbard og Ishavet 44 43 1 62 60 2

Utlandet Abroad 459 296 163 471 317 154 7 2

Uoppgitt 2 Unknown 2 20 983 17 956 3 027 21 325 17 799 3 526 339 5 334

Kilde : NOS Lønns- og sysselsettingsstatistikk for statens embets - og tjenestemenn.

Source: NOS Wage and Employment Statistics Jr Central Government Employees.

Noter : Se note 2, tabell 69. 2f'orsvaret.

Notes: 'See note 2, table 69. 2Defence.


49

Tabell 71. Befal og mannskap i handelsflåten'

Officers and crew in the merchant .fleetl

1. nov. 1973 1. nov. 1974 1. nov. 1975

I alt

Total

I alt

Total

Nordmenn

Norwegians

Utlendinger

Foreigners

Nordmenn

Norwegians

Utlendinger

Foreigners

I alt

Total

Nord- Utlenmenn

dinger

Nor- Forwegians

eigners

B efa l Officers

1 utenriksfart In ocean transport ...

Av disse kvinner Of which females

I innenriksfart In coasting trade ....

Av disse kvinner Of which .females .

12 327

303

2 880

4

11 636

292

2 871

4

691

11

9

11 771

246

2 901

7

11 146

234

2 897

7

625

12

4

-

10 894

210

3 354

3

10 416

201

3 348

3

478

9

6

I alt Total

Dekksmannskap Deck crew

1 utenriksfart

Av disse kvinner

I innenriksfart

Av disse kvinner

I alt

Maskinmannskap Engine crew

1 utenriksfart

Av disse kvinner

I innenriksfart

I alt

Aspiranter Candidates

1 utenriksfart

Av disse kvinner

I innenriksfart

Av disse kvinner

I alt

Matstell- og tjenerpersonale

Catering stuff

1 utenriksfart

Av disse kvinner

I innenriksfart

Av disse kvinner

I alt

Andre stillinger 2

Other occupations'

1 utenriksfart

Av disse kvinner

I innenriksfart

Av disse kvinner

I alt

Personer i alt Total persons

1 utenriksfart

I innenriksfart

I alt

Av disse kvinner

15 207 14 507 700 14 672 14 043 629 14 248 13 764 484

8 814 5 466 3 348 8 367 5 319 3 048 7 025 4 887 2 138

4 4 5 5 - 2 2 -

2 233 2 213 20 2 254 2 236 18 2 436 2 422 14

2 2 3 3 - 4 4

11 047 7 679 3 368 10 621 7 555 3 066 9 461 7 309 2 152

6 836 4 769 2 067 6 411 4 576 1 835 4 823 3 643 1 180

1 1 2 2 - 1 1

762 756 6 770 767 3 826 818 8

7 598 5 525 2 073 7 181 5 343 1 838 5 649 4 461 1 188

808 797 11 821 812 9 670 658 12

2 2 3 3 6 6

4 4 10 10 12 12

812 801 11 831 822 9 682 670 12

5 600 3 652 1 948 5 227 3 456 1 771 4 622 3 123 1 499

2 280 1 915 365 2 180 1 842 338 1 966 1 653 313

985 962 23 992 977 15 1 009 996 13

463 450 13 504 497 7 542 532 10

6 585 4 614 1 971 6 219 4 433 1 786 5 631 4 119 1 512

178 88 90 164 94 70 335 278 57

34 29 5 58 49 9 51 49 2

35 35 50 49 1 158 157 1

1 1 4 3 1 6 6

213 123 90 214 143 71 493 435 58

34 563 26 408 8 155 32 761 25 403 7 358 28 369 23 005 5 364

6 899 6 841 58 6 977 6 936 41 7 795 7 753 42

41 462 33 249 8 213 39 738 32 339 7 399 36 164 30 758 5 406

3 094 2 700 394 3 012 2 645 367 2 791 2 457 334

Kilde: Direktoratet for sjømenn. Source: The Directorate for Seamen.

Noter : ' Skip pa 100 bruttotonn og over. 2 Omfatter leger, tannleger, supercargos, stillinger i regnskapsavdelingen og andre

uspesifiserte stillinger.

Notes: ' Vessels of 100 gross tons and over. 2 Including doctors, dentists, supercargoes, posts in purser's department and other

unspecified posts.


