Eksekutive funksjoner

infovestforlag

ANNE VIBEKE FLEISCHER

OG KÄTE FROM

Eksekutive

funksjoner

hos barn

og unge


EKSEKUTIVE FUNKSJONER HOS BARN OG UNGE

Forfattere: Anne Vibeke Fleischer, Käte From

Oversetter: Guro Bergseth

Forlagsredaksjon: Heidi Håland

Grafisk layout: Lousies design

Original: Eksekutive funktioner hos børn og unge,

© Dansk Psykologisk Forlag / Forfattere 2015

© 2017 Info Vest Forlag AS

1. utgave 1. opplag 2017

ISBN: 978-82-8360-002-5

Kopieringsforbud!

Dette verk beskyttes av loven om opphavsrett.

Kopiering, utover læreres rett å kopiere til undervisningsbruk

i overensstemmelse med KOPINOR avtalen, er forbudt.

Bestilles på Info Vest forlag AS

www.infovestforlag.no


INNHOLD

Innledning ........................................................................................11

KAPITTEL 1

Definisjon av eksekutive funksjoner ................................... 15

Nærmere beskrivelse av begrepet eksekutive funksjoner ......... 15

Et hierarki av kognitive funksjoner .................................................. 15

Å kunne bruke verktøyet ................................................................ 16

Hva eksekutive funksjoner ikke er! ..................................................16

Et dynamisk begrep ........................................................................17

Definisjon av eksekutive funksjoner ........................................... 19

De fire trinnene i eksekutive funksjoner ........................................... 19

Analyse av de fire trinnene ............................................................ 20

Noen nøkkelbegreper ..................................................................... 21

En modell - eksekutive funksjoner og hele personen ....................... 22

Oppsummering .............................................................................. 26

KAPITTEL 2

Teoretisk forklaring på eksekutive funksjoner.............. 27

Hjernens dirigent?................................................................. 27

Ingen helhet, men heller ikke 47 enkeltdeler ................................... 28

De fire eksekutive grunnsteinene .................................................. 29

Styrt oppmerksomhet...................................................................... 29

Kognitiv fleksibilitet........................................................................ 30

Målrettethet .................................................................................. 31

Informasjonsbearbeidelse ............................................................... 31

Det eksekutive kontrollsystemet ...................................................... 32

Hvordan kan man tolke eksekutive vansker? ............................... 32

Hvordan oppdage vansker med styrt oppmerksomhet?.................... 33

Hvordan oppdage vansker med kognitiv fleksibilitet?....................... 33

Hvordan oppdage vansker med målrettethet?.................................. 33

Hvordan oppdage vansker med informasjonsbearbeiding?............... 34

Det er viktig å kunne skille mellom, hva som er vanskelig og

hva vansken bunner i .................................................................... 34


Alle har eksekutive vansker ..................................................... 35

Vansker i tre lag ............................................................................ 36

Grønne barn og unge..................................................................... 36

Gule barn og unge ......................................................................... 37

Røde barn og unge ........................................................................ 38

Hva er fokus?.................................................................................. 38

Oppsummering ................................................................................ 39

KAPITTEL 3

Hjernens og de eksekutive funksjoner .............................. 41

Hjernens oppbygning ...................................................................... 41

Sentralnervesystemet ..................................................................... 41

Hjernens inndeling ......................................................................... 41

Hjernelapper ................................................................................... 42

Hjernens tidlige utvikling ............................................................... 43

Nerveceller .................................................................................... 43

Dendritter og aksoner .................................................................... 43

Myelinisering ................................................................................. 45

Er eksekutive funksjoner det samme som frontallappfunksjoner? 45

Pannelappen .................................................................................. 45

Lillehjernen .................................................................................... 47

Motorikk ....................................................................................... 48

Fornuft og følelse ............................................................................ 49

Kalde og varme eksekutive ferdigheter ........................................... 49

Marshmallowtesten ....................................................................... 50

Høyre og venstre hjernehalvdel ..................................................... 52

Oppsummering ................................................................................. 53

KAPITTEL 4

Eksekutive funksjoner i et utviklingsperspektiv..................... 55

Arv eller miljø?.................................................................................. 55

Genetiske betydninger ................................................................... 55

Påvirkninger før fødsel ................................................................... 56

Epigenetikk ................................................................................... 56

Plastisitet ....................................................................................... 57

Forutsigelser .................................................................................. 58

Utvikling av eksekutive funksjoner ............................................... 59

Spedbarnsalderen .......................................................................... 59


Barnehage (3-6 år) og skolestart .................................................... 61

