Forsøg med mobile faglærerkorps

ens.dk

Forsøg med mobile faglærerkorps

Uddannelsesanalyse om vedvarende energi og

energirenovering som et stort vækstområde for bygge-

og installationsbranchen

Projektejere

Byggeriets Uddannelser (BU), El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) og Statens

Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet (SBi/AAU)

Kontaktpersoner og projektledelse

Lone Thrane, Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV, tlf. 35 87 87 10

og e-mail lt@bygud.dk. Henrik Bertelsen, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat, Højnæsvej

71, 2610 Rødovre, tlf. 36 72 64 00 og e-mail hb@evu.dk. Niels Haldor Bertelsen, Statens

Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet (SBi/AAU), Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm, tlf.

99 40 23 53 og e-mail nhb@sbi.aau.dk. Se nærmere om ansøgerne i Bilag A.

Formål og indhold

Byggeriets Uddannelser(BU), El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat (EVU) og Statens

Byggeforsknings Institut (SBi) gennemfører en analyse af bygge- og installationsbranchens

uddannelser om vedvarende energi og energirenovering af bygninger, som er og bliver et stor

vækstområde.

Resume

Indenfor de næste 10-40 år skal der ske en kraftig reduktion i udledningen af CO2 fra den danske

bygningsmasse. Baggrunden for ansøgningen er udviklingstendenser og vedtagne målsætninger

som bl.a. nedennævnte:

– Bygningsreglement (BR) for 2020 har en 75 % reduktion af energiforbrug i forhold til BR 2008.

– EU har en ”Nearly Zero” målsætning for nybyggerier i 2020, hvilket forventes opnået ved

anvendelse af alternative energikilder i tilknytning til det enkelte byggeri.

– Boligministeriet har planer om at job/boligordningen i 2013 videreføres som tilskud til

energirenoveringer, og ministeren barsler samtidig med en støtteordning til energirenoveringer

af private udlejningsejendomme.

De opstillede klimamål kan ikke nås alene ved reduktioner i C02 udledning i nybyggeri, derfor vil

renovering af den eksisterende bygningsmasse tage fart i de kommende år.

Energieffektive byggerier forventes på denne baggrund at blive et stort vækstområde indenfor

byggesektoren. Samtidig vil energirenovering i flere år fremover være en stor aktivitet for bygge-

og installationsbranchens virksomheder. Derfor vil det være af betydning for mange virksomheder

at de bedste erfaringer for at skabe vækst indenfor dette område bliver formidlet og understøttet.

Analyser på området indikerer, at der vil blive behov for udvikling af såvel byggeproces, nye

ydelser og produkter som faglige spidskompetencer. Der vil fremover være behov for

kompetencer indenfor tværfagligt samarbejde både horisontalt mellem de eksisterende

1


faggrupper og vertikalt mellem bygningsarbejdere, installatører, projekterende, byggeledelsen og

ejerne.

Løsning af klimaudfordringerne vil skabe øget behov for udførende (bygningsarbejdere og

installatører), der har kompetencer indenfor områder som digitalisering, innovation, ledelse,

produktivitetsforbedring og læringskompetencer, som er målrettet energirenovering og

vedvarende energiforsyning i bygninger.

Dette vil kræve udvikling af de udførendes almene, personlige og faglige kompetencer. Analysen

vil derfor tage udgangspunkt i nedennævnte spørgsmål:

– Er der innovative produkter, ydelser og processer i vækstvirksomheder, der kan inspirere andre

virksomheder og føre til overvejelser om ændringer indenfor erhvervsuddannelserne i bygge-

og installationsbranchen?

– De faglige udvalg arbejder med nye uddannelsesordninger, hvor energi kommer til at spille en

fremtrædende rolle. Anvendelse af nye byggemetoder og mere samarbejdende byggeprocesser

er som nævnt væsentlig for at bygge energirigtigt, ligesom det er afgørende, at de tekniske

installationer er energieffektive og spiller optimalt sammen. Hvorledes udvikles disse

kompetencer i uddannelsen?

– Hvorledes skal de eksisterende uddannelser udvikle de udførendes kompetencer på

jobområder som montage, installation og vedligehold af fx solfangere, solceller, luft-, vand- og

jord varmepumper?

Projektet indeholder følgende:

- Desk research af centrale eksisterende analyser

- Vækstentreprenørers frontprocesser og -produkter

- Uddannelsesbehov og kompetenceudvikling

- Formidling og forankring af analyser i de faglige udvalg.

2

More magazines by this user
Similar magazines