50

Tabell 72. Personer meldt til arbeidskontorene som helt arbeidsløse 1975

Unemployed registered at the Employment Offices 1975

Nr.' No

Y rke Occupation

30/6

3 0/9

31/i2

0 Tekn., vitensk., humanistisk og kunstnerisk arbeid

Professional, technical and related workers 513

04-05 Av dette: Sykepleie- og helsevernarbeid

Of which: Nurses, midwives and prof medical workers n.e.c. 120

1 Administrasjons- og forvaltningsarbeid Administrative, executive

and managerial workers 38

2 Kontorarbeid Clerical workers 685

3 Handelsarbeid Sales workers 866

4 Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid Farmers, loggers and

fishermen 1 054

40 Av dette: Arbeidsledelse i jord- og skogbruk

Of which: Farmers and .farm managers 26

4! Jordbruksarbeid og dyrerøkt Farm workers 402

43 Fiske- og fangstarbeid Fishermen and related workers .. 232

44 Skogsarbeid Loggers and other .forestry workers 394

5 Gruve- og sprengningsarbeid Miners, quarrymen and related

workers 103

6 Transpert- og kommunikasjonsarbeid Workers in transport and

communication occupations 1 948

60 Av dette: Skipsbgfalsarbeid

Of which: Deck officers, engineer officers and pilots, ship 257

61 Dekks- og maskinmannskapsarbeid Deck and engineroom

crew 1 088

7-8 Industri-, bygge- og anleggsarbeid Craftsmen, production-process

workers and labourers n.e.c. 10 593

70 Av dette: Tekstilarbeid

Of which.. Textile workers 265

71 Tilskjærings- og sørnarbeid Tailors, cutters and furriers 377

72 Skotøy- og lærvarearbeid Footwear and leather workers 280

73 Smelteverk-, metallverk- og støperiarbeid Furnacemon and

metal making and treating workers 134

74-75 Finmek.arb., jern- og metallvarearb. Precision-instrument

makers, tool makers, machinists and related workers 1 038

76 Elektroarbeid Electrical and electronics workers 171

771-773 Trematerialarbeidere Wood product makers 201

774 Bygningsarbeidere (trearbeid) Carpenters, joiners etc. . . . 1 121

78 Malings- og bygningstapetseringsarbeid Painters and paperhangers

224

791 Murere Bricklayers 198

793 Stein-, jord- og sementarbeidere Stone, clay and cement

workers 1 701

80 Grafisk arbeid Printing and bookbinding workers etc. 76

81 Glass-, keramikk- og teglarbeid Glass, ceramics and clay

workers 43

82 Næringsmiddelarbeid Food industry workers 2 392

83 Kjemisk prosessarbeid, treforedlings- og papirarbeid

Chemical and related process workers 557

87 Maskin- og motordrift Stationary-engine and related workers 314

88-89 Laste-, losse- og lagerarbeid m.v. Longshoremen and labourers

n.e.c 656

9 Servicearbeid Service, sport and recreation workers 1 773

Av dette: Of which:

91-92 Hotell- og restaurantarbeid, husarbeid, serveringsarbeid

Hotel and restaurant workers and domestic service workers 1 353

X Uoppgitt Unknown 1 147

O-X I alt Total 18 920

Menn Males 12 191

Kvinner Females 6 729

452 902 1 024

84 185 209

36 45 78

647 1 435 1 530

584 1 187 1 184

549 627 2 218

7 24 63

82 174 496

292 239 1 175

168 190 484

51 87 169

1 301 3 144 3 380

152 520 515

832 1 989 1 763

5 848 7 814 20 616

240 313 310

342 420 940

99 69 142

123 260 1 335

953 1 364 3 884

244 212 397

232 220 470

361 393 1 247

94 151 387

50 62 233

664 844 2 919

41 72 101

60 47 110

1 010 1 291 3 258

277 619 2 086

91 128 524

447 757 1 119

1 164 2 314 2 844

912. 1 765 2 179

1 234 2 821 2 891

11 866 20 376 35 934

7 439 12 385 25 356

4 427 7 991 10 578

Kilde : Arbeidsdirektoratet. Source: The Directorate of Labour.

Note : '1 samsvar med Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk.

Note: ' In accordance with Standard Classification of Occupations in Norwegian Official Statistics.


5 1

Tabell 73. Lonnstakere etter vanlig reisetid til arbeidet. Prosent

Wage-earners' by ordinary travel time to work. Percentages

Bor på Vanlig reisetid til arbeid Har vaarbeids-

Ordinary travel time to work rierende

stedet

Pend- fram-

To " Resides

ler2 møtested

tal at Under 15- 30- 45- 60 Uopp- Comm- Has varplace

15 29 44 59 min. gitt uter2 ying

of min. min, min, min, og place of

work

over work

Alle Total 100 5 31 29 14 5 5 1 3 8

Kjønn Sex

Menn Males 100 4 29 28 13 4 5 2 4 11

Kvinner Females 100 5 35 30 15 5 5 0 1 4

Handelsfelt Trade region

Ostre handelsfelt Eastern

trade region 100 2 31 31 15 5 5 2 2 7

Vestre handelsfelt Western

trade region 100 5 30 28 13 5 6 0 1 12

Midtre handelsfelt Middle

trade region

Nordre handelsfelt Northern

100 9 34 27 12 4 3 1 2 8

trade region 100 16 38 20 5 2 1 1 10 7

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1973. Source: Survey of Level of Living 1973.

Noter : 'Basert på et utvalg av 1 323 lønnstakere. 2Personer som har overnattet borte fra hjemmet i forbindelse med arbeidet

minst 14 døgn de siste 12 måneder, men uten at overnattingen borte hører med til selve arbeidet.

Notes: 'Based on a sample of] 323 wage-earners. 2 Persons having spent at least 14 nights away from home during the last 12 months

in connection with their work, but without this being part of the work.

Tabell 74. Andelen av lønnstakerel med ulike transportmåter til arbeidet'. Prosent

Percentage of wage-earners' with different means of transportation in their journey to work 2 .

Percentages

Mer enn 5

minutters

gange

More than

5 minutes

walking

Sykkel

Bicycle

Privatbil/

motorsykkel

Private

car/motor

cycle

Buss/

bane/

trikk

Bus/local

train/

streetcar

Alle Total 29 6 36 23 2

Kjønn Sex

Menn Males 21 5 44 17 2

Kvinner Females 41 8 23 32 1

Jernbane

Railway

Båt/

ferge

Boat/

ferry

Handelsfelt Trade region

Ostre handelsfelt Eastern trade region 30 6 39 25 3 0

Vestre handelsfelt Western trade region. 22 4 35 27 0 4

Midtre handelsfelt Middle trade region.. 37 12 27 21 0 1

Nordre handelsfelt Northern trade

region 35 8 24 6 0 1

Kilde: Levekårsundersøkelsen 1973. Source: Survey of Level of Living 1973.