8-12 åringer .................................................................................. 62

Hvilke eksekutive ferdigheter kan en forvente i en gitt alder.... 63

Barnehagebarnet (3-6 år)................................................................ 63

Skolestart........................................................................................ 64

3.-4. klassetrinn ............................................................................. 64

5.-7. klassetrinn.............................................................................. 64

Oppsummering.................................................................................. 65

KAPITTEL 5

Eksekutive dysfunksjoner hos barn og unge............................ 67

Tilstander som omfatter eksekutive dysfunksjoner .................... 67

Autisme ......................................................................................... 67

Empatiforstyrrelser ......................................................................... 74

ADHD ............................................................................................ 78

Tourettes syndrom ......................................................................... 84

Tilstander som påvirker utviklingen av eksekutive funksjoner........ 85

Atferdsforstyrrelser ........................................................................ 85

Angstlidelser .................................................................................. 87

OCD .............................................................................................. 89

Depresjon og bipolar lidelse ........................................................... 90

Lesevansker ................................................................................... 93

Organiske psykiske lidelser ............................................................ 95

Ervervet hjerneskade....................................................................... 95

Premature barn ............................................................................. 98

Epilepsi ......................................................................................... 101

Omsorgssvikt ................................................................................ 102

Oppsummering ............................................................................... 104

KAPITTEL 6

Tidlig oppdaging .......................................................................... 105

Forskning om forebygging.................................................................... 105

Tidlige tegn til bekymring..................................................................... 106

Kan en forutse utviklingen av eksekutive funksjoner?........................... 106

Motorikk............................................................................................. 107

Oppsummering.................................................................................... 110


KAPITTEL 7

Vurdering av eksekutive ferdigheter................................. 111

Profesjonelt skjønn ........................................................................ 111

Systematisk observasjon .............................................................. 112

Spørreskjemaer .............................................................................. 113

CEFI............................................................................................. 113

D-REF .......................................................................................... 114

BRIEF .......................................................................................... 114

Test .................................................................................................. 114

Selvbilde ......................................................................................... 116

Økologisk validitet ........................................................................ 117

Samlet resultat av vurderingen.................................................... 118

Oppsummering ............................................................................... 119

KAPITTEL 8

Tiltak ved manglende eksekutive funksjoner ................ 121

Nærmiljøets betydning ................................................................. 121

Treningsbegrepet ........................................................................... 123

Trening av de fire trinnene ........................................................... 124

Å få en ide .................................................................................... 124

Å planlegge utføringen av ideen .................................................. 125

Å utføre planen ........................................................................... 126

Å vurdere og justere ..................................................................... 127

Trening av arbeidsminne, impulshemming og fleksibilitet ....... 128

Arbeidsminne .............................................................................. 128

Impulshemming ........................................................................... 130

Fleksibilitet .................................................................................. 133

Generelle prinsipper for innsats .................................................. 136

Kognitiv tydeliggjøring ................................................................. 136

Konkretisering .............................................................................. 136

Å holde fast på noe flyktig ........................................................... 137

Generalisering ............................................................................. 137

Selvbilde ...................................................................................... 138

Konkrete forslag til forskjellige alderstrinn ............................... 141

6-18 måneder .............................................................................. 141

18-36 måneder ............................................................................ 143

3-5 år .......................................................................................... 145


6-8 år .......................................................................................... 146

9-12 år ......................................................................................... 147

Oppsummering .............................................................................. 150

KAPITTEL 9

Eksekutive funksjoner hos unge og voksne ................... 151

8-12 år ............................................................................................. 151

Tenåringer ....................................................................................... 151

Er tjueårene en endestasjon?........................................................ 152

Utvikling og avvikling ................................................................... 152

Arv og miljø, begge har innflytelse ................................................ 153

Hvordan styrke eksekutive ferdigheter hos ungdommen ......... 153

Computer baserte treningsprogrammer .................................... 154

Trening av arbeidsminne via computer .......................................... 154

Kognitive treningsmetoder for ungdom ..................................... 156

Muligheter for støtte .................................................................... 157

Den voksne som veileder .............................................................. 157

Formell og uformell støtte ............................................................. 157

Bruk av apper ............................................................................... 159

Selvinstruksjon ............................................................................. 160

Motivasjonens betydning ............................................................. 161

Kalde og varme eksekutive ferdigheter ......................................... 161

Utdannelse med støtte ................................................................. 162

Særlig tilrettelagt utdanning ....................................................... 163

Referanser .................................................................................... 165


INNLEDNING

Denne boken handler om eksekutive funksjoner hos barn og

unge. Den er skrevet ut ifra et ønske om å bidra til å klargjøre

et så sammensatt og komplekst begrep, at selv forskerne ikke er

helt enige om definisjon og bakenforliggende nevroanatomi. En

kan kanskje si at billedlig språk, gir best forklaring når vi kaller

eksekutive funksjoner for hjernens dirigent eller direktør.

