Statsbudsjett 2017

mariberdjup

statsbudsjett2017_avtale_03122016_Enighet_tall

HOD 762 60 Nye helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten og nye stillinger på

helsestasjonene 150 000 000 150 000 000

HOD 762 60 Seksuell helse, abortforebyggende arbeid, Menneskeverd 1 500 000 1 500 000

HOD 762 63 Pilotprosjekt Valdres lokalmedisinske senter 1 000 000 1 000 000

HOD 765 21 Hjelpetilbud for unge overgripere; tiltak mot unødig

medikamentbruk blant barn og unge; strategi for barn og unges

psykiske helse 10 000 000 10 000 000

HOD 765 71 Pårørendesenteret 4 000 000 4 000 000

HOD 765 72 No limitation 2 000 000 2 000 000

HOD 765 72 Øremerkede bevilgninger til ideelle/ frivillige organisasjoner på

98,8 mill kr, fordelt slik: Frelsesarmeen Gatehospitalet Oslo 39,3

mill. kr, Evangeliesenteret 31 mill. kr, Stiftelsen P22 19 mill.kr,

Stiftelsen Kraft 1,5 mill. kr, Sammen om nøden 5 mill. kr, Retretten

3 mill. 98 800 000 98 800 000

HOD 765 73 Fontenehus 1 000 000 1 000 000

BLD 840 61 Tiltak mot vold og overgrep: Incest- og voldtektsentre 2 000 000 2 000 000

BLD 840 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak: ATV (Alternativ til vold) 10 000 000 10 000 000

BLD 840 73 Senter for voldsutsatte barn, Stine-Sofie-senteret 9 000 000 9 000 000

BLD 841 70 Tilskudd til samlivstiltak. Familieverntjenesten kan også søke

disse midlene 3 000 000 3 000 000

BLD 842 1 Kapasitetsøkning i familievernet på de offentlige kontorene og

flere barnesamtaler 25 000 000 25 000 000

BLD 842 70 Kapasitetsøkning i familievernet på de kirkelige kontorene og flere

barnesamtaler 9 000 000 9 000 000

BLD 844 70 Økt kontantstøtte for alle ettåringer til 7500 kr. pr. måned fra

1.8.2017 (nettoutgift) 293 000 000 92 500 000

BLD 846 61 Nasjonal tilskuddsordning barnefattigdom, herunder Ferie for alle

og Barnas stasjon 15 000 000 15 000 000

BLD 846 63 Forsøk med gratis barnehage og SFO 23 750 000 20 000 000

BLD 846 70 Nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene økes

10 000 000 10 000 000

BLD 854 60 Styrking av det kommunale barnevernet, blant annet til

barnevernet i Oslo. 15 000 000 15 000 000

BLD 855 22 Økt kjøp av plasser fra ideelle foreldre- og barnsentre 6 000 000 6 000 000

BLD 871 73 Likestillingssenter 2 000 000 2 000 000

LMD 1138 70 Støtte til Matsentralen i Oslo 500 000 500 000

SD 1300 71 Trygg Trafikk (2 mill. kroner); Lokale trafikksikkerhetstiltak (4 mill.

kroner) 6 000 000 6 000 000

SD 1330 60 Utvidet TT-ordning for brukere med særlig behov 22 600 000 22 600 000

KLD 1420 78 Beredskapstiltak ved Prekestolen og Kjerag 2 000 000 2 000 000

BLD 2530 71 Økt engangsstønad ved fødsel og adopsjon fra 46.920 til 61.120

kroner 142 000 000 142 000 000

ASD 2655 70 Utvidet overgangsordning for barnetillegget i uførereformen til

2021 2 000 000 2 000 000

ASD 2670 70 Øke pensjonen for enslige alderspensjonister med minstepensjon

med 4000 kroner fra 1.9.2017 182 400 000 76 000 000

Sum

1 696 040 000 1 141 980 000

Klima- og miljøsatsninger

2017

Dep Kap Post Beskrivelse Påløpt endring Bokført endring

KD 260 50 Centre for Climate and Energy Transformation (UIB) 6 000 000 6 000 000

KMD 540 1 Difi, grønne anskaffelser 15 000 000 15 000 000

HOD 862 70 Miljømerking 2 500 000 2 500 000

NFD 900 21 Atomavfall Kjeller 20 000 000 20 000 000

NFD 900 82 Laboratorium for undervannsteknologi, Lindesnes. 1 500 000 1 500 000

NFD 917 1 Fiskeridirektoratet, kontroll lakselus 5 000 000 5 000 000

NFD 925 1 Havforskningsinstituttet: Lakselus 6 500 000 6 500 000

NFD 925 1 Tilskudd til bestandsforskning, Havforskningsinstituttet 2 000 000 2 000 000

NFD 925 1 Tilskudd til Norwegian Blue Forest Network 3 000 000 3 000 000

LMD 1137 70 Tilskudd til energi- og klimasatsing, Mære landbruksskole 1 000 000 1 000 000

LMD 1142 75 Klimarådgivning på gårder i regi av Bondelaget 20 000 000 20 000 000

LMD 1149 73 Gjødsling av skog 6 000 000 6 000 000

SD 1320 63 Tilskudd til gang- og sykkelveier 22 500 000 22 500 000

SD 1330 61 Belønningsordning for bedre kollektivtransport 425 000 000 425 000 000

More magazines by this user
Similar magazines