Noter: 'Basert på et utvalg av 1 323 lønnstakere. 2Transportmåter for pendlere (se tabell 73, note 2), personer med varierende

frammotested og personer som bor pd arbeidsstedet er ikke registrert.

Notes: 'Based on a sample of! 323 wage-earners. 2Means of transportation for commuters (see table 73, note 2), persons with

varying place of work and persons who reside at place of work are not registered.


52

Tabell 75. Arbeidskonflikter Labour conflicts'

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Konflikter Work stoppages 4 15 10 9 12 13 22

Av disse oppstått i året Of which beginning

during the year 4 15 10 9 11 13 20

Arbeidstakere Wage earners involved 824 3 133 2 519 1 185 2 380 22 149 3 282

Tapte arbeidsdager Working days lost 21 636 47 204 9 105 12 402 11 382 318 433 12 473

Kilde : NOS Arbeidsmarkedstatistikk. Source: NOS Labour Market Statistics.

Note : 'En konflikt som er oppstått et år og som fortsetter neste år er tatt med i begge (eventuelt i flere) år.

Note: 'Stoppages beginning one year and still in progress next year, are counted in both years.

Tabell 76. Arbeidskonflikter etter næringsgruppe Work stoppages by industry

Næringsgruppe

Industry

Arbeidstakere

Wage earners

Tapte arbeidsdager

Working davs lost

1973 1974 1975 1973 1974 1975

11 Jordbruk Agriculture

23-29 Bryting og utvinning av malm og bergverksdrift

32

201

ellers Metal ore and other mining

18

1 900


31-39 Industri i alt Manufacturing, total 1 822 13 444 702 6 338

41-42 Kraft- og vannforsyning Electricity, gas and

262 162


4 971

water supply 300 — 2 400 —

50 Bygge- og anleggsvirksomhet Construction . 5 523 367 32 390 924

62 Detaljhandel Retail trade 3 72

71 Transport og lagring Transport and storage 200 2 221 320 400 10 590 3 200

72 Post- og telekommunikasjoner Communications 139 263

92 Renovasjon og rengjøring Sanitary and similar

services

93 Undervisning, helse- og andre sosialtjenester

40 940 204 344 12 220 204

Social and related community services 1 494 1 588

94 Kulturell tjenesteyting, underholdning og

sport Recreation and cultural services _ 21 21 1 071 1 050

I alt Total 2 380 22 149 3 282 11 382 318 433 12 473

Kilde : NOS Arbeidsmarkedstatistikk. Source: NOS Labour Market Statistics:

Tabell 77. Arbeidskonflikter etter varighet Work stoppages by duration

1972 1973 1974

Varighet

Duration

Kon- Arbeids- Kon- Arbeids- Kon- Arbeidsflikter

takere flikter takere flikter takere

Work Wage Work Wage Work Wage

stoppages earners stoppages earners stoppages earners

Kon- Arbeidsflikter

takere

Work Wage

stoppages earners

Inntil 8 dager 8 days and less .. 3 283 9 2 040 3 7 310 15 2 663

8-30 dager 8-30 days 2 860 2 324 6 14 166 6 598

31 dager og over 31 days and more 4 42 1 16 4 673 1 21

I alt Total 9 1 185 12 2 380 13 22 149 22 3 282

Kilde: NOS Arbeidsmarkedstatistikk. Source: NOS Labour Market Statistics.

Tabell 78. Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Work stoppages by working days lost

Ar Year

Konflikter

i alt

Work

stoppages,

total

Under 20 20-199 200-499 500-999

Tapte arbeidsdager Working days lost

1000- 2 000- 5 000- 10 000 og

1 999 4 999 9 999 over

1972 9 1 2 2 2 1

1973 12 2 2 2 2 2 2

1974 13 1 1 2 2 1 6

1975 22 2 9 7 2 2

Kilde : NOS Arbeidsmarkedstatistikk. Source: NOS Labour Market Statistics.


53

Tabell 79. Landsorganisasjonen i Norge

The Norwegian Federation of Trade Unions

Forbund

Unions

Medlemmer Members

3 ./, 2 1971 31/12 1972 /12

./12 1974

Arbeiderpartiets Presseforbund Labour Party Journalists . . . 494 528 549 557

Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer

Supervisors and Technical employees 9 106 9 244 9 646 10 128

Norsk Arbeidsmannsforbund General Workers 28 045 28 561 27 826 29 244

Norges Befalslag Military officers 3 015 2 920 3 027 3 008

Norsk Bekledningsarbeiderforbund Clothing Workers 21 102 20 513 19 663 19 339

Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund Building Industry

Workers 48 059 46 947 47 189 48 407

Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund Electricians and

Power Station Workers 15 659 16 197 16 428 16 865

Norsk Fengselstjenestemannsforbund Prison Officials 1 009 1 031 1 083 1 152

Norsk Grafisk Forbund Graphical Workers 13 988 14 009 14 026 14 134

Norsk Gullsmedarbeiderforbund Goldsmiths 1 060 1 076 1 078 1 037

Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund Commercial

and Office employees 43 892 42 253 42 042 43 135

Norsk Hotell- og Restaurantarbeiderforbund Hotel and

Restaurant Workers 10 157 9 173 8 819 9 035

Norsk Jern- og Metallarb.forbund Iron and Metal Workers . 92 011 91 911 96 809 103 885