Boken er delt inn i ni kapitler, som hver for seg behandler forskjellige

aspekter om eksekutive funksjoner hos barn og unge. Det blir en

kort gjennomgang av kapitlene nedenfor. Felles for alle kapitlene er

at de er skrevet med utgangspunkt i det nyeste av forskning og satt

i sammenheng med de barn og unge vi møter i hver vår praksis i

hverdagen.

Hos den enkelte vil det være forskjellige grader av velfungerende

og mangelfulle eksekutive ferdigheter og ikke bare en enkelt eksekutiv

utfordring eller dysfunksjon. Kunsten er derfor å skille noe stort

og komplekst i mindre deler, for å lettere kunne jobbe med det.

Det er heller ikke alltid at de vansker som beskrives ut ifra psykologiske

tester, passer til beskrivelsen av barn og unges adferd i

hverdagen. Dette understreker at en gitt adferd kan ha mange ulike

årsaker. Gjennom denne boken vil vi prøve å gi noen svar og avklaringer:

Hva er eksekutive funksjoner? Hvordan skal man forstå

begrepet i teori og praksis? Hvor sitter funksjonene i hjernen? Og

hvordan utvikler de seg gjennom barndommen og ungdomstiden?

Vi vil også ha fokus på eksekutive dysfunksjoner hos forskjellige

barn og unge, med eller uten diagnose. Dessuten belyser vi gjennom

boken testing, observasjon og vurdering av eksekutive funksjoner

og naturligvis også intervensjon i forhold til mangelfulle eksekutive

funksjoner hos barn og unge i alle aldre.


Kapittel 1 Definisjon av eksekutive funksjoner

Vi ser nærmere på det sammensatte begrepet eksekutive funksjoner,

hva det er og ikke er. Deretter gir vi en praktisk definisjon og beskrivelse

av innholdet. En avsluttende modell plasserer eksekutive

funksjoner i forhold til selvbilde, kognisjon, motorikk og emosjoner.

Kapittel 2 Teoretisk forklaring på eksekutive funksjoner

Her presenteres en teoretisk definisjon av begrepet eksekutive

funksjoner, med utgangspunkt i en eksekutiv kontrollmodell bygd

på 4 grunnpilarer: styrt oppmerksomhet, fleksibilitet, målrettethet og

informasjonsbearbeiding.

Modellen kan gi en mer konkret forståelse av de eksekutive utfordringer

det enkelte barn eller ungdom står over for.

Kapittel 3 Hjernen og de eksekutive funksjoner

Dette kapitelet handler om hjernens oppbygning og utvikling samt

hjernens betydning i sammenheng med eksekutive ferdigheter. Her

gjennomgås hjernens anatomi, og de forskjellige hjernestrukturers

deler og sammensetninger. Deretter beskrives hjernens utvikling i

relasjon til de eksekutive ferdighetene. Siste halvdel av kapitlet omhandler

de hjernestrukturer som betraktes som viktige i forhold til

det eksekutive hjernenettverk. Kapitlet kan leses av alle, men de som

ikke er spesielt interessert i hjernens oppbygning og funksjon, kan

velge å hoppe over dette.

Kapittel 4 Eksekutive funksjoner i et utviklingsperspektiv

Kapittelet beskriver de viktigste bidragene til utviklingen av eksekutive

funksjoner: hjernen og omgivelsene. Utviklingen av de eksekutive

funksjonene bestemmes nemlig både av genetiske og miljømessige

faktorer. Først foretas en gjennomgang av aktuell kunnskap

om arv og miljø, for så å se på genenes betydning i forhold til eksekutive

ferdigheter. Deretter beskrives hjernens evne til å endre seg

etter påvirkning utenfra (plastisitet). Til slutt beskrives eksekutive

funksjoners alminnelige utviklingsforløp.

14 EKSEKUTIVE FUNKSJONER HOS BARN OG UNGE


Kapittel 5 Eksekutive dysfunksjoner hos barn og unge

En mengde diagnoser og hjerneskader eller avvik, settes her i relasjon

til eksekutive funksjoner.

Det har ingen hensikt å gjennomgå symptomer på de forskjellige

diagnosene her, men de forskjellige tilstandenes sammenheng med

eksekutive funksjoner, vil bli belyst ut i fra ny forskning på området.