Norsk Jernbaneforbund Railwaymen 16 200 15 870 15 510 15 087

Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund Chemical Industry

Workers 35 583 35 771 36 370 38 449

Norsk Kommuneforbund Municipal Employees 83 383 89 542 94 202 100 823

Lensmannsbetjentenes Landslag Assistant District Policemen 796 835 834 840

Norsk Lokomotivmannsforbund Locomotivemen 1 847 1 848 1 833 1 812

Norsk Losforbund' Pilots' 288 288 _

Luftforsvarets Befalsforbund Air defence officers 1 550 1 547 1 486 1 481

Norsk Murerforbund Bricklayers 3 970 3 740 3 558 3 350

Norsk Musikerforbund Musicians 1 338 1 361 1 412 1 439

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Food,

Drink and Tobacco Workers 29 848 28 575 28 887 29 434

Norsk Papirindustriarb.forbund Paper Industry Workers . . 17 526 16 866 16 643 16 795

Norsk Politiforbund Policemen 2 470 2 562 2 593 2 519

Postfolkenes Fellesforbund Postmen and other postal empl. 13 136 14 020 14 653 15 409

Norsk Sjømannsforbund Seamen 28 423 27 482 28 750 28 408

Norsk Skinn- og Lærarbeiderforbund 2 Hide and Leather

Workers2 1 011 915

Norsk Skog- og Landarbeiderforbund Forest and Agricultural

Workers 14 041 13 414 12 707 11 992

Norsk Sosionomforbund Social Workers 972 1 259 1 455 1 719

Norsk Sufflørforbund Prompters 24 25 23 24

Telefolkenes Fellesforbund Telegraph and Telephone Empl. 10 787 10 866 11 209 11 586

Norsk Tjenestemannslag Government Employees 25 277 27 057 28 374 29 364

Norsk Tolltjenestemannsforbund Custom Officials 862 832 812 820

Norsk Transportarbeiderforbund Transport Workers 19 330 19 059 18 507 18 583

Norsk Treindustriarbeiderforbund Woodworkers 5 636 5 620 5 775 5 916

Norges Urmaker Svenneforbund Journeymen Watchmakers 25 25 25 25

I alt Total 601 920 603 742 613 803 635 801

Kilde : Landsorganisasjonen i Norge. Source: Norwegian Federation of Trade Unions.

Noter : 'Norsk Losforbund meldte seg ut av Landsorganisasjonen 1/3 1973. 2 Norsk Skinn- Lærarbeiderforbund er fra 1/1

1973 sammensluttet med Norsk Bekledningsarbeiderforbund.

Notes: Union of Pilots not affiliated with the Norwegian Federation of Trade Unions from I March 1973. 2 Union of Hide and

Leather Workers was from 1 January 1973 combined with Union of Clothing Workers.


54

Tabell 80. Arbeidstakersammenslutninger Associations of wage earners'

Sammenslutninger Associations

Medlemmer

Members

31 /12 1974 31 /i2 1975

Sammenslutninger Associations

Medlemmer

Members

3 V12 1974 3 V12 1975

Foreninger som omfatter ar-

Statstjenestemannsforbundet (forts.)

beidstakere Associations including

Funksjonærforbundet ved NSB . . 163 164

wage earners

Funksjonærforeningen ved

Den Norske Jordmorforening 420 450* Universitetet i Trondheim . . . . 301 306

Det Norske Diakonforbund 758 815 Husbankens Funksjonærforening 137 151

Det norske maskinistforbund 5 863 5 855 Kornforretningens Personal-

Forsikringsfunksjonærenes Lands- forening • • 102

forbund 3 652 3 773 Kvinnelige Telegraf- og Telefon-

Funksjonærsambandet i Norge 2 . . . . 213 600 216 258 funksjonærers Landsforening . . 4 181 4 299

Handelsbestyrerforbundet 1 016 1 024 Lufttrafikkledelsens forening . . . 155 156

Handelsrepresentantenes Forening, Maritim Lærerforening 266 272

Oslo 614 585 Meteorologiske Tjenestemenns

Kommunale Funksjonærers Lands- Landsforening 214 219

forbund 11 963 15 365 Norges Jordskifteteknikerforening 121 118

Landbrukets Regnskapsførerlag . . . . 424 429 Norsk Rikskringkastings Funksjo-

Norges Arbeidslederforbund 10 182 10 570 nærlag 340 393

Norges Banks Funksjonærforbund . . 1 037 1 070 Norsk Tannpleieforening 103

Norges Farmaceutiske Forening . . . . 944 1 018 Norsk Teleforbund 257 230

Norges Funksjonærforbund 2 398 2 756 Norsk Tollerforening 825 846

Norges Handelsreisendes Lands- Norsk Yrkes- og Husstellærerlag 2 316 2 456

forbund . . 2 000 Riksrevisjonens Tjenestemannslag 201 211

Norges Ingeniørorganisasjon — Nito 14 120 15 566 Sikringsteknikernes Forening NSB 108 105

Privat ansatte 7 885 8 874 Sosialtjenestemennenes Lands-

Kommunalt ansatte 2 882 3 090 forbund 715 862

Statsansatte 1 779 1 879 Spesialskolenes Funksjonærlag . . 413 417

Norges Lensmannslag 386 389 STAFO-foreningen ved Norges

Norges Skibsførerforbund 3 488 3 347 Landbrukshøgskole 324 326

Norges Skogteknikerforbund 667 682 Statsbankfunksjonærenes Lands-

Norsk Apotekteknikerforbund 1 856 1 164 forbund 196 206

Norsk Bokhandler-Medhjelper-

Trygdetjenestemennenes Lands-

Forening 834 871 forbund

Norsk Faktorforbund 266 275 Universitetets Tjenestemannslag,

1 272 1 407

Norsk Hydros Merk. Sentral- Bergen 512 575

forening 670 851 Universitetets Tjenestemannslag,

Norsk Innkjopslederforbund 761 756 Tromso 125 166

Norsk Journalistlag 2 166 2 298 Universitetstjenestemennenes

Norsk Lærerlag 31 711 34 177 forening 623 822

Norsk Rutebilarbeiderforbund 2 857 2 975 Statstjenestemannskartellet 3 103 063 104 659

Norsk Skuespillerforbund 259 256 Yrkesorganisasjonenes Hovedsam-

Norsk Spesiallærerlag 629 650* menslutning 14 135 11 886

Norsk Styrmandsforening 4 674 4 440 Befalets fellesorganisasjon 11 139 8 660

Norsk Sykehusadministrasjons Heimevernsbefalets Landsforb. 150 150

Landsforbund 271 263 Hærens Befalsskoleutdannede

Norsk Sykepleierforbund 21 735 22 408 Befals Landsforbund 2 407 2 504

Norske Bankfunksjonærers Forbund 17 002 17 647 Hærens Krigsskoleutdannede

Norske Meierifolks Landsforening . . 1 029 1 037 Befals Landsforbund 769 818

Norske Ruteflygeres Forening . . . . 344 350 Hærens Tekn. Befalsforening . . 925 965

Statstjenestemannsforbundet 23 908 25 309 Luftforsvarets Offisersforening 1 536 1 657

Departementenes funksjonær-

Luftforsvarets Spesialistbefalsforening

2 852 2 960 forbund 852 805

Departementenes sjef- og sekretær-

Marinens Reserveoffiserers

forening 558 607 Forbund 307 337

Embetskontorfunksjonærenes Sjøforsvarets Befalsforbund . . . . 864 879

Landsforbund 3 543 3 823 Sjøforsvarets Intendanturoffi-

Fiskeridirektoratets Funksjonær- serers Forening 109 111

forening 320 314 Sjømilitære Samfund 465 437

Forsvarets Sivile Tjenestemenns Vernepl. Sjøoff. Forening . . 198 200

Landsforening 1 787 1 928 Politiets Sentralorganisasjon . . 1 877 1 750

Kilde: Materiale i Byrået. Source: Unpublished data in the Bureau.

Noter: I Bortsett fra Funksjonærsambandet i Norge og Statstjenestemannskartellet er Landsorganisasjonen i Norge ikke

medregnet. 2 Medlemmene i Funksjonærsambandet i Norge er funksjonærer i forskjellige forbund tilsluttet Landsorganisasjonen

i Norge. 3 Medlemmene i Statstjenestemannskartellet er de offentlig ansatte i forskjellige forbund tilsluttet LO. Tjenestemennene

i Statstjenestemannskartellet er tilsluttet Funksjonærsambandet i Norge og er også tatt med i medlemstallet for dette.


55

Tabell 80 (forts.). Arbeidstakersammenslutninger Associations of wage earners'

Sammenslutninger Associations

Medlemmer

Members

Sammenslutninger Associations

Medlemmer

Members

31 /12 1974 3, /i2 1975 31 /12 1974 31 / 12 1975

Yrkesorganisasjonenes Hovedsammenslutning

(forts.)

Landsforeningen for Sivilt Bered-

Akademikernes fellesorganisasjon

(forts.)

Norges Jordskiftedommer- og

skap 257 325 Landmålersamband 295

Statstjenestemennenes Lands- Norges Juristforbund 1 833

forbund 862 893 Norsk Flygelederforening 222

Lignings- og Folkeregisterfunk- Norsk Forskerforbund 2 700

sjonærenes Landsforening . . 490 488 Norsk Landbruksakademiker-

Norske Hjelpepleieres Forbund 105 118 forbund 2 450

Norges Skogteknikerforbund . . 119 123 Norsk Lektorlag . . . . 6 815

Norsk Lærerskolelag 720

Norsk Psykologforening 650

Norske Forskningsbibliotekarers

Foreninger som omfatter både

Forening, Statsbibliotekararbeidstakere

og selvstendige gruppen 189

Associations including wage earners

Norske Sivilingeniørers Forening 9 100

and self-employed

Norske Sosialøkonomers Fag-

Akademikernes fellesorganisasjon 2 45 863 forening 341

Den Norske Dommerforening . . 237 Oslo Lærerlag 604

Den Norske Kirkes Presteforening 1 250 Samnemnda for Norsk Folkehøg-

Den norske lægeforening 6 730 skolelag og Noregs Kristelege

Den norske tannlægeforening . . . . 3 500 Folkehøgskolelag 485

Den norske veterinærforening . . . 706 Skatterevisorenes Forening 260

Krigsskoleutdannede Offiserers Statens Bilsakkyndiges Forening 265

Landsforening 580 Norsk oversetterforening 125 131

Kringkastingsforeningen 320 Norske Arkitekters Landsforbund . • 1 726

Lærerforeningen v. de tekn. skoler 230 Norske Fysioterapeuters Forbund 2 525 3 064

Norges Handelslærerlag 490 Norske Siviløkonomers Forening 2 292 2 451

Noter: 'Se note 1 foregående side. 2 Medlemstallet 1 /1 1975.

Tabell 81. Arbeidsgiversammenslutninger Employers' associations

Arbeidsgiversammenslutninger Employers' associations

Bedrifter

Establ.-

ments

1974 1975

Ansatte

Persons

employed

Bedrifter

Establ.-

ments

Ansatte

Persons

employed

Arbeiderpressens Tarifforening Tariff Committee of Labour Press

.. 43 2 304

De Norske Teatres Forening Union of the Norwegian Dramatic Theatres . 9.

1 249 9 1 274

Den Kooperative Tarifforening Co-operative Tariff Associations 565 15 553 565 15 600

Fraktefartøyenes Rederiforening Coasting Freighters' Employers' Ass 300* 2 500* 300* 2 500*

Forretningsbankenes Arbeidsgiverforening Commercial Banks Employers'

Asrociation 29 10 000 26 10 650

Gjensidige BrannkassFrs Arbeidsgiverforening Employers' Association of Mutual

Fire Insurance Offices ..