Kapitlet kan brukes som et oppslagsverk, om en ikke er interessert i

alle diagnoser og psykiatriske tilstander som nevnes her.

Kapitlet er oppdelt i tre deler:

1. Tilstander som har eksekutive vansker som en grunnleggende dysfunksjon:

autismespekterforstyrrelser, empatiforstyrrelser, ADHD

og Tourettes syndrom.

2. Tilstander som påvirker eksekutive funksjoner: atferdsvansker,

angstlidelser, depresjon, bipolar lidelse og læringsvansker.

3. Organiske forstyrrelser: ervervet hjerneskade, følgevansker av prematur

fødsel, epilepsi og omsorgssvikt.

Kapittel 6 Tidlig oppdaging

Noen barn behersker eksekutive funksjoner allerede på et tidlig tidspunkt.

Nedsatte eksekutive funksjoner, vil i høy grad påvirke barnets

trivsel og redusere den unges muligheter for sosial omgang med venner,

samtidig som den begrenser mulighetene for skolemestring og

utdanning. Det er derfor viktig å oppdage en forsinket utvikling av

eksekutive funksjoner så tidlig som mulig. Dette kapitlet handler om

hva skal vi se etter.

Kapittel 7 Vurdering av eksekutive ferdigheter

Her understrekes betydningen av å kartlegge både sterke og svake

områder, og at en må ta hensyn til vurderingens økologiske gyldighet,

ved å anvende den i kombinasjon med flere andre fremgangsmåter.

For eksempel kan forskjellige tester og spørreskjemaer supplere hverandre.

Husk at større barn og unge kan komme med vesentlige bidrag

til vurderingen gjennom selvregistreringsskjemaer.

INNLEDNING 15


Kapittel 8 Tiltak ved manglende eksekutive funksjoner

Første del av kapittelet, handler om innsats og trening, og tar utgangspunkt

i de foregående kapitlers definisjon av eksekutive funksjoner.

Det starter med beskrivelsen av hvordan man kan trene vansker innenfor

de fire trinn (fra idé til utførelse). Deretter beskrives treningen

av de tre viktigste delområdene: arbeidsminne, selvregulering og

fleksibilitet. Til slutt listes det opp generelle prinsipper for innsats.

Andre del av kapitlet, gir konkrete forslag til leker, øvelser og strategier

fra spedbarnsalder til voksen alder. Hver aktivitet analyseres slik

at den kan brukes som modell for andre forsøk.

Kapittel 9 Eksekutive funksjoner hos unge og voksne

Dette kapitlet handler om hjernens utvikling etter barndommen, og

hvordan man styrker de eksekutive funksjonene hos unge og voksne.

Det at man blir eldre er heldigvis ikke ensbetydende med at en ikke

kan trene og øve opp eksekutive ferdigheter. Innsats og støtte rettet

mot eksekutive dysfunksjoner er også aktuelt i forbindelse med større

barn, unge og voksne.

Litteraturliste til de forskjellige kapitler finnes bakerst i boken.

16 EKSEKUTIVE FUNKSJONER HOS BARN OG UNGE


Med utgangspunkt i den nyeste forskningen på området, beskriver

forfatterne begrepet eksekutive funksjoner sett i et utviklingsperspektiv.

Boken setter fokus på både observasjon og utredning,

pedagogisk praksis og intervensjon.

Eksekutive funksjoner er et resultat av et frontallappsystem og er

ansvarlig for den prosessen som setter en hensikt sammen med

en handling. Det første trinnet er å få en ide. Så skal det planlegging

til, og ideen skal utføres. Til slutt skal det også en vurdering

til, man vurderer om handlingen førte til målet på en akseptabel

måte.

Eksekutive funksjoner kommer inn i bildet når barnet eller den

unge skal i gang med nye eller sammensatte handlinger. Det kan

være praktisk problemløsning, lek, lekselesing eller handlinger

som er utenom ordinære rutiner.

Mangelfulle eksekutive funksjoner ses eksempelvis ved generelle

og spesifikke utviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme, men

også ved psykiske tilstander som OCD og angstlidelser.

Mangelfulle eksekutive funksjoner kan også sees hos barn og unge

uten forstyrrelser, men som har vansker med å ta initiativ, finne

på egne spill og leker, skaffe seg venner og vedlikeholde vennskap.

De eksekutive funksjoners utvikling kan støttes målrettet eller

trenes opp, men det krever kunnskap hos de profesjonelle og foreldre

som er denne bokens målgruppe.

9 788283 600025

More magazines by this user