90

Handelens Arbeidsgiverforening Commercial Employers' Association 2 350* 28 000* 2 800* 30 066*

within Life Insurance

Livsforsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening The Association of Employers

10 1 635 10 1 530

Norges Apotekerforening Union of Norwegian Chemists 280 2 898 282 3 163

Norsk Boreriggeierforening Norwegian Association of Drilling Contractors 22 1 249 23 1 582

Norske Kommuners Sentralforbund Norwegian Association of Local

Authorities 461 149 060 461 153 000*

Kilde : Materiale i Byrået. Source: Unpublished data in the Bureau.


56

Tabell 81 (forts.). Arbeidsgiversammenslutnhiger Employers' associations

Arbeidsgiversammenslutninger Employers' associations

1974 1975

Bedrifter Ansatte Bedrifter Ansatte

Establ.- Persons Establ.- Persons

ments employed ments employed

Norges Dame- og Herrefrisørmestres Forbund Union of Norwegian Ladies

and Gentlemen's Hairdressers 2 000* 3 000* 1 852 3 000*

Norges Drosjeeier-Forbund Union of Norwegian Taxi-owners 4 500 1 650 4 500 1 450

Norsk Arbeidsgiverforening Norwegian Employers' Confederation 8 303 356 448 8 403 365 685

Bergverk Mining 26 4 606 25 4 695

Sandtak Sand pits 5 53 5 40

Kjøttindustri Slaughtering and sausage making 359 10 678 362 10 963

Hermetikk- og konservesfabrikker Canning offish, meat and

vegetables 74 4 348 67 3 746

Moller og fórblanderier Commercial grain mills 21 982 20 937

Bakerier og konditorier Manufacture of bakery products 410 4 153 407 4 163

Sjokolade- og dropsfabrikker Manufacture of chocolate etc 16 2 592 17 2 524

Margarinfabrikker Manufacture of margarine 26 920 26 920

Bryggerier og mineralvannfabrikker Beverage indusiries 32 3 858 31 3 707

Tobakksfabrikker Tobacco manufactures 20 1 256 20 1 487

Tekstilfabrikker Manufacture of textiles, knitting mills 124 9 290 122 8 822

Skofabrikker Manufacture of fiotwear 18 1 077 18 1 184

Konfeksjonsfabrikker Manufacture of other wearing apparel etc. 87 6 192 88 5 905

Skredderier Tailoring shops 17 69 16 66

Trelastbruk Sawmills and planing mills 116 5 760 122 6 157

Treforedlingsindustri Pulp and paper industty 67 17 057 67 17 257

Møbel- og annen treindustri Manufacture of furniture 101 3 646 100 3 664

Eske- og papirvarefabrikker Manufacture of paper products 66 3 172 66 3 101

Grafisk industri Printing and'allied industries 497 11 741 499 11 622

Elektrokjemisk industri Electro-chemical industry 45 18 667 46 19 303

Forskjellig kjemisk industri Miscellaneous chemical industry 240 17 815 241 18 095

Metallindustri Manufacture of metal products 1 050 100 366 1 076 101 654

Annen industri Miscellaneous manufacture 1 160 30 603 1 139 29 647

Bygge- og anleggsvirksomhet Construction 2 106 43 606 2 136 48 653

Hotell- og restaurantvirksomhet Hotels and restaurants 459 12 271 447 11 916

Teatre Theatres 6 825 6 856

Transport, ekspedisjon Transport and transport services 895 28 881 961 32 411

Redere i innenriksfart Shipownerv, coastint, trade ..... . 75 5 744 75 5 825

Norske Båtbyggeriers Landsforening Norwegian Boat Builders' Ass. 112 2 370 130 2 430

Norske Trevarefabrikkers Arbeidsgiverforening Norwegian Joinery Manufacturers'

Association 490 3 701 467 4 019

Norske Trålerrederiers Forening Association of Norwegian Trawling Shipowners

40 1 100

Sammenslutningen av Landbrukets Arbeidsgiverforeninger Union of Agricultural

Employers' Association 1 037 11 000 989 10 700

Jordbrukets Arbeidsgiverforening Association of Agriculture 775 2 800 733 2 500

Meierienes Arbeidsgiverforening Association far Dairies 170 6 500 161 6 500

Gartneriets og Hagebrukets Arbeidsgiverforening Associations for Horticulture

65 950 67 950

Skadeforsikringsselskapenes Arbeidsgiverforening The Association of Employers

within General Insurance 46 2 748 47 2 870

Skibsfartens Arbeidsgiverforening (utenriksfart)Norwegian Shipping Federation

(foreign trade) 281— 287 28 369

Skogbrukets Arbeidsgiverforening Forestry Employers' Associations 900* 8 000* 850 8 000

Sparebankenes Arbeidsgiverforening Savings Banks Employers' Ass. .. 179 6 000 183 6 800

Vestlandske Fartybyggjarlag Craft-building Ass. of Western Norway -- . 53 3 700* 53 3 600*


57

Tabell 82. Nasjonalprodukt etter anvendelse

Domestic product by category of expenditure

1971 1972 1973 1974 1975

Privat konsum Private consumption 49 151 54 068

Offentlig konsum General government consumption 14 368 15 945

Sivilt Civilian 11 333 12 730

Militært Military 3 035 3 215

Bruttoinvestering Gross capital formation 28 513 27 434

Bygninger og anlegg Buildings and construction 13 333 14 870

Skip og båter Ships and boats 5 006 3 373

Annet transportmateriell Other transport

equipment 2 106 2 173

Maskiner, redskap, inventar Machinery,

implements, etc. 5 502 5 945

Oljeboreplattformer, oljeutvinningsanlegg m.v. Constructions

fór crude petroleum production, oil drilling

equipment and pipelines 704 1 229

Lagerendring Increase in stocks 1 862 -156

Eksportoverskott Export surplus -2 934 765

Eksport Exports 35 808 40 055

- Import Imports 38 742 39 290

M ill. kr Million kroner

60 101 68 142

18 022 20 893

14 525 16 977

3 497 3 916

33 830 44 319

16 317 20 043

4 798 4 262

2 410 2 859

6 477 7 858

3 095 5 476

733 3 821

-542 -4420

48 730 59 847

49 272 64 267

80 251

25 026

20 418

4 608

53 167

23 565

7 349

3 115

9 842

8 436

860

-10510

61 397

71 907

Bruttonasjonalprodukt Gross domestic product 89 098 98 212

Kapitalslit Depreciation 12 463 13 544

Bygninger og anlegg Buildings and construction 3 617 3 951

Skip og båter Ships and boats 3 390 3 635

Annet transportmateriell Other transport

equipment 1 675 1 927

Maskiner, redskap, inventar Machinery,

implements, etc. 3 394 3 719

Oljeboreplattformer, oljeutvinningsanlegg m.v. Constructions

for crude petroleum production, oil drilling

equipment and pipelines 387 312

Nettonasjonalprodukt Net domestic product 76 635 84 668

111 411 128 934 147 934

15 289 18 344 21 783

4 438 5 341 6 174

4 158 4 903 5 358

2 168 2 535 2 915

3 986 4 692 5 550

539 873 1 786

96 122 110 590 126 151

Prosent Percentages

Privat konsum 55,2 55,1 53,9 52,8 54,3

Offentlig konsum 16,1 16,2 16,2 16,2 16,9

Sivilt 12,7 12,9 13,1 13,2 13,8

Militært 3,4 3,3 3,1 3,0 3,1

Bruttoinvestering 32,0 27,9 30,4 34,4 35,9

Bygninger og anlegg 14,9 15,1 14,6 15,6 15,9

Skip og båter 5,6 3,4 4,3 3,3 5,0

Annet transportmateriell 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1

Maskiner, redskap, inventar 6,2 6,1 5,8 6,1 6,6

Oljeboreplattformer, oljeutvinningsanlegg m.v. 0,8 1,3 2,8 4,2 5,7

Lagerendring 2,1 -0,2 0,7 3,0 0,6

Eksportoverskott -3,3 0,8 -0,5 -3,4 -7,1

Eksport 40,2 40,8 43,7 46,6 41,5

- Import 43,5 40,0 44,2 49,8 48,6

Bruttonasjonalprodukt 100,0 1000 100,0 100,0 100,0

Kapitalslit 14,0 13,8 13,7 14,2 14,7

Bygninger og anlegg 4,1 4,0 4,0 4,1 4,2

Skip og båter 3,8 3,7 3,7 3,8 3,6

Annet transportmateriell 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0

Maskiner, redskap, inventar 3,8 3,8 3,6 3,6 3,7

Oljeboreplattformer, oljeutvinningsanlegg m.v. 0,4 0,3 0,5 0,7 1,2

Nettonasjonalprodukt 86,0 86,2 86,3 85,8 85,3

Kilde: NOS Økonomisk utsyn. Source: NOS Economic Survey.


58

Tabell 83. Privat konsum. Mill. kr

Private consumption. Million kroner

1971 1972 1973 1974 1975

Matvarer Food 11 453 12 217 13 382 14 812 17 309

Drikkevaier og tobakk Beverages and tobacco 3 793 4 177 4 573 4 996 5 919

Klær og skotoy Clothing and footwear 4 932 5 242 5 567 6 090 6 904

Bolig, lys og brensel Rent, light and fuel 6 489 7 122 7 837 8 958 10 541

Møbler og husholdningsartikler Household goods .. 4 039 4 564 5 172 6 180 7 177

Helsepleie Medical expenditure 3 540 4 236 4 994 5 695 6 869

Transport, post- og teletjenester Transport and communications

5 822 6 427 7 230 8 105 9 526

Fritidssysler og utdanning Leisure and education . . . . 3 768 4 260 4 730 5 530 6 503

Andre varer og tjenester Other goods and services . . 4 642 5 089 5 712 6 544 7 787

Spesifisert konsum Specified items 48 478 53 334 59 197 66 910 78 535

+ Korreksjonsposter l Correction items' 673 734 904 1 232 1 716

Privat konsum Private consumption 49 151 54 068 60 101 68 142 80 251

Kilde: NOS Økonomisk utsyn. Source: NOS Economic Survey.

N ote: ' Omfatter nordmenns konsum i utlandet minus utlendingers konsum av de spesifiserte poster.

Note: ' Consumption hy Norwegians abroad less consumption by .foreigners in Norway.

Tabell 84. Bruttoinvestering i fast kapital etter næring. Mill. kr

Gross fixed capital formation by industry. Million kroner

1971 1972 1973 1974 1975

Jordbruk Agriculture

Skogbruk Forestry

Fiske og fangst Fishing etc.

Bergverksdrift ekskl. oljeutvinning Mining and quarrying

excl. crude petroleum and gas production

Industri Manufacturing

Utvinning og rørtransport av råolje og naturgass

Crude petroleum production, and pipelines for crude.

oil transport

Kraft- og vannforsyning Electricity, gas and nater

supply

Bygge- og anleggsvirksomhet ekskl. oljeboring

Construction excl. drilling of crude oil and natural

gas wells

Oljeboring Drilling of crude oil and natural gas wells

Varehandel, hotell- og restaurantdrift, forretningsbygg

Wholesale and retail trade, restaurants and

hotels and commercial buildings

Hjelpevirksomhet for landtransport, veier Supporting

services to land transport

Sjøfart Water transport

Annen samferdsel ekskl. oljetransport med rm. Other

transport and communications excl. pipelines for

crude oil transport

Bank- og forsikringsvirksomhet Financing and insurance

Boliger Dwellings

Offentlig, sosial og privat tjenesteyting Community,

social and personal services

Bruttoinvestering i fast kapital Gross fixed capital

formation

Av dette i: Of which in:

Private bedrifter Private enterprises

Offentlige bedrifter Public enterprises

Stats- og trygdeforvaltning Central government . .

Kommunalforvaltning Local government

1 129 1 166 1 234 1 573 1 827

140 146 158 175 180

321 405 431 521 588

247 248 279 386 297

3 775 3 503 3 795 5 793 _7152

704 1 237 2 326 4 236 6 825

1 991 2 065 2 174 2 470 3 365

504 558 649 729 817

— 782 1 245 1 624

1 827 2 238 2 566 3 138 3 628

1 585 1 748 1 832 2 156 2 330

4 808 3 113 4 523 3 896 6 896

1 737 1 848 2 167 2 592 3 112

300 348 412 442 465

4 609 5 309 5 904 6 827 8 102

2 974 3 658 3 865 4 319 5 099

26 651 27 590 33 097 40 498 52 307

18 833 18 590 22 352 27 618 36 936

3 611 3 986 5 454 6 868 8 468

1 414 1 684 1 726 2 040 2 207

2 793 3 330 3 565 3 972 4 696

K ilde: NOS Økonomisk utsyn. Source: NOS Economic Survey.


59

Tabell 85. Bruttonasjonalprodukt etter tiering. Mill. kr

Gross domestic product by industry. Million kroner

1971 1972 1973 1974 1975

Jordbruk Agriculture

Skogbruk Forestry

Fiske og fangst Fishing etc

Bergverksdrift Mining and quarrying

Industri Manufacturing

Utvinning og rørtransport av råolje og naturgass

Crude petroleum and gas production and pipelines

for crude oil transport

Kraft- og vannforsyn. Electricity, gas and water supply

Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. oljeboring Construct.

incl. drilling of crude oil and nat. gas wells. .

Varehandel m.v. Wholesale and retail trade etc. . . . .

Hotell- og restaurantdrift Hotel and restaurant serv. .

Sjøfart Water transport

Annen samferdsel Other transport and communicdtions

Bank- og forsikringsvirksomhet Financing and insur .

Eiendomsdrift Real estate

orretningsmessig tjenesteyting Business services . . .

Offentlig, sosial og privat tjenesteyting Community,

social and personal services

Korreksjon frie banktjenester Adjustment: Imputed

charges of bank services

Bruttonasjonalprodukt Gross domestic product

Bedrifter Enterprises

tats- og trygdeforvaltning Central government . .

Kommunalforvaltning Local government

3 376 3 543 3 703 4 354 4 706

1 018 912 1 000 1 433 1 719

1 376 1 237 1 699 1 847 1 406

658 743 797 934 1 223

19 190 21 399 24 033 27 689 31 851

12 208 245 611 4 110

2 720 3 006 3 451 4 309 5 333

7 356 7 971 8 503 9 945 11 729

16 721 18 419 21 379 24 760 28 372

1 156 1 320 1 417 1 607 1 942

7 654 7 931 9 591 10 917 8 137

5 767 6 617 7 280 8 412 9 524

2 213 2 516 3 075 3 907 4 648

4 488 4 888 5 304 5 975 6 634

1 909 2 160 2 364 2 745 3 335

15 499 17 658 20 328 23 123 27 626

—2 015 —2 316 —2 758 —3 634 —4 361

89 098 98 212 111 411 128 934 147 934

77 882 85 376 96 594 111 910 127 536

4 676 5 260 5 914 6 606 7 886

6 540 7 576 8 903 10 418 12 512

Tabell 86. Faktorinntekt etter næring. Mill. kr

Factor income by industry. Million kroner

1971 1972 1973 1974 1975

Nettonasjonalprodukt Net domestic product 76 635 84 668 96 122 110 590 126 151

± Indirekte skatter' ± Indirect taxes' 16 571 18 176 20 356 22 688 26 464

Subsidier' + Subsidies' 4 807 5 330 6 075 7 677 9 301

Faktorinntekt2 Factor income' 64 871 71 822 81 841 95 579 108 988

Jordbruk Agriculture 2 660 2 789 2 908 3 282 3 503

Skogbruk Forestry 871 767 835 1 174 1 471

Fiske og fangst Fishing etc 940 795 1 203 1 228 1 002

Bergverksdrift Mining and quarrying 517 581 652 776 1 027

Industri Manufacturing 16 447 18 582 21 460 26 353 29 750

Utvinning og rortransport av 'lobe og naturgass

Crude petroleum and gas production and pipelines

for crude oil transport —389 —153 —318 —261 2 357

Kraft- og vannforsyn. Electricity, gas and water supply 1 330 1 504 1 802 2 283 2 733

Bygge- og anleggsvirksomhet inkl. oljeboring Construct.

incl. drilling of crude oil and nat. gas wells . . . 6 147 6 639 7 062 8 183 9 543

Varehandel m.v. . Wholesale and retail trade etc. 7 615 8 165 9 410 10 825 12 643